Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

©Helsevernetaten Bergen kommune Gullkorn fra barnemunn ”Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barna komme til seg, hadde vi ikke trengt barnehager.”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "©Helsevernetaten Bergen kommune Gullkorn fra barnemunn ”Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barna komme til seg, hadde vi ikke trengt barnehager.”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ©Helsevernetaten Bergen kommune Gullkorn fra barnemunn ”Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barna komme til seg, hadde vi ikke trengt barnehager.”

2 ©Helsevernetaten Bergen kommune Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. § 1. Formål. Bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.

3 ©Helsevernetaten Bergen kommune § 6 Krav om godkjenning Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten (Helsevernetaten) når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten. Søknad skal inneholde dokumentasjon som viser hvordan virksomhetens eier vil sikre at virksomheten planlegges, etableres, drives og videreutvikles i samsvar med forskriftens bestemmelser.

4 ©Helsevernetaten Bergen kommune § 8 Beliggenhet ….skal ta hensyn til –Trafikkforhold –Luftforurensning –Støy –Klimaforhold og risikofaktorer i miljøet –Utforming og topografi

5 ©Helsevernetaten Bergen kommune § 9 Utforming og innredning Funksjonshemmede Ved utforming og innredning av barnehager og skoler skal funksjonshemmedes ulike behov ivaretas. Funksjonshemmede barn og elever skal ha tilgang til anlegget inne og ute på lik linje med de andre brukergruppene.

6 ©Helsevernetaten Bergen kommune Utearealene Utforming Det henvises til veiledningens omtale av § 8 om beliggenhet. Uteområdene i barnehager og skoler bør utformes slik at de gir gode muligheter for lek, sosial kontakt og rekreasjon til alle årstider og i alle typer vær. Ved planleggingen bør det tas hensyn til å skjerme brukerne mot ugunstige vær- og vindforhold. Det bør være overbygde plasser der en kan oppholde seg uten å bli våt når det regner eller snør. De krav som lovverket stiller til sikkerhet for barna/elevene, jfr. forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr, må etterleves. Uteområdene må planlegges slik at en reduserer mulighetene for å dra med seg sand og skitt inn i bygningen. Sandkasser og sandbasseng under lekeapparatene bør plasseres med størst mulig avstand fra inngangspartiene. Foran inngangen bør det være rister og matter som tar bort skitt og fuktighet. Området foran inngangspartiet bør være asfaltert eller steinlagt og skal rengjøres for sand og skitt med jevne mellomrom. Her bør det i barnehager finnes spylemuligheter for barn og våtklær. Utearealenes plassering og bruk må ikke planlegges slik at det kan oppstå direkte konflikt med virksomhetens innendørs aktiviteter som søvn, hvile eller undervisning eller med arbeidsrom for personalet. Skrenter og stup som representerer fare må sikres. Det bør legges til rette for brukermedvirkning både ved planlegging, utforming og vedlikehold av uteområdene.

7 ©Helsevernetaten Bergen kommune Trafikk Det må sikres at barnehagen / skolen har tilstrekkelig med parkeringsplasser for biler og sykler. All trafikk til/fra barnehagen og skolen bør være adskilt fra barnas uteområder. Ideelt sett bør servicetrafikken ha egen adkomst hvor elevene ikke ferdes. Vegdirektoratet har utarbeidet forskrifter for utforming av avkjørsler, kryss, busslommer og holde- og snuplasser for busser. Følgende områder bør vies spesiell oppmerksomhet i trafikksikkerhetsarbeidet for virksomheten: Trafikkreguleringen i barnehagens/skolens nærområder Barnehagens /skolens parkeringsplasser for biler og sykler Servicetrafikken inne på barnehage-/skoletomten Bussholdeplasser i tilknytning til barnehagen /skolen Trafikksikring i forhold til nye reguleringsplaner for barnehagens/skolens nærmiljø Innearealene (lokalene)

8 ©Helsevernetaten Bergen kommune Innearealene Virksomheten skal være utformet slik at den skaper muligheter for varierte og stimulerende aktiviteter, opplevelser og sosiale kontakter i trygge omgivelser. Dette innebærer at arealene både skal tilfredsstille tekniske og funksjonelle krav samtidig som de skal tilfredsstille brukernes behovfor opplevelser og variasjon. Å finne frem til tilpasningsdyktige løsninger med god tilgjengelighet vil derfor stå meget sentralt i utformingen av slike arealer.

9 ©Helsevernetaten Bergen kommune Arealnormer I tillegg til det som er sagt under om arealnormer for barn i barnehager og skoler, gjelder selvsagt arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidsplasser og arbeidslokaler. Barnehager: Barne- og familiedepartementet har utgitt veiledende normer om barnas leke- og oppholdsareal for å sikre at barna har tilstrekkelig plass til sine aktiviteter. Disse normene er ikke absolutte krav, men de skal være retningsgivende når barnehageeierne fastsetter egne regler om arealutnytting. Barne- og familiedepartementet har fastsatt følgende veiledende normer: Inneareal for barn over tre år: 4 m2 netto leke- og oppholdsareal pr. barn. Inneareal for barn under tre år: ca. 1/3 større leke- og oppholdsareal enn normen angir for barn over tre år. For familiebarnehager blir vurderingen av lokalene annerledes. Det som vurderes i familiebarnehager er de hjemlige omgivelsene, om hjemmet er egnet til å være en del av en familiebarnehage og andre forhold ved hjemmet. I barnehager bør barnas lekeareal ute være omlag seks ganger leke- og oppholdsarealet inne.

10 ©Helsevernetaten Bergen kommune Øvrige krav i Forskriften : § 10. Mulighet for aktivitet og hvile § 11. Måltid § 12. Psykososiale forhold § 13. Rengjøring og vedlikehold § 14. Sikkerhet og helsemessig beredskap § 15. Førstehjelp

11 ©Helsevernetaten Bergen kommune Øvrige krav til Forskriften forts. : § 16. Tilrettelegging basert på opplysninger om helseforhold § 17. Smittevern § 18. Røyking § 19. Inneklima/luftkvalitet § 20. Belysning § 21. Lydforhold

12 ©Helsevernetaten Bergen kommune Øvrige krav til forskriften forts. § 22. Drikkevann § 23. Sanitære forhold § 24. Avfallshåndtering § 25. Tilsyn § 26. Virkemidler og dispensasjon

13 ©Helsevernetaten Bergen kommune Veiledningsmateriell Veileder til forskriften (Statens helsetilsyn, 3- 98) Temaheftet ”Barnehagens fysiske miljø” (Kunnskapsdepartementet) Veileder for utforming av barnehagens uteareal (Kunnskapsdepartementet) Sunne bygg – slik vil Bergen kommune ha det (Bergen kommune)

14 ©Byrådsleders avdeling, Bergen kommune Til slutt................. Lykke til med planlegging, etablering, drift og videreutvikling av mange, gode nye barnehageplasser.


Laste ned ppt "©Helsevernetaten Bergen kommune Gullkorn fra barnemunn ”Hvis Gud hadde holdt det han sa om å la alle barna komme til seg, hadde vi ikke trengt barnehager.”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google