Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes"— Utskrift av presentasjonen:

1 EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes
Av Torbjørn Nystadnes, KITH

2 Innhold Hva er en elektronisk pasientjournal?
Kort "historisk" oversikt Hovedprinsippene i en generisk EPJ-arkitektur To-nivås modellering, bruk av maler/archetypes Prinsipper for tilgangsstyring …og kanskje litt til dersom det blir tid

3 Dagbladet 2. Juni 1998:

4 Hva er en elektronisk pasientjournal (EPJ)
En elektronisk ført samling eller sammenstilling av nedtegnede/registrerte opplysninger om en pasient i forbindelse med helsehjelp Det skal normalt kun føres en journal for hver pasient innenfor en virksomhet, selv om pasienten mottar helsehjelp fra flere kategorier helsepersonell Forskjellige virksomheter kan ikke benytte felles pasientjournaler Det kreves samtykke fra pasienten eller annet gyldig grunnlag for å gi tilgang til eller utlevere journal eller journalopplysninger

5 Europeisk EPJ standardisering CEN/TC251 - WG1(http://www. centc251
1995: ENV EHCRA - Grunnleggende mekanismer for å beskrive datainnhold og struktur EPJ består av komponenter i en struktur 1999: ENV13606:Electronic Healthcare Record Communication: Extended Architecture - generisk journalarkitektur Domain Term List - termer bl.a beregnet for bruk som overskrifter ved gruppering av journalinformasjon Distribution Rules - styring av tilgang Messages for Exchange of Record Information - meldinger for utveksling av journalinformasjon 2002: Task Force EHRcom - Skal revidere ENV13606

6 ISO TC215 Elektroniske pasientjournaler ligger under arbeidsgruppe 1 (WG1) Usikkert når det kommer konkrete standarder fra denne gruppen Det er under utarbeidelse en teknisk spesifikasjon: "Requirements for an Electronic Health Record Reference Architecture" som også vil bli lagt til grunn for europeisk EPJ-standardisering Den europeiske standarden som nå utarbeides, vil bli foreslått som ISO-standard

7 HL7 (http://www.hl7.org/)
HL7 er en amerikanskdominert leverandørdrevet standardiseringsorganisasjon Har hittil hovedsakelig utarbeidet standarder for kommunikasjon mellom forskjellige systemer internt i en virksomhet (sykehus) Har i noen år arbeidet med et mer framtidsrettet konsept, HL7 versjon 3 Har utarbeidet et omfattende utkast til en "Reference Information Model" (RIM) Denne vil danne grunnlaget for deres framtidige standardisering Nåværende tilnærming til EPJ går gjennom deres "Clinical Document Architecture" (CDA) Foreløpig kun overordnet arkitektur (Level 1) Men arbeidet med de to neste nivåene er startet

8 openEHR foundation http://www.openEHR.org
Britisk/Australsk-dominert, uavhengig gruppe som har som mål å muliggjøre etablering og deling av EPJ gjennom standardiserte implementasjoner basert på open-source Utvikler en referansemodell for EPJ-system Er bl.a. ment som et innspill til de pågående internasjonale standardiseringsprosessene Utvikler også et EPJ-system parallelt med spesifikasjonen Open-source, kildekoden vil bli publisert Utgangspunkt i prosjektene: GEHR (1992-5) Synapses (1996-8) SynEx ( ) SupA ( )

9 CEN Task Force: EHRCom Skal revidere ENV til en fullverdig Europeisk standard (EN) for kommunikasjon av EPJ Skal bl.a. ta hensyn til følgende: ENV Dette skal være utgangspunktet Andre CEN standarder og prestandarder Det arbeidet som ISO har gjort på området Den pågående harmoniseringsprosessen med HL7 I første omgang var det kun HL7 v3 RIM de skulle tas hensyn til Nå er også CDA kommet med i bildet Leverandørenes erfaringer med ENV13606 openEHR Arkitektur og domenespesifikke behov skal holdes atskilt "Archetypes" (maler) skal benyttes for å beskrive domenespesifikke behov Forskjellige metoder skal kunne benyttes for kommunikasjon

10 EHRCom Arbeidet deles inn i følgende deler/Tasks:
Reference Model Archetype Model Archetype Generation Terminology Support Security Features Exchange Messages Liaison with Industry Documentation and Dissemination Utkast til standarden skal foreligge 1. kvartal 2003 Arbeidet skal være avsluttet innen 2. kvartal 2004 Dersom resultatet blir godkjent av medlemsnasjonene, kan en forvente at en offisiell europeisk standard foreligger i 2005 …men tidsplanen er nok ikke helt realistisk

11 Norsk EPJ standard: Arkitektur, arkivering og tilgangsstyring
Utarbeidet av en prosjektgruppe ledet av KITH på oppdrag fra Sosial- og helsedepartementet Legeforeningen, Sykepleierforbundet, Helsetilsynet og Riksarkivet var representert i arbeidsgruppen Bredt sammensatt referansegruppe Tar utgangspunkt i lover og forskrifter samt relevante norske og internasjonale standarder Noark-4 Den europeiske prestandarden ENV13606 Electronic Healthcare Record Communication Har vært ute til bred høring og ble ferdigstilt juni 2001

12 Kort om standarden Standarden skal kunne benyttes for:
Alle typer pasientjournaler Innenfor alle typer virksomheter i helsevesenet Pasientjournalene må kunne inneholde alle former for informasjon Beskriver krav vedrørende: Tilgangsstyring Håndtering av pasientens rettigheter En grunnleggende, generisk journalarkitektur Men konkrete dokumenttyper mv. beskrives ikke Mekanismer for håndtering av kodeverk mv. Format for avlevering av EPJ til depotarkiv Danner grunnlag for utveksling av journalinformasjon mellom virksomheter i helsevesenet

13 EPJ arkitektur EPJ består av komponenter i en struktur
Mulighet for flere strukturer i samme journal, f.eks. med primær organisering etter: Prosess (omsorgsperiode etc.) Problem Tradisjonelle emneorienterte dokumentgrupper Strukturene er primært hierarkiske Kraftige referansemekanismer gir også andre muligheter Samme komponent kan inngå flere steder... ...men enhver komponent har en primær tilknytning til en overordnet komponent (original kontekst)

14 Generisk EPJ-arkitektur

15 Saksbegrepet EPJ kan inneholde saker av følgende hovedtyper:
Emnerelatrete saker Eks: dokumentgrupper i h.h.t. Helsetilsynets anbefalinger Slike saker bør normalt alltid stå åpne Problemrelatert saker Noen kan være knyttet til konkrete diagnoser... Andre kan være mer diffuse Prosessrelaterte saker Eks: omsorgsperiode, kontakttilfeller Skal kunne inneholde delprosesser Hver sak består av: et sakshode som beskriver saken, et antall dokumenter og/eller andre saker og/eller importerte komponenter

16     Saker og dokumenter Saker Dokumenter Omsorgsperiode
Problem: Diabetes Prøvesvar - vev og væske

17 Dokumenter og fragmenter
Et dokument representerer en selvstendig registrering i journalen Godkjennes som én helhet Eks: Journalnotat, henvisning, epikrise, rekvisisjon Hvert dokument består av et antall fragmenter Fragmentene godkjennes som en del av dokumentet Hvert fragment består av: et eller flere dataelementer og/eller andre fragmenter og eventuelt en eller flere overskrifter

18 Dokumenter og fragmenter
Fragmenttype: Dokumenthode Mottakers navn, adresse mv. Pasientens navn, fødselsnr, adresse Fragmenttype: Utstedt av Helsepersonellets navn, rolle mv Virksomhetens navn, adresse mv Fragmenttype: Problembeskrivelse Problem kode Problembeskrivelse Fragmenttype: Ønsket tiltak Kode for behand-ling eller utredning Tiltakskode Tiltaksbeskrivelse Dokumenttype: Henvisning

19 Andre strukturelementer
Mulighet for lenker mellom komponenter i EPJ Lenkene tilknyttes en link-type, f.eks <...> er forårsaket av <...> (leverskaden er forårsaket av medikamentet) <...> er holdepunkt for ...> (prøvesvaret er holdepunkt for infeksjonssykdom) Det kan opprettes lenke til komponenter i andre pasienters EPJ Det kan opprettes forbindelse til komponenter i EPJ om samme pasient hos annen virksomhet

20 Maler for saker, dokumenter mv.
Dette er en grunnlegende standard og beskriver hovedsakelig hvordan journalinformasjon skal håndteres og ikke informasjonen selv For å kunne anvendes innenfor en bestemt type virksomheter i helsevesenet, må det utarbeides maler for de dokumenttyper mv. en har behov for Et komplett(?) sett slike maler er utarbeidet for helsestasjons- og skolehelsetjenesten Maler er også utarbeidet for medisinering og div. andre mindre områder Arbeid med maler for andre deler av helsevesenet pågår Men det vil ta lang tid før en er i mål

21 To-nivås modellering Bruk av maler (archetypes)

22  Template development "EHCR template"
Information model Original "document" EHCR system "EHCR template" XML-Schema XML -document with clinical information XML document EHCR message Envelope Documentation Template "editor" XML document that includes "mapping" to the HL7 rim

23 Medication templates

24 Tilgangsstyring Prinsipp:
Det skal foreligge en beslutning om gjennomføring av et konkret tiltak med et legalt formål, før tilgang gis Besluttet tiltak benyttes for å angi formålet med tilgang samt avgrense hvilke helseopplysninger det skal gis tilgang til Rolle beskriver helsepersonellets rettigheter i forhold til tiltak mv. Roller tilknyttes organisatoriske enheter Noen typer tiltak kan bare iverksettes dersom det tidligere er iverksatt et tiltak som åpner for dette

25 Samtykke til innsyn Pasienten kan nekte annet helsepersonell innsyn i egen journal (det finnes unntak) Pasientens samtykkekrav skal kunne registreres Kravene kan knyttes til avgrensede deler av pasientens journal, f.eks. en enkelt sak Kravene kan rettes mot spesielle personer Utvalgte typer tiltak kan unntas fra samtykkekravet Det skal kunne angis at andre enn pasienten kan gi samtykke om innsyn Pasientens samtykke til innsyn kan begrenses til et bestemt tiltak eller en tjenesteutførelse

26 Prinsipper for tilgangsstyring
Informasjon Tjenesteyter: Kari Ås, kirurg Kirurgisk avdeling Medfører behov for EPJ: Per Spellmans journal Opptrer som Org. enhet: Kirurgisk avd. Kan komme med Dokumentmaler 1 år oppfølging Basert på Utfører Besluttet tiltak: 1 år oppfølging Samtykkekrav Tjenesteytelse: 1 år oppfølging Prosedyrebeskr. etc. Oppfølgingsprogram Per Spellmann, pasient Har Rolle: lege, Kirurgisk avdeling ved Registrert i Har tilknyttet Gir tilgang til Rollemal: Lege Tiltaksmal: 1 år oppfølging Ola Normann Inneholder Tjenesteyter: Ola Normann. lege, Kirurgisk avdeling Har besluttet Kari Ås

27 Bruk av EPJ i omsorgskjeden
Journal 4 Journal 3 Journal 2 Journal 1 Kommune- helsetjenesten Lokalsykehus Regionsykehus Primærlege Lab

28 Kommune- helsetjenesten
Virtuell journal Virtuell journal Journal 4 Journal 3 Journal 2 Journal 1 Lab Lokalsykehus Primærlege Regionsykehus Kommune- helsetjenesten Er nå dette trygt, da? Hurra! Her finner jeg alt! Her er alt for mye unødig informasjon! Alle pasientens journaler mv. gjøres tilgjengelig for "alle" gjennom en felles portal

29 Kommune- helsetjenesten
Felles kjernejournal Kjernejournal Journal 4 Kommune- helsetjenesten Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Primærlege Lab RTV, NPR ... Sentral informasjon overføres til en felles kjernejournal

30 Samarbeidende journaler
Kommune- helsetjenesten Journal 2 Lokalsykehus Journal 3 Regionsykehus Journal 1 Primærlege Det opprettes eksplisitt kobling til dokumenter i en annen virksomhets journal om samme pasient


Laste ned ppt "EPJ standardisering Fra komponenter i struktur til archetypes"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google