Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!

2 Visjon Gi tilbud som bidrar til å gjøre barn og unge i Kongsvinger til vinnere i en verden med økt globalisering

3 ProsjektansvarligUnni Strøm
Prosjektdesign 1 Prosjekteiere - Kongsvinger kommune - Oppvekst - Hedmark fylkeskommune v/ Øvrebyen vgs og Sentrum vgs - NAV Kongsvinger Styringsgruppe Unni Strøm, kommunalsjef KK Marianne Bye, rektor Sentrum vgs Hanne Foss, rektor Øvrebyen vgs Tom Østhagen, leder NAV Øyvind Henriksen, prosjektleder ProsjektansvarligUnni Strøm Prosjektgruppe BUE: Anne Regi Ring Barnehage: Inger Leer Sandstad Barneskole: Turid Hagen Bourne Ungdomsskole: Torodd Kisen VGS: Anne Tove Lismoen NAV: Vibeke Bergsjø Aas Prosjektleder: Øyvind Henriksen Prosjektleder Øyvind Henriksen

4 ProsjektansvarligUnni Strøm
Prosjektdesign 2 Prosjekteiere - Kongsvinger kommune - Oppvekst - Hedmark fylkeskommune v/ Øvrebyen vgs og Sentrum vgs - NAV Kongsvinger Styringsgruppe Anne Regi Ring, enhetsleder Barn- og ungeenheten Unni Berven, fagleder Barnevernet Arnhild Julseth, fagleder Helsesøstertjenesten May Elin Solheim, enhetsleder Vinger barnehage Svein Moen, prosjektleder ProsjektansvarligUnni Strøm Prosjektleder Svein Moen

5 Ulike hjelpe- og støttetjenester på ulike nivåer
Læringskjeden 0 år 25 år Ulike hjelpe- og støttetjenester på ulike nivåer Videre- gående skole Arbeid Svanger- skap Barne- hage Barne- skole Ungdoms- skole Studier Ledig/tiltak/arbeid Kommunalt ansvar Fylkeskommunalt ansvar NAV-ansvar (stat/kommune)

6 Styrk læringskjeden Mål øke grunnskoleresultater
øke fullføringsgrad i videregående skole færre unge på sosialhjelp færre unge i behandlingskjeden Tre sentrale områder -- oppfølging av prosjekter enhetlig plan for overganger samarbeid barnehage - barnevern Samme mål som for hele oppvekst To sentrale områder i startfasen - enhetlig plan for alle overganger Gjelder for alle barnehager og skoler - oppfølging av prosjekter

7 Prosjekter Oversikt over alle prosjekter Evalueringsmal for prosjekter
Videreføring, spredning, oppstart av prosjekter Noen tiltak, prosjekter og metoder for å styrke læringskjeden: PMTO NAFO Arbeidslivsfag – forsøk LOS Marte Meo - ASQ ”By barnet opp til dans” Home Start Kvello- modellen Circle of security (trygghetssirkelen) Kompetanse for mangfold Videreføre (Ny GIV, LOS) Spre (Lektor 2) Vurdere oppstart (sent ankomne minspråk, SFO-nettverk) Utfordringer - få eksterne finansierte prosjekter over i drift? - holde fokus på noen få områder og ikke kaste seg ut i alle slags spennende prosjekter?

8 Brukerundersøkelsen for skolestartere
Høsten 2012 og høsten 2013 ble alle foreldre/foresatte til skolestarterne spurt om hva de synes om skolestarten Svarprosent 59 % og 57 %. Oppsummering De aller fleste er fornøyd med skolestarten opplegget i barnehagen samarbeidet mellom barnehage og skole Mange er også fornøyd med SFO skoleskyss Ingen systematisk forskjell mellom kjønnene

9 barnehage til barnetrinn
Forberedelse og gjennomføring av overgangen fra barnehage til barnetrinn Delmål: Sikre god overgang og skolestart for barnet Sikre at informasjonen som blir gitt er relevant og til barnets beste for utvikling og læring Sikre gjensidig kunnskap til innholdet og metoder i opplæring mellom pedagoger i avleverende og mottakende enhet Sikre at overgangen skjer i samarbeid og forståelse med foreldre/foresatte Tid Tiltak Ansvar Gjennomført November Foreldremøte på skolen i samarbeid med avleverende barnehager - Forventninger til skolestart - Regler for overføring av opplysninger om barnet - Informasjon om innskriving Skolen/ barnehagene Mars Innskriving etter felles rutiner Skolen April Foreldresamtale om overgangen - Foreldrene er med på å bestemme hva slags informasjon som overføres til skolen jfr. samtykkeskjema Barnehagen Overføringssamtaler - Mellom pedagogisk leder og kontaktlærer (hvis mulig) - Med utgangspunkt i skjema ”Overgang fra barnehage til skole” (vedlegg 2) - Kontaktlærer informerer videre til SFO-leder Mai Foreldremøte på skolen - Presentasjon av kontaktlærer, sosiallærer, rektor/ledelse, ansatte i SFO, ansatte i BUE Mai/juni Skolebesøk der barnet får møte sin kontaktlærer (hvis mulig) September Skolen evaluerer arbeidet rundt overgangen og melder tilbake erfaringer til samarbeidende barnehager

10 Samarbeid barnehage - barnevern
Forsøk ved en barnehage inneværende barnehageår Foreldresamtaler: Saksbehandlere i barnevernet / familieterapeut deltar sammen med pedagogisk leder når det gjelder familier der barnevernet er involvert Forsøket skal evalueres våren 2015 og videreføres til resten av kommunens barnehager.

11 Ved prosjektslutt Vi skal: Vi har:
1. Gjennomført to brukerundersøkelser ved skolestart og 2013 2. Virksomhetsaktivisert enhetlig plan for alle overganger, fra barnehage til videregående 3. Fått oversikt og fulgt opp prosjekter for å skape helhet i tilbud 4. Satt i gang et forsøk for å styrke samarbeid barnehage – barnevern Vi skal: Følge opp med brukerundersøkelser ved skolestart Følge opp at planen for overganger blir praktisert ved å legge til rette for tilbakemeldinger gjennom styringssystemet. Årlig revidering. Koordinerer, følge opp og evaluere prosjekter, eventuelt implementere i ordinær drift. Evaluere forsøket med samarbeidet barnehage – barnevern Vurdere inkludering av helsesøstertjenesten i dette samarbeidet

12 VIDERE SATSINGER innovsjonsfokus i kommunen.
Familieperspektivet LOS-metodikken – videreføre Vennersbergprosjektet Gjennomgangen av Barn –og ungeenheten –” restart” Spre prosjekterfaringer fra barnehage/ barnevern- til hele systemet Systemutvikling: Kvalitetsindikatorer for hele oppvekst Øyvind prosjektleder 1: Nå doktorgradstipendiat i oppvekstsystemet Svein prosjektleder 2: Tidligere LOS – nå i BUE rådgiver / PPT-

13 Vinner i en verden med økt globalisering……
med lærdom fra Kongsvinger! 13


Laste ned ppt "Styrk læringskjeden august 2012 – juli 2014!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google