Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INNHOLD I A-MELDINGEN Tema: Innhold i a-meldingen på organisasjonsnivå, informasjon om den opplysningspliktige og om virksomhetene det rapporteres for,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INNHOLD I A-MELDINGEN Tema: Innhold i a-meldingen på organisasjonsnivå, informasjon om den opplysningspliktige og om virksomhetene det rapporteres for,"— Utskrift av presentasjonen:

1 INNHOLD I A-MELDINGEN Tema: Innhold i a-meldingen på organisasjonsnivå, informasjon om den opplysningspliktige og om virksomhetene det rapporteres for, og på personnivå. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Tema: Innhold i a-meldingen på organisasjonsnivå, informasjon om den opplysningspliktige og om virksomhetene det rapporteres for, og på personnivå. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Opplysningspliktig, virksomhet og inntektsmottaker – side 2 Ansattforhold – side 6 Ytelsesdetaljer – side 12 Forskuddstrekk – side 19 Fradrag – side 21 Eksempel – side 23

2 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Øverste nivå i a-meldingen er den opplysningspliktige (den juridiske enheten, vanligvis representert med org.nummeret). Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter som kan ha flere ansatte/inntektsmottakere. Selve rapporteringen av ansattforhold, ytelser etc er på personnivå. Slik er a-meldingen bygget opp

3 Opplysningspliktig: Opplysningspliktig (Organisasjonsnr. / F. nr. / D-nr.) Måned MeldingsID (gitt av lønnsprogram) Erstatt_MeldingsID Kildesystem (lønnsprogram navn + versjon) Tidsstempel (gitt av lønnsprogram) Språk for tilbakemelding Arbeidsgiveravgift å betale Forskuddstrekk å betale Annen bagatellmessig støtte (arbeidsgiveravgift) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Den opplysningspliktige er ansvarlig for å sende inn a-meldingen. Vi må vite hvem som sender inn. Identifikatoren må være korrekt. Måneden det rapporteres for. Hver a-melding får en unik identifikator. Erstatt_MeldingsID fylles kun ut om man skal erstatte en innsendt melding med en helt ny. Hver a-melding får en unik identifikator. Erstatt_MeldingsID fylles kun ut om man skal erstatte en innsendt melding med en helt ny. På a-meldingens øverste nivå oppsummerer innsender arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk som fremkommer på detaljnivå lenger ned i a- meldingen.

4 Virksomhet Virksomhet (org.nr. / F. nr. / D-nr.) Beregningsmåte for arbeidsgiveravgift Sone for beregning av arbeidsgiveravgift Avgiftsgrunnlag/Refusjonsgrunnlag Avgiftssats Grunnlag og arbeidsgiveravgift tilskudd pensjonsordninger Avgiftsgrunnlag, refusjonsgrunnlag og sats (utsendt fra USA/Canada) Antall sjøfolk/mnd og sats (sjøfolk i utenriksfart som bor utenfor Norden og som ikke er statsborger i et EØS-land) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Hver organisasjon består av en eller flere virksomheter. Hver virksomhet må identifiseres korrekt. Sjekk hvilke virksomheter din organisasjon består av og bruk korrekte virksomhetsnummer. Hver virksomhet må identifiseres korrekt. Sjekk hvilke virksomheter din organisasjon består av og bruk korrekte virksomhetsnummer. Informasjon på virksomhetsnivå i a-meldingen.

5 Inntektsmottaker Primært Inntektsmottaker (F. nr /D-nr.) Kun for midlertidig bruk: Internasjonal identifikator: Nr, type og land F.eks: [nummer], passnummer, Polen Eller [nummer], social security number, USA Navn Fødselsdato Ansattnr. Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Hver person må identifiseres korrekt vha fødselsnummer eller d-nummer. Fiktive identifikatorer blir ikke akseptert. Selve rapporteringen av ansattforhold, inntekts- og ytelsesdetaljer etc er på personnivå. Hvis fødselsnummer eller d- nummer ikke finnes for personen, kan man midlertidig og for en kort periode bruke internasjonal identifikator eller passnummer. Da må også navn, fødselsdato og ansattnummer oppgis.

6 INNHOLD I A-MELDINGEN ARBEIDSFORHOLD Tema: Arbeidsforhold i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Tema: Arbeidsforhold i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

7 Arbeidsforhold inntektsmottaker A Arbeidsforhold ID Type arbeidsforhold Start- og sluttdato for arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer Avlønningstype (fast-, time-, akkordlønnet, osv.) Yrkeskode Arbeidstidsordning (skift, turnus, offshore, osv.) Stillingsprosent Dato for siste stillingsprosentendring Dato for siste lønnsendring Lønnsansiennitet Lønnstrinn Skipsregister, skipstype, fartsområde PermisjonsID Start- og sluttdato permisjon Permisjonsprosent Beskrivelse (permisjon/permittering) Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Arbeidsforhold er knyttet til inntektsmottaker Hver inntektsmottaker kan ha flere arbeidsforhold i samme virksomhet. I så fall må arbeidsforholdene skilles med forskjellige Arbeidsforhold ID Startdato legges inn, Sluttdato kun når den er kjent. Korrekte 7-sifrede yrkeskoder, se Statistisk Sentralbyrå. Permiteringer og permisjoner, lønnet og ulønnet. Hver permisjon avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker identifiseres som egen permisjon. Kun permisjoner over 14 kalenderdager rapporteres. Permiteringer og permisjoner, lønnet og ulønnet. Hver permisjon avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker identifiseres som egen permisjon. Kun permisjoner over 14 kalenderdager rapporteres. For definisjon av arbeidsforhold-feltene, se brukerveiledningen.

8 Typer arbeidsforhold Ordinært arbeidsforhold – Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse – Unntaket er de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning Maritimt arbeidsforhold – Alle som arbeider i en annens tjeneste for lønn eller godtgjørelse, men bare når de som jobber til sjøs, på fartøy eller flyttbar innretning

9 Frilanser, oppdragstaker, honorarpersoner mv. Alle som utfører arbeid eller oppdrag for lønn eller godtgjørelse uten tjenesteforhold eller arbeidsforhold Ikke selvstendig næringsdrivende – Frilansere – styremedlemmer – folkevalgte – personer som innehar tillitsverv – fosterforeldre – støttekontakter – avlastere – personer med omsorgslønn Pensjoner og andre utbetalinger uten ansettelsesforhold Opplysningspliktig utbetaler en pensjon eller annen ytelse/godtgjørelse til en person der ytelsen ikke er knyttet til et arbeidsforhold Konkursbo som skal betale utestående lønn til ansatte i et foretak som har gått konkurs og for dekning fra lønnsgaranti ordning Utbetalinger til personer som deltar i arbeidstreningstiltak for yrkeshemmede når lønnen er definert som mottak av oppmuntringspenger Eksempel på ytelsesmottakere som ikke har ansettelses- eller arbeidsforhold, hvor man ikke rapporterer arbeidsforhold, men likevel skal rapportere de ytelsene de har mottatt.

10 Fastlønn og timelønn – 2 eksempel Kalendermåned2015-2 Inntektsmottaker12345678911 ArbeidsforholdstypeOrdinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID12 Startdato2013-01-01 Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer37.535.5 AvlønningstypeFastTime Yrkeskode1234567 ArbeidstidsordningIkkeSkift Stillingsprosent:800 sistedatoforstillingsprosentendring2013-01-01 sistedatoforlønnsendring2014-05-01 Antall (timelønn under lønnsbeskrivelse) 162.5 Eksempel på 2 arbeidsforhold er knyttet til samme inntektsmottaker, begge innrapportert i februar 2015. Arbeidsforhold: Ordinært med fastlønn, 80% stilling. Full stilling ville utgjort 37,5 timer per uke. Arbeidsforhold: Ordinært med timelønn. Full stilling utgjør 35,5 timer per uke. Personen har jobbet 162,5 timer som grunnlag for timelønnen.

11 Permisjonsprosent – eksempel på endring Kalendermåned2015-022015-03 Inntektsmottaker12345678911 ArbeidsforholdstypeOrdinært arbeidsforhold ArbeidsforholdsID11 Startdato2013-01-01 Sluttdato Antalltimerenfullstillingtilsvarer37.5 AvlønningstypeFast Yrkeskode1234567 ArbeidstidsordningIkkeSkift Stillingsprosent:80 sistedatoforstillingsprosentendring2013-01-01 sistedatoforlønnsendring2014-05-01 Permisjons/Permitteringsbeskrivelse Permisjon PermisjonsID 1 Startdato permisjon 2015-03-01 Permisjonsprosent 50 Sluttdato permisjon Eksempel på et arbeidsforhold hvor innteksmottakeren går ut i permisjon. Ordinært arbeidsforhold med fastlønn, 80% stilling per februar 2014. I mars 2015 er det inngått avtale om 50% permisjon. (Med 80% stilling betyr det at arbeidsinnsatsen blir 40%.)

12 INNHOLD I A-MELDINGEN YTELSESDETALJER Tema: Inntekts- og ytelsesdetaljer i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Tema: Inntekts- og ytelsesdetaljer i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

13 Inntekts- og ytelsesdetaljer Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Inntekts- og ytelsesdetaljene innrapporteres på personnivå De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I lønnssystem knyttes lønnartene som brukes i organisasjonen, opp mot disse egenskapene i a-meldingen. Kombinasjonsmulighetene er rike nok til å dekke ulike rapporteringsbehov. I de etterfølgende lysbildene viser vi de mest brukte egenskapene og hovedtrekkene ved disse. Se eksempler helt sist i denne presentasjon. Se brukerveiledningen for detaljert beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen. Se kodespeilet for sammenhengen mellom de gamle LTO-kodene og de nye beskrivelsene. De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I lønnssystem knyttes lønnartene som brukes i organisasjonen, opp mot disse egenskapene i a-meldingen. Kombinasjonsmulighetene er rike nok til å dekke ulike rapporteringsbehov. I de etterfølgende lysbildene viser vi de mest brukte egenskapene og hovedtrekkene ved disse. Se eksempler helt sist i denne presentasjon. Se brukerveiledningen for detaljert beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen. Se kodespeilet for sammenhengen mellom de gamle LTO-kodene og de nye beskrivelsene.

14 Beløp Fordel Arbeidsgiveravgift Trekkplikt Skatte- og avgiftsregel Start- og sluttdato opptjeningsperiode Lønnsinntekt Beskrivelse Antall Tilleggsinfo Spesifikasjon kontantytelse naturalytelse utgiftsgodtgjørelse Ytelser fra Offentlige Beskrivelse Tilleggsinfo Pensjon/ Trygd Beskrivelse Tilleggsinfo Nærings- inntekt Beskrivelse Tilleggsinfo Arbeidsavklaringspenger Dagpenger til fisker som bare har hyre Dagpenger ved arbeidsløshet Foreldrepenger fra folketrygden Skattefri stønad til barnetilsyn fra folketrygden Skattefrie tilleggsstønader Svangerskapspenger Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til fisker som bare har hyre Underholdsbidrag til barn Ventelønn Administrativ forpleining Aksjer/grunnfondsbevis til underkurs Bedriftsbarnehageplass Beregnet skatt Besøksreiser hjemmet annet Besøksreiser hjemmet kost Bil Bolig Bonus Faste tillegg Fastlønn Feriepenger Flyttegodtgjørelse... osv. Alderspensjon fra folketrygden Avtalefestet pensjon (AFP) Barnepensjon fra andre enn folketrygden Barnepensjon fra folketrygden Ektefelletillegg Etterlattepensjon fra folketrygden Etterlønn og etterpensjon Introduksjonsstønad Krigspensjon mv. Kvalifiseringsstønad Ny avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor....OSV Dagpenger til fisker Dagpenger ved arbeidsløshet utbetalt fra folketrygden Sykepenger fra folketrygden Sykepenger til dagmamma Sykepenger til fisker Sykepenger til jord- og skogbrukere Vederlag Inntektstype Inntekt på Jan Mayen og i norske biland i Antarktis Kildeskatt på pensjoner Nettolønn Svalbardinntekt Særskilt fradrag for sjøfolk Verdien av ytelsen som innrapporteres Type fordel Grunnlag for arbeidsgiveravgift? Ja/Nei Er ytelsen trekkpliktig? Ja/Nei Foreligger det grunnlag for å behandle ytelsen etter særskilt skatte- og avgiftsregel? Start og sluttdato for opptjeningsperioden. For å fastslå når ytelsen er opptjent. Kan påvirke rettigheter og plikter i NAV. (Valgfri) Type inntekt: Er dette lønn, ytelser fra det offentlige, pensjon/trygd eller næringsinntekt? De forskjellige inntektstypene har forskjellige krav til ytterligere beskrivelse/ informasjon Type inntekt: Er dette lønn, ytelser fra det offentlige, pensjon/trygd eller næringsinntekt? De forskjellige inntektstypene har forskjellige krav til ytterligere beskrivelse/ informasjon Inntekts- og ytelses- detaljer

15 Kontantytelser – lønn Fastlønn Timelønn Faste tillegg Uregelmessige tillegg knyttet til arbeidet tid Helligdagstillegg Uregelmessige tillegg knyttet til ikke- arbeidet tid Bonus Overtidsgodtgjørelse Styrehonorar og godtgjørelse i forbindelse med verv Kommunal omsorgslønn og fosterhjemsgodtgjørelse Sluttvederlag Feriepenger Annet Type fordel er Kontantytelse naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse Type fordel er Kontantytelse naturalytelse eller utgiftsgodtgjørelse Kontantytelse: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Kontantytelse: Enhver økonomisk fordel som ytes i kontante penger, sjekker eller lignende betalingsmidler, herunder elektronisk overføring av slike betalingsmidler via post, bank, mv Definisjon av de ulike kontantytelsene, se brukerveiledningen

16 Antall For noen typer lønnsinntekter skal antall oppgis: Antall timer Antall km Antall dager Antall døgn Inntekts- og ytelses detaljer Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. For noen ytelser skal det oppgis antall.. Eksempel: Det skal oppgis antall timer for timelønte og overtidsgodtgjørelse.. Eksempel: Det skal oppgis antall timer for timelønte og overtidsgodtgjørelse.. Eksempel: Det skal oppgis antall kilometer for kilometergodtgjørelse bil.. Eksempel: Det skal oppgis antall kilometer for kilometergodtgjørelse bil.. Eksempel: Det skal oppgis antall døgn for trekkfri godtgjørelse for kost på tjenestereise for overnatting.. Eksempel: Det skal oppgis antall døgn for trekkfri godtgjørelse for kost på tjenestereise for overnatting..

17 Tilleggsinformasjon Benyttes til ytterligere nødvendige verdier angående inntekt, for eksempel: Norsk pendler Sokkelarbeider Tilleggsinformasjon ved fri bil Listepris Registreringsnummer / «bilpool» Inntekts- og ytelses detaljer Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. På noen ytelser vil det være krav om tilleggsinformasjon.

18 Spesifikasjon Benyttes til ytterligere nødvendig spesifikasjon av forhold rundt inntekt 4 aktuelle opplysninger: Opptjeningsland - landkode Opptjent på hjelpefartøy på kontinentalsokkel - J/N Skattemessig bosatt - landkode Opptjent på kontinentalsokkel - J/N Inntekts- og ytelses detaljer Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I noen tilfeller er det behov for ytterligere spesifikasjon. Dette gjelder følgende forhold

19 INNHOLD I A-MELDINGEN FORSKUDDSTREKK Tema: Forskuddstrekk i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Tema: Forskuddstrekk i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

20 Forskuddstrekk Beløp Beskrivelse Betalt trygdeavgift til Jan Mayen Jan Mayen og bilandene Kildeskatt på pensjon Svalbard Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Forskuddstrekket er knyttet til inntektsmottaker Kun for spesielle forhold legges det inn beskrivelse til forskuddstrekket:

21 INNHOLD I A-MELDINGEN FRADRAG Tema: Fradrag i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Tema: Fradrag i a-meldingen. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

22 Fradrag Beløp Beskrivelse Brakkeleie Fagforeningskontingent Premie til fond og trygd Premie til pensjonsordninger Brakkeleie Svalbard Fagforeningskontingent Svalbard Premie til fond og trygd Svalbard Premie til pensjonsordninger Svalbard Fagforeningskontingent Jan Mayen og bilandene Premie til pensjonsordninger Jan Mayen og bilande Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n Fradraget er knyttet til inntektsmottaker Fradraget gjelder spesifikt for følgende :

23 INNHOLD I A-MELDINGEN EKSEMPLER Tema: Eksempler på inntekts- og ytelsesdetaljer i a-meldingen. Forklaring: Se også presentasjonen bl.a. ytelsesdetaljer s 12. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen. Tema: Eksempler på inntekts- og ytelsesdetaljer i a-meldingen. Forklaring: Se også presentasjonen bl.a. ytelsesdetaljer s 12. For ytterligere detaljer om dette innholdet henvises til brukerveiledningen.

24 Opplysningspliktig (juridisk enhet) Inntekts- mottaker A Fradrag Forskuddstrekk Inntekts- og ytelses detaljer Virksomhet 1 Virksomhet...n A Arbeidsforhold Inntekts- mottaker...n De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I de etterfølgende lysbildene viser vi eksempler på noen slike kombinasjoner. Hver rad i tabellene er eksempel på en ytelse. Se brukerveiledningen for detaljert beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen. Se kodespeilet for sammenhengen mellom de gamle LTO-kodene og de nye beskrivelsene. De gamle LTO-kodene utgår. Inntekts- og ytelsesdetaljene dokumenteres som en kombinasjon av egenskaper som identifiserer ytelsen. I de etterfølgende lysbildene viser vi eksempler på noen slike kombinasjoner. Hver rad i tabellene er eksempel på en ytelse. Se brukerveiledningen for detaljert beskrivelse av ytelse iht. a-ordningen. Se kodespeilet for sammenhengen mellom de gamle LTO-kodene og de nye beskrivelsene.

25 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-03 Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Utgående LTO-kode 40000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 3000.00Kontantytelse Overtids- godtgjørelse JJ10.50 2015-02-10 2015-02-20 111-A 9000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Reg.nummer/ Bilpool 118-A BeløpFradragsbeskrivelseUtgående LTO-kode -256.00Fagforeningskontingent311 BeløpForskuddstrekkbeskrivelseUtgående LTO-kode -22100 950 Verdien av ytelsen som innrapporteres Type fordel Beskrivelse av fordel Arbeidsgiveravgift? Trekkpliktig beløp? Ja/Nei Nødvendig tilleggsinformasjon, spesifikasjon etc som definerer ytelsen Opptjeningsperioden, når ytelsen er opptjent. (Valgfritt felt) Opptjeningsperioden, når ytelsen er opptjent. (Valgfritt felt)

26 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-04 Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder 40000.00KontantytelseTimelønnJJ162.50 2015-03-01 2015-03-31 111-A 81.00 Utgiftsgodt- gjørelse Kilometergodtgjørelse bilNN20.00 711 20.00 Utgiftsgodt- gjørelse Kilometergodtgjørelse passasjertillegg NN20.00 714 2010.00 Utgiftsgodt- gjørelse Reise kost med overnatting NN3.00610 BeløpForskuddstrekkbeskrivelseGjeldende LTO-kode -22100 950 For kontantytelsen timelønn oppgis antall timer Kilometergodtgjørelse er trekkfri og ikke grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det oppgis antall km Kilometergodtgjørelse er trekkfri og ikke grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det oppgis antall km Verdien av ytelsen som innrapporteres Antall døgn

27 Eksempel på inntektsrapportering for 2015-05 Beløp Fordel Lønnsinntekts- beskrivelse Arbeidsgiveravgiftsplikt Trekkplikt Antall Tilleggsinformasjon Spesifikasjon Skatte- og avgiftsregel Opptjeningsperiode Gjeldende LTO-koder 50000.00KontantytelseFastlønnJJ 111-A 10000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/ bilpool 118-A 60000.00KontantytelseFastlønnJJ DE113-A 8000.00NaturalytelseBilJJ Listepris Registreringsnummer/ bilpool DE136-A 25000.00NaturalytelseBoligJJ121-A BeløpForskuddstrekkbeskrivelseGjeldende LTO-kode -40000 950 For naturalytelse bil gjelder trekkplikt og den er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det oppgis listepris og reg.nr For naturalytelse bil gjelder trekkplikt og den er grunnlag for arbeidsgiveravgift. Det oppgis listepris og reg.nr Landkode skiller «111-A» og «113-A». Ingen landkode = Norge Landkode skiller «111-A» og «113-A». Ingen landkode = Norge


Laste ned ppt "INNHOLD I A-MELDINGEN Tema: Innhold i a-meldingen på organisasjonsnivå, informasjon om den opplysningspliktige og om virksomhetene det rapporteres for,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google