Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modul 4. 2014 Utdanningsforbundet Hordaland Klubbarbeid i barnehagen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modul 4. 2014 Utdanningsforbundet Hordaland Klubbarbeid i barnehagen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modul 4. 2014 Utdanningsforbundet Hordaland Klubbarbeid i barnehagen

2 Mål: medbestemmelse De sentrale parter har inngått Hovedavtalen for å skape et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom partene på alle nivåer. Avtalen viderefører prinsippet om at arbeidsgivere og tillitsvalgte lokalt finner hensiktsmessige løsninger for å ivareta gode prosesser for Informasjon og drøftinger – HA del B §§, 1-4-1, 1-4-2 og 3-1 Drøftingsplikten etter Hovedavtalen bygger på prinsippet om at de tillitsvalgte som representanter for de ansatte gjennom drøftinger skal kunne påvirke beslutninger før arbeidsgiver treffer avgjørelse. Det er således arbeidsgiver som har ansvar for at slike drøftinger skjer tidligst mulig, før endelig beslutning fattes. bestemmelse gjennom ordningen med tillitsvalgte. s2

3 Kven er vi tillitsvalde for? s3 Alle medlemer på arbeidsplassen! Kva med styrar?

4 Tillitsvaldes plikter Delta i skulering i regi av Utdanningsforbundet Ivareta medlemene sine interesser ovanfor Arbeidsgjevar sin representant på staden og være bindeledd mellom klubben, (eventuelt klubbstyret)og overordnede organisasjonsledd i Utdanningsforbundet. Sende post som kjem frå Utdanningsforbundet s4

5 Tillitsvaldes plikter Leie Utdanningsforbundet sitt arbeid i klubben Drøfte saker som skal handsamas av dei besluttande organa på arbeidsplassen, eventuelt førebu slike saker for drøfting i klubbmøte. Handsame og eventuelt sende vidare saker fra medlemene i klubben eller andre organisasjonsledd. s5

6 AT sine 2 kjørereglar: Veta kva medlemane meiner Ikkje undergrave lov og avtaleverk, det er vårt felles verktøy s6

7 Klubben – grunnsteinen i organisasjonen Viktigaste kontaktpunkt for det einskilde medlem Vi er så få! ? Klubb – lokallag – fylkeslag – sentralt nivå s7

8 Strategiplan for verving Eit heilskapleg og systematisert vervearbeid Strategiplanen for verving er eit grunnlagsdokument for Utdanningsforbundet sitt vervearbeid på alle nivå i organisasjonen og i Pedagogstudentene. Planen gjer greie for korleis eit overordna vervearbeid bør verta organisert og legg premissa for vidareutvikling av fleire konkrete og målretta handlingsplaner. s8

9 Vervearbeid Om vi lykkast med å implementere og systematisere eit godt vervearbeid på arbeidsplassen, bidreg vi til å sikre Utdanningsforbundet si framtid som ein innflytelsesrik og sterk fagforeining og samfunnsaktør. s9

10 Størrelse og makt Organisasjonen sin storleik, målt ved tal på medlemer, er ein viktig faktor for Utdanningsforbundet sin makt, innflytelse og påverknadskraft. s10

11 Vervearbeid Verving kan verta definert som dei tiltak og aktivitetar som fører til at organisasjonen knytter til seg nye medlemer. Verving handlar om å informere om verdien av eit medlemskap i ei fagforeining. Det bidrar til å opplyse om kva for rolle og kva ansvar ei fagforeining har for den einskilde og for samfunnet generelt. Verving bidreg til å synleggjere Utdanningsforbundet som ein sterk, profesjonell og innflytelsesrik fagforeining og samfunnsaktør. s11

12 Forslag til vervetiltak Utarbeidar eigen handlingsplan/strategi for å verve på arbeidsplassen Profilerer og informerer om Utdanningsforbundet på arbeidsplassen Informerer nytilsette, studentar og andre ikkje-medlemer om viktigheten av å vere fagorganisert generelt og om fordelane ved medlemskap i Utdanningsforbundet spesielt Skipar og held vedlike sterke klubbar som bidreg til å profilere Utdanningsforbundet og til å verve nye medlemer Nyttar fylkes- og lokallaga som støtte til vervearbeidet s12

13 Verdien av eit medlemskap i Utdanningsforbundet Men kva er eigentleg verdien av eit medlemskap? Tradisjonelle fagforeiningssaker, som løns- og arbeidsvilkår Utdanningspolitiske og profesjonsfaglege saker Prinsipielle og ideologiske verdiar, som solidaritetsprinsippet Materielle fordelar, som gode forsikringsordningar Juridisk bistand s13

14 Kva er ei klubbsak? Organisasjonssaker – årsmøte, høyringar Profesjonssaker Tariff – kva skal prioriterast? Arbeidsvilkår generelt Saker som ”trugar” heile barnehagen td. Budsjett Arbeidsvilkår i din barnehage - td omorganisering, vaktplan, meirinntak, budsjett, satsingsområde, bruk av ubunden tid, ferieavvikling s14

15 Gruppeoppgave Saker meldt til klubbmøte: 1)Vikarsituasjonen- Det blir ikke satt inn vikar, og dette tærer på personalet 2)Mobbing- et medlem føler seg utsatt for styrer sin skarpe tunge. Hun mener dette gjelder flere og ønsker å ta dette opp med de andre klubbmedlemmene. 3)Utdanningsforbundet Bergen ønsker å gjennomføre en kartlegging av arbeidstiden til pedagogene i barnehagene i Bergen. 4)Barnegruppene har begynt å gå seg til. To av basene har store utfordringer i forhold til enkeltbarn. Dette gjenspeiles i sykefraværet på basene. 5)Barnehagen har i foregående år hatt en god bemanning sammenlignet med tilsvarende barnehager. Økonomien er presset, og man har redusert med en stilling ved naturlig avgang. 6)Det er lenge siden personalet sammen har hatt en faglig og sosial opplevelse. Styrer har over tid satt av midler til studietur. s15

16 Ulike møter Forskjell på eit ped.leder-møte/personalmøte og eit klubbmøte? Innspel? s16

17 Forskjellen Kven som er med Kva rolle ein har som deltakar Kor fri ein er Kva ein kan gjere med saka vidare s17

18 Korleis få til klubbmøte? AT må ta initiativ Ta det opp med styrar (dersom det ikkje har vore før) Be om plan for drøftingsmøta og saklister i forkant Finn ut kva som er mogelege tidspunkt Kan ein få litt tid av arbeidstida? Eksempel: Pauser, kveld, etter jobb, privat, felles med andre barnehagar – gjerne ein kombinasjon s18

19 Korleis få folk til å bli meir positive? Styrar si haldning – sjå på hovudavtalen saman Få med folk frå lokallaget på møtet Når du har vore på kurs kan du fortelle om arbeidsvilkår og rettar ein har Mat, snop (pengar frå lokallaget) Stå på !! s19

20 Korleis takla usemje? Deltakar – demokratisk prinsipp Dei som er til stades er dei som har rett til å bestemme Avstemning Ein kan ikkje stemma over om ein skal følgje lover og avtalar, dei står fast s20

21 Årshjul for medråderett Lag eit årshjul eller sett planar inn i ein kalender Få inn gode rutiner ! Lykke til med verve-arbeid og klubbarbeid! s21


Laste ned ppt "Modul 4. 2014 Utdanningsforbundet Hordaland Klubbarbeid i barnehagen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google