Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Klubbarbeid i barnehagen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Klubbarbeid i barnehagen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Klubbarbeid i barnehagen
Hva er egentlig en klubb? Modul Utdanningsforbundet Hordaland

2 Mål: medbestemmelse De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Avtalen viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for Informasjon og drøftinger – HA del B §§, 1-4-1, og 3-1 Drøftingsplikten etter Hovedavtalen bygger på prinsippet om at de tillitsvalgte som representanter for de ansatte gjennom drøftinger skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse. Det er således arbeidsgiver som har ansvar for at slike drøftinger skjer tidligst mulig, før endelig beslutning fattes. bestemmelse gjennom ordningen med tillitsvalgte.

3 Kven er vi tillitsvalde for?
Alle medlemer på arbeidsplassen! Kva med styrar? Når styrer trenger bistand fra Utdanningsforbundet i sitt arbeidsforhold er det da naturlig å bruke plasstillitsvalde? Hvilken rolle har tillitsvalgte i en .ev konflikt i forhold til styrer? Kan tillitsvalde forplikte medlemmene sine i saker? Kan tillitsvalde pålegge klubben å stille på for eksempel. Medlemsmøter i regi av Utdanningsforbundet? Kan tillitsvalde forplikte medlemmer i saker som eks. ……………

4 Tillitsvaldes plikter
Delta i skulering i regi av Utdanningsforbundet Ivareta medlemene sine interesser ovanfor Arbeidsgjevar sin representant på staden og være bindeledd mellom klubben, (eventuelt klubbstyret)og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Sende post som kjem frå Utdanningsforbundet Den tillitsvalgte forplikter seg til å gjennomføre skolering i lov og avtaleverk Utdanningsforbundet kaller inn til. For å kunne ivareta medlemmer og arbeidet i klubben er kjennskap til lov og avtaleverk en forutsetning. Permisjon til skolering reguleres i Hovedavtalen-vise til paragrafer i de ulike tariffområder. Modulene kan man ta i rekkefølgen som passer Sende videre post som kommer fra lokallag og fylke

5 Tillitsvaldes plikter
Leie Utdanningsforbundet sitt arbeid i klubben Drøfte saker som skal handsamas av dei besluttande organa på arbeidsplassen, eventuelt førebu slike saker for drøfting i klubbmøte. Handsame og eventuelt sende vidare saker fra medlemene i klubben eller andre organisasjonsledd. Tillitsvalgte har ikke alene ansvar i å ta opp saker i klubben. Alle medlemmer kan melde saker. Den tillitsvalgte forplikter seg til å legge frem klubbens syn. Det demokratiske prinsipp. Drøftingsmøter og klubbmøter: Utdanningsforbundet sin politikk og se til Lov og avtaleverk Høriner

6 AT sine 2 kjørereglar: Veta kva medlemane meiner
Ikkje undergrave lov og avtaleverk, det er vårt felles verktøy Kort oppsummert: ikke snakke kun på egne vegne, få innspill fra medlemmene. Sjekke nøye opp i Lov og avtaleverk,spørre lokallaget e.a. hvis du er usikker

7 Klubben – grunnsteinen i organisasjonen
Viktigaste kontaktpunkt for det einskilde medlem Vi er så få! ? Klubb – lokallag – fylkeslag – sentralt nivå Hvordan få gjennomslagskraft og bli en viktig drøftingspart i virksomheten? Vi vet at en del klubber har mye større potensiale i forhold til antall medlemmer.

8 Strategiplan for verving
Eit heilskapleg og systematisert vervearbeid Strategiplanen for verving er eit grunnlagsdokument for Utdanningsforbundet sitt vervearbeid på alle nivå i organisasjonen og i Pedagogstudentene. Planen gjer greie for korleis eit overordna vervearbeid bør verta organisert og legg premissa for vidareutvikling av fleire konkrete og målretta handlingsplaner. Det er utarbeidet en strategiplan for verving i organisasjonen. Lokallaget i Bergen har vært en pådriver i dette arbeidet. Mange av de gode tiltakene i planen er etter innspill fra Bergen lokallag som har nedsatt en verve gruppe ledet av Anders Pedersen. Vi må bli stor. Saman er vi sterke

9 Vervearbeid Om vi lykkast med å implementere og systematisere eit godt vervearbeid på arbeidsplassen, bidreg vi til å sikre Utdanningsforbundet si framtid som ein innflytelsesrik og sterk fagforeining og samfunnsaktør. Hvorfor er verving så viktig??

10 Størrelse og makt Organisasjonen sin storleik, målt ved tal på medlemer, er ein viktig faktor for Utdanningsforbundet sin makt, innflytelse og påverknadskraft.

11 Vervearbeid Verving kan verta definert som dei tiltak og aktivitetar som fører til at organisasjonen knytter til seg nye medlemer. Verving handlar om å informere om verdien av eit medlemskap i ei fagforeining. Det bidrar til å opplyse om kva for rolle og kva ansvar ei fagforeining har for den einskilde og for samfunnet generelt. Verving bidreg til å synleggjere Utdanningsforbundet som ein sterk, profesjonell og innflytelsesrik fagforeining og samfunnsaktør. En sterk klubb engasjerer

12 Forslag til vervetiltak
Utarbeidar eigen handlingsplan/strategi for å verve på arbeidsplassen Profilerer og informerer om Utdanningsforbundet på arbeidsplassen Informerer nytilsette, studentar og andre ikkje-medlemer om viktigheten av å vere fagorganisert generelt og om fordelane ved medlemskap i Utdanningsforbundet spesielt Skipar og held vedlike sterke klubbar som bidreg til å profilere Utdanningsforbundet og til å verve nye medlemer Nyttar fylkes- og lokallaga som støtte til vervearbeidet Stor aktivitet i klubben gjør det vanskelig for ikkemedlemmer å stå utenfor – en opplevelse å gå glipp av et sterkt engasjert samhold som har mandat til å påvirka virksomhetens prioriteringer. Viktig at tillitsvalgte gjennomfører et møte om organisasjonen til studenter. Gratis medlemskap første år, se medlemsfordeler. Ta med vervemateriell. Vær ekstra obs på nye tilsatte

13 Verdien av eit medlemskap i Utdanningsforbundet
Men kva er eigentleg verdien av eit medlemskap? Tradisjonelle fagforeiningssaker, som løns- og arbeidsvilkår Utdanningspolitiske og profesjonsfaglege saker Prinsipielle og ideologiske verdiar, som solidaritetsprinsippet Materielle fordelar, som gode forsikringsordningar Juridisk bistand Utfordringer: Det er for dyrt, jeg får det samme som de andre… Vervingsbesøk med repr. Fra Tryg. Gode opparbeidede rettigheter. Hvorfor være medlem? Hvordan møte denne argumentasjonen?

14 Kva er ei klubbsak? Organisasjonssaker – årsmøte, høyringar
Profesjonssaker Tariff – kva skal prioriterast? Arbeidsvilkår generelt Saker som ”trugar” heile barnehagen td. Budsjett Arbeidsvilkår i din barnehage - td omorganisering, vaktplan, meirinntak, budsjett, satsingsområde, bruk av ubunden tid, ferieavvikling Alt som har med dagliglivet kan drøftes. Høringer. Forberede saker til årsmøte i loklalaget,innspill fra klubben

15 Gruppeoppgave Saker meldt til klubbmøte:
1)Vikarsituasjonen- Det blir ikke satt inn vikar, og dette tærer på personalet 2)Mobbing- et medlem føler seg utsatt for styrer sin skarpe tunge. Hun mener dette gjelder flere og ønsker å ta dette opp med de andre klubbmedlemmene. 3)Utdanningsforbundet Bergen ønsker å gjennomføre en kartlegging av arbeidstiden til pedagogene i barnehagene i Bergen. 4)Barnegruppene har begynt å gå seg til. To av basene har store utfordringer i forhold til enkeltbarn. Dette gjenspeiles i sykefraværet på basene. 5)Barnehagen har i foregående år hatt en god bemanning sammenlignet med tilsvarende barnehager. Økonomien er presset, og man har redusert med en stilling ved naturlig avgang. 6)Det er lenge siden personalet sammen har hatt en faglig og sosial opplevelse. Styrer har over tid satt av midler til studietur. Denne oppgaven hadde vi på modul 1. men er et forslag til hvordan vi kan tenke i forhold til egenaktivitet

16 Ulike møter Forskjell på eit ped.leder-møte/personalmøte og eit klubbmøte? Innspel? Rydde i møtevirksomheten. Rette saker i rett møtefora. Sortering BRUK FLIPOVER Saker til drøftingsmøte,saker til org. Behandling Hvor er det naturlig at styrer er med?

17 Forskjellen Kven som er med Kva rolle ein har som deltakar
Kor fri ein er Kva ein kan gjere med saka vidare

18 Korleis få til klubbmøte?
AT må ta initiativ Ta det opp med styrar (dersom det ikkje har vore før) Be om plan for drøftingsmøta og saklister i forkant Finn ut kva som er mogelege tidspunkt Kan ein få litt tid av arbeidstida? Eksempel: Pauser, kveld, etter jobb, privat, felles med andre barnehagar – gjerne ein kombinasjon

19 Korleis få folk til å bli meir positive?
Styrar si haldning – sjå på hovudavtalen saman Få med folk frå lokallaget på møtet Når du har vore på kurs kan du fortelle om arbeidsvilkår og rettar ein har Mat, snop (pengar frå lokallaget) Stå på !!

20 Korleis takla usemje? Deltakar – demokratisk prinsipp
Dei som er til stades er dei som har rett til å bestemme Avstemning Ein kan ikkje stemma over om ein skal følgje lover og avtalar, dei står fast

21 Årshjul for medråderett
Lag eit årshjul eller sett planar inn i ein kalender Få inn gode rutiner ! Lykke til med verve-arbeid og klubbarbeid! Medbestemmelseskalender Bergen


Laste ned ppt "Klubbarbeid i barnehagen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google