Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOS sektorsamling juni 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOS sektorsamling juni 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 MOS sektorsamling juni 2014
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

2 Innledning Miljø- og samferdselssektoren favner et bredt spekter av oppgaver av vital betydning for byens funksjonsdyktighet og miljø. Økt befolkning betyr økt etterspørsel etter kommunale tjenester, og presenterer både utfordringer og muligheter. Formålet med strategi for MOS-sektoren er å angi sektorens mål, synliggjøre tverrsektorielle mål og å gi et helhetlig bilde av sektoren. Perspektivet er å være mer langsiktig enn i budsjettdokumentene, og mer detaljert enn i kommuneplanen. Sektorstrategien skal være et utgangspunkt for utarbeidelse av de enkelte virksomheters strategier. Målene til sektorens forskjellige virksomheter bør være basert på virksomhetenes bidrag til oppnåelse av sektormål. MOS sektorstrategi viderefører strategi for målstyring i MOS-sektoren med et større fokus på sektoren som helhet.

3 Øvrige styrende dokument
Byrådserklæringen utgjør den politiske plattformen for byrådet utgått av Høyre, Venstre, og Kristelig Folkeparti. Kommuneplan befolkningsvekst er gjennomgående tema i kommuneplan 2013, hvor både muligheter og utfordringer er adressert. Handlingsplan for miljø og klima skal sikre at prioriterte tiltak blir gjennomført for å nå hovedmålene for kommunens miljøpolitikk. Byøkologisk program beskriver Oslo kommunes miljøpolitikk og ble vedtatt i bystyret 23. mars 2011. ROS analysen utarbeidet et overordnet risikobilde for Oslo, i tråd med DSBs nasjonale risikobildemodell (NSBR-konseptet). Sak 1 Del 1 den overordnede delen av byrådets samlede budsjettforslag, og inneholder en framstilling av byrådets samlede hovedprioriteringer

4 Oversikt over sektoren
Syv underliggende etater Beredskapsetaten (BER) Brann- og redningsetaten (BRE) Bymiljøetaten (BYM) Renovasjonsetaten (REN) Vann- og avløpsetaten (VAV) Klima- og energiprogrammet (KEP) Sykkelprosjektet Et kommunalt foretak Oslo Havn KF Fire aksjeselskap Ruter AS (60%) Sporveien AS Fjellinjen AS (60%) Haraldrudveien 20AS Interkommunalt selskap VEAS

5 Hovedutfordringer 2014 - 2018 Befolkningsvekst
Befolkningsframskrivinger Fortetting Arealutnyttelse Befolkningen må selv velge miljøvennlige løsninger Resirkulering/Kildesortering/Forsøpling Kollektiv transport/El-bil/Sykkel Bevist i forhold til vannforbruk Benytte gode energiløsninger i byggeprosjekter

6 Overordnet visjon og målområder
Oslo skal være en internasjonalt ledende miljøby Målområder: Godt miljø God mobilitet Gode byrom God forvaltning

7 Godt miljø Det skal satses på energieffektivisering for fornybar energi Redusere Oslos klimagassutslipp med 50 % innen 2030 i forhold til 1991-nivå God luftkvalitet og rent vann Effektiv ressursutnyttelse og kretsløpsbasert avfallshåndtering Effektivisere ressursbruk og øke andel fornybar energi Forvalte Oslos biologiske mangfold og kulturlandskap på en bærekraftig måte

8 God mobilitet Oslo skal være en miljøby med god mobilitet og en effektiv kombinasjon av transportformer Brukervennlig, effektivt, kapasitetssterkt og pålitelig kollektivtilbud Prioritering av klimanøytrale transportløsninger Enkelt og trygt å gå og sykle i Oslo Mer miljøvennlig godstransport

9 Gode byrom Byen skal være ren og brukervennlig med vekt på universell utforming. Rene og godt vedlikeholdte byrom God tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet Trygge offentlige byrom Attraktive, varierte og brukervennlige byrom

10 God forvaltning Oslo skal være en trygg by med en høy beredskap der innbyggerne er sikret hjelp og viktige tjenester ved brann, ulykke og andre uønskede hendelser. God beredskap mot brann og uønskede hendelser Ha beredskap mot hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon Effektiv gjennomføring av politiske vedtak Effektive og brukerorienterte tjenester Systematisk risikostyring og rapportering

11 Virksomhetenes bidrag til målene
Grønt = betydelig resultatbidrag på sektormål

12 Risikovurdering 4 juni 2013 - ledergruppa
Risikokart over sektormålene Forklaring til mål som ligger i gult område. Pkt. A inneholder mål 2, God luftkvalitet, og mål 10, Brukervennlig, effektiv, kapasitetssterk og pålitelig kollektivtilbud. 14 inneholder mål 13, Mer miljøvennlig godstransport. 9 inneholder mål 8, Trygge offentlige byrom. Pkt. C inneholder mål 15, Ha beredskap mot hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunal tjenesterproduksjon, og mål 16, Effektiv gjennomføring av politiske vedtak. 15 inneholder mål 14, God beredskap mot brann og uønskede hendelser. Høy risiko Moderat risiko Lav risiko Grunnet oppdeling av mål 2, God luftkvalitet og rent vann, under risikovurdering vil måltallene i risikokartet fra 3 til 19 vise til et lavere mål i sektorstrategien. Dvs nr. 11 i risikokartet tilsvarer mål 10 i strategien osv.

13 Risikovurdering 13 februar 2014 – MOS avdeling
Risikokart over sektormålene Høy risiko Moderat risiko Lav risiko Utført av politisk ledelse og byrådsavdelingen, februar 2014. Grunnet oppdeling av mål 2, God luftkvalitet og rent vann, under risikovurdering vil måltallene i risikokartet fra 3 til 19 vise til et lavere mål i sektorstrategien. Dvs nr. 11 i risikokartet tilsvarer mål 10 i strategien osv.

14 Sektorsamling 2012

15 Innspill fra sektorsamling 2012
Målområdet «Godt miljø»

16 Innspill fra sektorsamling 2012
Målområdet «God mobilitet»

17 Innspill fra sektorsamling 2012
Målområdet «Gode byrom»

18 Innspill fra sektorsamling 2012
Målområdet «God forvaltning»

19

20 Innspill fra sektorsamling 2014
Miljøvennlig byrom

21 Innspill fra sektorsamling 2014
Bilfritt sentrum

22 Innspill fra sektorsamling 2014
Tverrsektorielt arbeid

23

24 Sektorstrategi 2014 – 2018 Gjennomgang av mål

25 Godt miljø Mål 1 - Redusere Oslos klimagassutslipp med 50 % innen 2030 i forhold til 1991-nivå For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: vi oppnå en klimanøytral kollektivtrafikk. vi tilrettelegge for miljøvennlige kjøretøy, effektiv og klimanøytralt kollektivtilbud. bruken av fossil brensel til oppvarming fases ut innen 2020. Informasjonstiltak, tilskuddsordninger, og styrket samarbeid med næringslivet og lokale organisasjoner. Plan for utfasing av fyringsolje. Redusere klimagassutslippene fra nedlagte avfallsdeponier. Indikatorer til mål 1 Andel klimanøytrale kjøretøy i kommunal tjenesteproduksjon Antall tonn oppsamlet metangass fra deponier Reduserte klimagassutslipp (CO2-ekvivalenter) ved utfasing av oljefyr med støtte fra Klima- og energifondet

26 Mål 2 - God luftkvalitet og rent vann
Godt miljø Mål 2 - God luftkvalitet og rent vann For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Utarbeide prosessplan for gjennomføring av arbeidet. Filtrere og fordrøye forurenset overvann før det ledes til elv og bekk (Overvannsstrategi). Fornyelse av vannledningsnett og innføre måling av vannforbruk. luftforurensing ikke overskrider angitte grenseverdier. vannkvalitet i elver og fjorden være god. omfanget av lekkasjer må reduseres, og vannkvaliteten forbedres. Ferdigstille Midgardsormen Ny vannkilde skal utredes Gjennomføre utvidelse av Bækkelaget renseanlegg Voldsløkka Indikatorer til mål 2 Antall døgnoverskridelser svevestøv (PM10) Antall overskridelser NO2/NOX per år Tilfredsstille vannforskriftens hygieniske, kjemiske og fysiske krav

27 Godt miljø Mål 3 - Effektiv ressursutnyttelse og kretsløpsbasert avfallshåndtering For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: vi videreføre satsingen på utvidet kildesortering. vi sikre kvaliteten på avfallsfraksjonene, og sikre forsvarlig håndtering av farlig avfall. vi vektlegge regionale samarbeid for infrastruktur. Ferdigstille ny gjenbruksstasjon på Smestad, og øke totalkapasitet på gjenbrukstasjoner og antall returpunkter. Utrede muligheten for kildesortering i offentlige bygg og arealer. Arbeide for mer regionalt samarbeid i VAR-sektor som en mulig start på en helhetlig regional kretsløpsbasert plan. Indikatorer til mål 3 Farlig avfall i avfallstrømmer hvor det ikke skal være farlig avfall Materialgjenvinningsgrad husholdnings- og næringsavfall Mengde produsert biogass (Nm3)

28 Godt miljø Mål 4 - Effektivisere energibruk og produksjon, og øke andel fornybar energi For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: vi kartlegge muligheter for effektivisering av energibruk og for å øke andelen fornybar energi, i Energistrategien for Oslo. utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur med høy kvalitet. Realisere produksjon av varme fra renseanlegget på Bekkelaget, øke produksjonen av biogass fra matavfall, energieffektivisere vann- og avløpssystemet og fremme prosjekter for leveranse av fornybar overskuddsenergi til fjernvarme og el-nettet. Fremme klimavennlig arkitektur, byutvikling og klimanøytrale byområder gjennom deltagelse i prosjektet FutureBuilt. Indikatorer til mål 4 Utvikling i Oslo kommune sitt energibruk Utvikling i produsert fornybar energi i kommunen Helhetlig energistrategi for Oslo foreligger Bekkelaget

29 Godt miljø Mål 5 - Forvalte Oslos biologiske mangfold og kulturlandskap på en bærekraftig måte For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Oslo ha et rikt biologisk mangfold. vi videreutvikle byens grøntkorridorer. vi hindre skade på vegetasjon og jordsmonn. Gjenåpning av elver og vassdrag. Planting av nye trær og bevare grøntarealer innenfor byggesonen. Redusere bruk av veisalt. Følge opp forvaltnings- og skjøtselsplanene for naturreservater og miljøparker. Utarbeide plan for skjøtsel av eksisterende byvegetasjon. Indikatorer til mål 5 Antall meter årlig gjenåpnet elver og bekker Antall nøkkelbiotoper Antall m2 grøntområder

30 God mobilitet Mål 6 - Brukervennlig, effektivt, kapasitetssterkt og pålitelig kollektivtilbud For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: det være enkelt å velge kollektivtransport vi ha effektiv kombinasjon av transportformer vi gjennomføre fremkommelighetstiltak Beholde lav månedspris. Oppgradere trikkeinfrastrukturen og anskaffe ny trikkepark. Vedlikeholdsetterslep på T-bane må reduseres Mobilitetsplan Kraftfulle fremkommelighetstiltak Indikatorer til mål 4 Andel kollektivreisende Brukertilfredshet i kollektivsektoren Kostnad per personkilometer (Buss, bane, trikk og båt)

31 Mål 7 - Prioritering av klimanøytrale transportløsninger
God mobilitet Mål 7 - Prioritering av klimanøytrale transportløsninger For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: vi satse på tiltak rettet mot gående, syklende og kollektivsektoren. veksten i persontransporten tas i forhold til gående, syklende og i kollektivtransporten. Tydelig prioritering av miljøvennlige mobilitetsløsninger Videreutvikle hydrogensatsing – starte opp forsøk med hydrogenbusser. Fase inn krav om nullutslippsteknologi eller klimanøytralitet for busser. Øke produksjon av biogass. Etablere flere el-bil ladeplasser. HyNor-satsing Indikatorer til mål 7 Andel fornybar energi i kollektivtrafikken Totalt antall kommunale ladestasjoner for el-biler Antall klimanøytrale kjøretøy i kollektivtrafikken

32 Mål 8 - Enkelt og trygt å gå og sykle i Oslo
God mobilitet Mål 8 - Enkelt og trygt å gå og sykle i Oslo For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: vi tilrettelegge for god fremkommelighet for syklister. vi bygge flere sykkelveier i Oslo. Utarbeide sykkelstrategi. Etablere en vedlikeholdsplan for vintervedlikeholdstraseene. sammenhengende hovedtraseer for sykkel gjennom sentrum ny sykkelvei i Maridalen og Sørkedalen havnepromenade fra Kongshavn til Filipstad. Indikatorer til mål 8 Andelen syklende og andel gående Antall km. nyetablerte sykkelveier/sykkelfelt Skadestatistikk sykkel og gående

33 Mål 9 - Mer miljøvennlig godstransport
God mobilitet Mål 9 - Mer miljøvennlig godstransport For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Vi arbeide for å få mer gods over fra vei til sjø og bane. en utvikle et godt samarbeid mellom myndigheter og næringsliv. Videreutvikling av en effektiv Oslo Havn. Satse på grønn varedistribusjon. Arbeide for bedre rammevilkår for sjøtransport . Prosjekt Grønn bydistribusjon Indikatorer til mål 9 Andel godstransport på jernbane Andel godstransport på sjø Andel grønn varedistribusjon

34 Mål 10 - Rene og godt vedlikeholdte byrom
Gode byrom Mål 10 - Rene og godt vedlikeholdte byrom For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: vi forsterke renholdsinnsatsen i sentrumsnære områder. vi bekjempe ulovlig tagging. byens fontener vedlikeholdes og driftes optimalt. Høy frekvens på tømming av avfallsbeholdere i parker, grøntområder og strandområder, og innføre renholdsstandarder. Videreføre Stopp-tagging ordningen. Opprettholde gjenåpning og rehabilitering av byens fontener. Indikatorer til mål 10 Andel fontener i drift Innbyggertilfredshet med ryddighet og renhold av byrommene Ressursbruk renhold

35 Gode byrom Mål 11 - God tilgang til grøntområder og anlegg for idrett, rekreasjon og fysisk aktivitet For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Oslo kommunes eiendomsreform videreføres. Vedlikeholdsetterslepet reduseres. Vi utvikle et godt samarbeid med Idretten. Legge til rette for egenorganisert fysisk aktivitet. Etater fokuserer på tjenesteproduksjon og ikke eiendomsforvaltning. Sikre gode økonomiske rammevilkår gjennom årlig driftsstøtte. Vektlegge idrettens egne anbefalinger når nye anlegg skal planlegges og realiseres. Indikatorer til mål 11 Antall personbesøk i kommunale bad Innbyggertilfredshet rekreasjons- og idrettsmuligheter i Oslo Vedlikeholdsetterslep idrettsanlegg Plan for idrett og friluftsliv

36 Mål 12 - Trygge offentlige byrom
Gode byrom Mål 12 - Trygge offentlige byrom For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: alle føle seg trygge når de oppholder seg/ferdes i byrommet. Håndheve campingforbud Følge opp forslagene fra tiltaksgruppe mot voldtekt. Utvidet kollektivtilbud på natt. Videreføre Oslovaktene. Trygghetsindeks Sikkerhet i sentrum Belysningsplanen Indikatorer til mål 12 Gjennomføringsgrad belysningsplan Trygghetsindeksen Oslovaktene

37 Mål 13 - Attraktive, varierte og brukervennlige byrom
Gode byrom Mål 13 - Attraktive, varierte og brukervennlige byrom For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Det tilrettelegges for fysisk aktivitet i byrommene, Marka og øyene. Redusere støy i byrommene. Forbedre fremkommelighet. Opparbeide og vedlikeholde turveier, stier og løyper. Revidere handlingsplan mot støy. Redusere parkering på gateplan til fordel for parkering i parkeringshus. Indikatorer til mål 13 Andel innbyggere som er svært/ganske fornøyd med hvordan området de bor i fremstår Antall km turvei Andel universelt utformede holdeplasser* *angis ved høyde på plattform/kantstein

38 Mål 14 - God beredskap mot brann og uønskede hendelser
God forvaltning Mål 14 - God beredskap mot brann og uønskede hendelser For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Brann- og redningsetaten og Beredskapsetaten, samt andre kommunale virksomheter ha høy kompetanse om samfunnssikkerhet og beredskap. Implementere anbefalinger etter evalueringer fra 22. juli 2011. Anbefalinger i overordnet ROS-analyse skal følges opp. Forebyggende arbeid. Sivilbeskyttelsesloven Indikatorer til mål 14 Andel tilsyn i særskilte brannobjekter Gjennomsnittlig håndteringstid ved nødanrop (fra nødanrop besvares til utvarsling starter) Gjennomsnittlig innsatstid (fra utvarsling starter til første bil er framme på stedet)

39 God forvaltning Mål 15 - Ha beredskap mot hendelser som kan medføre alvorlige forstyrrelser i kommunens tjenesteproduksjon For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Oslo kommunes virksomheter ha oppdaterte beredskapsplaner. Vi sikre god beredskap i alle byens virksomheter for å unngå konsekvenser for byens innbyggere ved økt klimapåvirkning Beredskapsetaten har overordnet ansvar for dette og gjennomgår øvelser der det er hensiktsmessig. Etablere og vedta en robust Klimatilpasningsstrategi Indikatorer til mål 15 Andel oppdaterte beredskapsplaner i virksomhetene Antallet gjennomførte beredskapsøvelser for kritiske virksomheter Antallet gjennomførte og lukkede tilsyn i kritiske virksomheter

40 Mål 16 - Effektiv gjennomføring av politiske vedtak
God forvaltning Mål 16 - Effektiv gjennomføring av politiske vedtak For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: det være god virksomhetsstyring hvor politiske vedtak prioriteres. Følge opp bystyrets vedtak og byrådets beslutninger Handlingsplan for miljø og klima Indikatorer til mål 16 Etablering av ledelsesinformasjonssystem i MOS Gjennomføringsgrad av Handlingsplan for miljø og klima

41 Mål 17 - Effektive og brukerorienterte tjenester
God forvaltning Mål 17 - Effektive og brukerorienterte tjenester For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Vi videreutvikle elektronisk kommunikasjon og tjenester som vil bidra til at Oslo kommune blir en mer åpen og tilgjengelig servicekommune. Ferdigstille IKT sektorstrategi. Foreta en vurdering av hvordan kunde- og informasjonssenter kan integrere miljøinformasjon best mulig. Indikatorer til mål 17 Saksbehandlingstid Brukertilfredshet for sektorens tjenester Brukertilfredshet elektronisk kommunikasjon

42 Mål 18 - Systematisk risikostyring og rapportering
God forvaltning Mål 18 - Systematisk risikostyring og rapportering For å nå målet må: Viktige tiltak/grep: Vi ha god internkontroll. Vi sikre at sektorens mål nås. Vi ha gode rutiner for investeringsprosesser. Utvikle et internkontrollsystem for sektoren. Implementering av instruks for investeringsprosesser. Indikatorer til mål 18 Overholdte rapporteringsfrister Risikovurdering av budsjett Tertialvis risikovurdering av styringskort

43 Sektorstrategi


Laste ned ppt "MOS sektorsamling juni 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google