Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon DAG 2 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon DAG 2 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon DAG 2 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom

2 AGENDA DAG 2: Håndtering av kontraktsgjennomføringen 0900 – 0945:Valg av kontraktsmodell Tradisjonell modell vs. integrert samspillmodell - Hvilken kontraktsstandard bør jeg bruke? - Den nye totalentreprisestandarden NS 8407 0945 – 1010:Kontraktsmodeller- innspill fra entreprenør 1010:Pause 1025 – 1330:Gjennomføring av kontrakt: Særlige problemområder •Håndtering av avvik, endringer og vederlag •Hvordan koordinere flere leverandører i et prosjekt •”Plunder og heft” •Sluttoppgjør 1200 – 1300:Lunsj 1300 – 1330:Særlige problemområder (forts.) 1330: Gruppeoppgave 1455:Oppsummering 1500:Slutt

3 VALG AV GJENNOMFØRINGSMODELL/ KONTRAKTSMODELL

4 Valg av gjennomføringsmodell/ prosjektmodell  Valg av prosjekt - og organisasjonsmodell er styrende for valg av entreprisemodell  Bestillerens egen ressurssituasjon  Risikovillighet  Økonomi  Faglig kompetanse  Bestillerens egen kapasitet  Finansieringsform (Offentlig Privat Samarbeid)  Kontrollbehovet

5 Valg av prosjektmodell – fordeling av risiko  Bevisst holdning til risikofordeling: Fordelingen må gjenfinnes i avtaleverket mellom partene  Det offentlige må ha en realistisk holdning til risikooverføringen. All risiko koster penger!!  Hovedprinsipp: Risikoen skal plasseres hos den som best kan bære den og som kan påvirke den

6  Vanskelige punkter mht. risikofordeling:  Prisformat – endringer (omtales senere)  Offentligrettslige endringer (inflasjon, skatt, nye lover og regler etc.)  Force majeure (hvordan tolkes dette ?)  Opphørsgrunner ved manglende eller dårlig oppfyllelse (mislighold)  Gråsoner på kravsspesifikasjonen- risiko for manglende oppfyllelse Valg av prosjektmodell - fordeling av risiko

7 Tradisjonell modell vs samspillsmodeller  Tradisjonell: –Oppdragsgiver har ansvar for prosjektering og finansiering av prosjektet –Byggherrestyrte prosjekter - leverandøren kun utførerrollen  Samspill/prosjektallianser: –Partene kommer tidlig sammen og utformer prosjektet sammen –Leverandøren påtar helt eller delvis ansvar for prosjektering, finansiering, utbygging og drifting av prosjektet

8

9 Samspill/prosjektallianse  OPS (Offentlig Privat Samarbeid): –Leverandøren påtar seg ansvaret for prosjektering, finansiering, utbygging og drifting av anlegget i en bestemt periode på bakgrunn av oppdragsgivers ytelsesspesifikasjon –Oppdragsgiver utøver kun en ren bestiller/kontrollrolle som bruker av anlegget  Prosjektallianse: –Partene går sammen i en tidlig fase og utvikler/prosjekterer anlegget sammen (samspillsfase). Etter endt samspillsfase forestår partene samen eller leverandøren alene finansiering, utbygging og drift av anlegget

10 Organisering OPS modellen Leverandør - drifter (Byggherre) med risiko for oppfyllelse av kravspesifikasjonen Oppdragsgiver Entreprenør Prosjektstyre Arbeidsutvalg (Byggemøter) FinansDrift

11 Valg av kontraktsstandarder  Avhenger av hva som skal anskaffes: –Prosjektering –Konsulenttjenester –Byggeledelse –Bygge- og anleggsarbeider –Varekjøp –Varekjøp m. installasjon –IKT anskaffelser –Sjøkabelprosjekter (Offshore)

12 AnskaffelsesområdeKontraktKommentar ProsjekteringNS8401Prosjektering - fastpris NS8402Prosjektering - etter medgått tid KonsulenttjenesterNS8401 / NS8402Ulike typer av tjenester ByggeledelseNS8403Ny standard Bygge- og anleggsarbeiderNS8405 NS8407Totalentreprise – ny standard er under utarbeidelse NS 8406Mindre bygge- og anleggsarbeider VarekjøpStatens Standard kontrakt Statens Standardkontrakt for Varekjøp NS 3409Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer Varekjøp m. installasjonAKV/84Alminnelige Kontraktsvilkår for levering og montering av elektrisk og maskinelt utstyr IKTStatens Standard kontrakt Statens Standardkontrakt for IKT anskaffelser Sjøkabelprosjekter (Offshore)NTK 2000/ NTK 05Norsk Totalkontrakt

13 Valg av entreprisemodell Hvilke valgmuligheter finnes?  Byggeherrestyrte entrepriser  Hovedentreprise  Generalentreprise  Totalentreprise Av mer spesielle modeller nevnes:  Målpriskontrakter  Samarbeidskontrakter

14 Byggherrestyrt entreprise BH Ark/rådgiv. NS 8401/02 E (bygg) E (tekn) NS 8405/06

15 Hovedentreprise BHE (tekn)Ark/rådgiv. HE (bygg) UE (bygg) NS 8405/06 NS 8401/02 NS 8405/06

16 Generalentreprise Ark/rådgiv.BH GE (bygg og tekn) UE (bygg) UE (tekn) NS 8401/02 NS 8405/06

17 Totalentreprise BH TE (bygg, tekn og prog) TUE (bygg) TUE (tekn) NS 8407 NS 8407/8417 Ark/rådgiv. NS 8401/02 TUE (bygg) tiltransport

18 Ny totalentreprise NS 8407 – en oversikt

19 Byggblankett NS 8407 A Byggblankett NS 8417 A Standardene: Entreprise- kontrakter Utførelses- entreprise Total- entreprise NS 8407 (2011) NS 8417 (2011) B-prosjektering NS 8405:2008 TE-prosjektering Underentreprise

20 Den nye NS 8407/NS 8417 Overordnet: •Avløser NS 3431/3406 •En rekke større og mindre endringer. De viktigste endringene er: 1.Innført protokoll. 2.Fellesregler (samordnet med systemet i NS 8405). 3.Risikoen for grunnforhold. 4.Reglene for tiltransport. 5.Innhenting av offentlige tillatelser.

21 NS 8407 Protokoll – komitémedlemmenes lojalitetsplikt «Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarder selv eller protokollen åpner for. Andre avvik kan kun gjøres dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomføringsmodell, tilsier det.»

22 «Avvikshjemler» NS 8407 Protokollen «Spesielle forhold» Lojalitets- forpliktelsen «Er ikke annet avtalt» Sikkerhetsstillelse «Spesielle forhold ved det enkelte prosjekt»

23 NS 84 Forholdet mellom de to store entreprisestandardene: Ideelt – bestemmelsene i de to standardene er identiske med mindre entrepriseformen tilsier at det er ulikheter NS 3431 NS 3430 Opprinnelig NS 8407 Det nye systemet Dynamisk utvikling av standardkontraktene

24 Fellesregler: (viktige eksempler) Fellesregler EndringsregleneSanksjonssystemet ManglerForsinkelse NS 8407 Kap VII NS 8405 Kap IV NS 8405 kap VII NS 807 kap IX

25 Kap I Generelle bestemmelser Kap II Partene mv Partenes plikter: -Entreprenørenes plikter kap III og IV - Byggherrens plikter kap V og VI Kap VII Endringer Kap VIII Avslutning av byggesaken Kap IX Kontraktsbrudd entreprenøren Kap X Opphør kontraktsforpliktelsene Kap XI Øvrige bestemmelser Felles struktur? Identiske nummerering?

26 NS 8407: Nytt system – endringer og mangler/forsinkelse •Tatt i bruk systemet til NS 8405, hvor man deler inn i endringsregler - system og sanksjonssystem. •Endringsreglene: NS 8405 kap. IV – NS 8407 kap. VII. •Sanksjonssystemet: NS 8405 kap. VII – NS 8407 kap. IX. •To små endringer fra NS 8405: •Pkt. 5: Varsel og krav gitt ved e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt. •Pkt. 6: Ender en frist på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende virkedag.

27 NS 8407: Tiltransport •NS 3431 hadde ikke regler om tiltransport. •NS 8407 pkt. 12 – tiltransport av entreprenører. •NS 8407 pkt. 13 – tiltransport av prosjekterende.

28 Offentlige tillatelser (NS 8407 pkt. 16.3) •NS 8407 er tilpasset den nye plan- og bygningsloven. •”Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren innhente nødvendig dokumentasjon og forestå søknad om tillatelser fra offentlig myndighet til å utføre og ta i bruk kontraktsgjenstanden. Dette gjelder likevel ikke tillatelser som i hovedsak er nødvendige for den virksomhet som kontraktsgjenstanden skal benyttes til. Øvrige tillatelser skal innhentes av byggherren.”

29 Risikoen for grunnforholdene

30 Tidligere standarder •NS 3431 pkt. 8.2. – ”burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning” •NS 8405 pkt. 19.3.2 – ”hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig”

31 NS 8407 pkt. 23: •Det formelle utgangspunktet for risikovurderingen er endret. •”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen, dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med … ”

32 ”Grunn til å regne med” Opplysninger gitt av B (pkt. 23.1.5) Manglende opplysninger (pkt. 23.1.3) Andre forhold (pkt. 23.1.4) TEs undersøkelses plikt (pkt. 23.1.2)

33 TEs undersøkelsesplikt •Totalentreprenørens undersøkelsesplikt er spesifisert. Totalentreprenøren skal: •Gjennomføre aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser, •Innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige tater, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren, og •Bestemmelsen om lokale forhold i NS 3431 pkt. 8.1 er nå fjernet, og inntatt pkt. 23.1 om totalentreprenørens undersøkelsesplikt. •Innhente opplysninger om kabler og rør ved kontakt med offentlige etater og andre det er nærliggende å kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren.


Laste ned ppt "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon DAG 2 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google