Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av utfordrende atferd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av utfordrende atferd."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av utfordrende atferd.
Granly Leif Olav Ringeli Else Marie K. Grønnerud Habiliteringstjenesten for voksne Oppland

2 Program for dagen: Utfordrende atferd Målrettet miljøarbeid
Lovverk/ etikk Krav til personale Oppfølging av personale Definisjon av aktuelle situasjoner her Praktiske eksempler/ øvelser

3 Utfordrende atferd – hva er det?
Definisjon; problematferd, atferdsproblem Er det et problem? Hvem er atferden et problem for? Hva gjør vi?

4 Grunnlagsarbeid Prinsipper i målrettet miljøarbeid:
Observasjon/ kartlegging Målvalg Metodevalg Registrering Evaluering

5 Observasjon/ kartlegging
Kartlegging av ferdigheter ADL – ferdigheter Sosiale ferdigheter Kan gjøres ved å: Observere funksjonsnivå, bistandsnivå eller bistandsformidling Kartleggingsverktøyer/ tester Kartlegging av avgrensede områder Definerte selvhjelpsferdigheter Atferdsproblem Kartlegging av funksjonsnivå. Fungerer bra eller dårlig Kartlegging av bistandsbehov – klienten mestrer men avhengig av hva….. Kartleggingsverktøyer: Basisregistrering Sosiale ferdigheter, Goldstein….

6 Topografisk beskrivelse av atferd
En presis beskrivelse av en atferds utseende Beskrivelsen skal være så presis at det gir så lite rom for fortolkning som mulig Må unngå følgende: Samlebetegnelser eller ord med emosjonelt ladede begreper for eksempel aggressiv Samlebetegnelser for en rekke symptomer som for eksempel angst, psykotisk

7 Atferdsproblem Topografisk beskrivelse av atferd
Avgrenset atferdsenhet Registrering – skaffe seg oversikt over når og hvor ofte det skjer Funksjonell analyse: Indirekte analyse Deskriptiv analyse Eksperimentell analyser Indirekte analyse: Innsamling av informasjon rundt problematferden uten at det foretas konkret observasjon. Utviklet en rekke instrumenter rundt dette Eks: MAS Eks2: FAI Functional Assessment Inverview ( O`Neill, Horner, Albin. Sprague, Storey og Newton, Strukturert intervju bestående av 11 deler. Deskriptive analyser: Deskriptive analyser omfatter metoder for å observere og registrere atferd i målpersonens mer eller mindre naturlige omgivelser

8 Registrering Registreringer/ innhenting av informasjon om atferd må foretas. Før igangsetting ( baseline) Kan påvirke metodevalg Under gjennomføringen Danne grunnlag for løpende evaluering Etter avlutning av behandling/ opplæring Måle effekten av tiltakene, opprettholdelse av eventuell endring i atferd, og danne grunnlag ( baseline) for eventuelle nye tiltak

9 Valg av registreringsmetode
Det må velges registreringsmetode som gjør det mulig å evaluere arbeidet opp mot målvalg Datainnhenting må være pålitelig Datainnhenting må gjøres over tid Mest pålitelige registreringsmetoden er måle forekomst pr. tidsenhet. Antall forekomster deles på observasjonstiden. Dette kalles RESOPNSENS RATE (Skinner) Bør velges når observasjonstiden varierer fra dag til dag

10 Ulike registreringsmetoder
Ved utfordrende atferd: Frekvensregistrering Situasjonsregistrering Intervallregistrering Varighets- tidsregistrering Frekvens: Antall Situasjon: Når? Funksjonell analyse ABC skjema Intervall registrering. Kan registrere frekvens i intervaller. Momentary time sampling – forekomme/ forekommer ikke på ett gitt tidspunkt. Scatter plot. Forekommer/ forekommer ikke i ett gitt intervall

11 Generelt Fysisk konflikthåndtering alltid siste utvei
Det er det som skjer mellom episodene som er det viktige Forutsetter at samhandlingregler, dagsplaner, motivasjonssystemer og tilrettelegging for forutsigbarhet er gjort Hvis man allikevel må bruke det må det utarbeides egne rutiner med godkjenning av disse f. eks. kap 4A i lov om sosiale tjenester.

12 Lovverk Straffelovens §47 og 48 om nødverge og nødrett
Sosialtjenestelovens kap. 4A om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker med utviklingshemming.

13 Kapittel 4A §4A-1 Formål Hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med tjenestemottakerens selvbestemmelsesrett. Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.

14 ………. §4A-5 Vilkår for bruk av tvang og makt
Andre tiltak skal være prøvd først Skal være faglig og etisk forsvarlig Kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade Kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: A) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner B) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner, eller C) tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

15 Hva regnes som bruk av tvang og makt?
Etter § 4A-2 annet ledd regnes tvang eller makt å foreligge når: Tjenestemottakeren motsetter seg tiltaket eller Tiltaket er så inngripende at det uansett motstand må regnes som tvang eller Det benyttes teknisk innretning som må vurderes som et inngripende varslingssystem

16 Generell etikk Etiske prinsipper og grunnleggende rettigheter som må tas i betraktning ved planlegging og gjennomføring av tjenester: Rett til selvbestemmelse Legge til rette slik at tjenestemottakerene så langt som mulig kan foreta valg utfra egne forutsetninger. Samarbeid med pårørende/ hjelpeverge Rett til å treffe egne valg Mulighet til å treffe egne valg, få prøve og feile. Viktig med forståelige forklaringer - tilrettelegging Rett til å være seg selv Rett til å være annerledes. Gode livsbetingelser på tjenestemottakers egne premisser Rett til ikke å bli utnyttet Avverge utnytting Kan ikke igangsettes opplæringstiltak som baserer seg på å begrense tilgangen på tjenestemottakerens private eiendeler eller benytte disse som belønning. .

17 ……… Rett til privatliv Viktig også der tjenestemottaker har en atferd eller et omsorgsbehov som kan gjrøe det vanskelig f. Eks å overlate vedkommende til seg selv Rett til forsvarlig levestandard, forsvarlig tjenestetilbud, opplæring og utdanning eller meningsfullt arbeid og aktivitetstilbud Ivareta behov for en meningsfull tilværelse Rett til fravær av tvang Rett til å benytte rettigheter Samarbeid med pårørende/ hjelpeverge Tjenesteyterne skal innhente bistand der det er nødvendig, og skal ved behov henvise til andre relevante instanser for utredning, tilrettelegging og behandling

18 Krav til personalgrupper som jobber med utfordrende atferd
Stor utfordring og påkjenning å jobbe med klienter med utfordrende atferd som krever fysisk konflikthåndtering. Alle reagerer ulikt Vår opplevelse av faresituasjonen er avgjørende for hvordan den håndteres Trygg vs. utrygg miljøarbeider Ytterpunkter

19 Trygghet viktig Lære seg å leve med faren ved at man mestrer håndtering av den Det er når man mestrer faren man er trygg!

20 Oppfølging av personalet
Godt samarbeid i personalgruppen Ivareta hverandre både til daglige og spesielle episoder Godt samarbeid forutsetter at man stoler på hverandre Veiledning viktig – spesielt etter spesielle episoder og for å holde positiv fokus utenom episodene.

21 Rutiner for hva som skal gjøres hvis noe alvorlig har skjedd
Hvem skal du kontakte? God opplæring i utfylling av skadeavverging i enkelttilfeller jf. Kap 4A Skademeldingsrutiner!! …. også for klienten. Ærlighet og åpenhet avgjørende.

22 Forebygging/ tilrettelegging
Fokus på positiv atferd og positive strategier. Viktig med tilrettelegging i miljøet Innredning Inventar Bruk av rom Personalets posisjonering Aldri i angrepssone Fluktvei Bevisst på posisjonering i det daglige Forebygging av skade på personalet Klær Smykker Hår

23 Utfordrende atferd her..
Eksempler fra personalet…

24 Praktiske eksempler/ øvelser
Generelt rundt posisjonering Håndtering; hva gjøres i dag + tips Lugging Biting Klyping Kloring Holding av hånd/hender Slag mot personalet Leding Sette ned


Laste ned ppt "Håndtering av utfordrende atferd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google