Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOS sektorsamling juni 2014 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOS sektorsamling juni 2014 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel."— Utskrift av presentasjonen:

1 MOS sektorsamling juni 2014 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

2 Innledning Miljø- og samferdselssektoren favner et bredt spekter av oppgaver av vital betydning for byens funksjonsdyktighet og miljø. Økt befolkning betyr økt etterspørsel etter kommunale tjenester, og presenterer både utfordringer og muligheter. Formålet med strategi for MOS-sektoren er å angi sektorens mål, synliggjøre tverrsektorielle mål og å gi et helhetlig bilde av sektoren. Perspektivet er å være mer langsiktig enn i budsjettdokumentene, og mer detaljert enn i kommuneplanen. Sektorstrategien skal være et utgangspunkt for utarbeidelse av de enkelte virksomheters strategier. Målene til sektorens forskjellige virksomheter bør være basert på virksomhetenes bidrag til oppnåelse av sektormål. MOS sektorstrategi 2014-2018 viderefører strategi for målstyring i MOS-sektoren 2011-2014 med et større fokus på sektoren som helhet.

3 Øvrige styrende dokument Byrådserklæringen –utgjør den politiske plattformen for byrådet utgått av Høyre, Venstre, og Kristelig Folkeparti. Kommuneplan –befolkningsvekst er gjennomgående tema i kommuneplan 2013, hvor både muligheter og utfordringer er adressert. Handlingsplan for miljø og klima –skal sikre at prioriterte tiltak blir gjennomført for å nå hovedmålene for kommunens miljøpolitikk. Byøkologisk program –beskriver Oslo kommunes miljøpolitikk og ble vedtatt i bystyret 23. mars 2011. ROS analysen –utarbeidet et overordnet risikobilde for Oslo, i tråd med DSBs nasjonale risikobildemodell (NSBR-konseptet). Sak 1 Del 1 –den overordnede delen av byrådets samlede budsjettforslag, og inneholder en framstilling av byrådets samlede hovedprioriteringer

4 Oversikt over sektoren Syv underliggende etater Beredskapsetaten (BER) Brann- og redningsetaten (BRE) Bymiljøetaten (BYM) Renovasjonsetaten (REN) Vann- og avløpsetaten (VAV) Klima- og energiprogrammet (KEP) Sykkelprosjektet Et kommunalt foretak Oslo Havn KF Fire aksjeselskap Ruter AS (60%) Sporveien AS Fjellinjen AS (60%) Haraldrudveien 20AS Interkommunalt selskap VEAS

5 Hovedutfordringer 2014 - 2018 Befolkningsvekst –Befolkningsframskrivinger –Fortetting –Arealutnyttelse Befolkningen må selv velge miljøvennlige løsninger –Resirkulering/Kildesortering/Forsøpling –Kollektiv transport/El-bil/Sykkel –Bevist i forhold til vannforbruk –Benytte gode energiløsninger i byggeprosjekter

6 Overordnet visjon og målområder Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby Godt miljø God mobilitet Gode byrom God forvaltning Målområder: Visjon:

7 Godt miljø Det skal satses på energieffektivisering for fornybar energi 1.Redusere Oslos klimagassutslipp med 50 % innen 2030 i forhold til 1991-nivå 2.God luftkvalitet og rent vann 3.Effektiv ressursutnyttelse og kretsløpsbasert avfallshåndtering 4.Effektivisere ressursbruk og øke andel fornybar energi 5.Forvalte Oslos biologiske mangfold og kulturlandskap på en bærekraftig måte

8 God mobilitet Oslo skal være en miljøby med god mobilitet og en effektiv kombinasjon av transportformer 6.Brukervennlig, effektivt, kapasitetssterkt og pålitelig kollektivtilbud 7.Prioritering av klimanøytrale transportløsninger 8.Enkelt og trygt å gå og sykle i Oslo 9.Mer miljøvennlig godstransport

9 Gode byrom Byen skal være ren og brukervennlig med vekt på universell utforming. 10.Rene og godt vedlikeholdte byrom 11.God tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet 12.Trygge offentlige byrom 13.Attraktive, varierte og brukervennlige byrom

10 God forvaltning Oslo skal være en trygg by med en høy beredskap der innbyggerne er sikret hjelp og viktige tjenester ved brann, ulykke og andre uønskede hendelser. 14.God beredskap mot brann og uønskede hendelser 15.Ha beredskap mot hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon 16.Effektiv gjennomføring av politiske vedtak 17.Effektive og brukerorienterte tjenester 18.Systematisk risikostyring og rapportering

11 Virksomhetenes bidrag til målene Grønt = betydelig resultatbidrag på sektormål

12 Risikovurdering 4 juni 2013 - ledergruppa Risikokart over sektormålene 1 - 18 Forklaring til mål som ligger i gult område. -Pkt. A inneholder mål 2, God luftkvalitet, og mål 10, Brukervennlig, effektiv, kapasitetssterk og pålitelig kollektivtilbud. -14 inneholder mål 13, Mer miljøvennlig godstransport. -9 inneholder mål 8, Trygge offentlige byrom. -Pkt. C inneholder mål 15, Ha beredskap mot hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunal tjenesterproduksjon, og mål 16, Effektiv gjennomføring av politiske vedtak. -15 inneholder mål 14, God beredskap mot brann og uønskede hendelser. Grunnet oppdeling av mål 2, God luftkvalitet og rent vann, under risikovurdering vil måltallene i risikokartet fra 3 til 19 vise til et lavere mål i sektorstrategien. Dvs nr. 11 i risikokartet tilsvarer mål 10 i strategien osv. Høy risiko Moderat risiko Lav risiko

13 Risikovurdering 13 februar 2014 – MOS avdeling Risikokart over sektormålene 1 - 18 Utført av politisk ledelse og byrådsavdelingen, februar 2014. Grunnet oppdeling av mål 2, God luftkvalitet og rent vann, under risikovurdering vil måltallene i risikokartet fra 3 til 19 vise til et lavere mål i sektorstrategien. Dvs nr. 11 i risikokartet tilsvarer mål 10 i strategien osv. Høy risiko Moderat risiko Lav risiko

14 Sektorsamling 2012

15 Innspill fra sektorsamling 2012 Målområdet «Godt miljø»

16 Innspill fra sektorsamling 2012 Målområdet «God mobilitet»

17 Innspill fra sektorsamling 2012 Målområdet «Gode byrom»

18 Innspill fra sektorsamling 2012 Målområdet «God forvaltning»

19

20 Innspill fra sektorsamling 2014 Miljøvennlig byrom

21 Innspill fra sektorsamling 2014 Bilfritt sentrum

22 Innspill fra sektorsamling 2014 Tverrsektorielt arbeid

23

24 Sektorstrategi 2014 – 2018 Gjennomgang av mål

25 Mål 1 - Redusere Oslos klimagassutslipp med 50 % innen 2030 i forhold til 1991-nivå For å nå målet må: vi oppnå en klimanøytral kollektivtrafikk. vi tilrettelegge for miljøvennlige kjøretøy, effektiv og klimanøytralt kollektivtilbud. bruken av fossil brensel til oppvarming fases ut innen 2020. Viktige tiltak/grep: Informasjonstiltak, tilskuddsordninger, og styrket samarbeid med næringslivet og lokale organisasjoner. Plan for utfasing av fyringsolje. Redusere klimagassutslippene fra nedlagte avfallsdeponier. Andel klimanøytrale kjøretøy i kommunal tjenesteproduksjon Antall tonn oppsamlet metangass fra deponier Reduserte klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) ved utfasing av oljefyr med støtte fra Klima- og energifondet Indikatorer til mål 1 Godt miljø

26 Mål 2 - God luftkvalitet og rent vann For å nå målet må: luftforurensing ikke overskrider angitte grenseverdier. vannkvalitet i elver og fjorden være god. omfanget av lekkasjer må reduseres, og vannkvaliteten forbedres. Viktige tiltak/grep: Utarbeide prosessplan for gjennomføring av arbeidet. Filtrere og fordrøye forurenset overvann før det ledes til elv og bekk (Overvannsstrategi). Fornyelse av vannledningsnett og innføre måling av vannforbruk. Ferdigstille Midgardsormen Ny vannkilde skal utredes Gjennomføre utvidelse av Bækkelaget renseanlegg Voldsløkka Ferdigstille Midgardsormen Ny vannkilde skal utredes Gjennomføre utvidelse av Bækkelaget renseanlegg Voldsløkka Antall døgnoverskridelser svevestøv (PM10) Antall overskridelser NO2/NOX per år Tilfredsstille vannforskriftens hygieniske, kjemiske og fysiske krav Indikatorer til mål 2 Godt miljø

27 Mål 3 - Effektiv ressursutnyttelse og kretsløpsbasert avfallshåndtering For å nå målet må: vi videreføre satsingen på utvidet kildesortering. vi sikre kvaliteten på avfallsfraksjonene, og sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall. vi vektlegge regionale samarbeid for infrastruktur. Viktige tiltak/grep: Ferdigstille ny gjenbruksstasjon på Smestad, og øke totalkapasitet på gjenbrukstasjoner og antall returpunkter. Utrede muligheten for kildesortering i offentlige bygg og arealer. Arbeide for mer regionalt samarbeid i VAR-sektor som en mulig start på en helhetlig regional kretsløpsbasert plan. Farlig avfall i avfallstrømmer hvor det ikke skal være farlig avfall Materialgjenvinningsgrad husholdnings- og næringsavfall Mengde produsert biogass (Nm3) Indikatorer til mål 3 Godt miljø

28 Mål 4 - Effektivisere energibruk og produksjon, og øke andel fornybar energi For å nå målet må: vi kartlegge muligheter for effektivisering av energibruk og for å øke andelen fornybar energi, i Energistrategien for Oslo. utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Viktige tiltak/grep: Realisere produksjon av varme fra renseanlegget på Bekkelaget, øke produksjonen av biogass fra matavfall, energieffektivisere vann- og avløpssystemet og fremme prosjekter for leveranse av fornybar overskuddsenergi til fjernvarme og el-nettet. Fremme klimavennlig arkitektur, byutvikling og klimanøytrale byområder gjennom deltagelse i prosjektet FutureBuilt. Utvikling i Oslo kommune sitt energibruk Utvikling i produsert fornybar energi i kommunen Helhetlig energistrategi for Oslo foreligger Indikatorer til mål 4 Godt miljø Bekkelaget

29 Mål 5 - Forvalte Oslos biologiske mangfold og kulturlandskap på en bærekraftig måte For å nå målet må: Oslo ha et rikt biologisk mangfold. vi videreutvikle byens grøntkorridorer. vi hindre skade på vegetasjon og jordsmonn. Viktige tiltak/grep: Gjenåpning av elver og vassdrag. Planting av nye trær og bevare grøntarealer innenfor byggesonen. Redusere bruk av veisalt. Følge opp forvaltnings- og skjøtselsplanene for naturreservater og miljøparker. Utarbeide plan for skjøtsel av eksisterende byvegetasjon. Antall meter årlig gjenåpnet elver og bekker Antall nøkkelbiotoper Antall m 2 grøntområder Indikatorer til mål 5 Godt miljø

30 Mål 6 - Brukervennlig, effektivt, kapasitetssterkt og pålitelig kollektivtilbud For å nå målet må: det være enkelt å velge kollektivtransport vi ha effektiv kombinasjon av transportformer vi gjennomføre fremkommelighetstiltak Viktige tiltak/grep: Beholde lav månedspris. Oppgradere trikkeinfrastrukturen og anskaffe ny trikkepark. Vedlikeholdsetterslep på T-bane må reduseres Andel kollektivreisende Brukertilfredshet i kollektivsektoren Kostnad per personkilometer (Buss, bane, trikk og båt) Indikatorer til mål 4 God mobilitet Mobilitetsplan Kraftfulle fremkommelighetstiltak Mobilitetsplan Kraftfulle fremkommelighetstiltak

31 Mål 7 - Prioritering av klimanøytrale transportløsninger For å nå målet må: vi satse på tiltak rettet mot gående, syklende og kollektivsektoren. veksten i persontransporten tas i forhold til gående, syklende og i kollektivtransporten. Tydelig prioritering av miljøvennlige mobilitetsløsninger Viktige tiltak/grep: Videreutvikle hydrogensatsing – starte opp forsøk med hydrogenbusser. Fase inn krav om nullutslippsteknologi eller klimanøytralitet for busser. Øke produksjon av biogass. Etablere flere el-bil ladeplasser. HyNor-satsing Andel fornybar energi i kollektivtrafikken Totalt antall kommunale ladestasjoner for el-biler Antall klimanøytrale kjøretøy i kollektivtrafikken Indikatorer til mål 7 God mobilitet

32 Mål 8 - Enkelt og trygt å gå og sykle i Oslo For å nå målet må: vi tilrettelegge for god fremkommelighet for syklister. vi bygge flere sykkelveier i Oslo. Viktige tiltak/grep: Utarbeide sykkelstrategi. Etablere en vedlikeholdsplan for vintervedlikeholdstraseene. Andelen syklende og andel gående Antall km. nyetablerte sykkelveier/sykkelfelt Skadestatistikk sykkel og gående Indikatorer til mål 8 God mobilitet sammenhengende hovedtraseer for sykkel gjennom sentrum ny sykkelvei i Maridalen og Sørkedalen havnepromenade fra Kongshavn til Filipstad. sammenhengende hovedtraseer for sykkel gjennom sentrum ny sykkelvei i Maridalen og Sørkedalen havnepromenade fra Kongshavn til Filipstad.

33 Mål 9 - Mer miljøvennlig godstransport For å nå målet må: Vi arbeide for å få mer gods over fra vei til sjø og bane. en utvikle et godt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Viktige tiltak/grep: Videreutvikling av en effektiv Oslo Havn. Satse på grønn varedistribusjon. Arbeide for bedre rammevilkår for sjøtransport. Andel godstransport på jernbane Andel godstransport på sjø Andel grønn varedistribusjon Indikatorer til mål 9 God mobilitet Prosjekt Grønn bydistribusjon

34 Mål 10 - Rene og godt vedlikeholdte byrom For å nå målet må: vi forsterke renholdsinnsatsen i sentrumsnære områder. vi bekjempe ulovlig tagging. byens fontener vedlikeholdes og driftes optimalt. Viktige tiltak/grep: Høy frekvens på tømming av avfallsbeholdere i parker, grøntområder og strandområder, og innføre renholdsstandarder. Videreføre Stopp-tagging ordningen. Opprettholde gjenåpning og rehabilitering av byens fontener. Andel fontener i drift Innbyggertilfredshet med ryddighet og renhold av byrommene Ressursbruk renhold Indikatorer til mål 10 Gode byrom

35 Mål 11 - God tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet For å nå målet må: Oslo kommunes eiendomsreform videreføres. Vedlikeholdsetterslepet reduseres. Vi utvikle et godt samarbeid med Idretten. Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet. Viktige tiltak/grep: Etater fokuserer på tjenesteproduksjon og ikke eiendomsforvaltning. Sikre gode økonomiske rammevilkår gjennom årlig driftsstøtte. Vektlegge idrettens egne anbefalinger når nye anlegg skal planlegges og realiseres. Antall personbesøk i kommunale bad Innbyggertilfredshet rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo Vedlikeholdsetterslep idrettsanlegg Indikatorer til mål 11 Gode byrom Plan for idrett og friluftsliv

36 Mål 12 - Trygge offentlige byrom For å nå målet må: alle føle seg trygge når de oppholder seg/ferdes i byrommet. Viktige tiltak/grep: Håndheve campingforbud Følge opp forslagene fra tiltaksgruppe mot voldtekt. Utvidet kollektivtilbud på natt. Videreføre Oslovaktene. Gjennomføringsgrad belysningsplan Trygghetsindeksen Oslovaktene Indikatorer til mål 12 Gode byrom Trygghetsindeks Sikkerhet i sentrum Belysningsplanen Trygghetsindeks Sikkerhet i sentrum Belysningsplanen

37 Mål 13 - Attraktive, varierte og brukervennlige byrom For å nå målet må: Det tilrettelegges for fysisk aktivitet i byrommene, Marka og øyene. Redusere støy i byrommene. Forbedre fremkommelighet. Viktige tiltak/grep: Opparbeide og vedlikeholde turveier, stier og løyper. Revidere handlingsplan mot støy. Redusere parkering på gateplan til fordel for parkering i parkeringshus. Andel innbyggere som er svært/ganske fornøyd med hvordan området de bor i fremstår Antall km turvei Andel universelt utformede holdeplasser* Indikatorer til mål 13 *angis ved høyde på plattform/kantstein Gode byrom

38 Mål 14 - God beredskap mot brann og uønskede hendelser For å nå målet må: Brann- og redningsetaten og Beredskapsetaten, samt andre kommunale virksomheter ha høy kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap. Viktige tiltak/grep: Implementere anbefalinger etter evalueringer fra 22. juli 2011. Anbefalinger i overordnet ROS- analyse skal følges opp. Forebyggende arbeid. Andel tilsyn i særskilte brannobjekter Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødanrop (fra nødanrop besvares til utvarsling starter) Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er framme på stedet) Indikatorer til mål 14 God forvaltning Sivilbeskyttelsesloven

39 Mål 15 - Ha beredskap mot hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon For å nå målet må: Oslo kommunes virksomheter ha oppdaterte beredskapsplaner. Vi sikre god beredskap i alle byens virksomheter for å unngå konsekvenser for byens innbyggere ved økt klimapåvirkning Viktige tiltak/grep: Beredskapsetaten har overordnet ansvar for dette og gjennomgår øvelser der det er hensiktsmessig. Etablere og vedta en robust Klimatilpasningsstrategi Andel oppdaterte beredskapsplaner i virksomhetene Antallet gjennomførte beredskapsøvelser for kritiske virksomheter Antallet gjennomførte og lukkede tilsyn i kritiske virksomheter Indikatorer til mål 15 God forvaltning

40 Mål 16 - Effektiv gjennomføring av politiske vedtak For å nå målet må: det være god virksomhetsstyring hvor politiske vedtak prioriteres. Viktige tiltak/grep: Følge opp bystyrets vedtak og byrådets beslutninger Etablering av ledelsesinformasjonssystem i MOS Gjennomføringsgrad av Handlingsplan for miljø og klima Indikatorer til mål 16 God forvaltning Handlingsplan for miljø og klima

41 Mål 17 - Effektive og brukerorienterte tjenester For å nå målet må: Vi videreutvikle elektronisk kommunikasjon og tjenester som vil bidra til at Oslo kommune blir en mer åpen og tilgjengelig servicekommune. Viktige tiltak/grep: Ferdigstille IKT sektorstrategi. Foreta en vurdering av hvordan kunde- og informasjonssenter kan integrere miljøinformasjon best mulig. Saksbehandlingstid Brukertilfredshet for sektorens tjenester Brukertilfredshet elektronisk kommunikasjon Indikatorer til mål 17 God forvaltning

42 Mål 18 - Systematisk risikostyring og rapportering For å nå målet må: Vi ha god internkontroll. Vi sikre at sektorens mål nås. Vi ha gode rutiner for investeringsprosesser. Viktige tiltak/grep: Utvikle et internkontrollsystem for sektoren. Implementering av instruks for investeringsprosesser. Overholdte rapporteringsfrister Risikovurdering av budsjett Tertialvis risikovurdering av styringskort Indikatorer til mål 18 God forvaltning

43 Sektorstrategi 2014 - 2018


Laste ned ppt "MOS sektorsamling juni 2014 Byrådsavdeling for miljø og samferdsel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google