Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Avdelingsstrukturen i Nord-Trøndelag. Hva har hendt siden 1988 Siden etableringen av Fellesforbundet i 1988 har avdelingsstrukturen vært et sentralt tema.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Avdelingsstrukturen i Nord-Trøndelag. Hva har hendt siden 1988 Siden etableringen av Fellesforbundet i 1988 har avdelingsstrukturen vært et sentralt tema."— Utskrift av presentasjonen:

1 Avdelingsstrukturen i Nord-Trøndelag

2 Hva har hendt siden 1988 Siden etableringen av Fellesforbundet i 1988 har avdelingsstrukturen vært et sentralt tema på landsmøtene i debatten om organisasjonsutviklingen i forbundet. Det har vært og er en klar strategi at forbundet bør ha store avdelinger med økonomiske og menneskelige ressurser til å ivareta medlemmenes interesser i henhold til vedtektene. Denne strategien har resultert i at antall avdelinger er redusert fra ca. 658 i 1988 til 95 per september 2014. Mange avdelinger er slått sammen og noen er lagt ned. Resultatet har blitt robuste avdelinger (mange tverrfaglige) med flere ansatte som ivaretar medlemmenes interesser, yter bistand, gir god støtte og opplæring til tillitsvalgte og organiserer nye medlemmer. 2

3 Hva har hent siden 1988 I dag er det over 150 ansatte i avdelingene inklusiv oppmålerne på byggfag og kontoransatte. De fleste av avdelingene har en eller flere ansatte og er dermed arbeidsgiver.. Samfunnet har endret seg mye siden Fellesforbundet ble stiftet i 1988. Vår egen organisasjon har endret seg. Forbundets administrasjon har tilpasset seg en ny tid, og våre avdelinger er styrket og tilført økte ressurser både økonomisk og menneskelig. Men samtidig er klubbene svekket som følge av oppsplitting av de store lokomotivene, økt bruk av innleid arbeidskraft, midlertidig ansettelser, og bortsetting av arbeid. 3

4 Avdelingsstrukturen i Nord-Trøndelag I 1988 var det 38 avdelinger i fylket (før Bindalen kom med) I dag er det 5 avdelinger (6 med Bindalen) Avdelingen på Skogn er en bedriftsavdeling 7 182 medlemmer derav 1 838 ikke yrkesaktive 5 344 yrkesaktive Ca. 290 klubber Totalt ansatte er 6,8 årsverk i de 5 avdelingene 4

5 Noen av avdelingene sine oppgaver etter vedtektene Organisere arbeidstakere Ivareta medlemmenes interesser på arbeidsplassen I samarbeid med forbundet opprette tariffavtaler Sørge for at det opprettes klubber og at det velges tillitsvalgte Sørge for god skolering av tillitsvalgte og medlemmer Drive faglig/politisk arbeid 5

6 Sammenslåing av avdelingene i Nord-Trøndelag MULIGHETENE En «fylkesavdeling» vil bli en robust avdeling med god økonomi, og mange dyktige ansatte med brei faglig kompetanse. En storavdeling vil kunne gi synergieffekter i form av bedre faglig kompetanse og stødigere økonomi til å tilføre ressurser til å styrke organisasjonen. Mindre sårbar ved stort frafall av medlemsmasse ved oppsigelser på større arbeidsplasser. Kan utnytte ressursene bedre sammen enn hver for seg f.eks. Fane 2 Fire regnskap og fire Fane2 registreringer (medlemsregisteret) kan slåes sammen til ca. 2 årsverk. Den frigjorte kapasiteten kan blant annet brukes på oppsøkende virksomhet og rekruttering, og saksbehandling. Organisasjonsarbeiderne kan i fellesskap kartlegge og utvikle rekrutteringsarbeidet. Et bredere faglig miljø Et bredere faglig miljø blant de ansatte vil øke deres kompetanse og utnytte hver enkeltes spisskompetanse til fordel for klubbene og det enkelte medlem. En sterk påvirkningskraft i det faglige og politiske arbeidet En stor avdeling med ca. 7000 medlemmer vil ha stor faglig og politisk makt og påvirkning i viktige næringssaker for Fellesforbundet i Nord-Trøndelag. Avdelingsleder på deltid eller heltid Kan utøve arbeidsgiverrollen på en mer kompetent måte. Større tyngde i politikken, og representere avdelingen i viktige fora for våre medlemmers interesser. 6

7 Sammenslåing av avdelingene i Nord-Trøndelag Studie og Ungdomsarbeid Studievirksomheten kjøres allerede på et fylkesplan og kursene er åpne for alle medlemmene i Nord- Trøndelag. Mye enklere saksbehandling. Ungdomsarbeidet er også i dag knyttet opp på fylkesplan i nært samarbeid med LO’s ungdomsutvalg og ungdomssekretær. 7

8 Sammenslåing av avdelingene i Nord-Trøndelag UTFORDRINGENE Store geografiske avstander Utfordring med å beholde nærheten til medlemmene og klubbene. Kontorene må bestå og medlemsmøter og klubbledermøter legges til det lokale kontoret som i dag. Videreføring av bedriftsbesøk av styret blir enda viktigere inn i en ny storavdeling. Hvordan ivareta medlemsdemokratiet Må finne nye måter å nå alle medlemmene på blant annet gjennom sosiale media, men også gjennom klubbleder- og medlemsmøter. Årsmøtet blir felles og må legges på dagtid. Lokaldemokrati 1. Mai-arrangementet, lokalpolitikk, kommunevalg og LO lokalt er utfordringer som man må finne en løsning på. F.eks. fagligpolitisk utvalg ved hvert enkelt kontor. Aktivisere tillitsvalgte og medlemmer Det blir mindre aktive medlemmer i styret og utvalg. Dette er en stor utfordring. Her må det tenkes nytt! Det må jobbes aktivt opp mot klubbene og medlemmene og evt. bruke sosiale media for å diskutere aktuelle saker. Bransjeutvalg? 8

9 Sammenslåing av avdelingene i Nord-Trøndelag  Styret i FF Avd. 28 har vurdert de muligheter og utfordringer som en sammenslutning av avdelingene i Nord-Trøndelag vil gi, og har med 8 mot 1 stemme kommet frem til at fordelene er større enn minussidene. Forslag til innstilling: Årsmøtet gir styret fullmakt til å gå i forhandlinger med de andre avdelingene i Nord-Trøndelag om en sammenslåing. En eventuell sammenslåing må vedtas på et årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. 9

10 10


Laste ned ppt "Avdelingsstrukturen i Nord-Trøndelag. Hva har hendt siden 1988 Siden etableringen av Fellesforbundet i 1988 har avdelingsstrukturen vært et sentralt tema."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google