Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Elektronisk samhandling Status meldingsløftet: Status meldingsløftet: Hvilke utfordringer gir fremdriften / status i forholdet til oppfølging av samhandlingsstrategien.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Elektronisk samhandling Status meldingsløftet: Status meldingsløftet: Hvilke utfordringer gir fremdriften / status i forholdet til oppfølging av samhandlingsstrategien."— Utskrift av presentasjonen:

1 Elektronisk samhandling Status meldingsløftet: Status meldingsløftet: Hvilke utfordringer gir fremdriften / status i forholdet til oppfølging av samhandlingsstrategien ? Helge Gundersen IT-sjef Steinkjer, 10. februar 2011

2 Lovverket Helseregisterloven Virksomhetsleder er databehandlingsansvarlig Instruksjonsmyndighet over de som får tilgang til personsensitive data Loven åpner ikke for ”elektronisk tilgang på tvers av juridiske virksomheter / nivåer” Personopplysningsloven § 13 - Krav til forsvarlig handtering av Informsajonssikkerhet “Databehandlingsansvarlig skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidesialitet, integritet og tilgjengelighet” Helsepersonell loven § 45 - Utlevering av og tilgang til journalopplysninger Henviser til HRL

3 Lovverket Helseregisterlovens § 13: Tilgang til helseopplysninger i den databehandlingsansvarliges og databehandlers institusjon Bare den databehandlingsansvarlige, databehandlere og den som arbeider under den databehandlingsansvarliges eller databehandlers instruksjonsmyndighet, kan gis tilgang til helseopplysninger. Tilgang kan bare gis i den grad dette er nødvendig for vedkommendes arbeid og i samsvar med gjeldende bestemmelser om taushetsplikt. Tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettet helseregister på tvers av virksomheter kan bare gis etter uttrykkelig samtykke fra den registrerte. Én forespørsel om og tilgang til helseopplysninger i annen virksomhet kan bare omfatte én pasient om gangen. Den registrerte har rett til innsyn i logg fra behandlingsrettet helseregister om hvem som har hatt tilgang til helseopplysninger om ham eller henne. Løsning: Meldingsbasert utveksling av elektronisk informasjon mellom juridiske virksomheter

4 IT-organisering i Helse Midt-Norge Helse Midt-Norge IT – HEMIT Heleforetakene sin databehandler i Helse Midt-Norge Avtalte leveranser av IT-tjenester All datakommunikasjon via Norsk Helsenett Regionalt prosjektkontor i Helse Midt-Norge Ca. 20 pågående IKT-prosjekter 236 mill. kroner i investeringer på IKT i 2011 Nasjonalt IKT – Prosjektorganisasjon opprettet og eid av Helse direktoratet for styring av nasjonale prosjekter

5 Norsk Helsenett Rus behandling Sykehus Apotek RHF Helseforetak HEMIT Primærlege NAV RTV Kommuner Norsk Helsenett DMS’er Elektronisk samhandling gjennom Norsk Helsenett Kommuner

6 Værnestregionen IT-teknisk samhandling: Bygges opp rundt DMS-Stjørdal Felles IT-system (Profil), tilrettelagt for bruk av elektroniske meldinger Fokus på oppbygging og bevisstgjøring av sikker e-informasjonsflyt Fokus på IT som samhandlingsverktøy Ser på utfordringen i forholdet til lovverket – databehandlingsansvaret Nytenkende – bør danne mal for andre samhandlingskommuner i HT Utfordring: Unngå forskjellighet i måten å samhandle på mellom kommuner, samkommune, DMS og sykehusene i regionen Lovverket Tenke helhetlig fra starten

7 Meldingsløftet Helse Nord-Trøndelag avleverer elektroniske meldinger Til fastleger: Elektroniske epikriser Elektroniske røntgenbeskrivelser Laboratoriesvar Avslutter parallell papirforsendelse i løpet av høsten 2011 Forutsetning / utfordring: Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending og mottak av e-meldinger Fastleger må handtere meldingsavvik for å slippe svar på papir

8 Meldingsløftet Elektroniske henvisninger til Helse Nord-Trøndelag: Pilot: Stiklestad legekontor og Sykehuset Levanger Sluttføres i mars 2011 Tilbud til alle primærlegekontor i Nord-Trøndelag i løpet av høsten 2011 Forutsetning / utfordring: Fastleger må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending av elektroniske henvisninger Fastleger må handtere meldingsavvik HNT må ha på plass mottak av elektroniske henvisninger

9 Meldingsløftet Helse Nord-Trøndelag mottar elektroniske henvisninger Mulig i dag: Elektroniske røntgenhenvisninger I løpet av 2012: Elektronisk rekvirering av laboratorieprøver Forutsetning / utfordring: Fastlegen må være tilknyttet Norsk Helsenett Ha system som muliggjør sending og mottak av e-meldinger Fastlegen må handtere meldingsavvik Helse Nord-Trøndelag må etablere elektronisk mottak

10 Øvrige aktører Rekvirenter / mottakere av e-meldinger: Barnevernet Jordmødre Helsesøster BUP – Barne- og ungdomspsykiatrien Rehabiliteringsinstitusjoner m.f

11 Nasjonalt Meldingsløft Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger Elin-K Løsning for samhandling mellom kommuner og fastleger Gjennomføres i regi av Sykepleierforbundet Elin-A Elektronisk informasjonsutveksling for alllmennleger og avtalespesialister Gjennomføres i regi av Den norske legeforening Adresseregister NHN sitt adresseregister skal inneholde oppdatert informasjon om kommunikasjonsparter i helsesektorern. Betinger en unik HER-id for å identifisere alle kommunikasjonspartnerene

12 Nasjonalt Meldingsløft Utvikling og innføring av nye Nasjonale løsninger Kjernejournal Skal inneholde kritisk informasjon om pasienten, legemiddelbruk og kontakt med spesialisthelsetjenesten Omdiskutert – reduserte forventninger eResept System for behandling av elektroniske resepter mellom aktører som handterer reseptinformasjon Utprøvd i Os kommune – fastlege - apotek Innføres i løpet av 2012 Dialogmeldinger Vil fortløpende bli utviklet og tatt i bruk. Blir en viktig del i utvekslingen av informasjon mellom samhandlingsaktørene.

13 Utfordringer med elektronisk samhandling Aktørene må være tilknyttet Norsk Helsenett – kostnadene må aksepteres Normen for informasjonssikkerhet – må forståes prinsippene og anbefalingene i faktaarkene Aktørenes systemleverandører må legge teknisk til rette for meldingsutveksling – sykehusene, DMS’er og sam- kommuner, helse og omsorgstjenesten i kommunene. Ting tar som regel lengre tid en antatt. IKT-teknisk ekspertise må være tilgjengelig – inngå eventuelt avtale med seriøse aktører for utredning, etablering og drift Teknisk:

14 Utfordringer med elektronisk samhandling Alle aktørene må ha et organisert mottak og sending av meldinger Etablere fora for elektronisk samhandling Sykehusene må få sendt den elektroniske utskrivningsnotat samme dag som pasienten overføres. Felles adresseregister – forpliktende – men har svakheter Bevisstgjøring og opplæring i handtering av avvik rundt sending og mottak av elektroniske meldinger Organisatorisk :


Laste ned ppt "Elektronisk samhandling Status meldingsløftet: Status meldingsløftet: Hvilke utfordringer gir fremdriften / status i forholdet til oppfølging av samhandlingsstrategien."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google