Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena
Skolehelserådet – hvor står vi i dag ? © Bergen kommune

2 Byrådsak: Melding om skolehelsetjenesten
Mål for tjenesten: Et likeverdig skolehelsetilbud til alle byens barn og unge En skolehelsetjeneste som er en faglig ressurs for trivsels- og helsefremmende skoler En skolehelsetjeneste som bidrar til at barn får rett hjelp til rett tid En skolehelsetjeneste som er faglig oppdatert med motiverte medarbeidere En skolehelsetjeneste med særlig fokus på forebyggende psykososialt arbeid og rusforebygging © Bergen kommune

3 Skolehelseråd – strategier og tiltak
1. Det opprettes et skolehelseråd som et forpliktende samarbeid mellom skolehelsetjenesten i bydelene, Helsevernetaten og andre helsefaggrupper som er involvert i barne- og ungdomshelsetjenesten, som fysio- og ergoterapitjenesten og psykiatritjenesten © Bergen kommune

4 Skolehelseråd Skolehelserådet – medlemmer
 Marit Voltersvik, overlege, helsevernetaten, leder av skolehelserådet Margaret Torbjørnsen, rådgiver, helsevernetaten (sekretær) Øyvind Erikson, skolelege, Fridalen skole, Årstad bydel Astrid Litland, helsesøster, skolehelsetjenesten, Fana bydel Hildegunn Mørk , resultatenhetsleder, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Arna bydel Ingeborg Øvrebø, helsesøster, Krohnengen skole, Bergenhus bydel …referansegruppe… Anita Eide, barnevernsjef, Arna, Postboks 73, Indre Arna Nina Harms, skolerådgiver, Olsvik skole, Laksevåg bydel Åslaug Kleiveland, fysioterapeut, Bergenhus bydel Bengt Anthun, resultatenhetsleder, Avdeling psykisk helse, Fyllingsdalen Hillevi Runshaug, rektor, Rothaugen skole, Rotthaugsgt 10, 5033 Bergen Ingunn Sebjørnsen, resultatenhetsleder, PPT, Årstad bydel Første møte Flere bydeler er representert. Innhold i skolehelsetjenesten. Produsere et dokument som gir faglige anbefallinger. Møter ca en gang i måned fremover. Referanse gruppe – sikre at skhtj er i takt med resten av verden, holder oss orientert om hvordan andre tjenester tenker og planlegger sine virksomheter, orienterer oss om viktige styrende dokumenter som andre har utarbeidet og som har relevans for skolehelsetjenesten. Sikrer at skolehelserådet ikke er isolert. Referansegruppe vil møte ca 2- 3 ganger i året. © Bergen kommune

5 Skolehelseråd – oppgaver
ha oversikt over skolehelsetjenestens innhold og ressursbruk © Bergen kommune

6 Skolehelseråd – oppgaver
Innhold innhold i tjenesten kartlagt i 2005 i forbindelse med meldingen anbefalinger ift innhold - april/mai 2008 Veileder 12/2004 Plan for psykisk helsearbeid 2007 – 2010 Handlingsplan for integrering og mangfold 2007 – 2010 Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile – 2011 Økonomiplan anbefalinger implementert - skoleår 2008/09 sjekk status 2009/10 © Bergen kommune

7 Ressurser – avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (SSB)
2002 2003 2004 2005 2006 Personell i alt 140,038 129,348 132,808 136,959 149,189 leger 12,855 13,179 11,352 10,827 10,772 fysioterapeuter 12,494 7,503 10,000 10,936 11,675 helsesøstre 81,623 78,236 79,663 82,980 89,696 jordmødre 11,699 11,449 11,299 12,010 12,879 sykepleiere 0,000 0,053 1,107 2,000 hjelpepleiere psykologer 6,400 7,088 6,787 6,407 5,107 Annet personell 14,966 11,840 13,707 12,691 16,660 © Bergen kommune

8 Skolehelsetjenesten - oversikt over ressursbruk
skoler elever Årsverk –h.søstre Årsverk - leger 2005 118 41000 29 4.7 2007/08 129 41100 ? © Bergen kommune

9 Skolehelseråd – oppgaver
- Å påvirke det faglige innhold i tjenesten, basert på medisinsk kunnskap og statlige og kommunale målsetninger, blant annet ved kontakt mot fagmiljø i høyskoler og universitet Fagdager Bidrar til utvikling av HsPro © Bergen kommune

10 Skolehelseråd – oppgaver
- å utvikle rollen som faglig rådgiver for skolene i oppgaven med å utvikle ”et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring”, jfr opplæringslova § 9a-1 Håndbok i spesialpedagogisk arbeid i Bergen kommune, beskriver Tverrfaglig team på skolene ”Dette er et samarbeidsforum (også kalt helseteam) på den enkelte skole som er sammensatt av PPT, barnevern, skolehelsetjeneste i tillegg til representanter fra barnehagen/skolen. Styrer/rektor bør være med. Målsettingen er å få et godt samarbeid rundt barn og unge som er risikoutsatt”. © Bergen kommune

11 - rollen som faglig rådgiver for skolene
utarbeidet forslag til retningslinjer for tverrfaglig samarbeid med fokus på: miljø individ forslagene må drøftes med Byrådsavd. for barnehage og skole bydelene bruker ulike begreper (tverrfaglig team, oppvekstforum, ressursteam, samarbeidsforum, arbeidsmiljøutvalg, helseteam) © Bergen kommune

12 Skolehelseråd – oppgaver
- Se til at skolehelsetjenestens lokalkunnskap om barn og unges helse systematiseres og blir bidrag til kommunal planlegging Helsevernetaten samarbeider med UiB, og MFR om utvikling av HsPro Kommunen har fått midler fra Hordaland fylkeskommune Gjennomført drøftingsmøter med leverandør Skolehelserådet kan ikke ta æren for at alt dette, men Marit Voltersvik bidrar © Bergen kommune

13 Skolehelserådet – oppgaver
- Se til at nye tiltak som settes i gang blir evaluert Ikke gjort noe konkret her Utvikling av HsPro vil gjør det lettere å evaluere tiltak Samarbeid med Høgskolen og UiB aktuelt ? © Bergen kommune

14 Strategier og tiltak 2. Etablere et strukturert samarbeid med Byrådsavdeling for oppvekst, fylkeskommune, private skoleeiere Hordaland fylkeskommune vår 2007 Byrådsavd. for b.hage og skole vår 2008 Private skoleeiere vår 2009 Hordaland fylkeskommune – samarbeid om helsefremmende tiltak, oppfølging av fravær, lokaler mm © Bergen kommune

15 Strategier og tiltak 3. Byrådet vil legge til rette for at det i hver bydel blir opprettet større skolelegestillinger. Skoleoverlegene skal som hovedregel arbeide systemrettet, men ha ansvar for en eller flere skoler i bydelen og på disse skolene delta i arbeid med enkeltelever der det ikke er naturlig å benytte fastlegen Ikke gjort noe konkret i forhold til dette © Bergen kommune

16 Strategier og tiltak 4. Samhandling mellom skolehelsetjenesten og fastlegene styrkes Forslag til retningslinjer er under arbeid © Bergen kommune

17 Strategier og tiltak 5. Helsesøstertjenesten prioriteres budsjettmessig de neste 5 årene gjennom psykiatrimidler og kommunal egenfinansiering slik at alle barn får tilbud om basisprogrammet, samtidig som tilbudet om ”åpen dør” hos helsesøster styrkes. Midler til nye helsesøsterårsverk i 2006 © Bergen kommune

18 Strategier og tiltak - Utvikle et mer likeverdig tilbud i bydelene
Fordeling av budsjettmidler i forhold til ulike kriterier Informasjon om skolehelsetjenesten tilgjengelig på skolens ”hjemmesider” ( ) Utarbeide anbefalinger ift til innhold i tjenesten ( ) Felles retningslinjer/prosedyrer på noen få sårbare områder ( ) © Bergen kommune

19 Skolehelseråd – strategier og tiltak
Oppfølging av fravær Tverrfaglig samarbeid (individ og miljø) Opplysninger til og samarbeid med barneverntjenesten Samarbeid med fastlegene Andre områder ? © Bergen kommune

20 Fordeling av budsjettet
Kriterier Antall barn 0-2 år Antall barn 3-5 år Antall elever på barne- og ungdomstrinnet Antall elever i videregående skole Antall ungdommer 16 – 19 år Antall barn med tiltak i familien (b.vern) Antall enslige forsørgere Antall barn med etnisk minoritetsbakgrunn Organisering av et spredt tjenestetilbud © Bergen kommune


Laste ned ppt "Skolehelsetjenesten som en del av skolens forebyggingsarena"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google