Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kontrakter og BIM Fagtreff BIMFag 25.02.2015 – v/Inge Handagard.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kontrakter og BIM Fagtreff BIMFag 25.02.2015 – v/Inge Handagard."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kontrakter og BIM Fagtreff BIMFag – v/Inge Handagard

2 Avtaler / Kontrakter Hva er en avtale / kontrakt?
En avtale, eller kontrakt, er i juridisk forstand en skriftlig eller muntlig enighet mellom to eller flere parter om forhold av rettslig karakter. Etter hovedregelen i avtaleloven blir en avtale til ved at en part aksepterer et tilbud som den andre part har fremsatt, og det er overensstemmelse mellom tilbud og aksept. Avtalefrihet / kontraktsfrihet I norsk rett er det et grunnleggende ulovfestet prinsipp om at man fritt kan bestemme innholdet og vilkårene i en avtale. Men, på mange rettsområder er det ikke mulig å inngå avtaler med vilkår som strider mot lovbestemte regler.

3 Offentligrettslig vs. privatrettslig
Offentlig rett behandler rettsspørsmål mellom det private og det offentlige, samt mellom de ulike organene i statsapparatet Etterlevelse av lover, forskrifter etc. Pliktig til å følge reglene om ansvarsrett, lov om arbeidsmiljø osv. Privatrettslig Privat rett behandler rettsspørsmål mellom private parter Avtalefrihet (under forutsetning av at norsk lov følges) Kravspesifikasjon, krav til funksjon, kvalitet og ytelse. Beskrivelser, eks. NS 3420 beskrivelser. Avtaler / kontrakter (Standardkontrakter etc.)

4 Ulike entrepriseformer
- Hentet fra veileder utarbeidet av Undervisningsbygg Delt entreprise Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og separate entreprisekontrakter med hver fag. Koordineringsansvar for fremdrift, evt. ansvar for fremdrift for entreprisene kan kontraktreguleres til en entreprise. Hovedentreprise Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og separat kontrakt med hovedentreprenør, som har ansvar for et definert antall fag (som regel de tradisjonelle bygg-fagene). Byggherre har i tillegg separate entreprisekontrakter med de resterende fag (som regel tekniske UE). Koordineringsansvar kan kontraktfestes hos totalentreprenør som under delte entrepriser.

5 Ulike entrepriseformer
- Hentet fra veileder utarbeidet av Undervisningsbygg Generalentreprise Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og kontrakt med generalentreprenør som har ansvar for alle fag. Ønsker byggherre selv å kontrahere hvert fag/noen fag men ønsker å tiltransportere disse til generalentreprenør gjøres dette mot et konkurranseutsatt påslag og forholdet må være spesifisert i anbudsgrunnlaget til alle entreprisekontraktene. Totalentreprise Byggherre inngår en kontrakt som omfatter både prosjektering og entrepriser med én entreprenør. Det er ikke uvanlig å tiltransportere arkitekt / andre rådgivere fra tidligere prosjekteringsfase til totalentreprenør, spesifisert gjennom anbudsgrunnlaget for totalentreprisen

6 Ulike entrepriseformer
- Hentet fra veileder utarbeidet av Undervisningsbygg Tidligpartnering/ prosjektallianser Byggherre har separat kontrakt med rådgivere og inngår i utviklingsfasen kontrakt med entreprenør/er med formål å bruke gjennomføringskompetanse for å skape et best mulig prosjekt. Ulike insitamentsordninger kan avtales mellom noen / alle prosjektaktørene og ulike avslutnings- og videreføringsmekanismer for kontraktsforholdet må være avtalt. OPS, offentlig privat samarbeid Prosjekteier/leietaker inngår leiekontrakt med privat aktør på basis av pris- og konseptkonkurranse. Privat aktør finansierer, bygger og drifter leieobjektet. Leietaker overtar normalt leieobjektet til avtalt sum etter avtalt antall år.

7 Ulike entrepriseformer
Privat Utbredt med totalentrepriser, men andre entrepriseformer forekommer også Totalentreprisen medfører mindre risiko og administrasjon for byggherre Offentlig Benytter ulike entrepriseformer Hovedentrepriser veldig utbredt, spesielt for vei og anlegg

8 Juridiske standarder for bygg og anlegg
Hva er en Norsk Standard Standard Norge er en privat og uavhengig medlemsorganisasjon Standard Norge skal utvikle og fastsette standarder og standard produkter til økt verdiskaping for samfunnet, den enkelte virksomhet og den alminnelige borger. Standard Norge utvikler standarder på de fleste områder i samfunnet, bortsett fra innenfor tele og elektro. Standard Norge er Norges medlem i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO, og sikrer her at norske interesser blir ivaretatt.

9 Juridiske standarder for bygg og anlegg
Hvorfor benytte disse? Standardkontrakter er utarbeidet av komitéer oppnevnt av Norsk Standard Disse komitéene har bestått av mange av de største forbund og foreninger tilknyttet bransjen. Med andre ord har mange ulike parter kommet til enighet rundt disse kontraktstandardene. Arkitektbedriftene, EBA, Forsvarsbygg, Helsebygg, NELFO, Norges byggmesterforbund, OBOS, Oslo kommune, Statsbygg, RIF, Statens vegvesen, Norske rørleggerbedrifters Landsforening, for å nevne noen, har deltatt i komitéarbeidet

10 Juridiske standarder for bygg og anlegg
Aktuelle kontraktstandarder: NS 8401 Alminnelige kontraktbestemmelser for prosjekteringsoppdrag NS 8402 Alminnelige kontraktbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt NS 8407 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalentrepriser NS 8415 Norsk underentreprisekontrakt vedrørende utførelse av bygge- og anleggsarbeider NS 8417 Alminnelige kontraktbestemmelser for totalunderentrepriser

11 Juridiske standarder for bygg og anlegg
Eksempler på hva standardkontraktene regulerer Varsler, krav og endringer Preklusjon – preklusive frister Innebærer avskjæring av rettigheter og/eller forpliktelser fordi en handling ikke er foretatt innen en fastsatt tidsfrist. Varslingsfrister og krav til varsling, svar etc. er grundig regulert i samtlige kontrakter. Et krav kan bli prekludert ved mangelfull oppfølging. Sikkerhetsstillelse og forsikring Forhold på byggeplassen Prøving og kontroll Bruk av underentreprenør Byggherrens ytelser Risiko for eksisterende konstruksjoner og grunnforhold Risiko for arbeidsunderlag i regi av byggherre, tegninger, beskrivelser etc

12 Juridiske standarder for bygg og anlegg
Eksempler på hva standardkontraktene regulerer Fremdrift Dagmulktbelagte frister Byggetid Tiltransport Man kan bli pålagt å overta prosjekterende og/eller andre kontraktsarbeider Fakturering, betaling, mengdekontroll og indeksregulering Overtakelse og sluttoppgjør Mangler Tvister Avgjøres ved ordinær rettergang, med mindre det er avtalt at tvisten skal avgjøres ved voldgift

13 Hva med BIM? En bransje regulert av kontrakter og tilbud
Det som ikke er inkludert i tilbud/kontrakt medfører gjerne endringer i prosjekt Endringer har som oftest en pris- og/eller fremdriftskonsekvens Dersom en BIM-leveranse ikke er kontraktfestet risikerer man ekstrakostnader I verste fall vil det ikke være mulig å gjennomføre en fornuftig prosess med BIM Utfordring ved tiltransport av prosjekterende Krav til leveransen for BIM kan inngå i kontrakt som eget vedlegg, som del av en ytelsesbeskrivelse eller i leveranseforutsetningene I tilbudsfasen må den aktøren som ønsker å benytte BIM legge ved forutsetninger i tilbudsforespørsler

14 Hva med BIM? Hva slags dokumenter regulerer BIM
Kravspesifikasjon BIM-manual Ytelsesbeskrivelse BIM-spesifikasjon Leveranseforutsetninger BIM-gjennomføringsplan Osv. Klart definert ansvar og bruksområder Ved å ha klart definert hva de ulike modellene skal benyttes til i prosjektet vil det være enklere å lage en prosjekttilpasset spesifikasjon Videre bør hver enkelt aktør sitt ansvar i forhold til BIM og prosess komme tydelig frem gjennom kontrakt

15 Hva bør kontrakten regulere?
Kompetanse og nødvendig programvare Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å få en god gjennomføring. Ved gjennomgang av tilbud bør CV’er etc gjennomgås Dersom prosjektet krever at det benyttes bestemt programvare må dette være en del av kontrakten Selv om det kun er IFC som benyttes for gjennomføringen i prosjektet bør det avklares hvilken programvare som skal benyttes. Det er fremdeles forskjeller mellom de ulike programmene og deres evne til å importere/eksportere IFC Krav til filformater I prosjekter som benytter seg av åpen BIM forutsettes det gjerne at modellene kan leveres på IFC, det er da denne leveransen som spesifiseres ytterligere Dersom det er behov for originalformatet må dette kontraktfestes

16 Hva bør kontrakten regulere?
Krav til møtedeltakelse Skal det avholdes BIM-møter, ICE-møter etc? Få det med i kontrakt dersom dette ikke fremkommer andre steder Krav til detaljeringsnivå for modell ID-merking Geometrisk riktighet, krav til oppbygging av modell Informasjon i modellen Produktinformasjon As-build modell Modell for bruk i FDV Hva innebærer en tilfredsstillende leveranse Økonomi Dersom BIM prises som et tillegg eller en opsjon

17 Hva bør kontrakten regulere?
Krav til samhandling, prosess Bestemte arbeidsformer, samlokalisering? Hvilke plikter følger for BIM-koordinering, origoplassering – georeferering etc. Fremdrift Krav til hyppighet av leveranser Leveranse til web-hotell, BIM-server Krav til bruk av synkroniseringsverktøy Dagmulkt ved unnlatt tidsbestemt leveranse

18 Spørsmål? Takk for meg!


Laste ned ppt "Kontrakter og BIM Fagtreff BIMFag 25.02.2015 – v/Inge Handagard."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google