Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Håndtering av utfordrende atferd. Granly 06.09.2005 Leif Olav Ringeli Else Marie K. Grønnerud Habiliteringstjenesten for voksne Oppland.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Håndtering av utfordrende atferd. Granly 06.09.2005 Leif Olav Ringeli Else Marie K. Grønnerud Habiliteringstjenesten for voksne Oppland."— Utskrift av presentasjonen:

1 Håndtering av utfordrende atferd. Granly 06.09.2005 Leif Olav Ringeli Else Marie K. Grønnerud Habiliteringstjenesten for voksne Oppland

2 Program for dagen: Utfordrende atferd Utfordrende atferd Målrettet miljøarbeid Målrettet miljøarbeid Lovverk/ etikk Lovverk/ etikk Krav til personale Krav til personale Oppfølging av personale Oppfølging av personale Definisjon av aktuelle situasjoner her Definisjon av aktuelle situasjoner her Praktiske eksempler/ øvelser Praktiske eksempler/ øvelser

3 Utfordrende atferd – hva er det? Definisjon; problematferd, atferdsproblem Definisjon; problematferd, atferdsproblem Er det et problem? Er det et problem? Hvem er atferden et problem for? Hvem er atferden et problem for? Hva gjør vi? Hva gjør vi?

4 Grunnlagsarbeid Prinsipper i målrettet miljøarbeid: Observasjon/ kartlegging Observasjon/ kartlegging Målvalg Målvalg Metodevalg Metodevalg Registrering Registrering Evaluering Evaluering

5 Observasjon/ kartlegging Kartlegging av ferdigheter Kartlegging av ferdigheter ADL – ferdigheter ADL – ferdigheter Sosiale ferdigheter Sosiale ferdigheter Kan gjøres ved å: Observere funksjonsnivå, bistandsnivå eller bistandsformidling Observere funksjonsnivå, bistandsnivå eller bistandsformidling Kartleggingsverktøyer/ tester Kartleggingsverktøyer/ tester Kartlegging av avgrensede områder Kartlegging av avgrensede områder Definerte selvhjelpsferdigheter Definerte selvhjelpsferdigheter Atferdsproblem Atferdsproblem

6 Topografisk beskrivelse av atferd En presis beskrivelse av en atferds utseende En presis beskrivelse av en atferds utseende Beskrivelsen skal være så presis at det gir så lite rom for fortolkning som mulig Beskrivelsen skal være så presis at det gir så lite rom for fortolkning som mulig Må unngå følgende: Må unngå følgende: Samlebetegnelser eller ord med emosjonelt ladede begreper for eksempel aggressiv Samlebetegnelser eller ord med emosjonelt ladede begreper for eksempel aggressiv Samlebetegnelser for en rekke symptomer som for eksempel angst, psykotisk Samlebetegnelser for en rekke symptomer som for eksempel angst, psykotisk

7 Atferdsproblem Topografisk beskrivelse av atferd Topografisk beskrivelse av atferd Avgrenset atferdsenhet Avgrenset atferdsenhet Registrering – skaffe seg oversikt over når og hvor ofte det skjer Registrering – skaffe seg oversikt over når og hvor ofte det skjer Funksjonell analyse: Funksjonell analyse: Indirekte analyse Indirekte analyse Deskriptiv analyse Deskriptiv analyse Eksperimentell analyser Eksperimentell analyser

8 Registrering Registreringer/ innhenting av informasjon om atferd må foretas. 1. Før igangsetting ( baseline) Kan påvirke metodevalg Kan påvirke metodevalg 2. Under gjennomføringen Danne grunnlag for løpende evaluering Danne grunnlag for løpende evaluering 3. Etter avlutning av behandling/ opplæring Måle effekten av tiltakene, opprettholdelse av eventuell endring i atferd, og danne grunnlag ( baseline) for eventuelle nye tiltak Måle effekten av tiltakene, opprettholdelse av eventuell endring i atferd, og danne grunnlag ( baseline) for eventuelle nye tiltak

9 Valg av registreringsmetode Det må velges registreringsmetode som gjør det mulig å evaluere arbeidet opp mot målvalg Det må velges registreringsmetode som gjør det mulig å evaluere arbeidet opp mot målvalg Datainnhenting må være pålitelig Datainnhenting må være pålitelig Datainnhenting må gjøres over tid Datainnhenting må gjøres over tid

10 Ulike registreringsmetoder Ved utfordrende atferd: Frekvensregistrering Frekvensregistrering Situasjonsregistrering Situasjonsregistrering Intervallregistrering Intervallregistrering Varighets- tidsregistrering Varighets- tidsregistrering

11 Generelt Fysisk konflikthåndtering alltid siste utvei Fysisk konflikthåndtering alltid siste utvei Det er det som skjer mellom episodene som er det viktige Det er det som skjer mellom episodene som er det viktige Forutsetter at samhandlingregler, dagsplaner, motivasjonssystemer og tilrettelegging for forutsigbarhet er gjort Forutsetter at samhandlingregler, dagsplaner, motivasjonssystemer og tilrettelegging for forutsigbarhet er gjort Hvis man allikevel må bruke det må det utarbeides egne rutiner med godkjenning av disse f. eks. kap 4A i lov om sosiale tjenester. Hvis man allikevel må bruke det må det utarbeides egne rutiner med godkjenning av disse f. eks. kap 4A i lov om sosiale tjenester.

12 Lovverk Straffelovens §47 og 48 om nødverge og nødrett Straffelovens §47 og 48 om nødverge og nødrett Sosialtjenestelovens kap. 4A om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker med utviklingshemming. Sosialtjenestelovens kap. 4A om rettsikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte mennesker med utviklingshemming.

13 Kapittel 4A §4A-1 Formål §4A-1 Formål Hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt. Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med tjenestemottakerens selvbestemmelsesrett. Tjenestetilbudet skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet, og så langt som mulig i overensstemmelse med tjenestemottakerens selvbestemmelsesrett. Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte. Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.

14 ………. §4A-5 Vilkår for bruk av tvang og makt §4A-5 Vilkår for bruk av tvang og makt Andre tiltak skal være prøvd først Andre tiltak skal være prøvd først Skal være faglig og etisk forsvarlig Skal være faglig og etisk forsvarlig Kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade Kan bare brukes for å hindre eller begrense vesentlig skade Kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: Kan anvendes tvang og makt i følgende tilfeller: A) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner A) skadeavvergende tiltak i nødsituasjoner B) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner, eller B) planlagte skadeavvergende tiltak i gjentatte nødsituasjoner, eller C) tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak. C) tiltak for å dekke tjenestemottakerens grunnleggende behov for mat og drikke, påkledning, hvile, søvn, hygiene og personlig trygghet, herunder opplærings- og treningstiltak.

15 Hva regnes som bruk av tvang og makt? Etter § 4A-2 annet ledd regnes tvang eller makt å foreligge når: 1. Tjenestemottakeren motsetter seg tiltaket eller 2. Tiltaket er så inngripende at det uansett motstand må regnes som tvang eller 3. Det benyttes teknisk innretning som må vurderes som et inngripende varslingssystem

16 Generell etikk Etiske prinsipper og grunnleggende rettigheter som må tas i betraktning ved planlegging og gjennomføring av tjenester: Etiske prinsipper og grunnleggende rettigheter som må tas i betraktning ved planlegging og gjennomføring av tjenester: Rett til selvbestemmelse Rett til selvbestemmelse Legge til rette slik at tjenestemottakerene så langt som mulig kan foreta valg utfra egne forutsetninger. Legge til rette slik at tjenestemottakerene så langt som mulig kan foreta valg utfra egne forutsetninger. Samarbeid med pårørende/ hjelpeverge Samarbeid med pårørende/ hjelpeverge Rett til å treffe egne valg Rett til å treffe egne valg Mulighet til å treffe egne valg, få prøve og feile. Mulighet til å treffe egne valg, få prøve og feile. Viktig med forståelige forklaringer - tilrettelegging Viktig med forståelige forklaringer - tilrettelegging Rett til å være seg selv Rett til å være seg selv Rett til å være annerledes. Rett til å være annerledes. Gode livsbetingelser på tjenestemottakers egne premisser Gode livsbetingelser på tjenestemottakers egne premisser Rett til ikke å bli utnyttet Rett til ikke å bli utnyttet Avverge utnytting Avverge utnytting Kan ikke igangsettes opplæringstiltak som baserer seg på å begrense tilgangen på tjenestemottakerens private eiendeler eller benytte disse som belønning. Kan ikke igangsettes opplæringstiltak som baserer seg på å begrense tilgangen på tjenestemottakerens private eiendeler eller benytte disse som belønning..

17 ……… Rett til privatliv Rett til privatliv Viktig også der tjenestemottaker har en atferd eller et omsorgsbehov som kan gjrøe det vanskelig f. Eks å overlate vedkommende til seg selv Viktig også der tjenestemottaker har en atferd eller et omsorgsbehov som kan gjrøe det vanskelig f. Eks å overlate vedkommende til seg selv Rett til forsvarlig levestandard, forsvarlig tjenestetilbud, opplæring og utdanning eller meningsfullt arbeid og aktivitetstilbud Rett til forsvarlig levestandard, forsvarlig tjenestetilbud, opplæring og utdanning eller meningsfullt arbeid og aktivitetstilbud Ivareta behov for en meningsfull tilværelse Ivareta behov for en meningsfull tilværelse Rett til fravær av tvang Rett til fravær av tvang Rett til å benytte rettigheter Rett til å benytte rettigheter Samarbeid med pårørende/ hjelpeverge Samarbeid med pårørende/ hjelpeverge Tjenesteyterne skal innhente bistand der det er nødvendig, og skal ved behov henvise til andre relevante instanser for utredning, tilrettelegging og behandling Tjenesteyterne skal innhente bistand der det er nødvendig, og skal ved behov henvise til andre relevante instanser for utredning, tilrettelegging og behandling

18 Krav til personalgrupper som jobber med utfordrende atferd Stor utfordring og påkjenning å jobbe med klienter med utfordrende atferd som krever fysisk konflikthåndtering. Stor utfordring og påkjenning å jobbe med klienter med utfordrende atferd som krever fysisk konflikthåndtering. Alle reagerer ulikt Alle reagerer ulikt Vår opplevelse av faresituasjonen er avgjørende for hvordan den håndteres Vår opplevelse av faresituasjonen er avgjørende for hvordan den håndteres Trygg vs. utrygg miljøarbeider Trygg vs. utrygg miljøarbeider Ytterpunkter Ytterpunkter

19 Trygghet viktig Trygghet viktig Lære seg å leve med faren ved at man mestrer håndtering av den Lære seg å leve med faren ved at man mestrer håndtering av den Det er når man mestrer faren man er trygg! Det er når man mestrer faren man er trygg!

20 Oppfølging av personalet Godt samarbeid i personalgruppen Godt samarbeid i personalgruppen Ivareta hverandre både til daglige og spesielle episoder Ivareta hverandre både til daglige og spesielle episoder Godt samarbeid forutsetter at man stoler på hverandre Godt samarbeid forutsetter at man stoler på hverandre Veiledning viktig – spesielt etter spesielle episoder og for å holde positiv fokus utenom episodene. Veiledning viktig – spesielt etter spesielle episoder og for å holde positiv fokus utenom episodene.

21 Rutiner for hva som skal gjøres hvis noe alvorlig har skjedd Rutiner for hva som skal gjøres hvis noe alvorlig har skjedd Hvem skal du kontakte? Hvem skal du kontakte? God opplæring i utfylling av skadeavverging i enkelttilfeller jf. Kap 4A God opplæring i utfylling av skadeavverging i enkelttilfeller jf. Kap 4A Skademeldingsrutiner!! …. også for klienten. Skademeldingsrutiner!! …. også for klienten. Ærlighet og åpenhet avgjørende. Ærlighet og åpenhet avgjørende.

22 Forebygging/ tilrettelegging Fokus på positiv atferd og positive strategier. Fokus på positiv atferd og positive strategier. Viktig med tilrettelegging i miljøet Viktig med tilrettelegging i miljøet Innredning Innredning Inventar Inventar Bruk av rom Bruk av rom Personalets posisjonering Personalets posisjonering Aldri i angrepssone Aldri i angrepssone Fluktvei Fluktvei Bevisst på posisjonering i det daglige Bevisst på posisjonering i det daglige Forebygging av skade på personalet Forebygging av skade på personalet Klær Klær Smykker Smykker Hår Hår

23 Utfordrende atferd her.. Eksempler fra personalet… Eksempler fra personalet…

24 Praktiske eksempler/ øvelser Generelt rundt posisjonering Generelt rundt posisjonering Håndtering; hva gjøres i dag + tips Håndtering; hva gjøres i dag + tips Lugging Lugging Biting Biting Klyping Klyping Kloring Kloring Holding av hånd/hender Holding av hånd/hender Slag mot personalet Slag mot personalet Leding Leding Sette ned Sette ned


Laste ned ppt "Håndtering av utfordrende atferd. Granly 06.09.2005 Leif Olav Ringeli Else Marie K. Grønnerud Habiliteringstjenesten for voksne Oppland."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google