Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© Bergen kommune Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena Skolehelserådet – hvor står vi i dag ?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© Bergen kommune Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena Skolehelserådet – hvor står vi i dag ?"— Utskrift av presentasjonen:

1 © Bergen kommune Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena Skolehelserådet – hvor står vi i dag ?

2 © Bergen kommune Byrådsak: Melding om skolehelsetjenesten Mål for tjenesten: Et likeverdig skolehelsetilbud til alle byens barn og unge En skolehelsetjeneste som er en faglig ressurs for trivsels- og helsefremmende skoler En skolehelsetjeneste som bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid En skolehelsetjeneste som er faglig oppdatert med motiverte medarbeidere En skolehelsetjeneste med særlig fokus på forebyggende psykososialt arbeid og rusforebygging

3 © Bergen kommune Skolehelseråd – strategier og tiltak 1. Det opprettes et skolehelseråd som et forpliktende samarbeid mellom skolehelsetjenesten i bydelene, Helsevernetaten og andre helsefaggrupper som er involvert i barne- og ungdomshelsetjenesten, som fysio- og ergoterapitjenesten og psykiatritjenesten

4 © Bergen kommune Skolehelseråd Skolehelserådet – medlemmer Marit Voltersvik, overlege, helsevernetaten, leder av skolehelserådet Margaret Torbjørnsen, rådgiver, helsevernetaten (sekretær) Øyvind Erikson, skolelege, Fridalen skole, Årstad bydel Astrid Litland, helsesøster, skolehelsetjenesten, Fana bydel Hildegunn Mørk, resultatenhetsleder, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Arna bydel Ingeborg Øvrebø, helsesøster, Krohnengen skole, Bergenhus bydel …referansegruppe… Anita Eide, barnevernsjef, Arna, Postboks 73, Indre Arna Nina Harms, skolerådgiver, Olsvik skole, Laksevåg bydel Åslaug Kleiveland, fysioterapeut, Bergenhus bydel Bengt Anthun, resultatenhetsleder, Avdeling psykisk helse, Fyllingsdalen Hillevi Runshaug, rektor, Rothaugen skole, Rotthaugsgt 10, 5033 Bergen Ingunn Sebjørnsen, resultatenhetsleder, PPT, Årstad bydel

5 © Bergen kommune Skolehelseråd – oppgaver -ha oversikt over skolehelsetjenestens innhold og ressursbruk

6 © Bergen kommune Skolehelseråd – oppgaver Innhold  innhold i tjenesten kartlagt i 2005 i forbindelse med meldingen  anbefalinger ift innhold - april/mai 2008 Veileder 12/2004 Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010 Handlingsplan for integrering og mangfold 2007 – 2010 Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile 2008 – 2011 Økonomiplan 2008 - 2011  anbefalinger implementert - skoleår 2008/09  sjekk status 2009/10

7 © Bergen kommune Ressurser – avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (SSB) 20022003200420052006 Personell i alt140,038129,348132,808136,959149,189 leger12,85513,17911,35210,82710,772 fysioterapeuter12,4947,50310,00010,93611,675 helsesøstre81,62378,23679,66382,98089,696 jordmødre11,69911,44911,29912,01012,879 sykepleiere0,0000,0530,0001,1072,000 hjelpepleiere0,000 psykologer6,4007,0886,7876,4075,107 Annet personell14,96611,84013,70712,69116,660

8 © Bergen kommune Skolehelsetjenesten - oversikt over ressursbruk skolereleverÅrsverk – h.søstre Årsverk - leger 200511841000294.7 2007/0812941100??

9 © Bergen kommune Skolehelseråd – oppgaver - Å påvirke det faglige innhold i tjenesten, basert på medisinsk kunnskap og statlige og kommunale målsetninger, blant annet ved kontakt mot fagmiljø i høyskoler og universitet  Fagdager  Bidrar til utvikling av HsPro

10 © Bergen kommune Skolehelseråd – oppgaver - å utvikle rollen som faglig rådgiver for skolene i oppgaven med å utvikle ”et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”, jfr opplæringslova § 9a-1  Håndbok i spesialpedagogisk arbeid i Bergen kommune, 30.03.07 beskriver Tverrfaglig team på skolene ”Dette er et samarbeidsforum (også kalt helseteam) på den enkelte skole som er sammensatt av PPT, barnevern, skolehelsetjeneste i tillegg til representanter fra barnehagen/skolen. Styrer/rektor bør være med. Målsettingen er å få et godt samarbeid rundt barn og unge som er risikoutsatt”.

11 © Bergen kommune - rollen som faglig rådgiver for skolene  utarbeidet forslag til retningslinjer for tverrfaglig samarbeid med fokus på: miljø individ  forslagene må drøftes med Byrådsavd. for barnehage og skole  bydelene bruker ulike begreper (tverrfaglig team, oppvekstforum, ressursteam, samarbeidsforum, arbeidsmiljøutvalg, helseteam)

12 © Bergen kommune Skolehelseråd – oppgaver - Se til at skolehelsetjenestens lokalkunnskap om barn og unges helse systematiseres og blir bidrag til kommunal planlegging  Helsevernetaten samarbeider med UiB, og MFR om utvikling av HsPro  Kommunen har fått midler fra Hordaland fylkeskommune  Gjennomført drøftingsmøter med leverandør

13 © Bergen kommune Skolehelserådet – oppgaver - Se til at nye tiltak som settes i gang blir evaluert  Ikke gjort noe konkret her  Utvikling av HsPro vil gjør det lettere å evaluere tiltak  Samarbeid med Høgskolen og UiB aktuelt ?

14 © Bergen kommune Strategier og tiltak 2. Etablere et strukturert samarbeid med Byrådsavdeling for oppvekst, fylkeskommune, private skoleeiere Hordaland fylkeskommune vår 2007 Byrådsavd. for b.hage og skole vår 2008 Private skoleeiere vår 2009

15 © Bergen kommune Strategier og tiltak 3. Byrådet vil legge til rette for at det i hver bydel blir opprettet større skolelegestillinger. Skoleoverlegene skal som hovedregel arbeide systemrettet, men ha ansvar for en eller flere skoler i bydelen og på disse skolene delta i arbeid med enkeltelever der det ikke er naturlig å benytte fastlegen  Ikke gjort noe konkret i forhold til dette

16 © Bergen kommune Strategier og tiltak 4. Samhandling mellom skolehelsetjenesten og fastlegene styrkes  Forslag til retningslinjer er under arbeid

17 © Bergen kommune Strategier og tiltak 5. Helsesøstertjenesten prioriteres budsjettmessig de neste 5 årene gjennom psykiatrimidler og kommunal egenfinansiering slik at alle barn får tilbud om basisprogrammet, samtidig som tilbudet om ”åpen dør” hos helsesøster styrkes.  Midler til nye helsesøsterårsverk i 2006

18 © Bergen kommune Strategier og tiltak - Utvikle et mer likeverdig tilbud i bydelene  Fordeling av budsjettmidler i forhold til ulike kriterier  Informasjon om skolehelsetjenesten tilgjengelig på skolens ”hjemmesider” (01.05.08)  Utarbeide anbefalinger ift til innhold i tjenesten (01.05.08)  Felles retningslinjer/prosedyrer på noen få sårbare områder (01.06.08)

19 © Bergen kommune Skolehelseråd – strategier og tiltak Oppfølging av fravær Tverrfaglig samarbeid (individ og miljø) Opplysninger til og samarbeid med barneverntjenesten Samarbeid med fastlegene Andre områder ?

20 © Bergen kommune Fordeling av budsjettet Kriterier Antall barn 0-2 år Antall barn 3-5 år Antall elever på barne- og ungdomstrinnet Antall elever i videregående skole Antall ungdommer 16 – 19 år Antall barn med tiltak i familien (b.vern) Antall enslige forsørgere Antall barn med etnisk minoritetsbakgrunn Organisering av et spredt tjenestetilbud


Laste ned ppt "© Bergen kommune Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena Skolehelserådet – hvor står vi i dag ?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google