Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BATEK28.03.2015 Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BATEK28.03.2015 Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med."— Utskrift av presentasjonen:

1 BATEK28.03.2015 Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med nede i høyre hjørne. På slutten er noen sentrale foiler som ikke ble presentert også merket slik. Disse rakk jeg ikke å gå gjennom, men de er sentrale. OT

2 BATEK28.03.2015 Anbudsprosessen Grunnleggende kunnskap om hvordan prisen på bygg- og anleggstjenester blir klarlagt i byggeprosessen.

3 BATEK28.03.2015 Struktur n Begrep og definisjoner n Anbudsplanlegging hos byggherren n Valg av prosjekt for anbudsregning n Kalkulasjonsmetoder n Påslag/prising av anbud n Anbudsinnlevering n Anbudsvurdering hos byggherren n Produksjonsoppfølging n Etterkalkyle n Norsk standard

4 BATEK28.03.2015 Anbudsprosessen

5 BATEK28.03.2015 Definisjonar og begrep n Anbud bindende skriftlig pristilbud Norsk Standard; NS 3400 ingen forhandlinger før kontrakt n Anbudskonkurranse konkurranse om oppdrag bindende skriftlig pristilbud på samme grunnlag og tidspunkt åpen eller begrenset deltakelse

6 BATEK28.03.2015 Definisjoner og begrep n Anbudsgrunnlag anbudsinnbydelse beskrivelser, tegninger, omfang vilkår for anbudkonkurransen kontraktsvilkår n Anbudsstrategi vurderinger om hvilket anbud en vil regne på vurderinger ved prising av anbud mulig inntekt, kompetanse, ressurstilgang, organisasjon, kundeforhold, marked, m.m.

7 BATEK28.03.2015 Definisjoner og begrep n Prissettingskalkyle/Forhåndskalkyle for å gi pristilbud på spesifiserte ytelser n Selvkostkalkyle alle kostnader knyttet til produksjon fordelt på poster/kostnadsbærere før påslag for fortjeneste m.m. n Påslag tillegg for å dekke usikkerhet, fortjeneste, og strategiske vurderinger legges til selvkostkalkylen for å finne prisen

8 BATEK28.03.2015 Definisjoner og begrep n Lønnsomhetskalkyle vurdering av lønnsomhet for et prosjekt eller en valgt løsning vurderingskriterier; nåverdi, internrente, opptjeningstid investeringsanalyse n Etterkalkyle etterkontroll av kalkylen etter at jobben er gjort virkelige kostnader og forbruk av ressurser erfaringsdata

9 BATEK28.03.2015 Bygningsdelskalkyle n Bygget blir delt opp i bygningsdeler etter NS 3451 n Kostnaden for hver bygningsdel n Enhet beskrivelse av hvordan mengdene skal måles n Enhetspris/Pris pr. enhet pris (ekskl. MVA) for den aktuelle enheten (pris pr. m2, pris pr. stk., pris pr. lm.) enhetspris = enhetskostnad + påslag

10 BATEK28.03.2015 Definisjoner og begrep n Entreprisesum summen av alle postene i et anbud pris (kostnader + påslag) inklusive MVA n Rundsum Avtalt pris som ikke er nærmere spesifisert. n Fortjeneste påslag på selvkost for økonomisk overskudd n Resultat Inntekter minus kostnader

11 BATEK28.03.2015 Bestanbudsprinsippet n Oppdraget går til beste anbudet, ikke nødvendigvis billigste kriteriene for vurdering skal være gitt på forhånd n Konkurransefaktorer: Pris, pris på tilleggsarbeid, timepriser Funksjonalitet, standard (teknisk kvalitet), alternative løsninger Byggetid, påslag for tiltransport Forbehold, lønns- og prisøkning,

12 BATEK28.03.2015 Kostnader n Forbruk av produksjonsmidler og ressurser målt i penger n Kostnadsbærer - post eller objekt i kalkyle n Direkte - Indirekte kostnader n Variable - Faste kostnader

13 BATEK28.03.2015 Kostnadsarter n Arbeidskostnad kostnad for en bestemt arbeidsinnsats inkluderer lønn, overtid, sosiale ytelser m.m. n Materialkostnad kostnad for materialer til et bestemt formål, post, bygningsdel eller konstruksjon n Maskinkostnad kostnad knyttet til bruk av maskiner (kapitalkostnad, driftskostnad, reparasjon, administrasjon, transp.)

14 BATEK28.03.2015 Kostnadsarter n Underentreprisekostnad kostnader knytt til arbeid eller leveranser levert av underentreprenør eller leverandør administrasjon pristilbud fra underentreprenør n Kapitalkostnad avskriving og rente på kapitalbeløp årlig beløp for rente og nedskriving av egenkapital og lån

15 BATEK28.03.2015 Definisjoner og begrep n Kostnadsestimering anslag eller beregning av tallstørrelser i kalkyle n Postpris komplett post i beskrivingen inklusive påslag n Margin dekning for usikkerhet i kalkyleunderlaget n Anbudsmargin differansen mellom egen anbudssum (pris) og laveste konkurrerende pris

16 BATEK28.03.2015 Budsjett n Økonomisk handlingsplan for styring av virksomheten mot et bestemt mål n Fordeling over tid n Eksempel: Investeringsbudsjett Inntektsbudsjett Likviditetsbudsjett Prosjektbudsjett

17 BATEK28.03.2015 Kontraheringsformer n Fremgangsmåter for å komme frem til kontrakt mellom byggherre og entreprenør Anbud (åpent, begrenset eller med prekvalifisering) Tilbud med forhandlinger Tiltransport Direkte bestilling

18 BATEK28.03.2015 Kontraktsformer n Regulering av oppgjørsformen n Påvirker risikofordeling mellom byggherre og entreprenør Sumkontrakt Fastpriskontrakt Fikssumkontrakt Enhetspriskontrakt Regningsarbeid Incentivkontrakt

19 BATEK28.03.2015 Entrepriseformer

20 BATEK28.03.2015 Entrepriseformer n Fordeler styring og ansvarsforhold mellom byggherren og de andre aktørene i prosjektet Delt entreprise Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise

21 BATEK28.03.2015 Prinsipp for kalkulasjon n Forhåndskalkulasjon Beregning av framtidige kostnader n Forventet resultat Beregning av framtidig ressursforbruk og kostnadsoversikt, framtidig inntekt Basert på kalkyleforutsetninger og erfaringstall n Etterkalkyle Etterkontroll for å finne virkelige kostnader og ressursforbruk Erfaringsoverføring på detaljnivå lik kalkyle

22 BATEK28.03.2015 Faste kostnader n Kostnader som er uavhengig av produksjonen til en hver tid kontorutgifter (husleie, rekvisita, renhold m.m.) lønn til administrativt personale bilkostnader verktøy og maskiner leiekostnader til lager m.m. avskriving på produksjonsutstyr og inventar n Prosentpåslag for hovedadministrasjon

23 BATEK28.03.2015 Variable kostnader n Kostnader knyttet direkte til et prosjekt og produksjonen som foregår der. materialkostnader lønn til de som produserer (håndtverkere, m.m.) sosiale utgifter (arb.giveravgift, feriepenger m.m.) innkjøpte tjenester (leiearbeidere, U-Entr. m.m.) byggeplassforsikring, garantistilling byggeledelse n Ved tvil må kostnad defineres for å sikre at alt er med, men bare en gang.

24 BATEK28.03.2015 Fortjeneste n BRUTTO: variable kostnader + brutto fortjeneste = salgspris n NETTO: variable kostnader + faste kostnader + netto fortjeneste = salgspris Det er dette bedriften lever av - styrk egenkapitalen

25 BATEK28.03.2015 Avgifter n Alle kalkyler blir foretatt UTEN merverdiavgift n Husk derfor alltid å legge til MVA når du gir pristilbud

26 BATEK28.03.2015 Anbudsprosessen

27 BATEK28.03.2015 Planlegging hos byggherren n Behovsanalyse hva består behovet i? hvor sterkt er behovet? n Funksjonsanalyse hvilke funksjoner vil tilfredsstille behovet? i hvilken grad vil behovet bli stilt? n Mulighetsanalyser er det teknisk mulig? finansielt? organisatorisk?

28 BATEK28.03.2015 Prosjektstøtte før anbud n Arkitekt skisser, løsninger, estetikk n Tekniske konsulenter grove tekniske vurderinger, bygg, EL, VVS n Spesialrådgivere utgreininger, konsekvensvurderinger, økonomi, prosjektledelse n Det offentlige rammebetingelser, forutsetninger, tillatelse

29 BATEK28.03.2015 Utarbeidelse av anbudsgrunnlag n Arkitekten nødvendige skisser n Tekniske konsulenter tegninger og beskrivinger på hvert sitt spesialfelt (bygg, vvs, el, heis, tele) n Spesialrådgivere påvirker rammene i form av valgt kontraherings- og entrepriseform m.m.

30 BATEK28.03.2015 Mal for beskrivelse av anbud n NS 3419 Rigg og drift av byggeplass n NS 3420 Beskrivelsestekst for bygg og anlegg n NS 3421 Beskrivelsestekst for tekniske anlegg n NS 3451 Bygningsdelstabell

31 BATEK28.03.2015 Kjennskap til anbud n Følge med i markedet, rykter n Kjentfolk n Systematisk oppfølging av potensielle kunder n Annonser i dagspressen n Invitasjon

32 BATEK28.03.2015 Eksempel annonser

33 BATEK28.03.2015 Valg av anbud n Å regne anbud er ressurskrevende. n Å regne på anbud en ikke får er rent tap. Dess flere anbud du regner og taper, dess mer påslag må du ha for å dekke tapet, og dess mindre er sjansen for å få neste oppdrag. Planleggingsressursene må brukes på prioriterte anbud, ikke tilfeldig

34 BATEK28.03.2015 Markedsvurderinger n Prosjektet/kunden engangs- eller flergangsbyggherre kompetanse, gjennomarbeiding solid betaler, seriøs kunde kontraktstype, risikoforhold n Konkurransesituasjonen konkurrenter, press i markedet, hvem andre vil regne på anbudet n Prisnivå

35 BATEK28.03.2015 Strategiske egenvurderinger n passer i firmastrategi n utviklingen i ordrereserven n teknisk og utstyrsmessig tilrettelagt n ledig administrativ og teknisk kapasitet på det aktuelle tidspunktet n ledig planleggere til å regne anbudet n ønske om å markere seg i markedet n ønske om oppdrag for denne kunden

36 BATEK28.03.2015 Anbudsberegning/planlegging n Ressursplan nøkkelpersoner, mannskap, maskiner n Tidsplan tidspunkt, varighet, rekkefølge n Kalkyle / Innkjøp mengde, kvalitet, kostnad, likviditet n Rigg adkomst, sanitær, spesielle ressurser n Drift organisering, HMS, forsikringer

37 BATEK28.03.2015 Prising av anbud Selvkost (materialer, lønn, maskiner, underentrepr.) + Påslag (administrasjon, usikkerhet, fortjeneste) = Anbudspris (bytteverdien - det du forplikter deg til)

38 BATEK28.03.2015 Påslag n Erfaring produksjonsoppfølging regnskapsanalyse tidligere anbudskonkurranser n Strategiske vurderinger prosjekt (type, størrelse, ressurser, kompetanse) konkurranse/marked aktivitetsnivå/ordrereserve markering mot marked/kunde risiko

39 BATEK28.03.2015 Regnskapsanalyse n Nøkkeltall enkle, karakteristiske størrelser som kan sammenlignes fra prosjekt til prosjekt. n Dekningsbidrag Brutto fortjeneste (til dekning av faste kostnader og fortjeneste). n Fortjeneste Netto fortjeneste

40 BATEK28.03.2015 Oppstilling av rekneskap n Eksempel, avsluttet prosjekt SUM SALGSINNTEKTER:2.840.000,- VARIABLE KOSTNADER: Materialkjøp, underentrepr., rigg/drift av byggeplass osv. 1.400.000,- Grunnlønn (daglønn, akkord o.l): 500.000,- Sosiale utgifter som arb.giveravg., feriepenger etc : 225.000,- SUM VARIABLE KOSTNADER:2.125.000,- DEKNINGSBIDRAG: 715.000,- FASTE KOSTNADER: Kontorkostnader, husleie, rekvisita, rentekostnader, bilhold o.l: 375.000,- Lønn til administrasjonen, andel til prosjektet (daglig leder, regnskapsfører m.m.). 125.000,- SUM FASTE KOSTNADER: 500.000,- FORTJENESTE: 215.000,-

41 BATEK28.03.2015 Nøkkeltal 2 Omregnet: 1 Opplistet: DEKNINGSBIDRAG i % AV SALGSINNTEKTER: 715.000/2.840.000 * 100 % = 25 % DEKNINGSBIDRAG i % AV UTBETALT LØNN: 715.000/500.000 * 100 % = 143 % FORTJENESTE i % AV SALGSINNTEKTER: 215.000/2.840.000 * 100 % = 8 % FORTJENESTE i % AV UTBETALT LØNN: 215.000/500.000 * 100 % = 43 % FASTE KOSTNADER i % AV SALGSINNTEKTER: 500.000 /2.840.000 * 100 % = 18 % FASTE KOSTNADER i % av UTBETALT LØNN: 500.000/500.000 * 100 % = 100 % SALGSINNTEKTER:2.840.000,- VARIABLE KOSTNADER:2.125.000,- DEKNINGSBIDRAG: 715.000,- FASTE KOSTNADER: 500.000,- FORTJENESTE: 215.000,- SOSIALE KOSTNADER: 225.000,- FASTE KOSTNADER: 500.000,-

42 BATEK28.03.2015 Innlevering av anbud n Dokumentasjon: utfylt anbudsdokument med priser på postene forpliktende pristilbud i følgebrev n Form: må leveres eller sendes i posten fax/elektronisk oversending ikke akseptert n Frister: tilbakekalling kan skje innen fristen vedståing av tilbudet; 30 dagar (NS 3400)

43 BATEK28.03.2015 NS 3400 n Anbud som ikke fyller kravene KAN avvises Datert og underskrevet forpliktende anbudsbrev fullstendig utfylt anbud kan normalt inneholde alternative løsninger n Anbud som ikke er levert i rett tid SKAL avvises innen fristen (til innleveringsstedet i rett tid eller postkvittering for postlegging dagen før)

44 BATEK28.03.2015 Anbudsåpning n Noen dagar etter frist for innlevering n I regi av byggherren n Anbyderne kan være tilstede n Offentlige opplysninger anbyderen sitt navn anbudets totalsum evt. tilbudt leveringstid n Føring av møteprotokoll

45 BATEK28.03.2015 Anbudsvurdering hos byggherren n Grundig gjennomgang av alle anbud n Oppklaring av uklare punkt, innhenting av tilleggsinformasjon fra anbyder uten at det endrer konkurranseforholdet n Vurdering av alle anbud mot kriterier som forteller hva som er det beste n Alle anbud kan forkastes

46 BATEK28.03.2015 Vurderingskriterier n Pris n Kvalitet (teknisk standard) n Teknisk løsning - funksjonalitet n Leveringstidspunkt n Tilleggsytelser - service n Kompetanse n Soliditet - økonomi n Sikkerhet

47 BATEK28.03.2015 Valg av anbud n Anbyder får melding innen frist for vedståelse n Alle andre anbud er da ikke lenger bindende n Byggherren skal snarest orientere de andre anbyderne n Melding også hvis alle blir forkastet

48 BATEK28.03.2015 Offentlige prosjekt n Spesielle regler for offentlige innkjøp Statlige retningslinjer n EØS-avtalen Bygg- og anleggsdirektivet Tjenestedirektivet Direktivet for de ekskluderte sektorene n Terskelverdier - spesielle anbudsregler

49 BATEK28.03.2015 Tilbud n Unngå alle formalitetene i anbudsordningen n Direkte forhandling mellom entreprenøren og byggherren om løsningen n Bygger på tillit mellom partene n Spesialisering/nisjesatsing n Økende omfang i dag

50 BATEK28.03.2015 Konklusjon n Anbudsprosessen er en gjennomregulert prosess for å skape like konkurransevilkår og for å sikre ryddige forretningsmessige forhold. n Evnen til å forstå og posisjonere seg i denne prosessen er avgjørende for at en bedrift skal overleve i bransjen.


Laste ned ppt "BATEK28.03.2015 Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google