Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kristiansand 16.juni 2009 Veslemøy Hellem, KS mobil 92623733, Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kristiansand 16.juni 2009 Veslemøy Hellem, KS mobil 92623733, Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kristiansand 16.juni 2009 Veslemøy Hellem, KS mobil 92623733, veslemoy.hellem@ks.no Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?

2 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

3 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Eff.nettverk Nettverk for fornyelse og effektivisering Tilbud til KS-medlemmer, men vanskelig merkenavn! Startes etter behov, kommunene melder seg på Mange ulike tjenester Tidsavgrenset; 4 samlinger, ett år Fast mal med mulighet for skreddersøm Pris etter innbyggertall – subsidiert

4 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet… Dreier seg om to ting; Kvalitet som styringsparameter - legitimitet Hvordan arbeide, metode, verktøy - kunnskap

5 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Kvalitet som styringsparameter Ikke tilstrekkelig å styre på kvalitet alene, og vanskelig å styre på kvalitet Kvalitet som verdibegrep og relativ størrelse Legitimitet gjennom dokumentasjon Må ses i sammenheng med andre styringsparameter Legitimitet

6 KS EffektiviseringsNettverkene Kvalitet Å definere kvalitet er en politisk og vedvarende prosess. Kvalitet er relativt, dynamisk og verdiavhengig Kvalitet er å tilgodese behov og innfri forventninger som brukerne, tjenesteyterne og oppdragsgiverne har til en tjeneste. KS Kvaliteten på en tjeneste er et produkt av folkevalgtes, tjenesteyters/administrasjonens og brukerens behov og forventninger. Samtidig må de ulike partene ha forståelse for hverandres forventninger for å kunne utvikle kvalitet.

7 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Kvalitet som styringsparameter Kvalitet som verdibegrep og relativ størrelse Legitimitet gjennom dokumentasjon Må ses i sammenheng med andre styringsparameter Legitimitet

8 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Metode og arbeidsform Fakta, status, koble ulike kilder Innsikt i sammenheng mellom innsats og resultat Lære av hverandre - identifisere beste praksis Definere forbedringsområder og tiltak Kunnskap

9

10 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009

11 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 RessursinnsatsMålt kvalitetBehov

12 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009

13 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Kvalitetsindikatorer Andel stillinger med fagutdanning Behandlingstid Andel barn m tiltaksplaner Brukerundersøkelser og brukerdialog? Innført internkontroll i barnevernstjenester

14 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Eff.nettverk som metode for kvalitetsarbeid Direkte bidrag til kommunens planlegging og beslutninger Sammenhenger med verdier og styringssystem Bidra til nasjonal styringsinformasjon Styrke kommunenes tro på egne krefter

15 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Identifisere god praksis Gjøre en god analyse av virksomheten Synliggjøre resultatene Gi kunnskap om: hvorfor er det slik at en kommune har god kvalitet og lav ressursbruk – og andre ikke? Hva gjør de som lykkes? Hva kjennetegner de gode? Erkjenne at noen er bedre enn andre – og lære av dem!

16 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Hva ser vi, og hva ønsker vi egentlig å se? Endring basert på kunnskap, ikke synsing

17 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Metode: Koble kunnskap fra ulike kilder, grunnlag for helhetlig analyse Kostra: Økonomi, tjenesteproduksjon og produktivitet Brukerundersøkelser: Resultater for brukeren, målt kvalitet Sammenstilling, sammenligning og analyse Reflektere over egne (og andres) resultater Erkjenne at noen er bedre enn andre…

18 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Tilnærming og problemstillinger KOSTRA fanger opp tre forutsetninger for effektivitet: 1.Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? 2.Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem? 3.Produserer vi tjenestene på en kostnadseffektiv måte? Økonomi er viktig, men ikke tilstrekkelig! Fokus på kvalitet er avgjørende for kommuner som arbeider med samfunns- og tjenesteutvikling i et brukerperspektiv 4.Er de tjenestene som kommunen leverer tilpasset brukernes behov?

19 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Vurdering av resultateffektivitet i egen virksomhet Det er for snevert å bare se på sammenhenger mellom nøkkeltall - må også se på resultatet! Resultatbegrepet må utvides til også å omfatte kvalitet – ikke bare kostnadseffektivitet Får vi ”gode nok” resultater i forhold til innsatsen? Hva er ”godt nok” for våre brukere? Hva er ”godt nok” for oss? Relativt begrep – ikke fast størrelse Tilbyr vi tjenester til de brukerne som har behov for tjenestene? Er kommunen tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste? Ligger det bevisste politiske valg bak prioriteringene …eller har det bare blitt slik? Er terskelen for å få tjeneste for lav, for høy eller akkurat passe? Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? Er vi opptatt av ressursutnyttelsen, tenker både nytte og kostnad ved valg av tiltak? Arbeider vi rasjonelt og utnytter ressursene godt?

20 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Mission completed; Kvalitet må dokumenteres på en måte som gir legitimitet, og settes i en sammenheng som gir nytte

21 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Kommunens omdømme avspeiler tjenestenes kvalitet og grad av forventningsavklaring… Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss. Vi kan ta ansvar for eget omdømme ved å sørge for at alle interessenter får gode erfaringer i møte med vår organisasjon, og gi god informasjon til alle interessenter som ikke har erfaring med oss Kvalitet som arbeidsgiver Organisasjonskultur og -identitet Dokumentasjon Kommunikasjon

22 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Undersøkelser… Kvalitets- og medarbeidertilfredshets- undersøkelser gir ikke hele og fulle svaret… Enkeltsvar i brukerundersøkelser og enkeltregistreringer innen målt kvalitet må ses i sammenheng – og kun som indikasjoner på kvalitet i tjenesten. Kvalitetskartlegging er ingen eksakt vitenskap, og indikasjoner på kvalitet må behandles deretter.

23 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 ”God prosess” - ny veileder til bruk for kommunene i nettverk og på egenhånd Planlegging Gjennomføring Oppfølging - av bruker- og medarbeiderundersøkelser

24 Kostra Utfordrings- notat Oppstarts- samling Kostranotat Samling Kartlegging kvalitet Sammenstillings- notat Samling Tjenesteanalyse Tilbakemelding Erfarings- samling Tilbake- melding Kostranotat

25 Læring Faglighet Medvirkning Endret praksis Brukere Medarbeidere Ledere Folkevalgte Velferdsstat Demokrati Forebygging Lokalsamfunn Kostra Utfordrings- notat Oppstarts- samling Kostranotat Samling Kartlegging kvalitet Sammenstillings- notat Samling Tjenesteanalyse Tilbakemelding Erfarings- samling Tilbake- melding Kostranotat

26 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Resultat Hva er effekt av eff.nettverk? Dokumentasjon på kvalitets- og effektivitetsutvikling Grunnlag for beslutninger og veivalg Kommunen som bevisst samfunnsutvikler, tjenesten som kvalifisert bidragsyter

27 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009  Troverdighet og tillit  Endring basert på kunnskap Oppsummering  Hvor gode er vi egentlig?  Hvordan vet vi det?  Hva gjør vi videre?  Starte nettverk med dere?

28 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009

29 KS EffektiviseringsNettverkene Presentasjon | 2009 Livet er kunsten å trekke tilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkelige premisser Samuel Butler


Laste ned ppt "Kristiansand 16.juni 2009 Veslemøy Hellem, KS mobil 92623733, Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google