Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Sammen med andre kan jeg se framover»

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Sammen med andre kan jeg se framover»"— Utskrift av presentasjonen:

1 «Sammen med andre kan jeg se framover»
Veiledning i grupper Rådgivere Vestfold

2 HiOA Karriereveiledning 24.02.2014
Dagen i dag: 1. Her står vi… Praktiske øvelser I 2. Gruppeveiledning Praktiske øvelser II Litteratur og tips Teori knyttet til veiledning og KV. Forankring i skolen 2. Fordeler, ulemper og veileders rolle; etiske problemstillinger, holdninger 3. Rammer, pedagogiske grep, gruppeprosesser HiOA Karriereveiledning

3 «Rådgiveren skal kunne ting og være glad
«Rådgiveren skal kunne ting og være glad!» Elevsitat formidlet av Anders Lovén Rådgiver? Veileder? Motivator? Hjelper? Trøster? Orakel? Infobank? Servitør? Tannlege? Forsningen sier: Ofte finner en metodisk tilnærming vi trives med, og dermed velger å bruke I for liten grad bruker tid på å sjekke ut hva slags veiledningsbehov veisøker har har fokus på å «gi et svar », mer enn å lære bort strategier som veisøker selv kan nyttiggjøre seg i framtidige valgsituasjoner Har noen områder vi liker å snakke om (for eks viktigheten av å følge magefølelesen). «Det har særlig betydning hva læreren tror og hva hun gjør… Hva hun tror om seg selv og hva hun tror om eleven og venter av denne. Denne selvoppfatningen må læreren ha utviklet før hun kan lykkes med å hjelpe eleven til en positiv og realistisk selvutvikling. Rådgiving kontra veiledning Rådgivere Vestfold

4 Rådgivere Vestfold

5 Samfunnets utfordringer:
Ungdata: Mye å glede seg over! Psykiske problemer Frafall i vgs - skyldes i større grad forhold utenfor skolen Manglende gjennomføring i høyere utdanning Flere søker studiespesialiserende utdanningsprogrammer Færre velger yrkesfag Frafall – NIFU – elevene fra «Bortvalg og kompetanse» er fulgt til de er 25 i Rapport 1/2014 Utdanning lønner seg Yrkesfag: samfunnets behov for arbeidskraft fagarbeidere behov ila neste 20 år. Rådgivere Vestfold

6 «Kjenn deg selv!» Hvem er jeg? Hvem ønsker jeg å være? Hvordan ser andre meg? Hvordan kan jeg skape meg selv? Rådgivere Vestfold

7 Flinke piker? Rådgivere Vestfold

8 Rådgivere Vestfold

9 Flinke gutter? Rådgivere Vestfold

10 Dovendyr? Rådgivere Vestfold

11 Stor del av frafallet skyldes psykiske problemer
Lav motivasjon og høyt fravær Gutter særlig utsatt; manglende motivasjon og indre struktur (T. Nordahl) Sosiale ferdigheter Dårlige holdninger; for sent, adferd, fravær, skolearbeid Holdninger: Avisinnlegg og debatt etter utspill fra lærer på Fagerborg vgs om oppmøte Mer om dette i neste bolk om gruppeveiledning. Rådgivere Vestfold

12 Alene i et hav av mennesker?
Rådgivere Vestfold

13 Panopticon: Rådgivere Vestfold

14 Rådgivere Vestfold

15 Skolens oppdrag: Rådgiverforskriften:
§ Den enkelte eleven har rett til nødvendig rådgiving om sosiale spørsmål. Formålet med den sosialpedagogiske rådgivinga er å medverke til at den enkelte eleven finn seg til rette i opplæringa og hjelpe eleven med personlege, sosiale og emosjonelle vanskar som kan ha noko å seie for opplæringa og for eleven sine sosiale forhold på skolen. Kommentar: For den sosialpedagogiske rådgivningen vil det kunne være personlige og sosiale problemer, som at eleven mobbes, føler seg umotivert for å gå på skolen eller har gjennomgått en traumatisk opplevelse. Henvise til vedlegget Rådgivere Vestfold

16 § Utdannings- og yrkesrådgiving har som formål å bevisstgjere og støtte eleven i val av utdanning og yrke og utvikle kompetansen til den enkelte til å planleggje utdanning og yrke i eit langsiktig læringsperspektiv. ... Eleven skal gradvis bli bevisst sine eigne interesser, dugleikar og verdiar, og få kunnskap, sjølvinnsikt og evne til sjølv å kunne ta avgjerd om yrkes- og utdanningsval. Rådgivinga skal også utvikle eleven sine evner til å vurdere moglege konsekvensar av val og førebyggje feilval. Kommentar: Det inngår her også en dimensjon for å gi eleven kompetanse til å ta egne valg vedrørende utdanning og yrke. Denne hjelpen til selvhjelp vil være viktig for at eleven skal kunne ta egne valg knyttet til utdanning og yrkesvalg. Rådgivere Vestfold

17 Rådgivers utfordringer:
Hvordan nå rådgiverforskriftens mål om rett til individuell veiledning? Hvordan bidra til å forebygge frafall? Hvordan finne en veiledingsform som ivaretar både KV- og sospedperspektivet? MÅL: Ivareta elevenes rett til individuell veiledning: TILSYN § 22-1: …Rådgivinga skal medverke til å utjamne sosial ulikskap, førebyggje fråfall og integrere etniske minoritetar. Rådgivere Vestfold

18 HiOA Karriereveiledning 24.02.2014
Ole Brum sier Ja, takk til gruppeveileding! Frafall: Stikkordet er MOTIVASJON KV og sosped: Helhetlig KV: Life skills! HiOA Karriereveiledning

19 Tidsressursen… OECD landrapport (2002)
Stortingsmelding 16 Delt rådgivingstjeneste ( ) Karlsenutvalget (NOU) (2008) FAFO/G. Hernes Gull av gråstein (20109 SINTEF/T. Buland På vei mot framtida… (2011) …alle foreslår mer tid og ressurser til rådgiving i skolen! Sitat fra Aftenposten elevorganisasjonen Hvor er rådgiveren? Tall fra min undersøkelse hos PÅB Rådgivere Vestfold

20 HiOA Karriereveiledning 24.02.2014
Læreplanmål: UDV (2008) Arbeidslivsfag (Forsøk 2010) PTF (2006/2007) Norsk Samfunnsfag Engelsk Matematikk UDV: Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Arbeidslivsfag: Yrkesetikk og arbeidsmiljø Sentralt i hovedområdet står orden på arbeidsplassen, helse, miljø og sikkerhet. Videre inngår etikk, samarbeid og service. PTF: Overgang fra prosjektt til fag i 2007: Setningen om rådgiving er borte. Kun det faglige igjen. HiOA Karriereveiledning

21 Dessuten… Når skal vi veilede? Hvordan skal vi veilede?
Ulike grupper = ulike behov Ulike nivåer = ulike behov Hvor er læreplanmålene? Hva med kompetansen? Hvor fylt er verktøykassen? Rådgivere Vestfold

22 Øvelser: Adjektiver Dyr Egenskaper Filmsett Tallerkenøvelsen
Rådgivere Vestfold

23 HiOA Karriereveiledning 24.02.2014
2. Gruppeveiledning Grupper I et samfunnsperspektiv: Gruppeveiledning innfører et mellom- menneskelig aspekt til veiledningen. Slik kan det være et viktig bidrag til å motvirke den økende individualismen i samfunnet, og den økende tendensen til privatisering av problemene sine. HiOA Karriereveiledning

24 …om grupper: § 22-1 Rådgivinga kan vere både individuell og gruppevis. Eleven sitt behov og ønskje vil avgjere forma som blir teken i bruk. Kommentar: Skoleeier vil ikke kunne tilby bare gruppevis rådgivning. Elever som kun tilbys gruppevis, får ikke oppfylt sin rett til nødvendig rådgivning. Dette er ikke annet enn det som følger av opplæringsloven § 9-2, men er inntatt her fordi det er viktig å synliggjøre elevens rett til individuell rådgivning. Hvilken rådgivningsform som benyttes avhenger av elevens ønske og behov. Rådgivere Vestfold

25 Karriereveiledningen:
CMS (Karriereferdigheter) refererer til en rekke kompetanser som setter mennesker i stand til å kunne planlegge, utvikle og styre sin egen karriere på en strukturert måte. Dette inkluderer ferdigheter i å kunne samle, analysere og anvende informasjon både om utdanning, arbeid og seg selv, ferdigheter i å håndtere overgangsfaser i livet og ferdigheter i å ta valg. ELGPN – European Lifelong Guidance Policy Network Rammeverk for livsland veiledning i Europa (Canada, Australia) Utfordringene: Skriftende arbeidsmarked, økonomisk nedgangstider fordrer andre ferdigheter, karierevalg tas i større grad gjennom hele livet. Inkluderer helhetlig syn; pensjoniskter, funksjonshennede, innvandrere. Rådgivere Vestfold

26 DOTS Decision learning – Valgkompetanse
Oppurtunity awareness – Se mulighetene Transition learning - Håndtere overganger Self awareness – Selvinnsikt Nasjonal enhet for karriereveiledning (VOX) ønsker å fremme CMS og karrierelæring som et samlende perspektiv for karriereveiledning i Norge. Den norske oversettelsen: Lage handlingsord. Ord som beskriver hvilken kompetanse veisøkerne skal inneha VOX jobber med å finne ut hvordan disse kompetansene skal kunne overføres til norske forhold. Ikke noe vesentlig nytt, men gir en helhetlig ramme og en pedagogisk tankegang Kan brukes til å lage lokal læreplan i UDV Rådgivere Vestfold

27 Øvelser KV: «Gallery Walk» Interesseutforsking Framtidsyrker
Rådgivere Vestfold

28 Framtidsyrker: Kroppsdelsmaker Genbonde Alderskonsulent Helseteknolog Tidsmegler Minnekirurg Livsstilsterapeut Systemarkitekt Visningsstylist Robotmanager Mental trener Sharepointfarmer You-tuber Juiceterapeut Rådgivere Vestfold

29 Sosped-veiledningen:
Hvordan jobbe for adferdsendring? Hvem er bekymret? Finne motivasjon Sette mål Se muligheter Få på «strømmen»! Skape håp Rådgivere Vestfold

30 Øvelser sosped: Skalering motivasjon Mestring Utforske hindringer
Rådgivere Vestfold

31 Verdier: Være til nytte i samfunnet Trygghet At familien min støtter meg Frihet Utfordringer Hjelpe andre Skape noe nytt Bruke evnene mine Skape en bedre verden Tjene (mye) penger Ha makt til å ta avgjørelser Ha det gøy Bli berømt Oppleve mestring Påvirke andre Være kreativ Få anerkjennelse Se resultater av arbeidet mitt Mulighet til å utfolde meg Stabilitet Høyt arbeidstempo Ikke for stort press Fysiske utfordringer Spenning Ærlighet Forutsigbarhet Jobbe alene Variasjon Uavhengighet Jobbe sammen med andre Gode karrieremuligheter Jobbe med mennesker Være meg selv Lære mye Jobbe med andre som deler mine verdier Orden og forutsigbarhet Rådgivere Vestfold

32 Fordeler: For rådgiver: Sparer tid/effektivt
Åpner for mange veiledningsmetoder Frigjør veileder – fra instruktør/veileder til tilrettelegger og observatør Hindrer privatisering og individualisering av veiledningen – reduserer veileders rolle Reduserer veileders rolle: Dette er basert på en grunnholdning med tro på at elevene har det som skal til for å lede seg selv (og andre). En-til-en samtaler med veileder kan bli anstrengt og for preget av assymmetrisk kommunikasjon. Å lykkes og prestere kan fort bli en ensom oppgave som mange unge ikke makter å bære. “Når man læres opp til å tro at man har alle muligheter til å leve ut sine drømmer, blir det raskt ens egen feil dersom disse sjansene ikke blir utnyttet.” Sitatet er fra Per Arne Løkke og hentet fra Dagsavisen. Som spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi uttrykte han bekymring for unges selvforakt. Han mener ungdom i dag er oppvokst med en ill usjon om at de kan skape seg selv bare utfra egne ressurser, og finne seg selv helt uten å identifisere seg med andre. Gruppeveiledning kan derfor være en motvekt mot samfunnets økende individualisering. Rådgivere Vestfold

33 Deltakerne veileder hverandre (medveiledere)
For elevene: Deltakerne veileder hverandre (medveiledere) Deltakerne oppmuntrer hverandre. Normalisering. Støtte for egne synspunkter/tanker/usikkerhet Potensiale for økt utbytte. Nye idéer (2+2=5). Individet observatør til seg selv og andre (empati) Økt ansvarlighet og refleksjon Følelse av fellesskap Se alternative handlingsmåter Reduserer veileders rolle: Dette er basert på en grunnholdning med tro på at elevene har det som skal til for å lede seg selv (og andre). En-til-en samtaler med veileder kan bli anstrengt og for preget av assymmetrisk kommunikasjon. Å lykkes og prestere kan fort bli en ensom oppgave som mange unge ikke makter å bære. “Når man læres opp til å tro at man har alle muligheter til å leve ut sine drømmer, blir det raskt ens egen feil dersom disse sjansene ikke blir utnyttet.” Sitatet er fra Per Arne Løkke og hentet fra Dagsavisen. Som spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi uttrykte han bekymring for unges selvforakt. Han mener ungdom i dag er oppvokst med en ill usjon om at de kan skape seg selv bare utfra egne ressurser, og finne seg selv helt uten å identifisere seg med andre. Gruppeveiledning kan derfor være en motvekt mot samfunnets økende individualisering. Rådgivere Vestfold

34 Utfordringer: Tidkrevende Krever organisering og planlegging
Mister kontroll over utbyttet/resultatet Kan bli uro med store grupper Deltakerne eksponeres mer Deltakere kan bli passive eller dominere Prestasjonspress Utfordring med grupper som avslutter ulikt Rådgivere Vestfold

35 Veileders rolle: Rådgivere Vestfold

36 ”Synet er ikke fatalistisk, men aktivistisk…
”Synet er ikke fatalistisk, men aktivistisk….Ja, det viktigste de unge kan lære i skolen er dette. Det du blir er noe du kan påvirke. Dine evner er noe du kan gjøre noe med.” “Det er ikke elevene som er for svake for skolen, men skolen som er for svak for elevene.» G. Hernes i “Gull av gråstein” (FAFO 2010) Rådgivere Vestfold

37 Grunnleggende holdning:
Fra «ekspert» til likeverdig partner Åpen, nysgjerrig, respektfull, undrende Skape håp, oppmuntre, avklare, vise omsorg Akseptere at både lærer og elev har ulik «bagasje», ulikt språk og ulike løsninger Svarene skal «skapes» ikke «finnes» Tro på og motivere til selvledelse og handlekraft (empowerment) hos eleven Holdning inspirert av et konstruktivistisk menneskesyn. Skape håp: Øvelse der man skal tenke på en situasjon man mestret – beskrive følelsen Rådgivere Vestfold

38 Språket: Eleven har ikke nødvendigvis språk for å snakke om seg selv. Trenger derfor verktøy. Skalering Bruke «de andre» Metaforer Forbilder Negative ord til positive Narrativer Skalering: Forklare: På en skala fra 1 til 5; hvordan har du det i dag. (Eksempel fra Marit her!) Vygotsky: språk nøkkelen til vekst ??? Rådgivere Vestfold

39 Øvelser: Slik andre ser meg Verdier Rådgivere Vestfold

40 Gjennomføringen Rådgivere Vestfold

41 Rammer: Klare mål – forankring - hvorfor skal vi gjøre dette?
Klare rammer (rom, tid, innhold, regler) Dokumentasjon - perm eller elektronisk? Etterarbeid - hva skal de finne ut mer om? Oppfølging - individuelle samtaler? Mål: SMART-mål: Små, Målbare, Attraktive, Realistiske, Tidfestede Forankring: Her bør aktivitetene settes inn i en større sammenheng i form av skolens opplegg for karriereveiledning (forskriften), læerplanmål, jobbsøking (yrkesfag) Rammer: Hold tiden! Regler: Taushetsplikt. System for at én snakker av gangen (ball) Dokumentasjon: Elektronisk eller mapper. Ikke løsark!!! Hvis mapper – skal veileder ta vare på dem eller eleven selv. I klasserommet? Etterarbeid: Elevene kan få i oppgave å gjøre noe etter øvelsen som de skal ta med til neste gang eller til en individuell samtale med rådgiver Rådgivere Vestfold

42 Gruppesammensetningen:
Heterogene? Homogene? 2 - 4 – 6 – 8 (Think - pair – square/share) Store grupper - klasser Frivillig – «tvang»? Lik bakgrunn? Modell for gjennomføring (Trakten) Har vist seg at Heterogene grupper gir best resultater iflg samarbeidslæring Homogene grupper kan være nyttig for å ta bort usikkerhet (min språk. Jenter. Samme stadium i vagprosessen): Fare: Pasienter som blir sykere av å være sammen med likesinnede. Peavy og Amundson sverger til frivillighet i grupper. Element av tvang kan oppstå i skolen når elever trenger/innkalles til veilednig pga stort fravær, manglende innsats o.l. Rådgivere Vestfold

43 «What children do together today, they can do alone tomorrow. » V
«What children do together today, they can do alone tomorrow.» V. Peavy Rådgivere Vestfold

44 Litteratur og tips: Seville, Clare: Gruppeveiledning. Pedlex 2013
+ «Sammen med andre kan jeg se framover» Masteroppgave HiOA 2012 Dovland, Kjersti : Veiledning i grupper. Fagbokforlaget 2013 Klyve, Marit m.fl: Coaching i skolen. PedLex 2006 Pyle, Richard: Relationship of Group Career Counseling and Computer-Assisted Career Guidance Thomsen, Rie: At vejlede i fællesskaber og grupper Praktiske øvelser: «Sjef i eget liv». Rådgivere Vestfold

45 Teoretiske «knagger»:
P. Freire, V. Frankl, Løgstrup/Martinsen : - menneskesyn, mening, etiske utfordringer J.Piaget, L.Vygotsky og J. Bruner: - sosialkonstruktivisme, språkets betydning, individets potensiale i samarbeid med andre J. Holland, V. Peavy, N. Amundson, J. Krumboltz: - modeller innen KV, konstruktivistisk veiledning, valgkompetanse, endringskompetanse Richard Pyle, danske - gruppeveiledning innen karriereveiledning LØFT, MI - praktiske veiledningsmodeller brukt i dag Rådgivere Vestfold

46 Motivasjon er ikke noe man har, men gjør.
«Having been dealt a bad hand in life, does not mean that the game is over.» V. Peavy Motivasjon er ikke noe man har, men gjør. Rådgivere Vestfold

47 Lykke til med gruppearbeidet!
Rådgivere Vestfold


Laste ned ppt "«Sammen med andre kan jeg se framover»"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google