Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innhold i a-meldingen Opplysningspliktig, virksomhet og inntektsmottaker – side 2 Ansattforhold – side 6 Ytelsesdetaljer – side 12 Forskuddstrekk – side.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innhold i a-meldingen Opplysningspliktig, virksomhet og inntektsmottaker – side 2 Ansattforhold – side 6 Ytelsesdetaljer – side 12 Forskuddstrekk – side."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innhold i a-meldingen Opplysningspliktig, virksomhet og inntektsmottaker – side 2 Ansattforhold – side 6 Ytelsesdetaljer – side 12 Forskuddstrekk – side 19 Fradrag – side 21 Eksempel – side 23 Tema: Innhold i a-meldingen på organisasjonsnivå, informasjon om den opplysningspliktige og om virksomhetene det rapporteres for, og på personnivå. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

2 Opplysningspliktig (juridisk enhet)
Øverste nivå i a-meldingen er den opplysningspliktige (den juridiske enheten, vanligvis representert med org.nummeret). Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter som kan ha flere ansatte/inntektsmottakere. Selve rapporteringen av ansattforhold, ytelser etc er på personnivå. Slik er a-meldingen bygget opp Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

3 Den opplysningspliktige er ansvarlig for å sende inn a-meldingen
Den opplysningspliktige er ansvarlig for å sende inn a-meldingen. Vi må vite hvem som sender inn. Identifikatoren må være korrekt. Opplysningspliktig: Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.) Måned MeldingsID (gitt av lønnsprogram) Erstatt_MeldingsID Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon) Tidsstempel (gitt av lønnsprogram) Språk for tilbakemelding Arbeidsgiveravgift å betale Forskuddstrekk å betale Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Måneden det rapporteres for. Hver a-melding får en unik identifikator. Erstatt_MeldingsID fylles kun ut om man skal erstatte en innsendt melding med en helt ny. Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A På a-meldingens øverste nivå oppsummerer innsender arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som fremkommer på detaljnivå lenger ned i a-meldingen. Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

4 Virksomhet Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.)
Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter. Hver virksomhet må identifiseres korrekt. Sjekk hvilke virksomheter din organisasjon består av og bruk korrekte virksomhetsnummer. Informasjon på virksomhetsnivå i a-meldingen. Virksomhet Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.) Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for beregning av arbeidsgiveravgift Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag Avgiftssats Grunnlag og arbeidsgiveravgift tilskudd pensjonsordninger Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada) Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

5 Inntektsmottaker Primært Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.)
Hver person må identifiseres korrekt vha fødselsnummer eller d-nummer. Fiktive identifikatorer blir ikke akseptert. Selve rapporteringen av ansattforhold, inntekts- og ytelsesdetaljer etc er på personnivå. Hvis fødselsnummer eller d-nummer ikke finnes for personen, kan man midlertidig og for en kort periode bruke internasjonal identifikator eller passnummer. Da må også navn, fødselsdato og ansattnummer oppgis. Inntektsmottaker Primært Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.) Kun for midlertidig bruk: Internasjonal identifikator: Nr, type og land F.eks: [nummer], passnummer, Polen Eller [nummer], social security number, USA Navn Fødselsdato Ansattnr. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet ...n A Arbeidsforhold mottaker ...n

6 Innhold i a-meldingen Arbeidsforhold
Tema: Arbeidsforhold i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

7 Arbeidsforhold inntektsmottaker A
Arbeidsforhold er knyttet til inntektsmottaker Hver inntektsmottaker kan ha flere arbeidsforhold i samme virksomhet. I så fall må arbeidsforholdene skilles med forskjellige Arbeidsforhold ID Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet ...n A Arbeidsforhold mottaker ...n Arbeidsforhold inntektsmottaker A Arbeidsforhold ID Type arbeidsforhold Start- og sluttdato for arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) Yrkeskode Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) Stillingsprosent Dato for siste stillingsprosentendring Dato for siste lønnsendring Lønnsansiennitet Lønnstrinn Skipsregister, skipstype, fartsområde PermisjonsID Start- og sluttdato permisjon Permisjonsprosent Beskrivelse (permisjon/permittering) Startdato legges inn, Sluttdato kun når den er kjent. Korrekte 7-sifrede yrkeskoder, se Statistisk Sentralbyrå. Permiteringer og permisjoner, lønnet og ulønnet. Hver permisjon avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker identifiseres som egen permisjon. Kun permisjoner over 14 kalenderdager rapporteres. For definisjon av arbeidsforhold-feltene, se brukerveiledningen.

8 Typer arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse Unntaket er de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning Maritimt arbeidsforhold Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse, men bare når de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning

9 Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv.
Eksempel på ytelsesmottakere som ikke har ansettelses- eller arbeidsforhold, hvor man ikke rapporterer arbeidsforhold, men likevel skal rapportere de ytelsene de har mottatt. Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv. Alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold Ikke selvstendig næringsdrivende Frilansere styremedlemmer folkevalgte personer som innehar tillitsverv fosterforeldre støttekontakter avlastere personer med omsorgslønn Pensjoner og andre utbetalinger uten ansettelsesforhold Opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger

10 Fastlønn og timelønn – 2 eksempel
Eksempel på 2 arbeidsforhold er knyttet til samme inntektsmottaker, begge innrapportert i februar 2015. Arbeidsforhold: Ordinært med fastlønn, 80% stilling. Full stilling ville utgjort 37,5 timer per uke. Arbeidsforhold: Ordinært med timelønn. Full stilling utgjør 35,5 timer per uke. Personen har jobbet 162,5 timer som grunnlag for timelønnen. Fastlønn og timelønn – 2 eksempel Kalendermåned 2015-2 Inntektsmottaker Arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID 1 2 Startdato Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer 37.5 35.5 Avlønningstype Fast Time Yrkeskode Arbeidstidsordning IkkeSkift Stillingsprosent: 80 sistedatoforstillingsprosentendring sistedatoforlønnsendring Antall (timelønn under lønnsbeskrivelse) 162.5

11 Permisjonsprosent – eksempel på endring
Eksempel på et arbeidsforhold hvor innteksmottakeren går ut i permisjon. Ordinært arbeidsforhold med fastlønn, 80% stilling per februar 2014. I mars 2015 er det inngått avtale om 50% permisjon. (Med 80% stilling betyr det at arbeidsinnsatsen blir 40%.) Permisjonsprosent – eksempel på endring Kalendermåned Inntektsmottaker Arbeidsforholdstype Ordinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID 1 Startdato Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer 37.5 Avlønningstype Fast Yrkeskode Arbeidstidsordning IkkeSkift Stillingsprosent: 80 sistedatoforstillingsprosentendring sistedatoforlønnsendring Permisjons/Permitteringsbeskrivelse Permisjon PermisjonsID Startdato permisjon Permisjonsprosent 50 Sluttdato permisjon

12 Innhold i a-meldingen Ytelsesdetaljer
Tema: Inntekts- og ytelsesdetaljer i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

13 Inntekts- og ytelsesdetaljer
Inntekts- og ytelsesdetaljene innrapporteres på personnivå Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet ...n A Arbeidsforhold mottaker ...n Inntekts- og ytelsesdetaljer De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I lønnssystem knyttes lønnartene som brukes i organisasjonen, opp mot disse egenskapene i a-meldingen. Kombinasjonsmulighetene er rike nok til å dekke ulike rapporteringsbehov. I de etterfølgende lysbildene viser vi de mest brukte egenskapene og hovedtrekkene ved disse. Se eksempler helt sist i denne presentasjon. Se brukerveiledningen for detaljert beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen. Se kodespeilet for sammenhengen mellom de gamle LTO-kodene og de nye beskrivelsene.

14 Inntekts- og ytelses-detaljer
Verdien av ytelsen som innrapporteres Type fordel Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja/Nei Inntekts- og ytelses-detaljer Er ytelsen trekkpliktig? Ja/Nei Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Start- og sluttdato opptjeningsperiode Foreligger det grunnlag for å behandle ytelsen etter særskilt skatte- og avgiftsregel? kontantytelse naturalytelse utgiftsgodtgjørelse Start og sluttdato for opptjeningsperioden. For å fastslå når ytelsen er opptjent. Kan påvirke rettigheter og plikter i NAV. (Valgfri) Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis Kildeskatt på pensjoner Nettolønn Svalbardinntekt Særskilt fradrag for sjøfolk Type inntekt: Er dette lønn, ytelser fra det offentlige, pensjon/trygd eller næringsinntekt? De forskjellige inntektstypene har forskjellige krav til ytterligere beskrivelse/ informasjon Lønnsinntekt Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon Ytelser fra Offentlige Beskrivelse Tilleggsinfo Pensjon/ Trygd Beskrivelse Tilleggsinfo Nærings- inntekt Beskrivelse Tilleggsinfo Inntektstype Administrativ forpleining Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Bedriftsbarnehageplass Beregnet skatt Besøksreiser hjemmet annet Besøksreiser hjemmet kost Bil Bolig Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Flyttegodtgjørelse ... osv. Arbeidsavklaringspenger Dagpenger til fisker som bare har hyre Dagpenger ved arbeidsløshet Foreldrepenger fra folketrygden Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden Skattefrie tilleggsstønader Svangerskapspenger Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til fisker som bare har hyre Underholdsbidrag til barn Ventelønn Alderspensjon fra folketrygden Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Barnepensjon fra folketrygden Ektefelletillegg Etterlattepensjon fra folketrygden Etterlønn og etterpensjon Introduksjonsstønad Krigspensjon mv. Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor ....OSV Dagpenger til fisker Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til dagmamma Sykepenger til fisker Sykepenger til jord- og skogbrukere Vederlag

15 Definisjon av de ulike kontantytelsene, se brukerveiledningen
Type fordel er Kontantytelse naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse Kontantytelse: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Kontantytelser – lønn Definisjon av de ulike kontantytelsene, se brukerveiledningen • Fastlønn • Timelønn • Faste tillegg • Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid • Helligdagstillegg • Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid • Bonus • Overtidsgodtgjørelse • Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv • Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse • Sluttvederlag • Feriepenger • Annet

16 Antall For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis: Antall timer
Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. For noen ytelser skal det oppgis antall.. Antall Inntekts- og ytelses detaljer For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis: Antall timer Antall km Antall dager Antall døgn Eksempel: Det skal oppgis antall timer for timelønte og overtidsgodtgjørelse.. Det skal oppgis antall kilometer for kilometergodtgjørelse bil.. Det skal oppgis antall døgn for trekkfri godtgjørelse for kost på tjenestereise for overnatting..

17 På noen ytelser vil det være krav om tilleggsinformasjon.
Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. På noen ytelser vil det være krav om tilleggsinformasjon. Inntekts- og ytelses detaljer Tilleggsinformasjon Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel: Norsk pendler Sokkelarbeider Tilleggsinformasjon ved fri bil Listepris Registreringsnummer / «bilpool»

18 Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I noen tilfeller er det behov for ytterligere spesifikasjon. Dette gjelder følgende forhold Spesifikasjon Inntekts- og ytelses detaljer Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger: Opptjeningsland - landkode Skattemessig bosatt - landkode Opptjent på kontinentalsokkel - J/N Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N

19 Innhold i a-meldingen Forskuddstrekk
Tema: Forskuddstrekk i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

20 Forskuddstrekket er knyttet til inntektsmottaker
Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet ...n A Arbeidsforhold mottaker ...n Forskuddstrekk Beløp Beskrivelse Betalt trygdeavgift til Jan Mayen Jan Mayen og bilandene Kildeskatt på pensjon Svalbard Kun for spesielle forhold legges det inn beskrivelse til forskuddstrekket:

21 Innhold i a-meldingen Fradrag
Tema: Fradrag i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

22 Fradrag Beløp Beskrivelse Brakkeleie Fagforeningskontingent
Fradraget er knyttet til inntektsmottaker Fradrag Beløp Beskrivelse Brakkeleie Fagforeningskontingent Premie til fond og trygd Premie til pensjonsordninger Brakkeleie Svalbard Fagforeningskontingent Svalbard Premie til fond og trygd Svalbard Premie til pensjonsordninger Svalbard Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilande Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet ...n A Arbeidsforhold mottaker ...n Fradraget gjelder spesifikt for følgende :

23 Innhold i a-meldingen Eksempler
Tema: Eksempler på inntekts- og ytelsesdetaljer i a-meldingen. Forklaring: Se også presentasjonen bl.a. ytelsesdetaljer s 12. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

24 Hver rad i tabellene er eksempel på en ytelse.
De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I de etterfølgende lysbildene viser vi eksempler på noen slike kombinasjoner. Hver rad i tabellene er eksempel på en ytelse. Se brukerveiledningen for detaljert beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen. Se kodespeilet for sammenhengen mellom de gamle LTO-kodene og de nye beskrivelsene. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Virksomhet 1 Virksomhet ...n Inntekts- mottaker A Inntekts- mottaker ...n A Arbeidsforhold Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer

25 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-03
Verdien av ytelsen som innrapporteres Type fordel Beskrivelse av fordel Arbeidsgiveravgift? Trekkpliktig beløp? Ja/Nei Eksempel på inntektsrapportering for Nødvendig tilleggsinformasjon, spesifikasjon etc som definerer ytelsen Opptjeningsperioden, når ytelsen er opptjent. (Valgfritt felt) Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Utgående LTO-kode Kontantytelse Fastlønn J 111-A Overtids- godtgjørelse 10.50 Naturalytelse Bil Listepris Reg.nummer/ Bilpool 118-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Utgående LTO-kode -22100 950 Beløp Fradragsbeskrivelse Utgående LTO-kode Fagforeningskontingent 311

26 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-04
For kontantytelsen timelønn oppgis antall timer Kilometergodtgjørelse er trekkfri og ikke grunnlag for arbeidsgiveravgift . Det oppgis antall km Eksempel på inntektsrapportering for Antall døgn Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Timelønn J 162.50 111-A 81.00 Utgiftsgodt-gjørelse Kilometergodtgjørelse bil N 20.00 711 Kilometergodtgjørelse passasjertillegg 714 Reise kost med overnatting 3.00 610 Verdien av ytelsen som innrapporteres Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -22100 950

27 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-05
For naturalytelse bil gjelder trekkplikt og den er grunnlag for arbeidsgiveravgift . Det oppgis listepris og reg.nr Landkode skiller «111-A» og «113-A». Ingen landkode = Norge Eksempel på inntektsrapportering for Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder Kontantytelse Fastlønn J 111-A Naturalytelse Bil Listepris Registreringsnummer/ bilpool 118-A DE 113-A 136-A Bolig 121-A Beløp Forskuddstrekkbeskrivelse Gjeldende LTO-kode -40000 950


Laste ned ppt "Innhold i a-meldingen Opplysningspliktig, virksomhet og inntektsmottaker – side 2 Ansattforhold – side 6 Ytelsesdetaljer – side 12 Forskuddstrekk – side."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google