Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014

2 Eydehavn- det store bildet Fra boka A/S Arendal Smelteverk 1962

3 Kunnskapshavna Tollbodkaia, Barbu 1930 -2007

4 Arendal havnevesen KF oversikt over virksomheten Kommunalt foretak, heleid av Arendal kommune siden 1984. Underlagt egne lovbestemmelser ( Lov om havner og farvann 2010) Myndighet etter Havne og farvannsloven. Underlagt Kystverket Eydehavn Kommersiell havnevirksomhet etablert 2008 Småbåtplasser ca 1400 plasser fordelt på 27 lokasjoner Arendal gjestehavn. Ca 4800 besøkende båter i 2014 Fiskemottaket Cruise kaier m infrastruktur. 8 fast ansatte. ( prosjekt /sesonginnleide ca 15) Inntekter 2015 ca 23 mill NOK. Ansvar for ca 60 fergeleier, dampskipsbrygger og lignende Kommunens havnefaglige organ Sandvikodden tankanlegg

5 Eydehavn - regionalt knutepunkt for fremtidens verdiskapere Visjonen: 1. Eydehavn skal etableres som regionalt logistikksenter og gi næringslivet et fortrinn gjennom lavere transport, lager og håndterings kostnader. 2. Havnen skal legge til rette for offshorerelaterte virksomheter ved å tilby aktører tilrettelagt infrastruktur og håndteringsutstyr i tilknytning til kaifront. Strategien: Rigg havn. Etablere lokalt cluster (one stop shop) for riggeiere Oljeservice: Lagerplass og håndtering av tungt offshore utstyr. Oljeservice – prosjekter - mobilisering Regulær forbindelser sjøveien: Short sea – feeder – samlaster. Målet: - Størst mulig lokal & regional verdiskapning. - 3de parts kontrakter og leveranser – bidra til lokal og regional merverdi. - Skape og sikre arbeidsplasser – bidra til etableringer - Næringstransporter – bistå logistikkintensivt næringsliv i å overføre gods fra vei til sjø i tråd med nasjonale målsettinger.

6 Rigghavn 48 -50 rigger i Nordsjøen fra 2015 Alle skal til land minimum hvert 5 år- sertifisering og klassing Utrustning (nye rigger) – konvertering ( eksisterende) - vedlikehold Tid uten inntjening er største kostnad for eier ( offhire) Konkurrenter: ONE STOP SHOP (CLUSTER)

7 Rigg marked 2025

8 Referencelist offshore service & Projects CECON DOF Finstaship BW Offshore: BW Athena - FPSO Master Marine: Haven- Jack Up - Flotell (Nymo) Sevan Voyager - FPSO Prosafe: Safe Caledonian- (Nymo) Technip Petrobras OSX NOV Cameron Norsafe Subsea7 Sørkomp ++++

9

10 Eydehavn lay-out Offshore 22 mtr

11 Tverrpolitisk og tverrfaglig enighet om det nasjonale målet: mer gods fra vei til sjø og jernbane - riktig bruk av off. investeringer og ressurser - spare miljøet - øke sikkerheten - bedre fremkommeligheten Næringstransporter Nasjonalt mål

12 Hvordan nå målet? - antall havner, havnestruktur, overføringspotensiale, kostnader STATENS MÅL: Mer gods på sjø Geografisk riktig plasserte havner og markedsmessig havnedrift. o Avstand havn - skipsled (tid og kostnad per skipsanløp) o Avstand havn – hovedvei (tid og kostnad overføring) o Effektiv logistikk – nok gods – godskonsentrasjon (for hvem?) o Kostnader til farledsutbedringer o Arealtilgang – arealkonflikter ( bysentrum vs havnearealer) o Støy, støv og kontinuerlig drift EIERENS MÅL: Lokal verdiskapning og næringsutvikling o Arbeidsplasser og skatteinngang o Bedriftsutvikling, etableringer, prosjekter o Arealavsetninger – alternativ bruk o Investeringer o Næringstransporter

13 Næringslivets krav til sjøtransport: konkurransedyktig pris forutsigbar i tid. (Fast forbindelse) God leverings kvalitet. Miljøfortrinnet må gjøres kjent Fleksibelt Service og oversikt

14 Arendal havn -virkemidler Vedtak: 6 oktober 2014 Arendal havnestyre vedtar å avsette egnet areal tilknyttet kaikant på Eydehavn for vareeier, speditør og reder som først etablerer fast regulært ruteanløp med skip fra Eydehavn. Det gis fritak for betaling av avgifter* eller vederlag for bruk av havnens kai og areal i avtalt område til oppstoring av gods som kommer Sjøveien eller er avtalt videre sjøveien med fast regulær forbindelse. Tidsrom for slikt fritak skal avtales nærmere, men kan gjelde inntil 2 år fra oppstart av linjen, med mulighet for ytterligere 1 års forlengelse. * avgift: Anløpsavgift er vedtatt i lov, og kan ikke differensieres gjennom lokal forskrift eller vedtak.

15 Today E-18 trase Future E-18 trase Arendal Tvedestrand Eydehavn Tilførsel til E-18 E-18 trase Future E-18 trase Arendal Tvedestrand Eydehavn Stortingets Stortingets transport og kommunikasjons komite gjorde slikt vedtak 18 juni 2013. E18 Tilførselsvei Arendal havn Komiteen viser til at Arendal Havn Eydehavn er en viktig havn som fokuserer på offshoreaktører, men at havnen har en dårlig forbindelse til E18 som går igjennom tettbygd strøk og som ikke er dimensjonert for dagens trafikkmengde. Komiteen viser til at det er viktig å finne en god løsning der tungtrafikken kan ledes direkte til E18 med minst mulig negative virkninger for bomiljøet. Komiteen ønsker god riksveitilknytning frem til alle viktige havner.

16 Viktigheten av ny vei -Verdiskapning og utvikling av samfunnet kan ikke baseres på eller gjennomføres i uavklart og vedvarende konflikt mellom skolebarn, beboere og lastebiler. -Ingen nye etableringer og aktiviteter tillates når der er bygget 44 000Kvm- dette er under 1/3 av arealet som nå tilrettelegges og kan bebygges. -I løpet av 3-5 år vil dagens positive utvikling av Eydehavn kunne oppleve stillstand uten en avklaring om vei. Frykter en motreaksjon- rekyleffekten kjenner vi ikke og den kan bli kraftig og -Ny bedrifter og verdiskapningen vil søke seg andre steder – merker vi effektene allerede?. -Bedrifter vil ikke etablere seg steder der det er usikkerhet knyttet til mulighet for utvidelse av egen bedrift og begrensinger i etablering for andre. -Eydehavn ligger svært nærme fremtidig e-18 trase. Det er god samfunnsøkonomi å flytte trafikken fra vei til sjø, på de steder som har best forutsetninger ( avstand og kostnad) -Et nasjonalt høyt kostnadsnivå, kan delvis kompenseres med effektive næringstransporter. Bedrifter søker seg dit de har økonomisk effekt.

17 Cruise

18 Havne og farvannsloven lov av 17.04.2009 § 1. Lovens formål Loven skal legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet …. Havnestyret er myndighet. Søknadspliktig tiltak: Bygging, graving, utfylling og andre tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i kommunens sjøområde, krever tillatelse …. Som tiltak regnes bl.a. fortøyningsinstallasjoner, kaier, brygger, broer, luftspenn, utdypning, dumping, akvakulturanlegg, opplag av fartøy, lyskilder, kabler og rør…

19 Lokalfergene Fylkeskommunen har ansvar for eventuelle tilskudd til rutetransport med ferge etter Lov om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) § 22. 225 000 mennesker fraktes årlig m båt i Arendal Lokal fergene i Arendal har de siste årene ikke generert økonomisk overskudd

20 Gjestehavna

21 Hvorfor ny gjestehavn Helårlig sentrumsnært og sjønært møte sted. En foretrukket, trygg og sikker havn med et spennende arkitektonisk uttrykk. Fokus på miljø og løsninger. Et sted som besøkes til fots eller med båt. En attraksjon og et tilskudd til dagens sentrum Et sted som fremmer Arendal som reisemål Som fremmer sentrum som dagsturdestinasjon og utfluktsted. Fremmer lokal ekspertise og kompetanse Utvikle produkt lokalt som kan selges nasjonalt

22 Fremtidens Gjestehavn

23 Suksess faktorer Havnas rolle og oppgaver - klart definert- overordned samfunnsmessig nytte prioriteres. Havna er et verktøy for å oppnå eier sine mål. Alle må føle at de er havnas ”eiere”. En krevende eierkommune – som gir havna mulighet Våre nære komparative fortrinn. (Geografi, topografi, cluster, næringsliv, regionen, ++) Bruker ikke tid på forhold som ikke lar seg endre Gjør noe annet enn det alle andre gjør. Gjør ting billigere og bedre. Finn de gode kundene, gjør prioriteringer og overgå kundens forventninger. Vær en troverdig partner. Ta ansvaret, del suksessen


Laste ned ppt "Arendal næringsforening / Grimstad næringsråd 10 okt 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google