Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon
DAG 2 Advokatene Kjell-Andre Honerud, Andreas Rostveit, og Thomas O. Strömbom

2 Håndtering av kontraktsgjennomføringen
AGENDA DAG 2: Håndtering av kontraktsgjennomføringen 0900 – 0945: Valg av kontraktsmodell Tradisjonell modell vs. integrert samspillmodell Hvilken kontraktsstandard bør jeg bruke? - Den nye totalentreprisestandarden NS 8407 0945 – 1010: Kontraktsmodeller- innspill fra entreprenør 1010: Pause 1025 – 1330: Gjennomføring av kontrakt: Særlige problemområder Håndtering av avvik, endringer og vederlag Hvordan koordinere flere leverandører i et prosjekt ”Plunder og heft” Sluttoppgjør 1200 – 1300: Lunsj – 1330: Særlige problemområder (forts.) 1330: Gruppeoppgave 1455: Oppsummering 1500: Slutt

3 VALG AV GJENNOMFØRINGSMODELL/ KONTRAKTSMODELL

4 Valg av gjennomføringsmodell/ prosjektmodell
Valg av prosjekt - og organisasjonsmodell er styrende for valg av entreprisemodell Bestillerens egen ressurssituasjon Risikovillighet Økonomi Faglig kompetanse Bestillerens egen kapasitet Finansieringsform (Offentlig Privat Samarbeid) Kontrollbehovet

5 Valg av prosjektmodell – fordeling av risiko
Bevisst holdning til risikofordeling: Fordelingen må gjenfinnes i avtaleverket mellom partene Det offentlige må ha en realistisk holdning til risikooverføringen. All risiko koster penger!! Hovedprinsipp: Risikoen skal plasseres hos den som best kan bære den og som kan påvirke den

6 Valg av prosjektmodell - fordeling av risiko
Vanskelige punkter mht. risikofordeling: Prisformat – endringer (omtales senere) Offentligrettslige endringer (inflasjon, skatt, nye lover og regler etc.) Force majeure (hvordan tolkes dette ?) Opphørsgrunner ved manglende eller dårlig oppfyllelse (mislighold) Gråsoner på kravsspesifikasjonen- risiko for manglende oppfyllelse

7 Tradisjonell modell vs samspillsmodeller
Oppdragsgiver har ansvar for prosjektering og finansiering av prosjektet Byggherrestyrte prosjekter - leverandøren kun utførerrollen Samspill/prosjektallianser: Partene kommer tidlig sammen og utformer prosjektet sammen Leverandøren påtar helt eller delvis ansvar for prosjektering, finansiering, utbygging og drifting av prosjektet

8

9 Samspill/prosjektallianse
OPS (Offentlig Privat Samarbeid): Leverandøren påtar seg ansvaret for prosjektering, finansiering, utbygging og drifting av anlegget i en bestemt periode på bakgrunn av oppdragsgivers ytelsesspesifikasjon Oppdragsgiver utøver kun en ren bestiller/kontrollrolle som bruker av anlegget Prosjektallianse: Partene går sammen i en tidlig fase og utvikler/prosjekterer anlegget sammen (samspillsfase). Etter endt samspillsfase forestår partene samen eller leverandøren alene finansiering, utbygging og drift av anlegget

10 Organisering OPS modellen
Leverandør - drifter (Byggherre) med risiko for oppfyllelse av kravspesifikasjonen Oppdragsgiver Prosjektstyre Arbeidsutvalg (Byggemøter) Entreprenør Finans Drift

11 Valg av kontraktsstandarder
Avhenger av hva som skal anskaffes: Prosjektering Konsulenttjenester Byggeledelse Bygge- og anleggsarbeider Varekjøp Varekjøp m. installasjon IKT anskaffelser Sjøkabelprosjekter (Offshore)

12 Anskaffelsesområde Kontrakt Kommentar Prosjektering NS8401 Prosjektering - fastpris NS8402 Prosjektering - etter medgått tid Konsulenttjenester NS8401 / NS8402 Ulike typer av tjenester Byggeledelse NS8403 Ny standard Bygge- og anleggsarbeider NS8405 NS8407 Totalentreprise – ny standard er under utarbeidelse NS 8406 Mindre bygge- og anleggsarbeider Varekjøp Statens Standard kontrakt Statens Standardkontrakt for Varekjøp NS 3409 Alminnelige kontraktsbestemmelser om kjøp av byggevarer Varekjøp m. installasjon AKV/84 Alminnelige Kontraktsvilkår for levering og montering av elektrisk og maskinelt utstyr IKT Statens Standardkontrakt for IKT anskaffelser Sjøkabelprosjekter (Offshore) NTK 2000/ NTK 05 Norsk Totalkontrakt

13 Valg av entreprisemodell
Hvilke valgmuligheter finnes? Byggeherrestyrte entrepriser Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise Av mer spesielle modeller nevnes: Målpriskontrakter Samarbeidskontrakter

14 Byggherrestyrt entreprise
NS 8401/02 BH Ark/rådgiv. NS 8405/06 E (bygg) E (tekn) E (bygg) E (tekn)

15 Hovedentreprise NS 8405/06 NS 8401/02 E (tekn) BH Ark/rådgiv.
HE (bygg) NS 8405/06 UE (bygg) UE (bygg) UE (bygg) UE (bygg)

16 Generalentreprise NS 8401/02 BH Ark/rådgiv. NS 8405/06
GE (bygg og tekn) NS 8405/06 UE (bygg) UE (bygg) UE (tekn) UE (tekn)

17 Totalentreprise NS 8401/02 BH Ark/rådgiv. NS 8407
TE (bygg, tekn og prog) tiltransport NS 8407/8417 TUE (bygg) TUE (bygg) TUE (tekn) TUE (tekn)

18 Ny totalentreprise NS 8407 – en oversikt

19 Standardene: Entreprise- kontrakter Utførelses- Total-entreprise
B-prosjektering TE-prosjektering NS 8405:2008 Byggblankett NS 8407 A NS 8407 (2011) NS 8417 (2011) Underentreprise Byggblankett NS A

20 Den nye NS 8407/NS 8417 Overordnet: Avløser NS 3431/3406
En rekke større og mindre endringer. De viktigste endringene er: Innført protokoll. Fellesregler (samordnet med systemet i NS 8405). Risikoen for grunnforhold. Reglene for tiltransport. Innhenting av offentlige tillatelser.

21 NS 8407 Protokoll – komitémedlemmenes lojalitetsplikt
«Standarden gir uttrykk for hva komiteens medlemmer er blitt enige om som alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser. Det er en forutsetning at standarden anvendes uten andre endringer eller avvik enn de standarder selv eller protokollen åpner for. Andre avvik kan kun gjøres dersom spesielle forhold ved det enkelte prosjekt, for eksempel gjennomføringsmodell, tilsier det.»

22 «Avvikshjemler» NS 8407 «Er ikke annet avtalt» Lojalitets-
forpliktelsen Protokollen Sikkerhetsstillelse «Spesielle forhold» «Spesielle forhold ved det enkelte prosjekt»

23 Forholdet mellom de to store entreprisestandardene:
Ideelt – bestemmelsene i de to standardene er identiske med mindre entrepriseformen tilsier at det er ulikheter NS 84 NS 3431 NS 8407 NS 3430 Opprinnelig Det nye systemet Dynamisk utvikling av standardkontraktene

24 Fellesregler: Fellesregler Endringsreglene Sanksjonssystemet NS 8405
(viktige eksempler) Fellesregler Endringsreglene Sanksjonssystemet NS 8405 Kap IV NS 8407 Kap VII Mangler Forsinkelse NS 8405 kap VII NS 807 kap IX

25 Kap I Generelle bestemmelser Felles struktur?
Identiske nummerering? Kap II Partene mv Partenes plikter: Entreprenørenes plikter kap III og IV - Byggherrens plikter kap V og VI Kap VII Endringer Kap VIII Avslutning av byggesaken Kap IX Kontraktsbrudd entreprenøren Kap X Opphør kontraktsforpliktelsene Kap XI Øvrige bestemmelser

26 NS 8407: Nytt system – endringer og mangler/forsinkelse
Tatt i bruk systemet til NS 8405, hvor man deler inn i endringsregler - system og sanksjonssystem. Endringsreglene: NS 8405 kap. IV – NS 8407 kap. VII. Sanksjonssystemet: NS 8405 kap. VII – NS 8407 kap. IX. To små endringer fra NS 8405: Pkt. 5: Varsel og krav gitt ved e-post til avtalt adresse regnes som skriftlig dersom ikke annet er avtalt. Pkt. 6: Ender en frist på en lørdag, helligdag eller høytidsdag, forlenges fristen til nærmest følgende virkedag.

27 NS 8407: Tiltransport NS 3431 hadde ikke regler om tiltransport.
NS 8407 pkt. 12 – tiltransport av entreprenører. NS 8407 pkt. 13 – tiltransport av prosjekterende.

28 Offentlige tillatelser (NS 8407 pkt. 16.3)
NS 8407 er tilpasset den nye plan- og bygningsloven. ”Er ikke annet avtalt, skal totalentreprenøren innhente nødvendig dokumentasjon og forestå søknad om tillatelser fra offentlig myndighet til å utføre og ta i bruk kontraktsgjenstanden. Dette gjelder likevel ikke tillatelser som i hovedsak er nødvendige for den virksomhet som kontraktsgjenstanden skal benyttes til. Øvrige tillatelser skal innhentes av byggherren.”

29 Risikoen for grunnforholdene

30 Tidligere standarder NS 3431 pkt – ”burde ha oppdaget dem eller tatt dem i betraktning” NS 8405 pkt – ”hadde grunn til å regne med ut fra kontrakten, oppdragets art og omstendighetene for øvrig”

31 NS 8407 pkt. 23: Det formelle utgangspunktet for risikovurderingen er endret. ”Byggherren har risikoen for forhold ved grunnen, dersom de avviker fra det totalentreprenøren hadde grunn til å regne med … ”

32 TEs undersøkelsesplikt (pkt. 23.1.2)
Opplysninger gitt av B (pkt ) ”Grunn til å regne med” Manglende opplysninger (pkt ) Andre forhold (pkt )

33 TEs undersøkelsesplikt
Totalentreprenørens undersøkelsesplikt er spesifisert. Totalentreprenøren skal: Gjennomføre aktsom besiktigelse av byggeområdet og dets omgivelser, Innhente foreliggende opplysninger om forhold ved grunnen, som for eksempel forurensninger, geologiske og geotekniske forhold ved kontakt med offentlige tater, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren, og Bestemmelsen om lokale forhold i NS 3431 pkt. 8.1 er nå fjernet, og inntatt pkt om totalentreprenørens undersøkelsesplikt. Innhente opplysninger om kabler og rør ved kontakt med offentlige etater og andre det er nærliggende å kontakte om dette, i den grad slike opplysninger ikke er fremlagt av byggherren.


Laste ned ppt "Bestillerkompetanse og kontraktsadministrasjon"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google