Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samordning SOSI-AREALIS DEL1 DEL2 Temafagl. sekr Arealis spesif. AREALIS Med flere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samordning SOSI-AREALIS DEL1 DEL2 Temafagl. sekr Arealis spesif. AREALIS Med flere."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samordning SOSI-AREALIS DEL1 DEL2 Temafagl. sekr Arealis spesif. AREALIS Med flere

2 Arealdokumentasjonsprogrammet Hovedmål A: Tiltak A1: Skaffe oversikt over eksisterende dokumentasjon av arealbruk og verdiklassifiserig av areal. Tiltak A2: Definere nødvendige spesifikasjoner og standarder i forbindelse med gjennomføringen av tiltaksprosjektene i programmet. Tiltak A3: Innføring av fylkesvise arealinformasjonssystemer, herunder videreføring av pilotprosjektet i Vestfold. Tiltak A4: Vudere behovet for løpende, landsdekkende program for dokumentasjon av arealbruk, samt vurdering og anbefaling av mulige metoder Tiltak A5: Spesifikasjon og etablering av løpende, landsdekkende program for arealdokumentasjon. Tiltak A6: Plandatabaser - vurdering og eventuell uttesting. Tiltak A7: Andre forsøksprosjekter Tiltak A8: Informasjonsarbeid

3 Fra den virkelige verden til en implementasjon i form av et datasett. Den virkelige verden En modell av den virkelige verden (A) En modell av den virkelige verden (B) En modell av den virkelige verden Basisdata- spesifikasjon Andvendelse A Andvendelse B Basis- komponenter Behov B Meta- data Egnethet (vurderes) DATA- PRODUSENT DATA BRUKER Resulterer i DATASETT SOSI- DEL 1 Behov A Geodata- norm Rammeverk Objekt- katalog f.eks SOSI Produkt- spesifikasjon Internt forvaltnings- lag, avleder produkter SOSI del 1 GEOREF SOSI-fil m.fl. AREALIS ??

4 SOSI miljødatabase NaturLandbrukBeredskapKulturRekreasjonLandskap Drikkevannskilder Virksomhetsbasert sårbar Naturbasert sårbar El-forsyning Geologi Biologi Verna/ verneverdig natur Annen natur Verdiklass Markslag Jordsmonn Vanningsanlegg Verneskog Verdiklass Nasjonale kulturmiunner Vernede bygninger Vernev. bygn SEFRAK Andre lokale kulturminner Andre kulturmiljøer Friluftsområder Turområder-LNF RPR strandsone Stier, løyper og turmål Idrett Verdiklass Landskapsomr. Verdiklass. LandbrukGeologiNaturressurs Kulturminner/ miljø Arealbruk Markslag Landbruks- register Jordregister Jordsmonn Reindrift Geologi, innledning Råstoff-utvinning Berggrunns-geologi Løsmasse-geologi Andvendt geokjemi Andvendt geofysikk Vernev. geol. obj Grottedata Generell arealbruk Annen naturressurs (NATURBAS, LIMNOBAS) Kulturminner, verneområder

5 Dataleverenser Dataleverendør FKB Areal- prosjekt Egen produksjon Andre Fag- data SOSI Proprietært Avtalemessig, helst SOSI Felles objektkatalog for flere formål Alle kan ha spesielle krav ut over det som står i objektkatalogen

6 Fra AREALIS - Natur

7 . INDEKSMINO RADIOAKTKOO RADIOAKTKLO GEOKARTNRO TEGNFORKLO BEFARGEKOO SOSI- objektkatalog FTEMA HBERGKODE HBERGNAVN BERGKODE BERGNAVN LOSLIGKO LOSLIGKL RADIOAKTKO RADIOAKTKL GEOKARTNR TEGNFORKL DEL1 DEL2 Geodatastandarden (Kvalitet og kvalitetssikring) Berggrunnsflate AREALIS Metadata Kvalitet Avledning Tilrette- legging

8 Arealis dokumentasjon AREALIS AREALIS modell m/vedlegg Overordnet beskrivelse i form av tabeller og egenskaper Målgruppe: Beslutningstagere i forvaltningen. Produktspesifikasjon som gir nærmere spesifikasjon av data og krav til disse. Målgruppe: Erfarne belutningstagere, dataleverendører samt forvaltningsansvarlige Dok 2Dok 1 ManglerFinnes i dag

9 Eksempel på AREALIS som produktspek. 1. Historikk /versjonering 2. Metadata/kvalitet 2.1 Metadata/kvalitet i SOSI 2.2 Metadata/kvalitet i tillegg til SOSI (I utgangspunktet minimalt) 3. Ovesikt over hovedtema xxxxxxxxxxxxx 4. Beskrivelse av hver enkel GIS-database 4.1 Beskrivelse av GIS-database xxxxxxx 4.1.1 Objekter definert i SOSI 4.1.2 Objekter ikke definert i SOSI (F.eks avledede objekter) 4.2 Beskrivelse av GIS-database xxxxxxx 4.2.1 etc (som 4.1.1) 4.2.2 etc (som 4.1.2) etc,etc Eksempel på ett hovedtema

10 Eksempel på Arealis som produktspesifikasjon Spesifikasjon av objekter SOSI- del 2 kapittel Innskrenkning av verdidomene Objektnavn Egenskaper, obligatoriske og valgfrie

11 Metadata SOSI ver. 3.0 (1997) Dataset Objekt 2-1 Objekt 2-2Objekt 2-n Metadata Subset 2 Objekt 1-1 Objekt 1-2Objekt -1-n Metadata Subset 1 Alle metadata i versjon 2.1.GEOSYS..GEO-DATUM..GEO-PROJ..GEO-SONE..GEOKOORD.VERT-INT..H-REF-INT H2..D-REF-INT H2.VERT-DELTA *...V-DELTA-MIN H2...V-DELTA-MAX H2.DATASET_IDENT..DATASET_NAVN..DATASET_ID.DATASET_OVERSIKT..SAMMENDRAG..FORMÅL..BRUK..INKL_DATASET..SUPPL_DATASET..AVLEDET_DATASET..PROD_DATO..OPPDATERT..TILLATELSES_NR..TILLATELSES_INNEH..METADATAKILDE...METADATA_DATO...METADATA_REF..OVERORD_KVALITET...PROSESS_HISTORIE...SAML_TEMA_NØY...SAML_FULLST...SAML_LOG_KONS...ELDSTE_DATASET...YNGSTE_DATASET..ADM_OPPL...ORG_NAVN...ORG_KORTNAVN...ORG_ADR...KONTAKTPERSON...KONTAKTROLLE...KONTAKTADRESSE...UNDERLEVERANDØR...RESTRIKSJONER...OPPHAVSRETT...PRISPOLITIKK...UTTAKSDATO Påbygning

12 Metadata Arealis - SOSI KVALITETEks: 55 200 2 ( = Digitalisert på dig.bord fra papirkart med nøyaktighet på 2 m og middels synlig i bildet.) 8 I TEMAKVAL For geologiske data benyttes TEMAKVAL i stedet for FAGKVAL Tematisk kvalitet på geologisk relaterte data. Sier noe hvordan kvaliteten på registreringene er i forhold til de faktiske forhold ute i naturen. Ulik tolkning, generaliseringsgrad, temaets samfunnsmessige betydning, områdets betydning og økonomi er forhold som virker inn her Særdeles god = Meget god = God = Nokså god Noe dårlig Dårlig = Forklaring i SOSI-standarden geologikapittel 14 T AREALIS SOSI-del 1 ver 3.0 DATO KOMM ADM_OPPLORG_NAVN KONTAKTPERSON UTTAKSDATO Mangler Egentlig ikke kvalitet på egenskapene, men sted- festingsnøyaktighet anført i klasser. Se også temakval i geologikapitlet KVALITET Dekkes av KVALITET Ønskes separat Verdiene er OK, men vil tolkes ulikt i ulike fag- området. Kan gies spes. i produktspek.


Laste ned ppt "Samordning SOSI-AREALIS DEL1 DEL2 Temafagl. sekr Arealis spesif. AREALIS Med flere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google