Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

INGEVA Evaluering av ingeniørutdanninger som følger rammeplan. Presentasjon av prosjektplan. Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "INGEVA Evaluering av ingeniørutdanninger som følger rammeplan. Presentasjon av prosjektplan. Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT."— Utskrift av presentasjonen:

1 INGEVA Evaluering av ingeniørutdanninger som følger rammeplan. Presentasjon av prosjektplan. Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT

2 11.12.2014| | 2 Evalueringsoppdraget  Evalueringen utføres av NOKUT på oppdrag fra KD (brev datert 06.07.06).  Evalueringen gjelder alle utdanninger som følger rammeplanen for ingeniørutdanninger, sist fastsatt 1. desember 2005.  Mål for evalueringen er gitt i oppdragsbrevet, hvor det også gis en rekke føringer for evalueringens fokus, tema og evalueringsprosessen. Oppdraggivers krav og forventninger til evalueringen er bygget inn i prosjektbeskrivelsen.

3 11.12.2014| | 3 Formål  Evalueringen skal fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag for videre utvikling av utdanningene.  Evalueringen skal gi et grunnlag for å vurdere dagens organisering av ingeniørutdanningene. Overordnet perspektiv  Evalueringen skal ha samhandlingen mellom utdanning, FoU-virksomhet og arbeidsliv som et overordnet perspektiv.

4 11.12.2014| | 4 Mål og tema for evalueringen: Kvalitet og relevans Målsettingen med evalueringen er å kartlegge situasjonen ved de ingeniørfaglige utdanningene på følgende områder:  Institusjonenes rekrutteringsarbeid (kvalitet og organisering)  Studentenes studieforutsetninger  Studieinnsats og medinnflytelse  Oppfølging av studentene og gjennomstrømning  Studentenes sluttkompetanse  Ingeniørutdannernes kompetanse  Faglig nivå og kvalitet: programkvalitet og kvalitet i gjennomføringen (skal også innbefatte infrastruktur)  Fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø  FoU som grunnlag for kunnskapsbasert ingeniørutdanning  Utdanningens organisering og faglig ledelse  Relevans i utdanningen (innbefatter også praksis)  Strategi for utviklingen av faget  Den internasjonale dimensjonen ved utdanningen

5 11.12.2014| | 5 (Mål og tema, forts)  Alle relevante forhold som er viktige for kvalitet må vurderes, men det skal særlig fokuseres på forhold knyttet til utdanningenes relevans og samhandling med arbeidsliv. Evalueringen skal gi god kunnskap om hvor det bør gjøres en særlig innsats for å heve kvaliteten på utdanningene. Det forventes at sluttrapporten har et tydelig internasjonalt perspektiv.

6 11.12.2014| | 6 Metode 1. Selvevaluering ved institusjonene 2. Kandidatundersøkelse 3. Avtakerundersøkelse 1: Spørreundersøkelse i et utvalg bedrifter/organisasjoner som er avtakere av kandidatene 4. Avtakerundersøkelse 2: Intervjuer blant et utvalg av respondentene under punkt 3 5. Undersøkelse av faglig nivå og kvalitet i ingeniørutdanningene: ”benchmarking” 6. Institusjonsbesøk.

7 11.12.2014| | 7 Undersøkelser  Selvevaluering ved institusjonene  Selvevalueringen gjennomføres i institusjonene i perioden mars – mai 2007. Data fra selvevalueringen vil dels bli nyttet som grunnlag for delrapportering og sluttrapport, og dels i planleggingen av de senere undersøkelsene.  Kandidatundersøkelse  Kandidatundersøkelsen skal belyse situasjonen for utdannede ingeniører fra de aktuelle utdanningene i arbeidslivet.

8 11.12.2014| | 8 Avtakerundersøkelser 1. Spørreundersøkelse i et utvalg bedrifter/organisasjoner som er avtakere av kandidatene  Det gjennomføres en spørreundersøkelse i offentlige og private organisasjoner og bedrifter som sysselsetter kandidater fra ingeniørstudiene. En tar en sikte på å innhente vurderinger fra arbeidsgiverne når det gjelder studentenes arbeidslivskompetanse, faglig nivå og relevans, samt erfaringer med/oppfatninger om fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø. 2. Intervjuer blant et utvalg av respondentene over  Undersøkelsen tar sikte på å utdype informasjon fra spørreundersøkelsen når det gjelder arbeidslivets behov for ingeniører, kvalitet, nivå og fokusering i norsk ingeniørutdanning i nasjonalt og internasjonalt perspektiv, arbeidslivets syn på utvikling og fremtidige behov mm.

9 11.12.2014| | 9 Undersøkelse av faglig nivå og kvalitet  Et fagpanel for hvert studieprogram i ingeniørutdanningene gjennomgår fagplaner, vurderer innhold, organisering og nivå i et internasjonalt perspektiv. Undersøkelsen kan inkludere gjennomgang av eksamensoppgaver og sensorrapporter, stikkprøvesensurering av eksamensbesvarelser med mer.

10 11.12.2014| | 10 Institusjonsbesøk  De allerede gjennomførte undersøkelsene skal danne bakgrunn for planlegging av institusjonsbesøkene, hvor vurdering av eksisterende utdanninger i ingeniørutdanning og strategi for utvikling skal stå i fokus. Både institusjonsperspektivet og samfunnsperspektivet vil stå sentralt.

11 11.12.2014| | 11 De sakkyndige Evalueringsledelsen-5 sakkyndige:  tre (inkl. leder) valgt på faglig grunnlag og med høy evalueringskompetanse, en student, en arbeidslivsrepresentant. Gruppa har medansvar for fremdrift, videreutvikling av prosjektet og oppfølging av ekspertgruppas beslutninger. Ekspertgruppa-15 sakkyndige:  to representanter for hvert program i ingeniørutdanningene (i alt 10), hentet fra høgre utdanning, instituttsektoren, næringsliv i Norden  fem studenter, en fra hvert studieprogram.

12 11.12.2014| | 12 Sekretariatet  En prosjektgruppe på fem personer fra NOKUT er til enhver tid aktiv i forhold til evalueringen. Fra en til alle er etter behov aktive som sekretærer.  Sekretariatet har hovedansvaret for fremdrift, budsjettkontroll og annen kvalitetssikring.  Sekretariatet har ansvar for å tilrettelegge og koordinere evalueringsarbeidet, redigere rapportene og skrive de deler av disse som ikke krever faglig kompetanse.

13 11.12.2014| | 13 Arbeidsdeling Neste lysark: tabell som viser bruk av sakkyndige i faser av evalueringen. Forkortelser:  EL: Evalueringsledelse  F: Faglige  S: Studenter  NOKUT: Sekretariatet  Oppdrag: Eksterne oppdragstakere

14 11.12.2014| | 14 Bruk av sakkyndige. Arbeidsdeling (plan) Planlegg ing Gjennom- føring AnalyseSkriving 1. Selvevaluering ELInstitusjon- ene ELEL, NOKUT 2. Kandidat- undersøkelse ELOppdrag Oppdrag/ EL, NOKUT 3. Spørre- undersøkelse ELNOKUTELEL, NOKUT 4. Oppfølgende intervjuer EL, F, SEL/F, S, NOKUT EL, F, SEL, NOKUT 5. Faglig nivå (benchm.) EL, FF, NOKUTFF 6. Institusjons- besøk ELEL, NOKUTELEL, NOKUT

15 11.12.2014| | 15 Følgende områder skal kartlegges:Datakilde*Bruk (A, B, C: delrapporter) Institusjonenes rekrutteringsarbeid (kvalitet og organisering) SelvevalueringA: Delrapport om rekruttering D: Sluttrapport Studentenes studieforutsetningerSelvevaluering Kvalitetsreformen, delrapport 6 og underliggende materiale Institusjonsbesøk D: Sluttrapport Studieinnsats og medinnflytelseSelvevaluering. Kvalitetsreformen, delrapport 6 og underliggende materiale Institusjonsbesøk D: Sluttrapport Oppfølging av studentene og gjennomstrømning SelvevalueringInstitusjonsbesøk D: Sluttrapport Studentenes sluttkompetanseSelvevaluering NRTs karakterundersøkelse Institusjonsbesøk D: Sluttrapport Ingeniørutdannernes kompetanseSelvevalueringInstitusjonsbesøk D: Sluttrapport FoU som grunnlag for kunnskapsbasert ingeniørutdanning Selvevaluering Undersøkelse av faglig nivå nasjonalt og internasjonalt Institusjonsbesøk B: Delrapport om faglig nivå D: Sluttrapport Utdanningens organisering og faglig ledelse SelvevalueringInstitusjonsbesøk D: Sluttrapport

16 11.12.2014| | 16 Faglig nivå og kvalitet: programkvalitet og kvalitet i gjennomføringen (skal også innbefatte infrastruktur) Selvevaluering. Undersøkelse av faglig nivå nasjonalt og internasjonalt B: Delrapport om faglig nivå D: Sluttrapport Fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø Selvevaluering. Spørreundersøkelse i arbeidslivet/arbeidslivets organisasjoner, oppfulgt av intervjuer B: Delrapport om faglig nivå C: Delrapport om fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø D: Sluttrapport Relevans i utdanningen (innbefatter også praksis) Selvevaluering. Kandidatundersøkelse Spørreundersøkelse i arbeidslivet/arbeidslivets organisasjoner, oppfulgt av intervjuer B: Delrapport om faglig nivå C: Delrapport om fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø D: Sluttrapport Den internasjonale dimensjonen ved utdanningen Selvevaluering. Undersøkelse av faglig nivå nasjonalt og internasjonalt B: Delrapport om faglig nivå D: Sluttrapport Strategi for utviklingen av faget Selvevaluering Plandokumenter Institusjonsbesøk D: Sluttrapport

17 11.12.2014| | 17 Planlagte rapporter  A: Delrapport om rekruttering  B: Delrapport om faglig nivå C: Delrapport om fagmiljøenes kontakt og samhandling med relevante eksterne miljø  D: Sluttrapport

18 11.12.2014| | 18 Tidsplan (1) Høst 2006 – 28. februar 2007Planleggingsfase 1. februar 2007Startkonferanse Mars – mai 2007Selvevaluering April/mai 2007 Spørreundersøkelse (arbeidsgivere) Juni – september 2007Analysefase Rapport om rekruttering Planlegging av institusjonsbesøk, benchmarking og intervjuer med arbeidsgivere 28. september 2007Delkonferanse 1: Fokus på arbeidslivets behov og forventninger

19 11.12.2014| | 19 Tidsplan (2) Høst 2007Undersøkelse av faglig nivå (benchmarking) Okt. – des. 2007Institusjonsbesøk Januar 2008Intervjuer med arbeidsgivere (oppfølging av spørreundersøkelse) 15. Februar 2008 (?)Delkonferanse 2: Faglig nivå. Utfordringer Høst 2007/vår 2008Kandidatundersøkelse Januar – mai 2008Bearbeide, analysere, konkludere. Skrive sluttrapport 31. Mai 2008(?)Sluttkonferanse

20 11.12.2014| | 20 Selvevaluering mars – mai 2007  Selvevalueringsdokumentet vil bli lagt ut på NOKUTs nettsider i uke 8, for tilbakmeldinger fra institusjonene/interessenter  Sendes ut til institusjonene i uke 9  Inneholder en tekstdel og en tabelldel

21 11.12.2014| | 21 Selvevalueringsdokumentet  Takstdelen har følgende tema: Oversikt over utdanninger, videre- og etterutdanning, kursvirksomhet Organisering, ledelse og styring Rekruttering og opptak, frafall og gjennomstrømning Studieforutsetninger og studieinnsats Medinnflytelse Ingeniørutdannernes kompetanse Faglig nivå og kvalitet (program, gjennomføring, infrastruktur) FoU som grunnlag for en kunnskapsbasert ingeniørutdanning Yrkesmessig relevans Internasjonalisering Studentenes sluttkompetanse Sammenfattende vurderinger  Tabellene i tabelldelen er knyttet opp mot temaene


Laste ned ppt "INGEVA Evaluering av ingeniørutdanninger som følger rammeplan. Presentasjon av prosjektplan. Rådgiver Astrid Børsheim, NOKUT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google