Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Verktøy i pbl. Kulturminner, kulturmiljø og landskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Verktøy i pbl. Kulturminner, kulturmiljø og landskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Verktøy i pbl. Kulturminner, kulturmiljø og landskap

2 Pbl. § 11-9 generelle bestemmelser 1. krav om reguleringsplan for visse arealer eller for visse tiltak, herunder at det skal foreligge områderegulering før detaljregulering kan vedtas, 5. byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav, herunder om universell utforming, leke-, ute- og oppholdsplasser, skilt og reklame, parkering, (…) Side 2

3 § 11-9, forts. Side 3 6. miljøkvalitet, estetikk, natur, landskap og grønnstruktur, herunder om midlertidige og flyttbare konstruksjoner og anlegg, 7. hensyn som skal tas til bevaring av eksisterende bygninger og annet kulturmiljø, 8. forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid, herunder bestemmelser om miljøoppfølging og - overvåking

4 Fra MD’s lovkommentar De generelle bestemmelsene vil i utgangspunktet ikke være direkte knyttet til de enkelte arealer og arealformål, men vil med mindre annet er angitt, gjelde hele kommunen. Det kan imidlertid gis generelle bestemmelser for deler av kommunen eller for nærmere angitte områder (s. 103). Side 4

5 Side 5 www.regjeringen.no/upload/MD/Vedlegg/ Planlegging/planveileder/lovkommentar_i verksetting%20.pdf

6 Noen generelle bestemmelser Det er ikke tillatt å rive bygninger avmerket som verneverdige innenfor områder foreslått som hensynssoner i kommunedelplan for kulturminner I alle bygninger eldre enn 1930 skal original kledning og andre fasadematerialer bevares, med mindre regional kulturminneforvaltning eller antikvarisk sakkyndig, etter avtale med regional kulturminneforvaltning, vurderer en restaurering som umulig å gjennomføre Side 6

7 Hensynssoner c) hensyn til landskap eller bevaring av kulturmiljø d) båndlagt etter kulturminneloven – båndlagt i påvente av vedtak etter kulturminneloven – innen fire år f) område der reguleringsplan fremdeles skal gjelde Side 7

8 Gravfelt med buffersone, reguleringsplan for Storsand, Hurum Side 8

9 LNFR – vern Sosikode 5500 – særlige landskapshensyn Sosikode 5600 – vern av kulturminner og kulturmiljø Side 9

10 Reguleringsplan for gården Møll, Stranda kommune Side 10

11 Reguleringsbestemmelser pbl § 12-7 1. utforming, herunder estetiske krav, og bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, 2. vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg i planområdet, eller forbud mot former for bruk, herunder byggegrenser, for å fremme eller sikre formålet med planen, avveie interesser og ivareta ulike hensyn i eller av hensyn til forhold utenfor planområdet, 6. bestemmelser for å sikre verneverdier i bygninger, andre kulturminner, og kulturmiljøer, herunder vern av fasade, materialbruk og interiør, 9. retningslinjer for særlige drifts- og skjøtselstiltak innenfor arealformålene nr. 3, 5 og 6 i § 12-5, 11. krav om detaljregulering for deler av planområdet eller bestemte typer av tiltak, og retningslinjer for slik plan, 12. krav om nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen, samt undersøkelser med sikte på å overvåke og klargjøre virkninger for miljø, helse, sikkerhet, tilgjengelighet for alle, og andre samfunnsinteresser, ved gjennomføring av planen og enkelttiltak i denne Side 11

12 Formålet i reguleringsplan for Hammerdalen Planen skal legge til rette for å bevare og utvikle Hammerdalens kulturarv til nye verdier for grunneier, lokalsamfunn, region og nasjon Side 12

13 1.1 Planen skal sikre områdets industrielle kulturhistorie ved at alle kulturminner fra alle tidsepoker representeres i en helhetlig bevaring av Hammerdalens industrihistorie. Stedets kulturmiljø består av bygninger, veier/stier, terreng, murer, rester av anlegg både på land og i elva, tekniske installasjoner og sammenhengen mellom disse elementene. (...) Restaurering og istandsetting skal skje etter antikvariske prinsipper. Planen skal også sikre viktige konstruksjoner, kulturlag og gjenstander fra tidlig jernverkshistorie under bakken, som kilde for kunnskap og opplevelse. Side 13

14 Ekeberg skulpturpark, fellesbestemmelse, utdrag Alle tiltak skal tilpasses terreng og landskap. Terrengendringer skal skje så skånsomt som mulig. Terrengendringer og inngrep i marken som grøfting, etablering av kabeltraseer, turveger og lignende, er bare tillatt der dette er angitt i bestemmelsene for det enkelte område og hensynssone. Side 14

15 Krav til dokumentasjon i reguleringsbestemmelser Nyere tids kulturminner som blir direkte berørt av tiltaket, skal dokumenteres. For bygg oppført før 1900 og som skal rives, skal det foreligge en kulturminnefaglig dokumentasjon sammen med rivemeldingen. (Follobanen) Side 15

16 Riksantikvarens eksempelsamling, se under tema – arealplanlegging – plan- og bygningsloven på www.ra.nowww.ra.no (høyre marg) http://brage.bibsys.no/riksant/bitstream/U RN:NBN:no- bibsys_brage_26764/1/arealplaner_eksempel samling.pdf


Laste ned ppt "Verktøy i pbl. Kulturminner, kulturmiljø og landskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google