Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidstid – Bakgrunn-status-fremtid AT-samling Utdanningsforbundet Bergen juni 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidstid – Bakgrunn-status-fremtid AT-samling Utdanningsforbundet Bergen juni 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidstid – Bakgrunn-status-fremtid AT-samling Utdanningsforbundet Bergen juni 2013

2 Bakgrunn Før 2003 Staten forhandlingsmotpart Ønske om å ”normalisere” arbeidstiden til lærerne Ikke støtte hos organisasjonene Skolepakkene inneholdt elementer om å se på arbeidstiden Endte med en avtale om 5 sentralinitierte forsøk i 2001-02 Modell 1 – nesten lik den avtalen vi har i dag.. s2

3 2006 Arbeidstidsavtalen som utløp 30.4 2006 inneholdt elementer om arbeidsplaner og bunden tid som i dag, men ikke lokalt handlingsrom utover dette. KS arvet alle resultater fra drøftinger og sentralinitierte forsøk, og ønskert i tillegg(som staten) og ”normalisere” lærernes arbeidstid. Stor ståhei Mekling s3

4 2006 forts. 4-årig avtale Snudde systemet på hodet – fra sentral avtale til lokale avtaler, eventuelt med sentral tekst Fellesskoleringer med fokus på inngåelse av lokale avtaler Fra KS sin side var det en forventning om at det skulle skje mye lokalt med arbeidstidsavtalene 4-års perioden inneholdt svært lite av forsøk/lokale endringer, bortsett fra at mange skoler valgte å øke antall planleggingsdager. s4

5 2010 liten grad av lokale endringer, og ingen av partene hadde endret syn i nevneverdig grad. Forhandlingene i 2010 førte ingen steder hen, og det ble en prolongering frem til 2012, med mulighet til å få det inn i Hovedtariffoppgjøret. s5

6 2011-2012 høsten 2011-våren 2012 opptok partene igjen en dialog. Partene hadde fremdeles ikke beveget seg så ut som om SFS 2213 kunne bli en del av Hovedtariffoppgjøret. en prolongering av avtalen på 2 år. KS økte ressursen til byrdefull arbeid. Og den ble omdøpt til tidsressurspott. I tillegg ble antall planleggingsdager økt fra 5 til 6 (37,5 t til 45 t) s6

7 Hva vil vi? Årsmøte Hordaland 2012 Sentrale, kollektive tariffavtalar om arbeidstid for pedagogar i barnehage og skole. Ein reduksjon av både leseplikta og den bundne tida i skolen At tid til for og etterarbeid og leseplikta vert sett i samanheng i arbeidstidsavtale. For å sikre tid til kjerneoppgåvene, må tid til for- og etterarbeid knytast direkte til undervisningsoppgåvene Utdanningsforbundet skal arbeide for auka tid til kontaktlærararbeidet. Kreve at nye avtaler og arbeidsoppgåver må bli fullfinansiert. s7

8 Landsmøtet 2012 sentrale arbeidstidsavtalar for lærarprofesjonen i heile utdanningssystemet. Avtalane må sikre eit profesjonelt handlingsrom, vern mot for høg arbeidsbyrde og setje lærarar og leiarar i stand til å ivareta samfunnsoppdraget og dei profesjonsetiske forpliktingane. Lærarar må få auka innverknad på organiseringa av arbeidet og kva arbeidstida skal brukast til, gjennom sentrale avtalar som sikrar tid til blant anna individuelt for- og etterarbeid, samarbeid, fagleg ajourføring og kompetanseutvikling. Arbeidstidsavtalane må byggje på at den einskilde arbeidsplass er sikra ressursar gjennom forskrift og lovverk som står i forhold til talet på barn og elevar og deira lovfesta krav til opplæring s8

9 Hva vil KS? Kommunal arbeidstid? Rektor bestemmer? KS om barnehage: Etter KS syn vil det være urimelig med avtaleregulerte særordninger for deler av personalet. Den enkelte kommune og den enkelte barnehage må selv kunne disponere personalet i forhold til de oppgaver som skal løses og avsette tid til de oppgaver som skal utføres, herunder planlegging, faglig oppdatering m.m. s9

10 Felles mål og egne mål Utdanningsforbundet Vern for lærerne Kvalitet i opplæringen KS Effektiv drift Kvalitet i opplæringen s10

11 2013 Skoleåret 2013-2014 avsluttes med et Hovedtariffoppgjør. Som tidligere år kan SFS 2213 bli et tema dersom ikke partene kommer frem til enighet om ny avtale før. Partene står nøyaktig samme sted som tidligere… s11

12 Hva kan skje? Prolongering 1 år –Dersom partene ser at mellomoppgjøret 2015 er et gunstigere tidspunkt å ta inn SFS 2213 enn et Hovedoppgjør Prolongering 2 år –Dersom partene følger vanlig praksis og legger neste Hovedtariffoppgjør inn som tvisteløsning Prolongering 4 år –Dersom partene ser at de trenger mer tid til å komme frem til en varig og bærekraftig avtale s12

13 Kommunalisert arbeidstid Helt ny avtale s13

14 Hva er problemet med SFS 2213 Forholdet mellom leseplikt og skoletid/fellestid Urettferdig leseplikt? For lite kontaktlærertid s14

15 fortsett Uklart undervisningsbegrep Annen tid med elever Vanskelig å forstå Den har en stor del av arbeidstiden som leder ikke har styringsrett over (og heller ikke innsyn eller oversikt over) s15

16 Forts. Begge parter er misfornøyd med avtalen = helt ny avtale? = tar tid = prolongering? Eller slåss for det vi har? s16

17 s17

18 http://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/GSU/En% 20kollektiv%20og%20attraktiv%20skole.pdf Evaluering av sentral initiertehttp://www.sintef.no/upload/Teknologi_og_samfunn/GSU/En% 20kollektiv%20og%20attraktiv%20skole.pdf –http://www.fafo.no/pub/rapp/508/508-kort.pdfhttp://www.fafo.no/pub/rapp/508/508-kort.pdf –http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2000/rund skriv-f-044-00.html?id=108637http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rundskriv/2000/rund skriv-f-044-00.html?id=108637 s18


Laste ned ppt "Arbeidstid – Bakgrunn-status-fremtid AT-samling Utdanningsforbundet Bergen juni 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google