Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?
Kristiansand 16.juni Veslemøy Hellem, KS mobil ,

2 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon

3 Eff.nettverk Nettverk for fornyelse og effektivisering
Presentasjon | 2009 Tilbud til KS-medlemmer, men vanskelig merkenavn! Startes etter behov, kommunene melder seg på Mange ulike tjenester Tidsavgrenset; 4 samlinger, ett år Fast mal med mulighet for skreddersøm Pris etter innbyggertall – subsidiert

4 Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet…
Presentasjon | 2009 Dreier seg om to ting; Kvalitet som styringsparameter - legitimitet Hvordan arbeide, metode, verktøy - kunnskap

5 Kvalitet som styringsparameter
Legitimitet Presentasjon | 2009 Ikke tilstrekkelig å styre på kvalitet alene, og vanskelig å styre på kvalitet Kvalitet som verdibegrep og relativ størrelse Legitimitet gjennom dokumentasjon Må ses i sammenheng med andre styringsparameter

6 Kvalitet Kvalitet er å tilgodese behov og innfri forventninger som brukerne, tjenesteyterne og oppdragsgiverne har til en tjeneste. KS Kvaliteten på en tjeneste er et produkt av folkevalgtes, tjenesteyters/administrasjonens og brukerens behov og forventninger. Samtidig må de ulike partene ha forståelse for hverandres forventninger for å kunne utvikle kvalitet. Å definere kvalitet er en politisk og vedvarende prosess. Kvalitet er relativt, dynamisk og verdiavhengig

7 Kvalitet som styringsparameter
Legitimitet Presentasjon | 2009 Kvalitet som verdibegrep og relativ størrelse Legitimitet gjennom dokumentasjon Må ses i sammenheng med andre styringsparameter

8 Metode og arbeidsform Kunnskap Fakta, status, koble ulike kilder
Presentasjon | 2009 Fakta, status, koble ulike kilder Innsikt i sammenheng mellom innsats og resultat Lære av hverandre - identifisere beste praksis Definere forbedringsområder og tiltak

9 Hva er våre resultater? Hva kan vi lære av de andre? Hvilke mål bør vi sette oss?

10 Presentasjon | 2009

11 Behov Ressursinnsats Målt kvalitet
Presentasjon | 2009 Behov Ressursinnsats Målt kvalitet Målt kvalitet i barneverntjenesten – en utfordring! Her: Medarbeidertilfredshet Brukertilfredshet (foreldre/barn over 12 år) Undersøkelser som er gjennomført innenfor frist

12 Presentasjon | 2009

13 Kvalitetsindikatorer
Presentasjon | 2009 Andel stillinger med fagutdanning Behandlingstid Andel barn m tiltaksplaner Brukerundersøkelser og brukerdialog? Innført internkontroll i barnevernstjenester

14 Eff.nettverk som metode for kvalitetsarbeid
Direkte bidrag til kommunens planlegging og beslutninger Sammenhenger med verdier og styringssystem Bidra til nasjonal styringsinformasjon Styrke kommunenes tro på egne krefter Presentasjon | 2009 Kommunene skal få økt innsikt i sammenhengen mellom ressursinnsats, resultat og kvalitet Deltakerne øker egen kompetanse Arbeidet/analysene/diskusjonene gir økt innsikt Nyttig i kommunens planlegging – godt grunnlag for fremtidige veivalg og beslutninger

15 Identifisere god praksis
Presentasjon | 2009 Gjøre en god analyse av virksomheten Synliggjøre resultatene Gi kunnskap om: hvorfor er det slik at en kommune har god kvalitet og lav ressursbruk – og andre ikke? Hva gjør de som lykkes? Hva kjennetegner de gode? Gjennom dette arbeidet – tjenestene får gjort en analyse av egen virksomhet Vi er opptatt av; erkjenne at noen er bedre enn andre – peke på ” DET er god praksis” Hva gjør de gode?? Hva kan vi lære? Erkjenne at noen er bedre enn andre – og lære av dem!

16 Hva ser vi, og hva ønsker vi egentlig å se?
Endring basert på kunnskap, ikke synsing Presentasjon | 2009 Jeg tenker at vi skal se – sammen, og skape oss bedre sikt sammen. Denne er laget av Læringslaben AS i forbindelse med en undersøkelse de gjorde blant et representativt utvalg rektorer. Og det handler om hvor mye av den tilgjengelige informasjonen om skolen, rektorene faktisk benyttet seg av. Det finnes masse informasjon hos dere også, noe som er lett tilgjengelig, noe som er skjult, noe dere ikke ser, men som andre kanskje ser og noe er i en datamaskin hos SSB. Så er det snakk om hva dere vil se. Hva er oppleste sannheter på ditt kontor? Hvem får være med å definere hva som er godt eller dårlig? Hva skygger for utsikten? Her tenker jeg at vi kan ha et refleksjonspunkt. La gruppene summe litt og tenke igjennom hvordan de ser på eget arbeid/arbeidssted/brukere og hvem som får være med å definere virkeligheten.

17 Metode: Koble kunnskap fra ulike kilder, grunnlag for helhetlig analyse
Presentasjon | 2009 Kostra: Økonomi, tjenesteproduksjon og produktivitet Brukerundersøkelser: Resultater for brukeren, målt kvalitet Sammenstilling, sammenligning og analyse Reflektere over egne (og andres) resultater Erkjenne at noen er bedre enn andre…

18 Tilnærming og problemstillinger
KOSTRA fanger opp tre forutsetninger for effektivitet: Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene? Tilbyr vi tjenester til de brukere som har behov for dem? Produserer vi tjenestene på en kostnadseffektiv måte? Presentasjon | 2009 Økonomi er viktig, men ikke tilstrekkelig! Fokus på kvalitet er avgjørende for kommuner som arbeider med samfunns- og tjenesteutvikling i et brukerperspektiv Er de tjenestene som kommunen leverer tilpasset brukernes behov?

19 Vurdering av resultateffektivitet i egen virksomhet
Tilbyr vi tjenester til de brukerne som har behov for tjenestene? Er kommunen tydelig på hvilke brukere som skal få en bestemt tjeneste? Det er for snevert å bare se på sammenhenger mellom nøkkeltall - må også se på resultatet! Resultatbegrepet må utvides til også å omfatte kvalitet – ikke bare kostnadseffektivitet Får vi ”gode nok” resultater i forhold til innsatsen? Hva er ”godt nok” for våre brukere? Hva er ”godt nok” for oss? Relativt begrep – ikke fast størrelse Presentasjon | 2009 Ligger det bevisste politiske valg bak prioriteringene …eller har det bare blitt slik? Er vi opptatt av ressursutnyttelsen, tenker både nytte og kostnad ved valg av tiltak? Arbeider vi rasjonelt og utnytter ressursene godt? Er terskelen for å få tjeneste for lav, for høy eller akkurat passe? Retter vi ressursene mot de prioriterte målgruppene?

20 Mission completed; Kvalitet må dokumenteres på en måte som gir legitimitet, og settes i en sammenheng som gir nytte Presentasjon | 2009

21 Kommunens omdømme avspeiler tjenestenes kvalitet og grad av forventningsavklaring…
Omdømme er summen av egenskaper som andre tillegger oss. Vi kan ta ansvar for eget omdømme ved å sørge for at alle interessenter får gode erfaringer i møte med vår organisasjon, og gi god informasjon til alle interessenter som ikke har erfaring med oss Kvalitet som arbeidsgiver Organisasjonskultur og -identitet Dokumentasjon Kommunikasjon Presentasjon | 2009

22 Undersøkelser… Presentasjon | 2009 Kvalitets- og medarbeidertilfredshets-undersøkelser gir ikke hele og fulle svaret… Enkeltsvar i brukerundersøkelser og enkeltregistreringer innen målt kvalitet må ses i sammenheng – og kun som indikasjoner på kvalitet i tjenesten. Kvalitetskartlegging er ingen eksakt vitenskap, og indikasjoner på kvalitet må behandles deretter.

23 ”God prosess” - ny veileder til bruk for kommunene i nettverk og på egenhånd
Presentasjon | 2009 Planlegging Gjennomføring Oppfølging - av bruker- og medarbeiderundersøkelser

24 Kostra Utfordrings- notat Oppstarts- samling Kostranotat Samling Kartlegging kvalitet Sammenstillings- notat Tjenesteanalyse Tilbakemelding Erfarings- Tilbake- melding

25 Kostra Utfordrings- notat Oppstarts- samling Kostranotat Samling Tilbake- melding Kostranotat Brukere Medarbeidere Ledere Folkevalgte Kartlegging kvalitet Sammenstillings- notat Samling Tjenesteanalyse Læring Faglighet Medvirkning Endret praksis Velferdsstat Demokrati Forebygging Lokalsamfunn Tilbakemelding Erfarings- samling

26 Resultat Hva er effekt av eff.nettverk?
Presentasjon | 2009 Dokumentasjon på kvalitets- og effektivitetsutvikling Grunnlag for beslutninger og veivalg Kommunen som bevisst samfunnsutvikler, tjenesten som kvalifisert bidragsyter

27 Oppsummering Troverdighet og tillit Endring basert på kunnskap
Presentasjon | 2009 Troverdighet og tillit Endring basert på kunnskap Hvor gode er vi egentlig? Hvordan vet vi det? Hva gjør vi videre? Starte nettverk med dere?

28 Presentasjon | 2009

29 Livet er kunsten å trekke tilstrekkelige konklusjoner på utilstrekkelige premisser
Samuel Butler Presentasjon | 2009


Laste ned ppt "Hvordan arbeide for å heve kvaliteten i det kommunale barnevernet?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google