Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro"— Utskrift av presentasjonen:

1 Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro
Fagsjef Kompetanse i NELFO/TELFO Tlf. arbeid, direkte: Adresse: Tlf. arbeid, sentralbord: Essendrops gate 3 Mobil telefon: Boks Majorstua Telefaks arbeid: OSLO E-post: Hjemmeside:                 Faglig råd elektro

2 Fagopplæring - Ny utdanningsreform
”Kunnskapsløftet” Bygger på Stortingsmelding nr ”Kultur for læring” Kvalitetsutvalgets innstilling 2003 er grunnlag for stortingsmelding nr Faglig råd elektro

3 Grunnopplæring 13 år Høyskole Universitet Fagskole Grunnskole – 10. år
Videregående Opplæring 11.– 13. Student 14. Læretid Fagarbeidere Fagskole ”Tekn fagskole ” (2årig) Folkehøyskoler mm. Min 0,5 år Maks 2 år Faglig råd elektro

4 Stortingsmelding nr. 30. 2004 – Kultur for læring
Ny struktur for videregående opplæring fra høst 2006 Yrkesfaglig studieretning skal gi bredere og mer generell kompetanse Praktisk opplæring og profesjonskompetanse gis av næringslivet Faglig råd elektro

5 St.meld.30 – Kap7.1 Dagens tilbudsstruktur
12 yrkesfaglige studieretninger Reduseres til ni 102 videregående kurs 1 Reduseres til 224 forskjellige yrkesfag Ønske om reduksjoner i antall fagbrev Faglig råd elektro

6 Utdanningsdirektoratet
Rådgivende organ DEP Utdanningsdirektoratet Egen direktør for yrkesfaglig utdanning Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15 representanter. SRY Det opprettes ni faglige råd, et for hvert utdanningsprogram Faglige råd Her er det viktig med engasjement fra bedriftsrepresentanter Fagutvalg Faglig råd elektro

7 Utdanningsprogrammene i videregående opplæring
De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring (studieforberedende programmer er kursivert) vil bli: * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og næringsmiddelfag * Helse- og sosialfag * Design og håndverksfag * Medier og kommunikasjon * Service og samferdsel * Naturbruk * Studiespesialisering * Idrettsfag * Musikk, dans og drama Når det gjelder fag- og yrkesopplæringen, er det opprettet ni faglige råd som skal utarbeide forslag til kompetanseplattformer som læreplanarbeidet i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal ta utgangspunkt i. Det er også sendt ut invitasjon til deltakelse i læreplangruppene. Mer informasjon om dette finnes på Faglig råd elektro

8 St.meld.30 – Kap7.5 Prinsipper for enklere tilbudsstruktur
                                                                            Figur 7.1: Modell for organisering og tilrettelegging av utdanningsprogram for yrkesfaglige studieretninger Faglig råd elektro

9 Nye betegnelser Strukturen i videregående opplæring Denne vil bli noe endret, men 2+2- modellen ligger fast. Endringene gjelder både betegnelser og sammensetninger av fag. Følgende endringer blir innført: Dagens betegnelser Nye betegnelser Studieretninger Utdanningsprogrammer Grunnkurs (GK) Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VKI) Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VKII) Videregående trinn 3 (Vg3) Kurs Programområde Felles allmenne fag Fellesfag (FF) Studieretningsfag Programfag Valgfrie programfag (VPF) i studieforberedende utdanningsprogrammer Prosjekt til fordypning (PF) i yrkesforberedende utdanningsprogrammer Videregående opplæring skal ha tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer. Faglig råd elektro

10 Allmennfagene i 13 årig grunnopplæringen
Studiespesialiserende retninger Yrkesfaglige retninger                                                                                                      Faglig råd elektro

11 Hvordan sikre rekruttering – Læreplass – bedriftens ansvar
Inntak grunnkurs elektro ca 4,5’ elever pr. år Antall avlagte fagprøver i elektrofag pr. år. ca 2,5’- 3000 ca 50% elektriker ca 20% telekom.mont/elektronikk ca 12% automatikerfag ca 6% everksfag Det er ca elektrikere i bransjen og nær 3000 løpende lærekontrakter. Lærlingetetthet i elektrikerfaget er 12 – 15 %. Det er en lærling på hver 8. elektriker Faglig råd elektro

12 Utdanningsprogram elektro
Krav til kompetanse beskrives i kompetanseplattformer for utdanningsprogrammet Vg3 Læretiden med praktisk opplæring gir rettigheter og faglig profil på fagbrev 100% bedrift 100% bedrift Vg2 FF = 20% FPF = 50% PF = 30% Vg2 Automatisering Vg2 Data/el.nikk Vg2 El.energi Vg2 Flyfag Vg2 Kulde- og v.pumpe Norsk 2t Engelsk 2t Samfunnsfag 3t Kroppsøving 2t prosjekter. utplassering styrking FF/allm.f Tiden i skole gir den yrkesteoretiske og grunnleggende praktiske opplæring. Vg1 FF = 30% FPF = 50% PF = 20% prosj.omr. valgfag Norsk 2t Matematikk 3t Naturfag 2t Engelsk 3t Kroppsøving 2t AutomatiseringEl.kraft El.nikk/data Faglig råd elektro

13 Vg1 Vg2 Vg3 Data/elektronikk Elektro El.energi Fly Automatisering
Automasjon Tavlemontør Fj.styrte.undervannsop. Elektro Automatisering Data/elektronikk Telekom.montør Data- elektroniker Romteknologi Elektriker Energimontør Energioperatør Heismontør Elektroreparatør El.motor- og transf.rep. Togelektrikker Signalmontør El.energi Fly Flysystemmekaniker Flystrukturmekaniker Flymotormekaniker Fly Avionikk Kulde-/varmepumpe Kulde-/ -montør FF 30% FPF 50% PF 20% FF 20% FPF 50% PF 30% Faglig råd elektro

14 Rekruttering og fagopplæring
Arbeidstakere skal være faglærte Kompetanse til den enkelte fagarbeider skal dokumenteres Rekruttering av arbeidskraft skjer i hovedsak gjennom videregående yrkesfaglig opplæring med læretid i bedrift Alternativt: Praksiskandidatordning Voksenlærling Utenlandsk arbeidskraft Faglig råd elektro

15 Fremtidens kompetansebehov ?
Grensene mellom fag viskes ut. Er den teknologiske utvikling er i ferd med å konservere dagens fagutdanning? Internkontrollsystemer - Myndigheter og marked setter nye krav til dokumentasjon av kompetanse Ivaretar gjeldende fagbrevordning myndighetenes og markedets krav til dokumentasjon av kompetanse. (gelder både ansatt og bedrift) Ivaretar gjeldende fagstruktur næringslivets og markedets krav til kombinasjonen av profesjonalitet og fleksibilitet hos fagarbeidere? Faglig råd elektro

16 Krav til ny fagopplæring
Effektiv fagutdanning Nasjonal standard Tilpasset den enkelte ungdom i utdanning og til lærebedrift Tilrettelagt for individuell utvikling Fleksibilitet mellom utdanningsprogram Ivareta krav ihht. IK-system Faglig råd elektro

17 Vg1 Vg2 Vg3 El.energifag Elektro Fordypning i fagemner Yrkesteori
Vg3 i skole Vg1 Vg2 Vg3 Elektriker Energimontør Energioperatør Heismontør Elektroreparatør El.motor- og transf.rep. Togelektrikker Signalmontør Elektro El.energifag Fordypning i fagemner Yrkesteori i læretiden Fagbrev med dokumentert kompetanse Dokumentert Kompetanse Vg2 Lærekontrakt Faglig råd elektro

18 Krav til ny fagopplæring
Obligatoriske og valgbare emner ? Obligatoriske Yrkesteoretisk og praktisk kompetanse Sikkerhet Kvalitet Holdninger Nøyaktighet/nullfeil Sluttkontroll Valgbare emner Alternative el.energifag Faglig råd elektro

19 Dokumentasjon Nasjonal standard Bedre enn dagens ordning
Beskrive kompetanse for den enkelte Ivareta krav ihht. IK systemet Krav til dokumentasjon ihht. Lover forskrifter normer Faglig råd elektro

20 Lover og forskrifter på Elområdet
Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr  Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg  Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg Forskrift om bruk og vedlikehold av elektro-medisinsk utstyr Forskrifter for elektriske anlegg - Forsyningsanlegg Forskrift om maritime elektriske anlegg  Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (sist endret ) Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer  Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område  Forskrift om elektrisk utstyr  Retningslinjer for prøving av maritime installasjoner    Retningslinjer for jording i maritime anlegg Faglig råd elektro

21 DSB Lover og forskrifter på elområdet
Til § 4, Registreringsplikt ”Forestå” innebærer overordnet faglig ledelse med virksomheten. Den faglige ledelse skal utøves aktivt og ha et reelt innhold. Dette innbærer blant annet at vedkommende må: påse at virksomheten innehar nødvendig kompetanse for å påta seg de oppdragene som er relevante, sørge for nødvendig kompetanseheving, herunder gjennomgang av sikkerhetsforskriftene, sørge for at kvalifisert personell blir benyttet til de enkelte arbeidsoppdrag, sørge for at de som utfører har tilgang på nødvendig verktøy, verneutstyr og lignende, stå ansvarlig for valg av løsning og utførelse og påse at dette oppfyller sikkerhetskravene i forskrift og norm, påse at det utføres sluttkontroll av arbeidet og at denne er tilfredstillende, stå ansvarlig for at det utarbeides nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget og at denne overleveres anleggseier, kontrollere og evaluere HMS-aktiviteter innfor eget ansvarsområde og på bakgrunn av dette foreta nødvendige justeringer. Det vises til bestemmelsene i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Faglig råd elektro

22 "Faglig virkeområde" er de(t) område(r) virksomheten til daglig utøver aktivitet innen. Aktuelle faglige virkeområder vil være: lavspenning bygningsinstallasjoner lavspenning industriinstallasjoner elektriske anlegg i sykehus elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) elektriske anlegg i EX-områder høyspenningsanlegg i bygninger lavspenning forsyningsanlegg høyspenning forsyningsanlegg lavspenning ledningsanlegg høyspenning ledningsanlegg elektriske anlegg knyttet til jernbane og sporveisdrift maritime elektriske anlegg Det forutsettes at virksomheten er kvalifisert til å prosjektere, utføre og vedlikeholde installasjoner på de faglige virkeområdene de oppgir i registeret. De oppgitte opplysninger vil bli underlagt tilsyn. Faglig råd elektro

23 har fullført den fastsatte læretid i faget
Dokumentasjon Fagbrev N. N. har fullført den fastsatte læretid i faget Elektriker Med resultat:…………… Dekker dette fagbrev bedriftens og fagarbeiders krav til dokumentasjon av kompetanse Faglig råd elektro

24 har fullført den fastsatte læretid i faget
Nye fagbrev Fagbrev N. N. har fullført den fastsatte læretid i faget Elektriker Med resultat:…………… Kompetanseprofil med oversikt over gjennomførte moduler og måloppnåelse er gitt i underliggende dokumentasjon (mappe/CV) skal dokumentere kompetanse Faglig råd elektro

25 bygningsinstallasjoner
Dokumentasjon Fagbrev N. N. har fullført den fastsatte læretid i faget Elektriker område bygningsinstallasjoner Med resultat:…………… Hva med denne? Faglig råd elektro

26 Fagbrev med fagområder
Mappevurdering ivaretar dokumentasjon av kompetanse og utfylling av Cv fra første skoledag Fagutdanningen gjøres bedre tilpasset den enkelte bedrift Bedre dokumentasjon på den enkeltes kompetanse Mindre ressurskrevende Skaper flere læreplasser Faglig råd elektro

27 Lærlingene lever farlig For mange ulykker har følgende konklusjon: ”ulykken skyldtes brudd på Fsl”
-Nå må installatørvirksomhetene skjerpe seg, sier Oddmund Foss , fungerende avdelingsleder for elektriske anlegg i DSB. Lærlinger skal ikke jobbe selvstendig på elektriske anlegg. Likevel er lærlingene nå den mest ulykkesutsatte gruppen i norske installasjonsvirksomheter. Av 52 kjente uhell innen installatørvirksomhetene var lærlinger og hjelpearbeidere involvert i hele 16 hendelser, noe som utgjør over 30 prosent av ulykkene. Lærlingene som utgjør ca 12% av ansatte og som ikke har lov til å jobbe selvstendig er utsatt for 30% av kjente uhell Faglig råd elektro

28 Sikkerhet Hvordan følges kravene til HMS og FSL opp i din Skole ?
Bedrift ? Opplæringskontor ? Faglig råd elektro

29 Lærling i bedrift Tilskudd (Rundskriv F-04-03) Fagopplæringskontor
Opplæringsansvarlig Fagprøve Lønn ved skolegang TAF Faglig råd elektro

30 Læreplan Vg1 elektro Faglig råd elektro

31 Andre nyheter: Bachelorutdanning Fra fagbrev til ingeniør
Resultat første avgangskull vår 2005 Meget gode resultat Faglig råd elektro

32 * * Rådets anbefaling på fagstruktur Vg3 * = Faglig råd anbefaler at
vg2 automatisering og vg2 kulde også skal kunne ta inn elever fra vg1 TIP dersom krav til kompetanse er ivaretatt * Automasjon -prosess -elektromekanisk Fj.styrte.undervannsop 3+1,5 Elektro Automatisering Tavlemontør Data/elektronikk Telekom.montør ,5 Data- elektroniker Romteknologi 3+1,5 El.energi Elektriker -bygg -tekn.el -maritim Energimontør Energioperatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Elektroreparatør El.motor- og transf.rep 2+2,5 Fly Flyteknikk Flysystemmekaniker Flystrukturmekaniker 3+2 Flymotormekaniker * Avionikk Avionikk Kulde-/varmepumpe Kulde-/ -montør 4,5år 5år 4år 1år 2år 3år Faglig råd elektro

33 * * * = Faglig råd anbefaler at Elektro Fagbrev Vg1 Vg2 Vg3 Fagskole
vg2 automatisering og vg2 kulde også skal kunne ta inn elever fra vg1 TIP dersom krav til kompetanse er ivaretatt Vg1 Vg2 Vg3 * Elektro Automatisering Automasjon -prosess -el.mek. Fj.styrte.undervannsop 3+1,5 Fagbrev Tavlemontør Data/elektronikk Telekom.montør ,5 Data- elektroniker Romteknologi 3+1,5 Fagskole El.energi Elektriker -bygg -tekn.el -maritim Energimontør Energioperatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Elektroreparatør El.motor- og tr..rep 2+2,5 Høgskole Universitet 1)Læreplanen skal etter kunnskapsløftet bygge på en lokal forankring. Hvordan vil ei fremtidig opplæringsbok ute i bedriftene være oppbygd faglig? 2) Det har vært kjørt endel fylkesvise forsøksprosjekter i "alternative prøve -og vurderingsformer,- bl.a. så er Troms nå med i et prosjekt kalt "Vandreboka" i 4-årig løp. Vil disse forsøksprosjektene bli implementert i de nye læreplanene? Fly Flyteknikk Flysystemmek. Flystrukturmek. 3+2 Flymotormek. * Avionikk Avionikk Kulde-/v.pumpe Kulde-/ -montør 4,5år 5år 4år 1år 2år 3år Faglig råd elektro


Laste ned ppt "Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google