Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Informasjon fra møte i nasjonalt forum for karriereveiledning - 07

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Informasjon fra møte i nasjonalt forum for karriereveiledning - 07"— Utskrift av presentasjonen:

1 Informasjon fra møte i nasjonalt forum for karriereveiledning - 07
Informasjon fra møte i nasjonalt forum for karriereveiledning - 07.oktober 2014 Bodø 27.januar Geir Syvertsen, koordinator for karriereveiledning, Østfold fylkeskommune

2 Mitt innlegg: Om møtet - deltagere - tema - drøftinger OECD Skills Strategy – Action Report Om forslagene – med fokus på karriereveiledning Helhetlig karriereveiledning? - felles drøfting

3 Nasjonalt forum for karriererettleiing
«Nasjonalt forum for karriererettleiing skal gi sentrale aktørar moglegheit til å drøfte status, utvikling og problemstillingar på karriererettleiingsfeltet. Om forumet Forumet skal tileigne seg aktuell kunnskap og informasjon og gi innspel til Nasjonal eining for karriererettleiing sitt arbeid. Tema for møta vil vere aktuelle tiltak og problemstillingar som eininga arbeider med, relevante undersøkingar, faglege tema og tema medlemmane i forumet ønskjer å lyfte fram. Forumet speglar representasjonen i dei fylkesvise partnarskapane for karriererettleiing: styresmakter, interesseorganisasjonar og tilbydarar. Det består i dag av representantar for 28 ulike organisasjonar/aktørar..…………….Direktør i Vox leier forumet.»

4 Halvdagsmøte i VOXs lokaler 07.oktober 2014:
Hovedtema var OECDs anbefalinger for kompetansepolitikken, med vekt på tematikk som berører karriereveiledningstjenestene. Representant fra Kunnskapsdepartementet deltok og bidro på møtet Skills strategy og CMS Felles drøfting

5 Hva skjedde i møtet? Seniorrådgiver Lene Guthu fra Kunnskapsdepartementet presenterte «OECD Skills Strategy Action Report Norway» Kommentarer fra NHO og LO Diskusjon i plenum om hva som menes med helhetlig system for karriereveiledning – veiledning på nett og rådgivning i skolen Seniorrådgiver Tonje F. Gravås innledet om Career Management Skills (CMS) og hvordan CMS- perspektivet kan være nyttig i den videre utviklingen av et helhetlig system for karriereveiledning i Norge I etterkant ble det en diskusjon om CMS, hva det er og hvordan og hvorvidt det kan være relevant i den videre utviklingen av karriereveiledningstjenestene i Norge

6 OECD Skills Strategy Action Report Norway
Rapporten, er OECDs anbefalinger om hvilke grep Norge bør ta i fremtidens kompetansepolitikk (oppfølger av OECDs Diagnostic Report Norway) OECD Skills Strategy og karriereveiledningstjenestene Karriereveiledning et viktig tema i rapporten og en sentral del av anbefalingene -Helhetlig veiledningstjeneste -Veiledning på nett

7 Om skills strategy: Samarbeidsprosjekt mellom OECD og KD, KMD, NFD, ASD og FIN KD har hatt det koordinerende ansvaret for prosjektet siden oppstart våren 2013 Bred involvering nasjonalt og regionalt av direktorater, kompetansepolitiske organisasjoner og bedrifter Workshops og OECDs komparative analyser og data

8 Action Report Norway «Action Report Norway» er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom fem departementer; Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og OECD Det er avholdt flere workshops der mange aktører har deltatt og delt kunnskap Rapporten kommer ikke med konkrete løsninger, men anbefaler blant annet at det etableres et helhetlig system for livslang karriereveiledning, der økt tilgjengelighet og kvalitetsstandarder står sentralt

9 Om skills Hovedbudskap:
Bli Klarer ikke å få ut kompetansepotensialet i befolkningen enda flinkere til å utvikle den kompetansen næringslivet etterspør Om skills Anbefalinger til hvordan Norge på en mer effektiv og målrettet måte kan utvikle og bruke befolkningens kompetanse framover

10 Målsettinger med OECDs Skills Strategy
En felles visjon for Norges fremtidige kompetansesystem En felles forståelse av Norges utfordringer og prioritering av tiltak Bred involvering og konkrete forslag til tiltak

11 Hva var problemet? Komplekst og fragmentert system
Til tross for lav ledighet er det store regionale forskjeller i både kompetansebehov og kompetansedekning Omstillingskompetanse og behov for oppgradering av kompetanse gjennom hele livet

12 Tre prioriterte områder
I. Forbedre det norske kompetansesystemets effektivitet II. Etablere balanse i kompetansefordelingen / skills mismatch III. Styrke utdanning og opplæring for ufaglærte voksne

13 Fem forslag til hovedtiltak:
Utforme en nasjonal kompetansepolitikk strategi Lage en nasjonal handlingsplan for etter- og videreutdanning Styrke koblingen mellom kompetanseutvikling og økonomisk vekst Utvikle et system for livslang karriereveiledning Styrke incentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft

14 I. Kompetansepoltisk strategi
Det overordna forslaget fra OECD er å utforme en kompetansepolitisk strategi for Norge som favner alle de største utfordringene på tvers av sektormyndigheter og forvaltningsnivå En whole of government-tilnærming vil i følge OECD være helt avgjørende for økt effekt av kompetansepolitiske tiltak nasjonalt og regionalt/lokalt Tydeliggjøre ansvarsområder for å unngå inneffektivitet og overlapp Utvikle en plan for finansiering for å få en helhetlig tilnærming på hvordan og hvor vi skal investere offentlige midler, og hvordan vi kan utnytte private investeringer mest effektivt Utvikle indikatorer og klare målsettinger (skills-dashboard) for å følge utviklingen

15 II. Nasjonal plan for etter og videretudanning
Sørge for at effektive og fleksible muligheter for folk til å oppgradere sin kompetanse gjennom hele livet. Sørge for at systemet er mer lydhør for samfunnsmessige og økonomiske behov, blant annet sikre fleksibel utdanning der det er knapphet på kvalifisert arbeidskraft. Styrke samarbeidet mellom utdanningstilbydere og arbeidsgivere Bygge partnerskap for å gjøre utdanningene mer næringsnære Styrke incentiver for å stimulere arbeidsgivere til å investere i kompetanseutvikling

16 III. Styrke koblingen mellom kompetanseutvikling og økonomisk vekst
Eksempelvis vitenskap, teknologi, ingeniørfag, matematikk og entreprenørskapskompetanse. Styrke kunnskapsgrunnlaget over nåværende og forventet ubalanse i tilbud og etterspørsel etter kompetanse og at det er systemer som fanger opp disse signalene. Styr offentlig investering mot kompetanseutvikling som møter etterspørselen i arbeidsmarkedet

17 IV. System for livslang karriereveiledning
Karriereveiledning er den mest direkte måten å nå ut til målgrupper i alle livsfaser Tilgjengelighet Sikre at ungdom og voksne har tilgang til relevant informasjon og karriereveiledning Prioritering av personer med større behov Digital plattform Kvalitetsstandarder Karrieresentrene bør bemannes av veiledere med relevant utdanning OECD har tidligere kritisert Norge for at veiledere/rådgivere ikke har utdanning som veiledere Masterstudium i veiledning opprettet fra og med høsten 2014

18 V. Styrke incentivene for at flere skal jobbe i yrker med mangel på arbeidskraft
Incentiver til å velge enkelte yrker kan være lav, spesielt hvis arbeidsmiljø syntes lite attraktivt. Dette er tilfellet innen blant annet helse og eldreomsorg. Karriereveiledning kan ikke overvinne denne utfordringen alene, så sammen med rekruttering av innvandrere, vil det være viktig å heve attraktiviteten til disse yrkesveiene. Vurder sterkere lønnssignaler Differensiert lån og stipendsystemer Effektivisere rutiner for godkjenning av utenlandsk arbeidskraft

19 Veien videre Regjeringen vil følge opp arbeidet med Skills Strategy:
Det igangsettes et arbeid med å utvikle en nasjonal kompetansepolitisk strategi Arbeidet ledes av KD i samarbeid med relevante departementer Involvering vil være en avgjørende suksessfaktor!

20 Videre oppfølging av rapporten:
Kunnskapsdepartementet skal sammen med de andre fire departementene utvikle en nasjonal strategi for kompetansepolitikken Kunnskapsdepartementet skal også følge opp anbefalingene fra OECD om å utvikle et helhetlig system for karriereveiledning. Involvering av ulike aktører vil være avgjørende i dette arbeidet Kunnskapsdepartementet er avhengig av en felles innsats for å få til et godt resultat.

21 Videre: OECD Skills Strategy Diagnostic Report og Action Report
Oppfølging av dette i Statsbudsjettet for 2015: «Starte et arbeid med en nasjonal strategi for kompetansepolitikken» og «Følge opp anbefalingene fra OECD om å utvikle et helhetlig system for karriereveiledning»

22 Hva er et helhetlig system for karriereveiledning?
OECD Skills Strategy og karriereveiledningstjenestene: Rapporten «Action Report Norway» som ble lagt frem 04 september i år, løfter frem karriereveiledning som ett av fem anbefalte satsningsområder OECDs anbefalinger og CMS-perspektivet: Action Report Norway anbefaler at Norge bør utvikle et mer helhetlig system for karriereveiledning, men hva innebærer det?

23 IV. System for livslang karriereveiledning:
Karriereveiledning er den mest direkte måten å nå ut til målgrupper i alle livsfaser Tilgjengelighet Sikre at ungdom og voksne har tilgang til relevant informasjon og karriereveiledning Prioritering av personer med større behov Digital plattform Kvalitetsstandarder Karrieresentrene bør bemannes av veiledere med relevant utdanning OECD har tidligere kritisert Norge for at veiledere/rådgivere ikke har utdanning som veiledere Masterstudium i veiledning opprettet fra og med høsten 2014

24 Kommentarer fra NHO og LO:
Ingrid Ytreland NHO: Trakk frem viktigheten av å ha et helhetlig system for karriereveiledning, profesjonelle karriereveiledere og tett samarbeid mellom karrieresentre og næringslivet. I tillegg fremhevet hun behovet for en veiledningstjeneste på nett. Arvid Ellingsen LO: LO utgav i 2011 en rapport om «Livslang karriereveiledning i utdanning» og har bidratt til opplæring av kompetansetillitsvalgte på arbeidsplasser. Han påpekte også at det mangler en strategi for videreutvikling av karrieresentrene i dag og at OECD rapporten underbygger behovet for en slik strategi

25 Diskusjon i plenum: Diskusjon om hva som menes med helhetlig system for karriereveiledning. Det ble fremholdt at helhetlig karriereveiledning både bør innebære et tilbud om karriereveiledning gjennom hele livsløpet og at tilbudet må være helhetlig, det vil si bestå av en rekke tjenester. Kvaliteten på tjenestene og tilgang til tjenestene ble trukket frem som sentrale momenter. Det ble påpekt at de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene som nå er etablert i de fleste fylker, allerede har en viktig funksjon når det gjelder samarbeid og koordinering, og legger til rette for et helhetlig system for karriereveiledning

26 Diskusjon fortsatt…: NHO om karriereveiledning på nett: Ytreland fremholdt at nettveiledning fører til økt tilgang til karriereveiledning, og at 160 000 unge brukte dette tilbudet i Danmark sist år Det ble imidlertid påpekt at i Danmark har utbyggingen av e-veiledning gått på bekostning av det fysiske karriereveieldningstilbudet Selv om et e- veiledningstilbud kan nå mange, er det viktig at det ses som et supplement til det fysiske tilbudet

27 Diskusjon fortsatt…rådgivningen i skolen:
Det vist til en undersøkelse av rådgivningstjenesten i tre fylker i Midt-Norge som nylig er avsluttet. Rapporten fra denne undersøkelsen viser at rådgivningstjenesten er på rett vei. Likevel ble det påpekt at det er behov for flere rådgivere i skolen, og for kompetanseheving av rådgiverne. Det kommer også frem at det fremdeles gjenstår mye arbeid for at karriereveieldning skal bli hele skolens ansvar. Av de tre fylkene, er det bare Nord-Trøndelag som har etablert karrieresenter Rapporten viser til at karrieresenteret har hatt stor betydning for utvikling av skolerådgivingen i dette fylket

28 OECDs anbefalinger og CMS-perspektivet:
Seniorrådgiver Tonje F. Gravås innledet om Career Management Skills (CMS) og hvordan CMS- perspektivet kan være nyttig i den videre utviklingen av et helhetlig system for karriereveiledning i Norge. Tonje F. Gravås trakk blant annet frem viktigheten av å: Utvikle strukturer som gir alle tilgang til karriereveiledning Legge til rette for at karriereveiledningstjenestene bidrar til karrierelæring slik at den enkelte kan tilegne seg karrierekompetanse Diskutere om det er behov for et rammeverk som kan legge til rette for et mer systematisk og helhetlig arbeid med karrierelæring i Norge

29 Tonje F. Gravås om CMS fortsatt:
En visjon kan være å få til en kjede av tilbud som følger og bygger på hverandre, har fokus på læringsutbytte og som det er felles enighet om. ELGPN (European Lifelong Guidance Policy Network ) har lenge jobbet for å fremheve betydningen av å utvikle karriereveiledningstjenestene slik at de i større grad bidrar til befolkningens karrierekompetanse. Flere land som for eksempel Australia og New Zealand har utviklet rammeverk for karrierelæring (CMS) I etterkant ble det en diskusjon om CMS, hva det er og hvordan og hvorvidt det kan være relevant i den videre utviklingen av karriereveiledningstjenestene i Norge «Ikke sikkert det er hensiktsmessig med et system som skal gjelde alt»

30 Felles drøfting: Hva menes med helhetlig system for karriereveiledning? Hvor vil vi? Hva skal til for å komme dit?

31 Innspill: Målsettinger for partnerskap for karriereveiledning
Resultatmål for partnerskap for karriereveiledning er at de skal bidra til: Tilby en bedre og mer helhetlig karriereveiledning i et livslangt perspektiv / for alle grupper Gjøre det enklere å finne fram i tilbudet om veiledning Styrke den regionale koordineringen og samordningen av karriereveiledning på tvers av aldersgrupper Fremme samordning og løsninger som ivaretar de ulike brukergruppenes interesser og behov lokalt og regionalt Tydeliggjøre roller og oppgaver mellom etater og samarbeidspartnere på karriereveiledningsfeltet Styrke arbeidet med karriereveiledning i grunnskolen og videregående opplæring  Styrke samarbeidet om karriereveiledning som virkemiddel inn mot arbeidslivet og arbeidsmarkedspolitikken

32 Donald Super – livsløpsteori – «career rainbow»

33 Veiledningsaktiviter:
Informasjon Gi råd Vurdere Undervise Støtte, sette i stand til Fremme interesser Nettverksadministrasjon Gi tilbakemelding til tilbydere Administrere Innovere/ systemendring Vise vei Være mentor Gi erfaring/ smakebiter fra arbeidslivet Oppfølging (Fra Ways-on carreer Guidance (Ford 2001), red Peter Plant og Guidance for adults: Harnessing Partnership Potential, NICEC, min oversettelse)

34 Nasjonalt forum for karriereveiledning:
Neste møte i Nasjonalt forum for karriereveiledning blir 5. mars 2015

35 Representasjon i møtet 07.oktober 2014:
Kommunenes sentralforbund v/ Sabine Berg, Representant for kommunene v/Marion Prytz, Rådgiverforum Norge v/Gro Bråten, Spekter v/Trond Bergene og Kari Hoff Okstad, Elevorganisasjonen v/Ingrid Sophia Nebelung Aronsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet v/Ingunn Hagen, Nav v/ Øistein Evensen, Fylkeskommunene v/Lisbeth Pedersen og Kjersti Furhovden, Utdanningsdirektoratet v/Halvor Gillund Knudsen, Karrieresentrene v/Ingrid Marie Kolsrud, Landsorganisasjonen i Norge v/Arvid Ellingsen, Senter for Seniorpolitikk v/Kari Sørgaard,

36 Representasjon i møtet 07.oktober 2014, fortsatt:
Utdanningsforbundet v/Bjørg Eva Aaslid, Kunnskapsdepartementet v/Lene Katrin Guthu, Næringslivets Hovedorganisasjon v/Ingrid Ytreland og Knut Erik Beyer Arnesen, Organisasjon for norske fagskolestudenter v/Malin Nøss Vangsnes, IMDi v/Binh Ngyen, Nettverk for kompetanseutvikling i rådgivning v/Roger Kjærgård, Karrieresentre UH- sektoren v/ Guro Johansen, VOFO v/ Kirsten Ramberg Partnerskapene i fylkene v/Geir Syvertsen


Laste ned ppt "Informasjon fra møte i nasjonalt forum for karriereveiledning - 07"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google