Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Landsmøtet 2014. • På landsmøtet i november skal vi i NTL fatte vedtak om vår politikk og vår organisasjon og velge tillitsvalgte • Før landsmøtet skal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Landsmøtet 2014. • På landsmøtet i november skal vi i NTL fatte vedtak om vår politikk og vår organisasjon og velge tillitsvalgte • Før landsmøtet skal."— Utskrift av presentasjonen:

1 Landsmøtet 2014

2 • På landsmøtet i november skal vi i NTL fatte vedtak om vår politikk og vår organisasjon og velge tillitsvalgte • Før landsmøtet skal det være en debatt i hele NTL om vårt prinsipp- og handlingsprogram og om hvordan vi gjør organisasjonen vår best mulig • Debatten skal resultere i forslag som skal behandles og endelig vedtas på landsmøtet NTLS LANDSMØTE 3. – 7. NOVEMBER 2014

3 VIKTIGE DATOER/FRISTER VÅR/SOMMER 2014 12. mars Avdelingenes frist for oversending av forslag til landsforeningen 3. april Landsforeningenes/foreningenes frist for innsending av forslag til forbundet (7 måneder før landsmøtet avholdes) 15. mai Forbundsstyret vedtar sin innstilling overfor landsstyret 11. - 13. juni Landsstyret vedtar sin innstilling overfor landsmøtet på prinsipp- og handlings- program, vedtekter og andre innkomne forslag

4 1.september Forbundet sender ut landsstyrets forslag til sakliste og forretningsorden, samt forslag med landsstyrets innstilling til organisasjonsleddene (2 måneder før landsmøtet avholdes) 29. september Landsforeningenes/foreningenes frist for å sende inn oversikt over representantene som er valgt til å delta på landsmøtet 15. - 16. oktober Landsstyret vedtar innstillinger på møtefunksjonærer, aktuelle uttalelser og lignende 3. – 7. november Landsmøtet avholdes VIKTIGE DATOER OG FRISTER HØSTEN 2014

5 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018 FORBUNDSSTYRETS FORSLAG

6 • Prinsipp- og handlingsprogrammet er det viktigste styringsdokumentet for NTL • Det skal vedtas på NTLs landsmøte 2014,og gjelde til neste landsmøte i november 2018 • Før landsmøtedelegatene skal vedta det endelige programmet i høst, skal hele organisasjon kunne være med å påvirke det. PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAMMET

7 VÅR VISJON FOR SAMFUNNET NTL bygger sitt arbeid på arbeiderbevegelsens prinsipper om frihet, likhet, solidaritet og et demokratisk samfunn.

8 VÅRE KRAV OVERFOR MYNDIGHETENE -NTL vil påvirke samfunnsutviklingen. Politiske beslutninger har mye å si for våre Medlemmers arbeids- og livsvilkår. John Leirvaag, leder NTL -NTL vil påvirke samfunnsutviklingen. Politiske beslutninger har mye å si for våre Medlemmers arbeids- og livsvilkår. John Leirvaag, leder NTL

9 VELFERD -NTL mener at veksten i offentlig sektor minst skal være på nivå med veksten i privat, for at offentlig sektor ikke skal svekkes sammenlignet med privat sektor. -NTL vil arbeide for en fornyelse av offentlig sektor som er forenlig med prinsippene om best mulig kvalitet på tjenestene, brukermedvirkning og medbestemmelse.

10 ARBEIDSLIV - Regler som begrenser bruk av overtid og merarbeid er viktig for å beskytte de ansattes helse og sosiale liv. Tilstrekkelig grunnbemanning reduserer bruken av overtid og merarbeid. - NTL er mot endringer basert på markedsstyringsprinsipper, med bruk av virkemidler som privatisering, kvasimarkeder og unødvendige kontroll- og rapporteringsregimer. Dette svekker ikke bare de ansattes rettigheter, men også det offentlige tjenestetilbudet.

11 Likestilling: - Alle må ha muligheten til å være økonomisk selvstendige. Arbeidet med likelønn, karrieremuligheter, lavlønn og rett til hele stillinger skal prioriteres. Miljø og klima: - Vi må både satse på fornybar energi, gjennomføre utslippsreduksjoner innenlands, og bidra til finansiering av miljø- og klimatiltak i fattige land.

12 Internasjonal solidaritet og samarbeid: - De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland må strammes inn for å unngå investeringer i klase- og atomvåpenindustri, eller i virksomheter som bryter med ILOs kjernekonvensjoner om blant annet anstendige arbeidsforhold, organisasjons- og streikerett og barnearbeid. Internasjonal solidaritet og samarbeid: - De etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland må strammes inn for å unngå investeringer i klase- og atomvåpenindustri, eller i virksomheter som bryter med ILOs kjernekonvensjoner om blant annet anstendige arbeidsforhold, organisasjons- og streikerett og barnearbeid. Utdanning og forskning: - NTL mener at overordnet styring og finansiering av utdannings- og forskningssektoren skal være et offentlig ansvar. Prioriteringer skal gjøres på bakgrunn av samfunnets behov, og ikke underlegges kommersielle hensyn.

13 VÅRE KRAV OVERFOR ARBEIDSGIVER Vi krever et arbeidsliv som legger vekt på et godt arbeidsmiljø for å utnytte alles ressurser til beste for den enkelte og hele samfunnet. Vi krever et arbeidsliv som legger vekt på et godt arbeidsmiljø for å utnytte alles ressurser til beste for den enkelte og hele samfunnet.

14 LØNN OG PENSJON Pensjon: Folketrygden, AFP og tjenestepensjons- ordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. Pensjonssparing må ikke være den enkeltes ansvar. Pensjon: Folketrygden, AFP og tjenestepensjons- ordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. Pensjonssparing må ikke være den enkeltes ansvar. Lønn: NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og Fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar. Både utdanning og realkompetanse må verdsettes. All lønnsfastsettelse og lønnsendringer skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene. : Lønn: NTL mener at utgangspunktet for avlønning først og Fremst skal være arbeidsoppgaver og ansvar. Både utdanning og realkompetanse må verdsettes. All lønnsfastsettelse og lønnsendringer skal være gjenstand for forhandlinger mellom partene. :

15 ARBEIDSVILKÅR Midlertidige stillinger: NTL vil motarbeide endringer av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som gjør det lettere å ansette midlertidig. Midlertidige stillinger: NTL vil motarbeide endringer av arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven som gjør det lettere å ansette midlertidig. Medbestemmelse: Når de ansatte og tillitsvalgte deltar i prosessene sikres et bredere og bedre grunnlag for de beslutningene som tas. Medbestemmelsen er viktig for å opprettholde gode offentlige tjenester, samtidig som de ansattes interesser ivaretas. Medbestemmelse: Når de ansatte og tillitsvalgte deltar i prosessene sikres et bredere og bedre grunnlag for de beslutningene som tas. Medbestemmelsen er viktig for å opprettholde gode offentlige tjenester, samtidig som de ansattes interesser ivaretas.

16 • Forslag til nytt prinsipp- og handlingsprogram sendes ut 3. februar 2014 • Alle organisasjonsledd kan foreslå endringer • Les mer på ntl.no/php

17 ORGANISASJONSUTVALGETS RAPPORT ORGANISASJONS- BYGGING OG FRAMTIDIG STYRKE

18 HVORDAN KAN NTL VIDEREUTVIKLE OG STYRKE ORGANISASJONEN? • Medlemsutvikling og forhold til konkurrerende organisasjoner og uorganiserte • Erfaringene fra de lokale prøveprosjektene • Erfaringene fra verveprosjekter • Forbundets student- og ungdomsarbeid

19 MEDLEMSUTVIKLING OG FORHOLDET TIL KONKURRERENDE ORGANISASJONER OG UORGANISERTE • NTL har hatt en moderat medlemsvekst siden 2003 • Skjev aldersfordeling i medlemsmassen • NTL er størst, men taper organisasjonsgrad • Medlemsutviklingen er NTLs viktigste organisatoriske utfordring

20 ERFARINGER FRA LOKALE PRØVEPROSJEKT OG FRIKJØP AV TILLITSVALGTE FOR ØKT FOKUS PÅ VERVING Lokale prøveprosjekt • Vanskelig å etablere gode nettverk på tvers av organisasjonsstrukturen • Resulterte ikke i målbar medlemsvekst Verveprosjekter med frikjøp • Fokus på arbeidsplassen • Markant medlemsvekst og lønnsomt

21 FORBUNDETS STUDENT- OG UNGDOMSARBEID • Studentarbeidet har stagnert i NTL, men ikke i andre LO- forbund • Lite selvstendighet og små ressurser i ungdomsarbeidet • Vi bruker små ressurser på ungdomsarbeidet

22 ANBEFALINGER FRA UTVALGET - 1 Vi må satse mer på ungdom og studenter – Etablere NTL Ung – Velge ungdomstillitsvalgte i alle organisasjonsledd – Slå sammen student og ungdomsutvalget – Frikjøp studenttillitsvalgte på deltid

23 ANBEFALINGER FRA UTVALGET - 2 • NTL må satse mer på verving: – I større grad finansiere frikjøpsprosjekter i organisasjonsleddene • NTL må bidra til økt samarbeid på tvers i organisasjonsledd: – Vurdere å øke støtteordninger for aktivitet og frikjøp av fylkesutvalgsledere

24 SPØRSMÅL TIL DEBATT 1) Er det behov for å styrke fellesskapet i NTL på tvers av arbeidsplassene på lokalt plan? Hvis ja, hvilke tiltak er da best egnet til å gjøre dette? 2) Hvordan oppfattes forholdet til konkurrerende organisasjoner? Hva er våre konkurransefortrinn og hva er hemskoen? 3) Hvordan kan NTL bygge en sterkere organisasjon på den enkelte arbeidsplass? 4) Hvordan kan NTL oppleves som et mer attraktivt forbund for unge arbeidstagere og akademikere?

25 NTL SKAL ALLTID VÆRE DET STØRSTE - OG DET BESTE FORBUNDET I STATEN! LYKKE TIL MED DEBATTEN!


Laste ned ppt "Landsmøtet 2014. • På landsmøtet i november skal vi i NTL fatte vedtak om vår politikk og vår organisasjon og velge tillitsvalgte • Før landsmøtet skal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google