Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014
Innhold: Kort gjennomgang av virksomheten Eydehavn. Status, utfordringer, markedet, konkurransen, finaniseringen og veien videre Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014

2 Eydehavn- det store bildet
Slik definerte man kartet i 1962 Fra boka A/S Arendal Smelteverk 1962

3 Kunnskapshavna Tollbodkaia, Barbu 1930 -2007 Trevirke & fiskeprodukter
Jernbane til havna frem til Elektrifisering av jernbanen Havnen ikke medtatt Tollbodkaien i Arendal var endestasjon for Sørlandsbanen fra Arendal havn var frem til 1950 det viktigste knutepunktet på Sørlandet Tollbodkaia, Barbu

4 Arendal havnevesen KF oversikt over virksomheten
Kommunalt foretak, heleid av Arendal kommune siden 1984. Underlagt egne lovbestemmelser ( Lov om havner og farvann 2010) Myndighet etter Havne og farvannsloven. Underlagt Kystverket Eydehavn Kommersiell havnevirksomhet etablert 2008 Småbåtplasser ca 1400 plasser fordelt på 27 lokasjoner Arendal gjestehavn. Ca 4800 besøkende båter i 2014 Fiskemottaket Cruise kaier m infrastruktur. 8 fast ansatte. ( prosjekt /sesonginnleide ca 15) Inntekter 2015 ca 23 mill NOK. Ansvar for ca 60 fergeleier, dampskipsbrygger og lignende Kommunens havnefaglige organ Sandvikodden tankanlegg Markert med blått er de steder som generer inntekter. Loven fastsetter også at inntekter erhvervet på havnedrift skal benyttes og reinvesteres i havnedrift.

5 Eydehavn - regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere Visjonen:
1. Eydehavn skal etableres som regionalt logistikksenter og gi næringslivet et fortrinn gjennom lavere transport, lager og håndterings kostnader. 2. Havnen skal legge til rette for offshorerelaterte virksomheter ved å tilby aktører tilrettelagt infrastruktur og håndteringsutstyr i tilknytning til kaifront. Strategien: Rigg havn. Etablere lokalt cluster (one stop shop) for riggeiere Oljeservice: Lagerplass og håndtering av tungt offshore utstyr. Oljeservice – prosjekter - mobilisering Regulær forbindelser sjøveien: Short sea – feeder – samlaster. Målet: Størst mulig lokal & regional verdiskapning. - 3de parts kontrakter og leveranser – bidra til lokal og regional merverdi. - Skape og sikre arbeidsplasser – bidra til etableringer - Næringstransporter – bistå logistikkintensivt næringsliv i å overføre gods fra vei til sjø i tråd med nasjonale målsettinger. Rigghavn og Prosjekt havn må ikke forveksles med offshore supplybase. Hvem er vi avhengige av? – hele samfunnet- hoteller, bilutleiefirmaer, dagligvareforteninger, elektrofirmaer, kranutleiere, transportører, taxier, stilasbyggere, sveisere

6 Rigghavn ONE STOP SHOP (CLUSTER) 48 -50 rigger i Nordsjøen fra 2015
Alle skal til land minimum hvert 5 år- sertifisering og klassing Utrustning (nye rigger) – konvertering ( eksisterende) - vedlikehold Tid uten inntjening er største kostnad for eier ( offhire) Konkurrenter: ONE STOP SHOP (CLUSTER) Offhire: - riggkostnad er USD per dag Westcon: Ølen – Rogaland / AF decom: Vats – Førresfjorden Rogaland/ Bergen group: Hanøytangen – Hordaland / CCB – Ågotnes Hordaland / GMC Stavanger _ Rogaland

7 Rigg marked 2025

8 Referencelist offshore service & Projects
CECON DOF Finstaship BW Offshore: BW Athena - FPSO Master Marine: Haven- Jack Up - Flotell (Nymo) Sevan Voyager - FPSO Prosafe: Safe Caledonian- (Nymo) Technip Petrobras OSX NOV Cameron Norsafe Subsea7 Sørkomp ++++ Referanse liste : Lokal verdi av prosjektene: og 2012 : 30 % av alle hotellovernattinger i Grimstad – Arendal – Tvedestrand og Risør var bedrifter engasjert på Eydehavn.

9 Steinuttak neste 2-3 år ( gjenstående ca tonn stein): Støy, støv og utfordrende i forhold til naboer. Store kostnader involvert i å flytte stein internt på havneområdet Bedriftsetableringene: Panterra – mekanisk industri for offshore mann , Seafront logistics – vil variere trolig 3-5, Sørkomp ca. 30mann. Bygging av haller oppstart våren 2014 Finansiering kort sikt: Total ramme ca 80 mill kr lånefinansiert. Rest er ca 30 mill. (Høyspent, trafikksikkerhet. Betale for areal) ytterligere behov: ca 25 mill kr til å bygge industrihall for Sørkomp. Budsjett 2014 Offshore kai: Tidsperspektiv 3-5 år: Ny dypvanns offshore kai etablering offshore dypvannskai kostnad ca per meter – 120 meter= 60mill + 20% pga dybde antatt kost: 72mill kr Forurensing: Milepæl i 2013: all utlekking til sjø er stanset, all forurenset masse er tildekket. Gjenstående: Elektrodetomta: estimert kostand ca 25 mill: Ansvar: Arendal havn og Arendal eiendom. Dialog med Miljødirektoratet starter nå. Totalt ca 360 mål- ca 130 mål er ledig – Kaifronter ca 700m i fremtiden ca 1600m

10 Eydehavn lay-out Offshore 22 mtr
Panterra : 10 mål / eier / oppførerbygg på ca 4000m2 Sørkomp: 8,5 mål / leier/ bygg leier ca 3000m2 Seafront: 600m2 – speditør firma

11 Næringstransporter Nasjonalt mål
Tverrpolitisk og tverrfaglig enighet om det nasjonale målet: mer gods fra vei til sjø og jernbane - riktig bruk av off. investeringer og ressurser - spare miljøet - øke sikkerheten - bedre fremkommeligheten NTP : 3 milliarder til havner, farleder

12 Hvordan nå målet? - antall havner, havnestruktur, overføringspotensiale, kostnader
STATENS MÅL: Mer gods på sjø Geografisk riktig plasserte havner og markedsmessig havnedrift. Avstand havn - skipsled (tid og kostnad per skipsanløp) Avstand havn – hovedvei (tid og kostnad overføring) Effektiv logistikk – nok gods – godskonsentrasjon (for hvem?) Kostnader til farledsutbedringer Arealtilgang – arealkonflikter ( bysentrum vs havnearealer) Støy, støv og kontinuerlig drift EIERENS MÅL: Lokal verdiskapning og næringsutvikling Arbeidsplasser og skatteinngang Bedriftsutvikling, etableringer, prosjekter Arealavsetninger – alternativ bruk Investeringer Næringstransporter Eydehavn har 2 nautiske mil deviasjon. Kostnadene for å anløpe er dermed minimale for reder.

13 Næringslivets krav til sjøtransport:
konkurransedyktig pris forutsigbar i tid. (Fast forbindelse) God leverings kvalitet. Miljøfortrinnet må gjøres kjent Fleksibelt Service og oversikt Det er i dag ikke tilstrekkelig produksjon, import eller eksport volum i vår umiddelbar nærhet til å kunne forsvare investeringer for dette formålet alene Vi har imidlertid en beliggenhet i forhold skipene som allikevel passerer og fremtidig hovedvei ( der trailerene allikevel passerer) som gjør oss svært velegnet.

14 Arendal havn -virkemidler
Vedtak: 6 oktober 2014 Arendal havnestyre vedtar å avsette egnet areal tilknyttet kaikant på Eydehavn for vareeier, speditør og reder som først etablerer fast regulært ruteanløp med skip fra Eydehavn. Det gis fritak for betaling av avgifter* eller vederlag for bruk av havnens kai og areal i avtalt område til oppstoring av gods som kommer Sjøveien eller er avtalt videre sjøveien med fast regulær forbindelse. Tidsrom for slikt fritak skal avtales nærmere, men kan gjelde inntil 2 år fra oppstart av linjen, med mulighet for ytterligere 1 års forlengelse. * avgift: Anløpsavgift er vedtatt i lov, og kan ikke differensieres gjennom lokal forskrift eller vedtak. Hurtigrute i sør.

15 Tilførsel til E-18 Stortingets Stortingets transport og kommunikasjons komite gjorde slikt vedtak 18 juni 2013. E18 Tilførselsvei Arendal havn Komiteen viser til at Arendal Havn Eydehavn er en viktig havn som fokuserer på offshoreaktører, men at havnen har en dårlig forbindelse til E18 som går igjennom tettbygd strøk og som ikke er dimensjonert for dagens trafikkmengde. Komiteen viser til at det er viktig å finne en god løsning der tungtrafikken kan ledes direkte til E18 med minst mulig negative virkninger for bomiljøet. Komiteen ønsker god riksveitilknytning frem til alle viktige havner. Tvedestrand Tvedestrand E-18 trase Today E-18 trase Future E-18 trase Future E-18 trase Reguleringsplanen: REKKEFØLGEBESTEMMELSER § 8 8.01 Det må utarbeides en trafikksikkerhetsplan for hele fylkesvei 126 før det tillates nyetableringer innenfor planområder N1, N2, N3 og N4. Trafikksikkerhetsplanen skal beskrive nødvendige tiltak langs veien, samt angi tidsfrist for ferdigstillelse av disse. Trafikksikkerhetsplanen skal godkjennes av Statens vegvesen. 8.02 Ny adkomstvei fra fylkesvei 41, i tunnel fra Nesbrua med tilhørende veianlegg, skal være opparbeidet og godkjent før det kan gis igangsettelsestillatelse for areal utover BYA kvm bebygget areal innenfor områdene N2, N3 og N4. Hvor veien går er mindre viktig for oss, enn at den kommer og at vi vet at den kommer. Stortinget s transport og kommunikasjonskomite har forstått noe fagetaten Kystverket ikke har forstått. Arendal Arendal Eydehavn Eydehavn

16 Viktigheten av ny vei Verdiskapning og utvikling av samfunnet kan ikke baseres på eller gjennomføres i uavklart og vedvarende konflikt mellom skolebarn, beboere og lastebiler. Ingen nye etableringer og aktiviteter tillates når der er bygget Kvm- dette er under 1/3 av arealet som nå tilrettelegges og kan bebygges. I løpet av 3-5 år vil dagens positive utvikling av Eydehavn kunne oppleve stillstand uten en avklaring om vei. Frykter en motreaksjon- rekyleffekten kjenner vi ikke og den kan bli kraftig og Ny bedrifter og verdiskapningen vil søke seg andre steder – merker vi effektene allerede? . Bedrifter vil ikke etablere seg steder der det er usikkerhet knyttet til mulighet for utvidelse av egen bedrift og begrensinger i etablering for andre. Eydehavn ligger svært nærme fremtidig e-18 trase. Det er god samfunnsøkonomi å flytte trafikken fra vei til sjø, på de steder som har best forutsetninger ( avstand og kostnad) Et nasjonalt høyt kostnadsnivå, kan delvis kompenseres med effektive næringstransporter. Bedrifter søker seg dit de har økonomisk effekt. Deler av investeringer allerede foretatt kan være ”bortkastet”

17 Cruise Cruise: Arendal var stor cruise destinasjon frem til 1930
Hvorfor cruise?: Den reiseformen som øker mest på verdensbasis- første besøk er ofte et cruise. Arendals tradisjon og kultur er tett knyttet opp mot sjøen. Vi har noe å tilby. Økt aktivitet – flere besøkende – vise frem byen – bruk av eksisterende kaier – økt handel. Krever noe av de som ønsker besøk: Åpent, tilgjengelig, Valuta , attraktivt. – lang planleggingshorisont – Landstrøm – vann kapasitet – Utfordringer: Markedsføring, felles mål bland lokale og regionale destinasjoner.

18 Havne og farvannsloven lov av 17.04.2009
§ 1. Lovens formål        Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet ….       Havnestyret er myndighet. Søknadspliktig tiltak: Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse …. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør… Vi har i dag ca 100 saker per år. Behandlingstiden er ca 3 uker- for lenge- vi må styrke staben

19 225 000 mennesker fraktes årlig m båt i Arendal
Lokalfergene Fylkeskommunen har ansvar for eventuelle tilskudd til rutetransport med ferge etter Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 22. mennesker fraktes årlig m båt i Arendal Fylkeskommunen har ansvar for eventuelle tilskudd til rutetransport med ferge etter Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 22. I dag er det ingen fergeoperatører eller strekninger i Arendal som gis slikt tilskudd. Fergene er bygget i 1965 ( Tromøy II) og 1980 (Kolbjørn III). De største utgiftene er mannskap, drivstoff og godkjenninger. Lokal fergene i Arendal har de siste årene ikke generert økonomisk overskudd

20 Gjestehavna Forutsetning for bygging av nye gjestehavn: vannspeil foran gml Rådhus skulle være åpent.(riksantikvar)1996) Vannspeilet ble åpnet i 2012 og gjestehavnen flyttet i Kostnad ca 2,5 mill kr. Svært-svært billig. Status totalt ca 4100 båtovernattinger – 3,4 personer i snitt per båt = mennesker. Bruker i snitt ca 1800 kr per døgn på ferie inkl overnatting. Dersom vi reduseres Dersom vi trekker ut overnatting til kr 500 per person vil Gjestehavnen bidra med ca 19mill kr til handel i Arendal sentrum.

21 Hvorfor ny gjestehavn Helårlig sentrumsnært og sjønært møte sted.
En foretrukket, trygg og sikker havn med et spennende arkitektonisk uttrykk. Fokus på miljø og løsninger. Et sted som besøkes til fots eller med båt. En attraksjon og et tilskudd til dagens sentrum Et sted som fremmer Arendal som reisemål Som fremmer sentrum som dagsturdestinasjon og utfluktsted. Fremmer lokal ekspertise og kompetanse Utvikle produkt lokalt som kan selges nasjonalt Et supplement til byen og regionen Egen betalingsløsning for gjestehavner _ styring av strøm og tilgang Tempe Risør. utvikling av modulare løsninger : Innovasjon Norge har støttet prosjektet med nesten 6 mill kr Deltagere OFU: Ertec – Sørkomp- Eker design- Meyer Nordschau design – Arena båt - Marintek

22 Fremtidens Gjestehavn
De tekniske løsningene er nå finansiert: totalt 15 millioner / Innovasjon Norge har bidradd med ca 6mill. Involverte bedrifter: Ertec- Tvedestrand, CFD Marine, Tvedestrand, Eker design Fredrikstad, Meyer Nordschau Arendal, Sørkomp Arendal, Marintek- Trondheim + ++ Utfordring: Å finansiere innkjøpet av de deler som inngår: Bro, basseng, velværebygg . Det arbeides nå med mulige finansieringstyper bla mulig OPS Hvorfor ny gjestehavn? Flere folk til sentrum Helårlig sentrumsnært og sjønært møte sted. En foretrukket, trygg og sikker havn med et spennende arkitektonisk uttrykk. Fokus på miljø og løsninger. Et sted som besøkes til fots eller med båt. En attraksjon og et tilskudd til dagens sentrum Et sted som fremmer Arendal som reisemål Som fremmer sentrum som dagsturdestinasjon og utfluktsted. Fremmer lokal ekspertise og kompetanse Utvikle et produkt lokalt som kan selges nasjonalt

23 Suksess faktorer Havnas rolle og oppgaver - klart definert- overordned samfunnsmessig nytte prioriteres. Havna er et verktøy for å oppnå eier sine mål. Alle må føle at de er havnas ”eiere”. En krevende eierkommune – som gir havna mulighet Våre nære komparative fortrinn. (Geografi, topografi, cluster, næringsliv, regionen, ++) Bruker ikke tid på forhold som ikke lar seg endre Gjør noe annet enn det alle andre gjør. Gjør ting billigere og bedre. Finn de gode kundene, gjør prioriteringer og overgå kundens forventninger. Vær en troverdig partner. Ta ansvaret, del suksessen Havnas oppgaver: Tilrettelegger, vi er et middel til å oppnå et mål


Laste ned ppt "Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google