Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Sammen med andre kan jeg se framover» Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold 4.3.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Sammen med andre kan jeg se framover» Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold 4.3.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Sammen med andre kan jeg se framover» Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold 4.3.15

2 Dagen i dag: 1. Her står vi… Praktiske øvelser I 2. Gruppeveiledning Praktiske øvelser II Litteratur og tips HiOA Karriereveiledning 24.02.2014

3 «Rådgiveren skal kunne ting og være glad!» Elevsitat formidlet av Anders Lovén Rådgiver? Veileder? Motivator? Hjelper? Trøster? Orakel? Infobank? Servitør? Tannlege? Rådgivere Vestfold 4.3.15

4

5 Samfunnets utfordringer: Ungdata: Mye å glede seg over! Psykiske problemer Frafall i vgs - skyldes i større grad forhold utenfor skolen Manglende gjennomføring i høyere utdanning Flere søker studiespesialiserende utdanningsprogrammer Færre velger yrkesfag Rådgivere Vestfold 4.3.15

6 «Kjenn deg selv!» Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Hvordan ser andre meg? Hvordan kan jeg skape meg selv? Rådgivere Vestfold 4.3.15

7 Flinke piker? Rådgivere Vestfold 4.3.15

8

9 Flinke gutter? Rådgivere Vestfold 4.3.15

10 Dovendyr? Rådgivere Vestfold 4.3.15

11 Stor del av frafallet skyldes psykiske problemer Lav motivasjon og høyt fravær Gutter særlig utsatt; manglende motivasjon og indre struktur (T. Nordahl) Sosiale ferdigheter Dårlige holdninger; for sent, adferd, fravær, skolearbeid Rådgivere Vestfold 4.3.15

12 Alene i et hav av mennesker? Rådgivere Vestfold 4.3.15

13 Panopticon: Rådgivere Vestfold 4.3.15

14

15 Skolens oppdrag: Rådgiverforskriften: § 22-2... Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen. Kommentar: For den sosialpedagogiske rådgivningen vil det kunne være personlige og sosiale problemer, som at eleven mobbes, føler seg umotivert for å gå på skolen eller har gjennomgått en traumatisk opplevelse. Rådgivere Vestfold 4.3.15

16 § 22-3.. Utdannings- og yrkesrådgiving har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv.... Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Kommentar: Det inngår her også en dimensjon for å gi eleven kompetanse til å ta egne valg vedrørende utdanning og yrke. Denne hjelpen til selvhjelp vil være viktig for at eleven skal kunne ta egne valg knyttet til utdanning og yrkesvalg. Rådgivere Vestfold 4.3.15

17 Rådgivers utfordringer: 1.Hvordan nå rådgiverforskriftens mål om rett til individuell veiledning? 2.Hvordan bidra til å forebygge frafall? 3.Hvordan finne en veiledingsform som ivaretar både KV- og sospedperspektivet? Rådgivere Vestfold 4.3.15

18 HiOA Karriereveiledning 24.02.2014

19 Tidsressursen… OECD landrapport (2002) Stortingsmelding 16 Delt rådgivingstjeneste (2006-07) Karlsenutvalget (NOU) (2008) FAFO/G. Hernes Gull av gråstein (20109 SINTEF/T. Buland På vei mot framtida… (2011) …alle foreslår mer tid og ressurser til rådgiving i skolen! Rådgivere Vestfold 4.3.15

20 Læreplanmål: UDV (2008) Arbeidslivsfag (Forsøk 2010) PTF (2006/2007) Norsk Samfunnsfag Engelsk Matematikk HiOA Karriereveiledning 24.02.2014

21 Dessuten… Når skal vi veilede? Hvordan skal vi veilede? Ulike grupper = ulike behov Ulike nivåer = ulike behov Hvor er læreplanmålene? Hva med kompetansen? Hvor fylt er verktøykassen? Rådgivere Vestfold 4.3.15

22 Øvelser: Adjektiver Dyr Egenskaper Filmsett Tallerkenøvelsen Rådgivere Vestfold 4.3.15

23 2. Gruppeveiledning Grupper I et samfunnsperspektiv: Gruppeveiledning innfører et mellom- menneskelig aspekt til veiledningen. Slik kan det være et viktig bidrag til å motvirke den økende individualismen i samfunnet, og den økende tendensen til privatisering av problemene sine. HiOA Karriereveiledning 24.02.2014

24 …om grupper: § 22-1 Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. Kommentar: Skoleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning. Elever som kun tilbys gruppevis, får ikke oppfylt sin rett til nødvendig rådgivning. Dette er ikke annet enn det som følger av opplæringsloven § 9-2, men er inntatt her fordi det er viktig å synliggjøre elevens rett til individuell rådgivning. Hvilken rådgivningsform som benyttes avhenger av elevens ønske og behov. Rådgivere Vestfold 4.3.15

25 Karriereveiledningen: CMS (Karriereferdigheter) refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg. Rådgivere Vestfold 4.3.15

26 DOTS Decision learning – Valgkompetanse Oppurtunity awareness – Se mulighetene Transition learning - Håndtere overganger Self awareness – Selvinnsikt Nasjonal enhet for karriereveiledning (VOX) ønsker å fremme CMS og karrierelæring som et samlende perspektiv for karriereveiledning i Norge. Rådgivere Vestfold 4.3.15

27 Øvelser KV: «Gallery Walk» Interesseutforsking Framtidsyrker Rådgivere Vestfold 4.3.15

28 Framtidsyrker: Kroppsdelsmaker Genbonde Alderskonsulent Helseteknolog Tidsmegler Minnekirurg Livsstilsterapeut Systemarkitekt Visningsstylist Robotmanager Mental trener Sharepointfarmer You-tuber Juiceterapeut Rådgivere Vestfold 4.3.15

29 Sosped-veiledningen: Hvordan jobbe for adferdsendring? Hvem er bekymret? Finne motivasjon Sette mål Se muligheter Få på «strømmen»! Skape håp Rådgivere Vestfold 4.3.15

30 Øvelser sosped: Skalering motivasjon Mestring Utforske hindringer Rådgivere Vestfold 4.3.15

31 Verdier: Være til nytte i samfunnetTrygghet At familien min støtter megFrihet UtfordringerHjelpe andre Skape noe nyttBruke evnene mine Skape en bedre verdenTjene (mye) penger Ha makt til å ta avgjørelserHa det gøy Bli berømtOppleve mestring Påvirke andreVære kreativ Få anerkjennelseSe resultater av arbeidet mitt Mulighet til å utfolde megStabilitet Høyt arbeidstempoIkke for stort press Fysiske utfordringerSpenning ÆrlighetForutsigbarhet Jobbe aleneVariasjon UavhengighetJobbe sammen med andre Gode karrieremuligheter Jobbe med mennesker Være meg selvLære mye Jobbe med andre som deler mine verdier Orden og forutsigbarhet Rådgivere Vestfold 4.3.15

32 Fordeler: For rådgiver: Sparer tid/effektivt Åpner for mange veiledningsmetoder Frigjør veileder – fra instruktør/veileder til tilrettelegger og observatør Hindrer privatisering og individualisering av veiledningen – reduserer veileders rolle Rådgivere Vestfold 4.3.15

33 For elevene: Deltakerne veileder hverandre (medveiledere) Deltakerne oppmuntrer hverandre. Normalisering. Støtte for egne synspunkter/tanker/usikkerhet Potensiale for økt utbytte. Nye idéer (2+2=5). Individet observatør til seg selv og andre (empati) Økt ansvarlighet og refleksjon Følelse av fellesskap Se alternative handlingsmåter Rådgivere Vestfold 4.3.15

34 Utfordringer: Tidkrevende Krever organisering og planlegging Mister kontroll over utbyttet/resultatet Kan bli uro med store grupper Deltakerne eksponeres mer Deltakere kan bli passive eller dominere Prestasjonspress Utfordring med grupper som avslutter ulikt Rådgivere Vestfold 4.3.15

35 Veileders rolle: Rådgivere Vestfold 4.3.15

36 ”Synet er ikke fatalistisk, men aktivistisk….Ja, det viktigste de unge kan lære i skolen er dette. Det du blir er noe du kan påvirke. Dine evner er noe du kan gjøre noe med.” “Det er ikke elevene som er for svake for skolen, men skolen som er for svak for elevene.» G. Hernes i “Gull av gråstein” (FAFO 2010) Rådgivere Vestfold 4.3.15

37 Grunnleggende holdning: Fra «ekspert» til likeverdig partner Åpen, nysgjerrig, respektfull, undrende Skape håp, oppmuntre, avklare, vise omsorg Akseptere at både lærer og elev har ulik «bagasje», ulikt språk og ulike løsninger Svarene skal «skapes» ikke «finnes» Tro på og motivere til selvledelse og handlekraft (empowerment) hos eleven Rådgivere Vestfold 4.3.15

38 Språket: Eleven har ikke nødvendigvis språk for å snakke om seg selv. Trenger derfor verktøy. Skalering Bruke «de andre» Metaforer Forbilder Negative ord til positive Narrativer Rådgivere Vestfold 4.3.15

39 Øvelser: Slik andre ser meg Verdier Rådgivere Vestfold 4.3.15

40 Gjennomføringen Rådgivere Vestfold 4.3.15

41 Rammer: Klare mål – forankring - hvorfor skal vi gjøre dette? Klare rammer (rom, tid, innhold, regler) Dokumentasjon - perm eller elektronisk? Etterarbeid - hva skal de finne ut mer om? Oppfølging - individuelle samtaler? Rådgivere Vestfold 4.3.15

42 Gruppesammensetningen: Heterogene? Homogene? 2 - 4 – 6 – 8 (Think - pair – square/share) Store grupper - klasser Frivillig – «tvang»? Lik bakgrunn? Modell for gjennomføring (Trakten) Rådgivere Vestfold 4.3.15

43 «What children do together today, they can do alone tomorrow.» V. Peavy clare.seville@bleiker.vgs.no Rådgivere Vestfold 4.3.15

44 Litteratur og tips: Seville, Clare: Gruppeveiledning. Pedlex 2013 + «Sammen med andre kan jeg se framover» Masteroppgave HiOA 2012 Dovland, Kjersti : Veiledning i grupper. Fagbokforlaget 2013 Klyve, Marit m.fl: Coaching i skolen. PedLex 2006 Pyle, Richard: Relationship of Group Career Counseling and Computer-Assisted Career Guidance Thomsen, Rie: At vejlede i fællesskaber og grupper Praktiske øvelser: «Sjef i eget liv». www.papirbreddenkarriere.no/sjefiegetliv Rådgivere Vestfold 4.3.15

45 Teoretiske «knagger»: P. Freire, V. Frankl, Løgstrup/Martinsen : - menneskesyn, mening, etiske utfordringer J.Piaget, L.Vygotsky og J. Bruner: - sosialkonstruktivisme, språkets betydning, individets potensiale i samarbeid med andre J. Holland, V. Peavy, N. Amundson, J. Krumboltz: - modeller innen KV, konstruktivistisk veiledning, valgkompetanse, endringskompetanse Richard Pyle, danske - gruppeveiledning innen karriereveiledning LØFT, MI - praktiske veiledningsmodeller brukt i dag Rådgivere Vestfold 4.3.15

46 Motivasjon «Having been dealt a bad hand in life, does not mean that the game is over.» V. Peavy Motivasjon er ikke noe man har, men gjør. Rådgivere Vestfold 4.3.15

47 Lykke til med gruppearbeidet! clare.seville@bleiker.vgs.no Rådgivere Vestfold 4.3.15


Laste ned ppt "«Sammen med andre kan jeg se framover» Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold 4.3.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google