Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Rådsøkerens rolle - type rådsøker (indirekte/ direkte rådgivning) - rådsøkers ståsted/mestring og utfordring - Rådsøkers grad av erkjennelse og ønske om utviklings- og kompetanseheving

2 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Målet med rådgivningen er tredelt (elementer av TPO i praksis) 1.Hente fram rådsøkerens førkunnskap (logging av førkunnskap) 2.Tilføre ny kunnskap – perspektiver/mangfold 3. Bevisstgjøring av hvilke kunnskaper og ferdigheter den enkelte har, samt i hvilken grad vi anvender dette i vår undervisningspraksis og konkretisere hvilke utviklings- og forbedringspotensialer vi har (selv og i vår skole)

3 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Logging av rådsøkers førkunnskap Skriv ned noen stikkord om: - a) hvilke forståelse jeg har av elevtilpasset opplæring - b) hva jeg kan om elevens læring og utvikling og hvordan jeg tar hensyn til dette i undervisningen - c) hvilke kunnskaper og ferdigheter jeg har om lærerens veilederrolle i elevtilpasset opplæring

4 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Brukerfokus – Elevens behov og forutsetninger i sentrum: Hvordan kartlegge eller identifisere elevens betingelser for læring i samarbeid med eleven sjøl?

5 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Læring Et helhetlig perspektiv på læring inkluderer flere utviklingsområder: - personlig - - emosjonelt - - sosialt - språklig - tankemessig - motorisk

6 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Skape en felles forståelse om hav læring er: Læring handler om det å utvikle og tilegne seg kunnskaper som er nødvendig for å takle livets ulike oppgaver og utfordringer Læring har to dimensjoner: - kunnskap og - ferdigheter

7 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Læring er knyttet til indre og ytre stimuleringsfaktorer individets egne forutsetninger systemets påvirkningsfaktorer

8 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Individets egne forutsetninger og muligheter er grunnlaget for læring og utvikling - vi gjør erfaringer helt fra fødselen av som anvendes i vår - læringsprosessen (ytre stimuli) -tidligere erfaringer er grunnlaget for å motta nye kunnskaper og ferdigheter og inkludere disse i tidligere erfaringer (Piaget) -læring foregår best når det foregår med utgangspunkt i det utviklingsnivået den som skal lære befinner på og når man får tilpasset disse til realistiske forventninger til utvikling (Vygotsky)

9 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Mange måter å lære på Kognitivt perspektiv (tenksom læring/utenksom læring) Konstruktivistisk perspektiv (problembasert læring/ konstruere sin egen læring Mange intelligenser (Gardner og Armstrong) Læringsstiler (Dunn og Dunn)

10 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Holdninger til læring som en inkluderingsprosess Å høre til i et samfunn innebærer at en lærer seg hvilke normer og verdier som gjelder der, og har de kunnskapene og ferdighetene som trengs i dette samfunnet. Denne læringsprosess dreier seg om en sosialiseringsprosess.

11 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Læring i et sosialt og inkluderende fellesskap Læring foregår i forhold til det som skal læres Det foregår også mye læring når man er alene, men den har en begrensning Inkludering innebærer at alle deltar i et læringsfellesskap, og er en avgjørende faktor for all læring

12 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Inkludering og tilpasset opplæring forutsetter akseptering av forskjellige dimensjoner innenfor fleksible rammer i skolen Mangfold versus forskjellighet Likhet versus likeverd Normalisering versus avvik

13 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Sammenhengen mellom individ og systemperspektiv i læringsprosessen innebærer at læringen som foregår i møte mellom individets indre læring og de ytre påvirkningsfaktorene Disse omtales også som miljøbetingelser eller systemfaktorer

14 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Lærerfokus: Hvordan blir lærerens veilederrolle i elevtilpasset opplæring? Hvordan identifisere læreres undervisningsstrategier?

15 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Tilpasset opplæring Tilpasset opplæring Ordinær undervisning er den Spesialundervisning er den opplæringen som alle elever opplæringen som elever med har en juridisk rett til, og som særskilte behov har en juridisk er nedfelt i opplæringslovensrett til, og som er nedfelt i § 1-2 opplæringslovens § 5-1 Ordinær undervisning skal Spesialundervisning skal være være tilpasset den enkelte tilpasset den enkelte elevens elevens utviklingsnivå og spesielle behov for tilrettelegging utover læreforutsetninger.tilpasningen i den ordinære undervisningen. Ordinær undervisning Spesialundervisning gjelder for elever som etter gjelder for alle elever. Sakkyndig vurdering har fått innvilget denne retten med bakgrunn i et enkeltvedtak. Dette utløser vanligvis ekstra ressurser.

16 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Tilpasset opplæring i skolen innebærer to dimensjoner ↓ U ndervisning Læring - formidling- indre styrt - veiledning- ytre styrt - tilrettelegging↓ Individuell tilpasning kan føre til læring og utvikling

17 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Eksempler på suksesskriterier for elevtilpasset opplæring - eleven er motivert for læring - eleven opplever mestring - eleven utvikler seg og setter realistiske mål - eleven deltar aktivt sin egen læringsprosess - eleven medvirker aktivt og tar medansvar - eleven bidrar aktivt i fellesskapet

18 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Strategier for effektiv rådgivning (Dunst, trivirette, Deal 1989) 1.Mål:Brukerens egne behov og initiativ. 2.Bygge på eksisterende kompetanse og stryker. 3. Mobilisering av formell og uformell støtte. 4.Gjensidig og anerkjennende kommunikasjon. 5. Mestringsopplevelser og styrking. 6. Respekt for den som blir veiledet sin unike situasjon, kultur. 7. Synliggjøring av krefter og kompetanse. 8. Hovedaktør i eget liv.

19 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Hvordan finne en hensiktsmessig og anvendbar metode for å lede elevens utviklingsprosess? Hvordan kan lærer bidra til å få eleven til å ta i bruk egen styrke og utnytte eget utviklingspotensiale ?

20 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Empowerment. Paradigmeskiftet: Fra fokus på individet til individet i systemet Fra problemfokusering til mulighetsfokusering.

21 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk ” Empowerment” består av de tre delene: mestring – kan håndtere livets oppgaver og utfordringer, bevisstgjøring av ressurser læring – økning av kunnskaper og ferdigheter, forsterkning av kontroll og av å kunne velge bestyrkning – anerkjennelse av verdi og mening, moblisering av nettverk (Lassen 2002)

22 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Undervisning som kommunikasjonsprosess Hvilken type kommunikasjon fører til elevens egeninitierte aktivitet? Instrumentell (toleddet) kommunikasjon? Dialogisk (flerleddet) kommunikasjon?

23 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk INSTRUMENTELL KOMMUNIKASJON LUKKER OPPGAVE STILLES OPPGAVE LØSES JA/NEI/TJA Ikke-forventet aktivitet sanksjoneres

24 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk DIALOGISK KOMMUNIKASJON ÅPNER OPPGAVE STILLES Lære "om" LØSNINGER A/B/C ELLER UTENFOR ORIENTERING "synergy" Uventede inn- spill – "forstyrrelser” som kan sees som ”bidrag” Tradisjonelle og uventede løsninger

25 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Klassisk "lærer" og "veileder" Vet Viser Vender oppmerksomheten mot seg Tar ansvar for konkret oppgave, form, løsning -> sanksjoner Avslutter m/ feil-riktig Samtalepartner/coach Gir perspektiv/ retning Orienterer Foreslår flere løsningsveier/arb.former Mangfold/avslutter ikke ”Avslutter” gjennom veining/oppsummering Mindre kontroll – mer selvregulering

26 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk EFFEKT av veilederaktivitet måles i Antall og retning av elevenes eget initiativ (spontane bidrag) i fht undervisningens formål Variasjon i tilnærmingen til oppgaven levert av gruppene Mangfold i resultatet av ulike gruppers arbeid Elev – "logg" som beskriver annet enn oppfølging av ytre struktur Grad av "udugelige resultater" (hvor mye kunne veilederen i orienterende samtaler unngå utvikling av ”feil” før det ble dokumentert som innleverte oppgave-svar)

27 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Ulike fokuseringspunkter i ulike faser - - Eleven og elevens læringsbehov er i fokus for veilederen - - Hjelp eleven til å avdekke elevens læreforutsetninger (førkunnskaper om tema/egnede læringsstrategier) - Klargjør læringsmål for et avgrenset tema innenfor faget - Sørg for at eleven forstår læringsmålet - Hjelp eleven til å etablere et eierforhold til det som skal lærers

28 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Ulike fokuseringspunkter i ulke faser i utviklingsprosessen -Gi støtte til å finne egnede arbeidsmåter/aktiviteter for å lære det som skal læres (og sørg for at det lages en veiledende mal - instruksjon for det som skal læres) -Gi eleven støtte i gjennomføring av aktivteten -Hjelp eleven med å evaluere læringsprosessen og læringsresutatet i tråd med læringsmål -Gi støtte til enkeltelevene med bakgrunn I støttebehov underveis I de ulike fasene

29 2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005 Logging av her og nå kunnskap (etter input) Skriv ned noen stikkord om: - a) hvilke forståelse jeg her og nå har av elevtilpasset opplæring - b) hva jeg kan her og nå om elevens læring og utvikling og hvordan jeg tar hensyn til dette i undervisningen - c) hvilke kunnskaper og ferdigheter jeg har her og nå om lærerens veilederrolle i elevtilpasset opplæring


Laste ned ppt "2003 Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for spesialpedagogikk Rådgiverrollen I Elevtilpasset Opplæring Jorun Buli Holmberg – 24 januar 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google