Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst...""— Utskrift av presentasjonen:

1 Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

2 Barnehagedagen 2014 Barnehagedagen 2014 går av stabelen 18. mars.
Demokrati og barns medvirkning skal settes på dagsordenen, med grunnlovsjubileet i 2014 som bakteppe. Slagordet for årets barnehagedag er «Jeg har noe å si»! Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

3 Kvalitet – et sentralt budskap
Formålet med Barnehagedagen er å synliggjøre barnehagen som læringsarena og øke forståelsen for barnehagens innhold og de ansattes arbeid. Sentralt for Barnehagedagen står budskapet om en barnehage av god kvalitet for alle barnehagebarn. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

4 Slik startet det: Barnehagedagen startet i 2005 med bakgrunn i en planlagt kampanje mot forslag om endring av krav til kompetanse og pedagognorm i barnehageloven. Regjeringen gjorde retrett, blant annet på grunn av en landsomfattende underskriftskampanje fra et foreldreråd som representerte foreldre. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

5 Bakgrunnen for initiativet til en nasjonal barnehagedag:
Forslagene og innspillene fra politikerne avdekket at det var mye uvitenhet om hva barnehagen er, og man så derfor et behov for å synliggjøre barnehagedriften ved å åpne opp dørene til nærmiljøet og omverdenen, og slik få rettet fokus på viktigheten av god kvalitet i barnehagens innhold. Barnehagedagen skulle altså medvirke til å sikre at barnehageloven også i framtida skulle stille krav til kompetanse, bemanning og areal, fordi barnehagen er en viktig lærings- og omsorgsarena. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

6 Samarbeid om barnehagedagen
Barnehagen 2005 var et samarbeid mellom Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Barne- og ungdomsarbeiderforbundet og initiativtakerne til Nasjonalt foreldreopprop. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

7 Materiell På hjemmesiden til Utdanningsforbundet finnes følgende materiell: Ferdiglagede pedagogiske opplegg for dagen Linker til faglitteratur Mal for: - Leserinnlegg - Presseinvitasjon - Plakater (må bestilles) Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

8 Markering av dagen Demokrati og barns medvirkning er en viktig del av barnehagenes innhold. Barnehageloven, rammeplanen og FNs barnekonvensjon er viktige dokumenter som omhandler disse temaene. Hvordan bruker barnehagene disse målene og idealene? Vi oppfordrer alle landets barnehager og alle lokal- og fylkeslag til å benytte Barnehagedagen til å synliggjøre dette. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

9 Gruppearbeid Hvordan kan vi i fylkes- og lokallag bruke barnehagedagen best mulig for å synliggjøre barnehagens viktige rolle i å fremme demokrati og barns rett til medvirkning? Hvordan kan lokallaget bidra? Hvordan kan lokallaget motivere barnehagene til å vise frem arbeidet sitt på dette område? Lure grep fra tidligere barnehagedager(erfaringer?)? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

10 Rammeplanarbeidet 22. november kom første utkast på udir. sine sider
22. januar kom utkast nr. 2 21. februar kommer endelig høringsforslag April/mai sendes endelig høringsforslag ut til høringsinstansene Send fylkeslaget kopi av innspill på utkastene Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

11 Utkast nr.1 Våre innspill
Bra at det innenfor hvert kapittel også er delt opp i underkapitler. Dette bidrar til å gjøre innholdet mer oversiktlig og lettere å lese. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

12 Innspill til utkast nr.1. Det er også veldig bra at man har valgt å skille mellom barnehagelæreren og det totale personalets oppgaver. Her er vi imidlertid noe overrasket over hvordan ansvaret er fordelt på noen av områdene. Under kapitlet «språk og kommunikasjon» står det blant annet følgende: «Hele personalgruppa skal samarbeide med barna og foreldrene om utvikling av barns språkutvikling». Dette mener vi er eksempel på oppgaver/ansvar som vi mener at hele personalet ikke har kompetanse til, og som vi derfor mener burde ligge til læreren. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

13 Innspill til utkast nr.1. Språket varierer veldig fra det veldig spesifikke banale til tungt fagspråk som ikke er tilgjengelig for hele målgruppa. Teksten i utkastet fremstår som språklig inkonsistent. Kapitlene er flere steder helt endret, noe som gjør det vanskelig å finne ut hva av innholdet i dagens Rammeplan som eventuelt er fjernet i det nye utkastet, og hva som bare er flyttet til andre steder i dokumentet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

14 Innspill til utkast nr.1. Vi kan ikke finne igjen kapitlet om sosial kompetanse i utkastet. Dette bør absolutt bevares i ny Rammeplan. Det at barnehagen har fokus på å skape et miljø der det legges til rette for utvikling av en stadig bedre sosial kompetanse, kan ha stor betydning blant annet for at barna skal kunne utvikle en opplevelse av egenverd og mestring, lek med jevnaldrende og tilhørighet i et positivt fellesskap. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

15 Innspill til utkast nr.1. Vi stiller oss kritiske til en del av ordbruken i utkastet. Det vises blant annet til at barna i barnehagen skal møte et personale som er preget av fremtidsoptimisme, slik at barna får lyst til å lære og å leve. Vi setter her spørsmålstegn ved om man kan pålegge de ansatte til å være preget av fremtidsoptimisme? og hvis man kan, hvordan skal dette kunne måles? I tillegg er det, i følge utkastet, de ansatte som gjennom sin fremtidsoptimisme skal sørge for at barna får lyst til å lære og å leve? Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

16 Innspill til utkast nr.1. Flere steder i utkastet brukes også ordet formålsløs om barns lek. Dette mener vi er et dårlig ord, da man vet at barn som regel har en mening med det de gjør i leken, selv om ikke vi som voksenpersoner alltid forstår hva den er. Vi oppfatter det som respektløst å bruke ordet formålsløs om barns lek. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

17 Innspill til utkast nr.1. Utrykket «de voksne i barnehagen» blir brukt flere plasser i utkastet. Vi mener dette ikke er et godt ord/utrykk, og at det bør erstattes med enten læreren eller personalet, alt ettersom hva man prøver å formidle. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

18 Innspill til utkast nr.1. Til slutt mener vi at ordet personalet i mye større grad må endres til læreren. Det blir heller ikke, slik vi ser det, riktig å bruke betegnelsen barnehagelæreren, selv om utdanningen heter barnehagelærerutdanning. Vi mener at vi må være konsekvent og bruke tittelen lærer om lærerne i hele utdanningsløpet– også i barnehagen. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

19 Utkast nr.2. Endringer En del nye kapitler er lagt inn f,eks: sosial utjevning, bærekraftig utvikling, barns rettigheter og barnehagen som utdanningsarena. Endring av overskrift/innhold i fagområdene, bl.a er begrepene kosthold, matematikk og symbol kommet inn. Større vekt på kommunikasjon. Danningsbegrepet er mer tydeliggjort Innført prosessmål for omsorg, lek, læring, språk og kommunikasjon. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

20 Positivt Utkast nr.2 får frem Rammeplanens innhold på en mer helhetlig og oversiktlig måte. Formålsparagrafen fra barnehageloven var fjernet i førsteutkast, men er tilbakeført i utkast nr.2. Kapitlet om Likestilling omhandlet tidligere kun likestilling i forhold til kjønn, men er nå endret til likeverd og likestilling, og omhandler nå også likestilling i forhold til funksjonsnedsettelse, ulike kulturer, religioner og etnisitet. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."

21 Mangelfullt Kapittelet om sosial kompetanse er fjernet, dette mener vi må tilbakeføres. Både barnehagelærers- og det totale personalets ansvar i forhold til prosessmålene er definert, men vi savner et punkt som definerer leders ansvar. Barnehagelærers ansvar for planlegging er flere steder presisert, men vi savner her en presisering av viktigheten av evaluering også. Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst..."


Laste ned ppt "Tittelen endres i "Topp- og Bunntekst...""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google