Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med nede i høyre.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med nede i høyre."— Utskrift av presentasjonen:

1 Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning De som ble presentert er merket med nede i høyre hjørne. På slutten er noen sentrale foiler som ikke ble presentert også merket slik. Disse rakk jeg ikke å gå gjennom, men de er sentrale. OT !

2 Anbudsprosessen ! Grunnleggende kunnskap om hvordan
prisen på bygg- og anleggstjenester blir klarlagt i byggeprosessen. !

3 Struktur ! Begrep og definisjoner Anbudsplanlegging hos byggherren
Valg av prosjekt for anbudsregning Kalkulasjonsmetoder Påslag/prising av anbud Anbudsinnlevering Anbudsvurdering hos byggherren Produksjonsoppfølging Etterkalkyle Norsk standard !

4 Anbudsprosessen !

5 Definisjonar og begrep
Anbud bindende skriftlig pristilbud Norsk Standard; NS 3400 ingen forhandlinger før kontrakt Anbudskonkurranse konkurranse om oppdrag bindende skriftlig pristilbud på samme grunnlag og tidspunkt åpen eller begrenset deltakelse !

6 Definisjoner og begrep
Anbudsgrunnlag anbudsinnbydelse beskrivelser, tegninger, omfang vilkår for anbudkonkurransen kontraktsvilkår Anbudsstrategi vurderinger om hvilket anbud en vil regne på vurderinger ved prising av anbud mulig inntekt, kompetanse, ressurstilgang, organisasjon, kundeforhold, marked, m.m. !

7 Definisjoner og begrep
Prissettingskalkyle/Forhåndskalkyle for å gi pristilbud på spesifiserte ytelser Selvkostkalkyle alle kostnader knyttet til produksjon fordelt på poster/kostnadsbærere før påslag for fortjeneste m.m. Påslag tillegg for å dekke usikkerhet, fortjeneste, og strategiske vurderinger legges til selvkostkalkylen for å finne prisen !

8 Definisjoner og begrep
Lønnsomhetskalkyle vurdering av lønnsomhet for et prosjekt eller en valgt løsning vurderingskriterier; nåverdi, internrente, opptjeningstid investeringsanalyse Etterkalkyle etterkontroll av kalkylen etter at jobben er gjort virkelige kostnader og forbruk av ressurser erfaringsdata

9 Bygningsdelskalkyle Bygget blir delt opp i bygningsdeler etter NS 3451 Kostnaden for hver bygningsdel Enhet beskrivelse av hvordan mengdene skal måles Enhetspris/Pris pr. enhet pris (ekskl. MVA) for den aktuelle enheten (pris pr. m2, pris pr. stk., pris pr. lm.) enhetspris = enhetskostnad + påslag !

10 Definisjoner og begrep
Entreprisesum summen av alle postene i et anbud pris (kostnader + påslag) inklusive MVA Rundsum Avtalt pris som ikke er nærmere spesifisert. Fortjeneste påslag på selvkost for økonomisk overskudd Resultat Inntekter minus kostnader !

11 Bestanbudsprinsippet
Oppdraget går til beste anbudet, ikke nødvendigvis billigste kriteriene for vurdering skal være gitt på forhånd Konkurransefaktorer: Pris, pris på tilleggsarbeid, timepriser Funksjonalitet, standard (teknisk kvalitet), alternative løsninger Byggetid, påslag for tiltransport Forbehold, lønns- og prisøkning, !

12 Kostnader Forbruk av produksjonsmidler og ressurser målt i penger
Kostnadsbærer - post eller objekt i kalkyle Direkte - Indirekte kostnader Variable - Faste kostnader

13 Kostnadsarter Arbeidskostnad Materialkostnad Maskinkostnad
kostnad for en bestemt arbeidsinnsats inkluderer lønn, overtid, sosiale ytelser m.m. Materialkostnad kostnad for materialer til et bestemt formål, post, bygningsdel eller konstruksjon Maskinkostnad kostnad knyttet til bruk av maskiner (kapitalkostnad, driftskostnad, reparasjon, administrasjon, transp.)

14 Kostnadsarter Underentreprisekostnad Kapitalkostnad
kostnader knytt til arbeid eller leveranser levert av underentreprenør eller leverandør administrasjon pristilbud fra underentreprenør Kapitalkostnad avskriving og rente på kapitalbeløp årlig beløp for rente og nedskriving av egenkapital og lån

15 Definisjoner og begrep
Kostnadsestimering anslag eller beregning av tallstørrelser i kalkyle Postpris komplett post i beskrivingen inklusive påslag Margin dekning for usikkerhet i kalkyleunderlaget Anbudsmargin differansen mellom egen anbudssum (pris) og laveste konkurrerende pris

16 Budsjett Økonomisk handlingsplan for styring av virksomheten mot et bestemt mål Fordeling over tid Eksempel: Investeringsbudsjett Inntektsbudsjett Likviditetsbudsjett Prosjektbudsjett

17 Kontraheringsformer Fremgangsmåter for å komme frem til kontrakt mellom byggherre og entreprenør Anbud (åpent, begrenset eller med prekvalifisering) Tilbud med forhandlinger Tiltransport Direkte bestilling !

18 Kontraktsformer ! Regulering av oppgjørsformen
Påvirker risikofordeling mellom byggherre og entreprenør Sumkontrakt Fastpriskontrakt Fikssumkontrakt Enhetspriskontrakt Regningsarbeid Incentivkontrakt !

19 Entrepriseformer

20 Entrepriseformer Fordeler styring og ansvarsforhold mellom byggherren og de andre aktørene i prosjektet Delt entreprise Hovedentreprise Generalentreprise Totalentreprise

21 Prinsipp for kalkulasjon
Forhåndskalkulasjon Beregning av framtidige kostnader Forventet resultat Beregning av framtidig ressursforbruk og kostnadsoversikt, framtidig inntekt Basert på kalkyleforutsetninger og erfaringstall Etterkalkyle Etterkontroll for å finne virkelige kostnader og ressursforbruk Erfaringsoverføring på detaljnivå lik kalkyle

22 Faste kostnader Kostnader som er uavhengig av produksjonen til en hver tid kontorutgifter (husleie, rekvisita, renhold m.m.) lønn til administrativt personale bilkostnader verktøy og maskiner leiekostnader til lager m.m. avskriving på produksjonsutstyr og inventar Prosentpåslag for hovedadministrasjon

23 Variable kostnader Kostnader knyttet direkte til et prosjekt og produksjonen som foregår der. materialkostnader lønn til de som produserer (håndtverkere, m.m.) sosiale utgifter (arb.giveravgift, feriepenger m.m.) innkjøpte tjenester (leiearbeidere, U-Entr. m.m.) byggeplassforsikring, garantistilling byggeledelse Ved tvil må kostnad defineres for å sikre at alt er med, men bare en gang.

24 Fortjeneste ! BRUTTO: variable kostnader + brutto fortjeneste
= salgspris NETTO: variable kostnader + faste kostnader + netto fortjeneste = salgspris ! Det er dette bedriften lever av - styrk egenkapitalen

25 Avgifter Alle kalkyler blir foretatt UTEN merverdiavgift
Husk derfor alltid å legge til MVA når du gir pristilbud

26 Anbudsprosessen !

27 Planlegging hos byggherren
Behovsanalyse hva består behovet i? hvor sterkt er behovet? Funksjonsanalyse hvilke funksjoner vil tilfredsstille behovet? i hvilken grad vil behovet bli stilt? Mulighetsanalyser er det teknisk mulig? finansielt? organisatorisk? !

28 Prosjektstøtte før anbud
Arkitekt skisser, løsninger, estetikk Tekniske konsulenter grove tekniske vurderinger, bygg, EL, VVS Spesialrådgivere utgreininger, konsekvensvurderinger, økonomi, prosjektledelse Det offentlige rammebetingelser, forutsetninger, tillatelse !

29 Utarbeidelse av anbudsgrunnlag
Arkitekten nødvendige skisser Tekniske konsulenter tegninger og beskrivinger på hvert sitt spesialfelt (bygg, vvs, el, heis, tele) Spesialrådgivere påvirker rammene i form av valgt kontraherings- og entrepriseform m.m. !

30 Mal for beskrivelse av anbud
NS 3419 Rigg og drift av byggeplass NS 3420 Beskrivelsestekst for bygg og anlegg NS 3421 Beskrivelsestekst for tekniske anlegg NS 3451 Bygningsdelstabell !

31 Kjennskap til anbud ! Følge med i markedet, rykter Kjentfolk
Systematisk oppfølging av potensielle kunder Annonser i dagspressen Invitasjon !

32 Eksempel annonser

33 Valg av anbud ! Å regne anbud er ressurskrevende.
Å regne på anbud en ikke får er rent tap. Dess flere anbud du regner og taper, dess mer påslag må du ha for å dekke tapet, og dess mindre er sjansen for å få neste oppdrag. Planleggingsressursene må brukes på prioriterte anbud, ikke tilfeldig !

34 Markedsvurderinger ! Prosjektet/kunden Konkurransesituasjonen Prisnivå
engangs- eller flergangsbyggherre kompetanse, gjennomarbeiding solid betaler, seriøs kunde kontraktstype, risikoforhold Konkurransesituasjonen konkurrenter, press i markedet, hvem andre vil regne på anbudet Prisnivå !

35 Strategiske egenvurderinger
passer i firmastrategi utviklingen i ordrereserven teknisk og utstyrsmessig tilrettelagt ledig administrativ og teknisk kapasitet på det aktuelle tidspunktet ledig planleggere til å regne anbudet ønske om å markere seg i markedet ønske om oppdrag for denne kunden !

36 Anbudsberegning/planlegging
Ressursplan nøkkelpersoner, mannskap, maskiner Tidsplan tidspunkt, varighet, rekkefølge Kalkyle / Innkjøp mengde, kvalitet, kostnad, likviditet Rigg adkomst, sanitær, spesielle ressurser Drift organisering, HMS, forsikringer !

37 Prising av anbud ! Selvkost
(materialer, lønn, maskiner, underentrepr.) + Påslag (administrasjon, usikkerhet, fortjeneste) = Anbudspris (bytteverdien - det du forplikter deg til) !

38 Påslag ! Erfaring Strategiske vurderinger produksjonsoppfølging
regnskapsanalyse tidligere anbudskonkurranser Strategiske vurderinger prosjekt (type, størrelse, ressurser, kompetanse) konkurranse/marked aktivitetsnivå/ordrereserve markering mot marked/kunde risiko !

39 Regnskapsanalyse ! Nøkkeltall
enkle, karakteristiske størrelser som kan sammenlignes fra prosjekt til prosjekt. Dekningsbidrag Brutto fortjeneste (til dekning av faste kostnader og fortjeneste). Fortjeneste Netto fortjeneste !

40 Oppstilling av rekneskap
SUM SALGSINNTEKTER: ,- VARIABLE KOSTNADER: Materialkjøp, underentrepr., rigg/drift av byggeplass osv ,- Grunnlønn (daglønn, akkord o.l): ,- Sosiale utgifter som arb.giveravg., feriepenger etc: ,- SUM VARIABLE KOSTNADER: ,- DEKNINGSBIDRAG: ,- FASTE KOSTNADER: Kontorkostnader, husleie, rekvisita, rentekostnader, bilhold o.l: ,- Lønn til administrasjonen, andel til prosjektet (daglig leder, regnskapsfører m.m.) ,- SUM FASTE KOSTNADER: ,- FORTJENESTE: ,- Eksempel, avsluttet prosjekt !

41 Nøkkeltal ! 2 Omregnet: 1 Opplistet:
DEKNINGSBIDRAG i % AV SALGSINNTEKTER: / * 100 % = 25 % DEKNINGSBIDRAG i % AV UTBETALT LØNN: / * 100 % = 143 % FORTJENESTE i % AV SALGSINNTEKTER: / * 100 % = 8 % FORTJENESTE i % AV UTBETALT LØNN: / * 100 % = 43 % FASTE KOSTNADER i % AV SALGSINNTEKTER: / * 100 % = 18 % FASTE KOSTNADER i % av UTBETALT LØNN: / * 100 % = 100 % SALGSINNTEKTER: ,- VARIABLE KOSTNADER: ,- DEKNINGSBIDRAG: ,- FASTE KOSTNADER: ,- FORTJENESTE: ,- SOSIALE KOSTNADER: ,- !

42 Innlevering av anbud ! Dokumentasjon: Form: Frister:
utfylt anbudsdokument med priser på postene forpliktende pristilbud i følgebrev Form: må leveres eller sendes i posten fax/elektronisk oversending ikke akseptert Frister: tilbakekalling kan skje innen fristen vedståing av tilbudet; 30 dagar (NS 3400) !

43 NS 3400 ! Anbud som ikke fyller kravene KAN avvises
Datert og underskrevet forpliktende anbudsbrev fullstendig utfylt anbud kan normalt inneholde alternative løsninger Anbud som ikke er levert i rett tid SKAL avvises innen fristen (til innleveringsstedet i rett tid eller postkvittering for postlegging dagen før) !

44 Anbudsåpning ! Noen dagar etter frist for innlevering
I regi av byggherren Anbyderne kan være tilstede Offentlige opplysninger anbyderen sitt navn anbudets totalsum evt. tilbudt leveringstid Føring av møteprotokoll !

45 Anbudsvurdering hos byggherren
Grundig gjennomgang av alle anbud Oppklaring av uklare punkt, innhenting av tilleggsinformasjon fra anbyder uten at det endrer konkurranseforholdet Vurdering av alle anbud mot kriterier som forteller hva som er det beste Alle anbud kan forkastes !

46 Vurderingskriterier ! Pris Kvalitet (teknisk standard)
Teknisk løsning - funksjonalitet Leveringstidspunkt Tilleggsytelser - service Kompetanse Soliditet - økonomi Sikkerhet !

47 Valg av anbud ! Anbyder får melding innen frist for vedståelse
Alle andre anbud er da ikke lenger bindende Byggherren skal snarest orientere de andre anbyderne Melding også hvis alle blir forkastet !

48 Offentlige prosjekt Spesielle regler for offentlige innkjøp
Statlige retningslinjer EØS-avtalen Bygg- og anleggsdirektivet Tjenestedirektivet Direktivet for de ekskluderte sektorene Terskelverdier - spesielle anbudsregler

49 Tilbud ! Unngå alle formalitetene i anbudsordningen
Direkte forhandling mellom entreprenøren og byggherren om løsningen Bygger på tillit mellom partene Spesialisering/nisjesatsing Økende omfang i dag !

50 Konklusjon Anbudsprosessen er en gjennomregulert prosess for å skape like konkurransevilkår og for å sikre ryddige forretningsmessige forhold. Evnen til å forstå og posisjonere seg i denne prosessen er avgjørende for at en bedrift skal overleve i bransjen. !


Laste ned ppt "Denne presentasjonen inneholder en del flere foiler enn dem som ble presentert i forelesning 28.2.01. De som ble presentert er merket med nede i høyre."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google