Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12.03.08 Barnerepresentanten’s (BR’s) rolle Kenneth Arntzen Barnerepresentant Levanger kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12.03.08 Barnerepresentanten’s (BR’s) rolle Kenneth Arntzen Barnerepresentant Levanger kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 12.03.08 Barnerepresentanten’s (BR’s) rolle Kenneth Arntzen Barnerepresentant Levanger kommune

2 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen Lovgrunnlag Plan- og bygningsloven §2,3.ledd: ” Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår.” §9-1: ”Kommunestyret skal peke ut en etatsjef eller en annen tjenestemann som skal ha særlig ansvar for å ivareta barns interesser når det faste utvalg etter denne paragraf utarbeider og behandler forslag til planer. Barn i lovteksten betyr barn og unge inntil 18 år

3 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen Barnas representant i det faste utvalg for plansaker jfr. Plan og bygningslovens §9-1 Møteplikt i det faste utvalg for plansaker Talerett i det faste utvalg for plansaker Rett til å stille forslag i det faste utvalg for plansaker Rett til å få gjort protokollmerknad til det faste planutvalgets protokoll Innsiktsmulighet og uttalerett i de deler av planleggingen og saksbehandlingen som er tillagt det faste planutvalget

4 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen Rikspolitiske retningslinjer BR har et særlig ansvar for å se til at barn og unges interesser blir ivaretatt i henhold til RPR Kommunestyret har det politiske ansvaret for å følge opp RPR I tillegg til det faste utvalg for plansaker, kan BR møte i ungdomsråd og øvrige komiteer med tale- og forslagsrett i saker som kan ha konsekvenser for barn- og unges oppvekstvilkår (fra instruks Levanger kommune) BR skal hvert år, legge fram årsmelding med en evaluering av barne- og ungdomsarbeidet

5 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen RPR – formål l jfr. RPR pkt 2 Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven

6 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen RPR – Krav til fysisk utforming jfr. RPR pkt 5 Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn og unge kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø

7 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen RPR – Krav til fysisk utforming forts. Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnede areal til barnehager Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller som er egnet for leik, skal det skaffes fullverdig erstatning

8 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen BR i Levanger kommune Egen instruks vedtatt i K-styret i 2000 Viktig med nært samarbeid mellom BR og etat med kommunalt ansvar for planlegging Ønsker å komme tidlig inn i planprosessen Samarbeid med den enkelte saksbehandler Delta på planmøter der saker som omhandler barn/unge behandles. Delta på møter i Trafikksikkerhetsutvalg Drive aktivt informasjonsarbeid

9 Levanger kommunestyre 12.03.08 - Barnerepresentanten Levanger kommune v/Kenneth Arntzen TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


Laste ned ppt "12.03.08 Barnerepresentanten’s (BR’s) rolle Kenneth Arntzen Barnerepresentant Levanger kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google