Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Faglig råd elektro1 Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro Fagsjef Kompetanse i NELFO/TELFO Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse: Tlf. arbeid, sentralbord:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Faglig råd elektro1 Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro Fagsjef Kompetanse i NELFO/TELFO Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse: Tlf. arbeid, sentralbord:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Faglig råd elektro1 Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro Fagsjef Kompetanse i NELFO/TELFO Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse: Tlf. arbeid, sentralbord: 23 08 77 00 Essendrops gate 3 Mobil telefon: 917 65 655 Boks 5467 Majorstua Telefaks arbeid: 23 08 77 01 0305 OSLO E-post: gunnarv@nelfo.no Hjemmeside: http://www.nelfo.no

2 Faglig råd elektro2 Fagopplæring - Ny utdanningsreform ”Kunnskapsløftet” Bygger på Stortingsmelding nr. 30. 2004 ”Kultur for læring” Kvalitetsutvalgets innstilling 2003 er grunnlag for stortingsmelding nr 30 2004.

3 Faglig råd elektro3 Grunnopplæring 13 år Grunnskole 1.– 10. år Videregående Opplæring 11.– 13. Høyskole Universitet Student 14. Fagskole ”Tekn fagskole ” (2årig) Folkehøyskoler mm. Min 0,5 år Maks 2 år Fagarbeidere Læretid

4 Faglig råd elektro4 Stortingsmelding nr. 30. 2004 – Kultur for læring Ny struktur for videregående opplæring fra høst 2006 Yrkesfaglig studieretning skal gi bredere og mer generell kompetanse Praktisk opplæring og profesjonskompetanse gis av næringslivet

5 Faglig råd elektro5 St.meld.30 – Kap7.1 Dagens tilbudsstruktur 12 yrkesfaglige studieretninger –Reduseres til ni 102 videregående kurs 1 –Reduseres til 35 - 50 224 forskjellige yrkesfag –Ønske om reduksjoner i antall fagbrev

6 Faglig råd elektro6 Rådgivende organ Utdannings direktoratet DEP SRY Faglige råd Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) 15 representanter. Det opprettes ni faglige råd, et for hvert utdanningsprogram Fagutvalg Her er det viktig med engasjement fra bedriftsrepresentanter Egen direktør for yrkesfaglig utdanning

7 Faglig råd elektro7 Utdanningsprogrammene i videregående opplæring * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag De 12 utdanningsprogrammene i videregående opplæring (studieforberedende programmer er kursivert) vil bli: * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og næringsmiddelfag * Helse- og sosialfag * Design og håndverksfag * Medier og kommunikasjon * Service og samferdsel * Naturbruk * Studiespesialisering * Idrettsfag * Musikk, dans og drama Når det gjelder fag- og yrkesopplæringen, er det opprettet ni faglige råd som skal utarbeide forslag til kompetanseplattformer som læreplanarbeidet i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal ta utgangspunkt i. Det er også sendt ut invitasjon til deltakelse i læreplangruppene. Mer informasjon om dette finnes på http://www.skolenettet.no http://www.skolenettet.no

8 Faglig råd elektro8 Figur 7.1: Modell for organisering og tilrettelegging av utdanningsprogram for yrkesfaglige studieretninger St.meld.30 – Kap7.5Prinsipper for enklere tilbudsstruktur

9 Faglig råd elektro9 Nye betegnelser Strukturen i videregående opplæring Denne vil bli noe endret, men 2+2- modellen ligger fast. Endringene gjelder både betegnelser og sammensetninger av fag. Følgende endringer blir innført: Dagens betegnelserNye betegnelser Studieretninger Utdanningsprogrammer Grunnkurs (GK)Videregående trinn 1 (Vg1) Videregående kurs 1 (VKI)Videregående trinn 2 (Vg2) Videregående kurs 2 (VKII)Videregående trinn 3 (Vg3) KursProgramområde Felles allmenne fagFellesfag (FF) StudieretningsfagProgramfag Valgfrie programfag (VPF) i studieforberedende utdanningsprogrammer Prosjekt til fordypning (PF) i yrkesforberedende utdanningsprogrammer Videregående opplæring skal ha tre studieforberedende og ni yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

10 Faglig råd elektro10 Studiespesialiserende retninger Yrkesfaglige retninger Allmennfagene i 13 årig grunnopplæringen

11 Faglig råd elektro11 Hvordan sikre rekruttering – Læreplass – bedriftens ansvar Inntak grunnkurs elektro ca 4,5’- 5000 elever pr. år Antall avlagte fagprøver i elektrofag pr. år. ca 2,5’- 3000 –ca 50% elektriker –ca 20% telekom.mont/elektronikk –ca 12% automatikerfag –ca 6% everksfag Det er ca 20 000 elektrikere i bransjen og nær 3000 løpende lærekontrakter. Lærlingetetthet i elektrikerfaget er 12 – 15 %. Det er en lærling på hver 8. elektriker

12 Faglig råd elektro12 Utdanningsprogram elektro FF = 30%FPF = 50% Automatisering El.kraft El.nikk/data PF = 20% prosj.omr. valgfag Vg1 FF = 20%FPF = 50%PF = 30% Vg2 -Vg2 Automatisering -Vg2 Data/el.nikk -Vg2 El.energi -Vg2 Flyfag -Vg2 Kulde- og v.pumpe prosjekter. utplassering styrking FF/allm.f Vg3 100% bedrift Krav til kompetanse beskrives i kompetanseplattformer for utdanningsprogrammet Norsk 2t Matematikk 3t Naturfag2t Engelsk 3t Kroppsøving 2t Norsk 2t Engelsk 2t Samfunnsfag 3t Kroppsøving 2t Tiden i skole gir den yrkesteoretiske og grunnleggende praktiske opplæring. Læretiden med praktisk opplæring gir rettigheter og faglig profil på fagbrev

13 Faglig råd elektro13 Kulde-/varmepumpe Kulde-/ -montør Elektro Vg1Vg2 Vg3 Automatisering Automasjon Tavlemontør Fj.styrte.undervannsop. El.energi Elektriker Energimontør Energioperatør Heismontør Elektroreparatør El.motor- og transf.rep. Togelektrikker Signalmontør Fly Flysystemmekaniker Flystrukturmekaniker Flymotormekaniker Avionikk Data/elektronikk Telekom.montør Data- elektroniker Romteknologi FF 30% FPF 50% PF 20% FF 20% FPF 50% PF 30%

14 Faglig råd elektro14 Rekruttering og fagopplæring Arbeidstakere skal være faglærte Kompetanse til den enkelte fagarbeider skal dokumenteres Rekruttering av arbeidskraft skjer i hovedsak gjennom videregående yrkesfaglig opplæring med læretid i bedrift Alternativt: –Praksiskandidatordning –Voksenlærling Utenlandsk arbeidskraft

15 Faglig råd elektro15 Fremtidens kompetansebehov ? Grensene mellom fag viskes ut. –Er den teknologiske utvikling er i ferd med å konservere dagens fagutdanning? Internkontrollsystemer - Myndigheter og marked setter nye krav til dokumentasjon av kompetanse –Ivaretar gjeldende fagbrevordning myndighetenes og markedets krav til dokumentasjon av kompetanse. (gelder både ansatt og bedrift) Ivaretar gjeldende fagstruktur næringslivets og markedets krav til kombinasjonen av profesjonalitet og fleksibilitet hos fagarbeidere?

16 Faglig råd elektro16 Krav til ny fagopplæring Effektiv fagutdanning Nasjonal standard Tilpasset den enkelte ungdom i utdanning og til lærebedrift Tilrettelagt for individuell utvikling Fleksibilitet mellom utdanningsprogram Ivareta krav ihht. IK-system

17 Faglig råd elektro17 Elektro Vg1Vg2 Vg3 El.energifag Yrkesteori i læretiden Fagbrev med dokumentert kompetanse Vg3 i skole Fordypning i fagemner Dokumentert Kompetanse Vg2 Lærekontrakt Elektriker Energimontør Energioperatør Heismontør Elektroreparatør El.motor- og transf.rep. Togelektrikker Signalmontør

18 Faglig råd elektro18 Krav til ny fagopplæring Obligatoriske og valgbare emner ? –Obligatoriske Yrkesteoretisk og praktisk kompetanse Sikkerhet Kvalitet Holdninger Nøyaktighet/nullfeil Sluttkontroll –Valgbare emner Alternative el.energifag

19 Faglig råd elektro19 Dokumentasjon Nasjonal standard Bedre enn dagens ordning Beskrive kompetanse for den enkelte Ivareta krav ihht. IK systemet Krav til dokumentasjon ihht. –Lover –forskrifter –normer

20 Faglig råd elektro20 Lover og forskrifter på Elområdet Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften)Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontrollforskriften) Forskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anleggForskrift om registrering av virksomheter som prosjekterer, utfører og vedlikeholder elektriske anlegg Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av lavspenningsanlegg Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av høyspenningsanlegg Forskrift om bruk og vedlikehold av elektro-medisinsk utstyr Forskrifter for elektriske anlegg - Forsyningsanlegg Forskrift om maritime elektriske anlegg Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (sist endret 010305)Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område Forskrift om elektrisk utstyr Retningslinjer for prøving av maritime installasjoner Retningslinjer for jording i maritime anlegg

21 Faglig råd elektro21 DSB Lover og forskrifter på elområdet Til § 4, Registreringsplikt ”Forestå” innebærer overordnet faglig ledelse med virksomheten. Den faglige ledelse skal utøves aktivt og ha et reelt innhold. Dette innbærer blant annet at vedkommende må: påse at virksomheten innehar nødvendig kompetanse for å påta seg de oppdragene som er relevante, sørge for nødvendig kompetanseheving, herunder gjennomgang av sikkerhetsforskriftene, sørge for at kvalifisert personell blir benyttet til de enkelte arbeidsoppdrag, sørge for at de som utfører har tilgang på nødvendig verktøy, verneutstyr og lignende, stå ansvarlig for valg av løsning og utførelse og påse at dette oppfyller sikkerhetskravene i forskrift og norm, påse at det utføres sluttkontroll av arbeidet og at denne er tilfredstillende, stå ansvarlig for at det utarbeides nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget og at denne overleveres anleggseier, kontrollere og evaluere HMS-aktiviteter innfor eget ansvarsområde og på bakgrunn av dette foreta nødvendige justeringer. Det vises til bestemmelsene i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

22 Faglig råd elektro22 "Faglig virkeområde" er de(t) område(r) virksomheten til daglig utøver aktivitet innen. Aktuelle faglige virkeområder vil være: lavspenning bygningsinstallasjoner lavspenning industriinstallasjoner elektriske anlegg i sykehus elektriske anlegg i løfteinnretninger (heiser) elektriske anlegg i EX-områder høyspenningsanlegg i bygninger lavspenning forsyningsanlegg høyspenning forsyningsanlegg lavspenning ledningsanlegg høyspenning ledningsanlegg elektriske anlegg knyttet til jernbane og sporveisdrift maritime elektriske anlegg Det forutsettes at virksomheten er kvalifisert til å prosjektere, utføre og vedlikeholde installasjoner på de faglige virkeområdene de oppgir i registeret. De oppgitte opplysninger vil bli underlagt tilsyn.

23 Faglig råd elektro23 Fagbrev N. har fullført den fastsatte læretid i faget Elektriker Med resultat:…………… Dekker dette fagbrev bedriftens og fagarbeiders krav til dokumentasjon av kompetanse Dokumentasjon

24 Faglig råd elektro24 Nye fagbrev skal dokumentere kompetanse Fagbrev N. har fullført den fastsatte læretid i faget Elektriker Med resultat:…………… Kompetanseprofil med oversikt over gjennomførte moduler og måloppnåelse er gitt i underliggende dokumentasjon (mappe/CV)

25 Faglig råd elektro25 Fagbrev N. har fullført den fastsatte læretid i faget Elektriker område bygningsinstallasjoner Med resultat:…………… Hva med denne? Dokumentasjon

26 Faglig råd elektro26 Fagbrev med fagområder Mappevurdering ivaretar dokumentasjon av kompetanse og utfylling av Cv fra første skoledag Fagutdanningen gjøres bedre tilpasset den enkelte bedrift Bedre dokumentasjon på den enkeltes kompetanse Mindre ressurskrevende Skaper flere læreplasser

27 Faglig råd elektro27 Lærlingene lever farlig For mange ulykker har følgende konklusjon: ”ulykken skyldtes brudd på Fsl” -Nå må installatørvirksomhetene skjerpe seg, sier Oddmund Foss, fungerende avdelingsleder for elektriske anlegg i DSB. Lærlinger skal ikke jobbe selvstendig på elektriske anlegg. Likevel er lærlingene nå den mest ulykkesutsatte gruppen i norske installasjonsvirksomheter. Av 52 kjente uhell innen installatørvirksomhetene var lærlinger og hjelpearbeidere involvert i hele 16 hendelser, noe som utgjør over 30 prosent av ulykkene. Lærlingene som utgjør ca 12% av ansatte og som ikke har lov til å jobbe selvstendig er utsatt for 30% av kjente uhell

28 Faglig råd elektro28 Sikkerhet Hvordan følges kravene til HMS og FSL opp i din Skole ? Bedrift ? Opplæringskontor ?

29 Faglig råd elektro29 Lærling i bedrift Tilskudd ( Rundskriv F-04-03)( Rundskriv F-04-03) Fagopplæringskontor Opplæringskontor Opplæringsansvarlig Fagprøve Lønn ved skolegang TAF

30 Faglig råd elektro30 Læreplan Vg1 elektro

31 Faglig råd elektro31 Andre nyheter: Bachelorutdanning Fra fagbrev til ingeniør Resultat første avgangskull vår 2005 Meget gode resultat

32 Faglig råd elektro32 Kulde-/varmepumpe Vg1Vg2 Vg3 Automatisering El.energi Fly Rådets anbefaling på fagstruktur Vg3 Kulde-/ -montør 2+2 Flysystemmekaniker Flystrukturmekaniker 3+2 Flymotormekaniker Avionikk 3+2 Telekom.montør 2+2,5 Elektriker-bygg -tekn.el -maritim Energimontør Energioperatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Elektroreparatør El.motor- og transf.rep. 2+2 Elektro Flyteknikk Avionikk Tavlemontør 2+2 Automasjon -prosess -elektromekanisk Fj.styrte.undervannsop 3+1,5 1år 2år 5år4,5år Data/elektronikk Data- elektroniker Romteknologi 3+1,5 2+2,5 3år 4år * * * = Faglig råd anbefaler at vg2 automatisering og vg2 kulde også skal kunne ta inn elever fra vg1 TIP dersom krav til kompetanse er ivaretatt

33 Faglig råd elektro33 Kulde-/v.pumpe Vg1Vg2Vg3 Automatisering El.energi Fly Kulde-/ -montør 2+2 Flysystemmek. Flystrukturmek. 3+2 Flymotormek. Avionikk 3+2 Telekom.montør 2+2,5 Elektriker-bygg -tekn.el -maritim Energimontør Energioperatør Heismontør Signalmontør Togelektriker Elektroreparatør El.motor- og tr..rep. 2+2 Elektro Flyteknikk Avionikk Tavlemontør 2+2 Automasjon -prosess -el.mek. Fj.styrte.undervannsop 3+1,5 Data/elektronikk Data- elektroniker Romteknologi 3+1,5 2+2,5 1år2år 5år4,5år 3år 4år * * FagbrevFagbrev Fagskole Høgskole Universitet * = Faglig råd anbefaler at vg2 automatisering og vg2 kulde også skal kunne ta inn elever fra vg1 TIP dersom krav til kompetanse er ivaretatt


Laste ned ppt "Faglig råd elektro1 Gunnar Visnes Leder i faglig råd Elektro Fagsjef Kompetanse i NELFO/TELFO Tlf. arbeid, direkte: 23 08 77 24 Adresse: Tlf. arbeid, sentralbord:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google