Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.kith.no EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes Av Torbjørn Nystadnes, KITH.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.kith.no EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes Av Torbjørn Nystadnes, KITH."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.kith.no EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes Av Torbjørn Nystadnes, KITH

2 www.kith.no Innhold  Hva er en elektronisk pasientjournal?  Kort "historisk" oversikt  Hovedprinsippene i en generisk EPJ- arkitektur  To-nivås modellering, bruk av maler/archetypes  Prinsipper for tilgangsstyring  …og kanskje litt til  dersom det blir tid

3 www.kith.no Dagbladet 2. Juni 1998:

4 www.kith.no Hva er en elektronisk pasientjournal (EPJ)  En elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp  Det skal normalt kun føres en journal for hver pasient innenfor en virksomhet, selv om pasienten mottar helsehjelp fra flere kategorier helsepersonell  Forskjellige virksomheter kan ikke benytte felles pasientjournaler  Det kreves samtykke fra pasienten eller annet gyldig grunnlag for å gi tilgang til eller utlevere journal eller journalopplysninger

5 www.kith.no Europeisk EPJ standardisering CEN/TC251 - WG1 (http://www.centc251.org/)  1995: ENV-12265 EHCRA - Grunnleggende mekanismer for å beskrive datainnhold og struktur  EPJ består av komponenter i en struktur  1999: ENV13606:Electronic Healthcare Record Communication:  Extended Architecture - generisk journalarkitektur  Domain Term List - termer bl.a beregnet for bruk som overskrifter ved gruppering av journalinformasjon  Distribution Rules - styring av tilgang  Messages for Exchange of Record Information - meldinger for utveksling av journalinformasjon  2002: Task Force EHRcom - Skal revidere ENV13606

6 www.kith.no ISO TC215  Elektroniske pasientjournaler ligger under arbeidsgruppe 1 (WG1) http://secure.cihi.ca/cihiweb/dispPage.jsp?cw_page=infostand_ihisd_iso wg1_e  Usikkert når det kommer konkrete standarder fra denne gruppen  Det er under utarbeidelse en teknisk spesifikasjon: "Requirements for an Electronic Health Record Reference Architecture" som også vil bli lagt til grunn for europeisk EPJ-standardisering  Den europeiske standarden som nå utarbeides, vil bli foreslått som ISO-standard

7 www.kith.no HL7 (http://www.hl7.org/)  HL7 er en amerikanskdominert leverandørdrevet standardiseringsorganisasjon  Har hittil hovedsakelig utarbeidet standarder for kommunikasjon mellom forskjellige systemer internt i en virksomhet (sykehus)  Har i noen år arbeidet med et mer framtidsrettet konsept, HL7 versjon 3  Har utarbeidet et omfattende utkast til en "Reference Information Model" (RIM)  Denne vil danne grunnlaget for deres framtidige standardisering  Nåværende tilnærming til EPJ går gjennom deres "Clinical Document Architecture" (CDA)  Foreløpig kun overordnet arkitektur (Level 1)  Men arbeidet med de to neste nivåene er startet

8 www.kith.no openEHR foundation http://www.openEHR.org  Britisk/Australsk-dominert, uavhengig gruppe som har som mål å muliggjøre etablering og deling av EPJ gjennom standardiserte implementasjoner basert på open-source  Utvikler en referansemodell for EPJ-system  Er bl.a. ment som et innspill til de pågående internasjonale standardiseringsprosessene  Utvikler også et EPJ-system parallelt med spesifikasjonen  Open-source, kildekoden vil bli publisert  Utgangspunkt i prosjektene:  GEHR (1992-5) http://www.chime.ucl.ac.uk/HealthI/GEHR/  Synapses (1996-8) http://www.cs.tcd.ie/synapses/public/index.html  SynEx (1998-2000) http://www.gesi.it/synex/  SupA (1998-2000) http://www.chime.ucl.ac.uk/HealthI/EHCR- SupA/

9 www.kith.no CEN Task Force: EHRCom  Skal revidere ENV 13606 til en fullverdig Europeisk standard (EN) for kommunikasjon av EPJ  Skal bl.a. ta hensyn til følgende:  ENV13606 - Dette skal være utgangspunktet  Andre CEN standarder og prestandarder  Det arbeidet som ISO har gjort på området  Den pågående harmoniseringsprosessen med HL7  I første omgang var det kun HL7 v3 RIM de skulle tas hensyn til  Nå er også CDA kommet med i bildet  Leverandørenes erfaringer med ENV13606  openEHR  Arkitektur og domenespesifikke behov skal holdes atskilt  "Archetypes" (maler) skal benyttes for å beskrive domenespesifikke behov  Forskjellige metoder skal kunne benyttes for kommunikasjon

10 www.kith.no EHRCom  Arbeidet deles inn i følgende deler/Tasks:  Reference Model  Archetype Model  Archetype Generation  Terminology Support  Security Features  Exchange Messages  Liaison with Industry  Documentation and Dissemination  Utkast til standarden skal foreligge 1. kvartal 2003  Arbeidet skal være avsluttet innen 2. kvartal 2004  Dersom resultatet blir godkjent av medlemsnasjonene, kan en forvente at en offisiell europeisk standard foreligger i 2005  …men tidsplanen er nok ikke helt realistisk

11 www.kith.no Norsk EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring  Utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet  Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Helsetilsynet og Riksarkivet var representert i arbeidsgruppen  Bredt sammensatt referansegruppe  Tar utgangspunkt i lover og forskrifter samt relevante norske og internasjonale standarder  Noark-4  Den europeiske prestandarden ENV13606 Electronic Healthcare Record Communication  Har vært ute til bred høring og ble ferdigstilt juni 2001

12 www.kith.no Kort om standarden  Standarden skal kunne benyttes for:  Alle typer pasientjournaler  Innenfor alle typer virksomheter i helsevesenet  Pasientjournalene må kunne inneholde alle former for informasjon  Beskriver krav vedrørende:  Tilgangsstyring  Håndtering av pasientens rettigheter  En grunnleggende, generisk journalarkitektur  Men konkrete dokumenttyper mv. beskrives ikke  Mekanismer for håndtering av kodeverk mv.  Format for avlevering av EPJ til depotarkiv  Danner grunnlag for utveksling av journalinformasjon mellom virksomheter i helsevesenet

13 www.kith.no EPJ arkitektur  EPJ består av komponenter i en struktur  Mulighet for flere strukturer i samme journal, f.eks. med primær organisering etter:  Prosess (omsorgsperiode etc.)  Problem  Tradisjonelle emneorienterte dokumentgrupper  Strukturene er primært hierarkiske  Kraftige referansemekanismer gir også andre muligheter  Samme komponent kan inngå flere steder... ...men enhver komponent har en primær tilknytning til en overordnet komponent (original kontekst)

14 www.kith.no Generisk EPJ-arkitektur

15 www.kith.no Saksbegrepet  EPJ kan inneholde saker av følgende hovedtyper:  Emnerelatrete saker  Eks: dokumentgrupper i h.h.t. Helsetilsynets anbefalinger  Slike saker bør normalt alltid stå åpne  Problemrelatert saker  Noen kan være knyttet til konkrete diagnoser...  Andre kan være mer diffuse  Prosessrelaterte saker  Eks: omsorgsperiode, kontakttilfeller  Skal kunne inneholde delprosesser  Hver sak består av:  et sakshode som beskriver saken, et antall dokumenter og/eller andre saker og/eller importerte komponenter

16 www.kith.no Saker og dokumenter    Dokumenter  Saker Omsorgsperiode 12.-21.06.01 Problem: Diabetes Prøvesvar - vev og væske

17 www.kith.no Dokumenter og fragmenter  Et dokument representerer en selvstendig registrering i journalen  Godkjennes som én helhet  Eks: Journalnotat, henvisning, epikrise, rekvisisjon  Hvert dokument består av et antall fragmenter  Fragmentene godkjennes som en del av dokumentet  Hvert fragment består av:  et eller flere dataelementer  og/eller andre fragmenter  og eventuelt en eller flere overskrifter

18 www.kith.no Dokumenter og fragmenter Fragmenttype: Dokumenthode Mottakers navn, adresse mv. Pasientens navn, fødselsnr, adresse Fragmenttype: Utstedt av Helsepersonellets navn, rolle mv Virksomhetens navn, adresse mv Fragmenttype: Problembeskrivelse Problem kode Problembeskrivelse Fragmenttype: Ønsket tiltak Kode for behand- ling eller utredning Tiltakskode Tiltaksbeskrivelse Dokumenttype: Henvisning

19 www.kith.no Andre strukturelementer  Mulighet for lenker mellom komponenter i EPJ  Lenkene tilknyttes en link-type, f.eks  er forårsaket av  (leverskaden er forårsaket av medikamentet)  er holdepunkt for...>  (prøvesvaret er holdepunkt for infeksjonssykdom)  Det kan opprettes lenke til komponenter i andre pasienters EPJ  Det kan opprettes forbindelse til komponenter i EPJ om samme pasient hos annen virksomhet

20 www.kith.no Maler for saker, dokumenter mv.  Dette er en grunnlegende standard og beskriver hovedsakelig hvordan journalinformasjon skal håndteres og ikke informasjonen selv  For å kunne anvendes innenfor en bestemt type virksomheter i helsevesenet, må det utarbeides maler for de dokumenttyper mv. en har behov for  Et komplett(?) sett slike maler er utarbeidet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten  Maler er også utarbeidet for medisinering og div. andre mindre områder  Arbeid med maler for andre deler av helsevesenet pågår  Men det vil ta lang tid før en er i mål

21 www.kith.no To-nivås modellering Bruk av maler (archetypes)

22 www.kith.no Template development Information model Original "document" EHCR system "EHCR template" XML-Schema XML - document with clinical information XML document EHCR message Envelope  Documentation Template "editor" XML document that includes "mapping" to the HL7 rim

23 www.kith.no Medication templates

24 www.kith.no Tilgangsstyring  Prinsipp:  Det skal foreligge en beslutning om gjennomføring av et konkret tiltak med et legalt formål, før tilgang gis  Besluttet tiltak benyttes for å angi formålet med tilgang samt avgrense hvilke helseopplysninger det skal gis tilgang til  Rolle beskriver helsepersonellets rettigheter i forhold til tiltak mv.  Roller tilknyttes organisatoriske enheter  Noen typer tiltak kan bare iverksettes dersom det tidligere er iverksatt et tiltak som åpner for dette

25 www.kith.no Samtykke til innsyn  Pasienten kan nekte annet helsepersonell innsyn i egen journal (det finnes unntak)  Pasientens samtykkekrav skal kunne registreres  Kravene kan knyttes til avgrensede deler av pasientens journal, f.eks. en enkelt sak  Kravene kan rettes mot spesielle personer  Utvalgte typer tiltak kan unntas fra samtykkekravet  Det skal kunne angis at andre enn pasienten kan gi samtykke om innsyn  Pasientens samtykke til innsyn kan begrenses til et bestemt tiltak eller en tjenesteutførelse

26 www.kith.no Prinsipper for tilgangsstyrin g Informasjon Tjenesteyter: Kari Ås, kirurg Kirurgisk avdeling Medfører behov for EPJ: Per Spellmans journal Opptrer som Org. enhet: Kirurgisk avd. Kan komme med Dokumentmaler 1 år oppfølging Basert påUtfører Besluttet tiltak: 1 år oppfølging SamtykkekravSamtykkekrav Tjenesteytelse: 1 år oppfølging Prosedyrebeskr. etc. Oppfølgingsprogram Per Spellmann, pasient Har Rolle: l ege, Kirurgisk avdeling ved Har Registrert i Opptrer som Utfører Har tilknyttet Basert på Gir tilgang til Rollemal: Lege Tiltaksmal: 1 år oppfølging Ola Normann Inneholder Tjenesteyter: Ola Normann. lege, Kirurgisk avdeling Har besluttet Kari Ås

27 www.kith.no Journal 4 Journal 3 Journal 2 Journal 1 Kommune- helsetjenesten Lokalsykehus Regionsykehus Primærlege Lab Bruk av EPJ i omsorgskjeden

28 www.kith.no Virtuell journal Journal 4 Journal 3 Journal 2 Journal 1 Lab Lokalsykehus PrimærlegeRegionsykehus Kommune- helsetjenesten Er nå dette trygt, da? Hurra! Her finner jeg alt! Her er alt for mye unødig informasjon! Alle pasientens journaler mv. gjøres tilgjengelig for "alle" gjennom en felles portal Virtuell journal

29 www.kith.no Felles kjernejournal Kjernejournal Journal 4 Kommune- helsetjenesten Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Primærlege Lab RTV, NPR... Sentral informasjon overføres til en felles kjernejournal

30 www.kith.no Samarbeidende journaler Journal 4 Kommune- helsetjenesten Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Primærlege       Det opprettes eksplisitt kobling til dokumenter i en annen virksomhets journal om samme pasient


Laste ned ppt "Www.kith.no EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes Av Torbjørn Nystadnes, KITH."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google