Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehageloven i praksis Barnehageloven med forskrifter, blant annet Rammeplanen, er barnehagens viktigste kvalitetsdokumen t.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehageloven i praksis Barnehageloven med forskrifter, blant annet Rammeplanen, er barnehagens viktigste kvalitetsdokumen t."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehageloven i praksis Barnehageloven med forskrifter, blant annet Rammeplanen, er barnehagens viktigste kvalitetsdokumen t

2 Lov- og avtalesystemet Tariffavtalar HovudtariffavtalenSæravtalar •Sentrale SGS/SFS •Lokale særavtalar • Barnehagelova • Opplæringslova • Arbeidsmiljølova • Ferielova • Folketrygdlova •Arbeidstvistlova Lover PartarStortinget Del A Forhandlingsordningar Del B Medråderett, rettar og plikter m.m. Hovudavtalen

3 Formålet med loven: •Barnehagen skal gi barna gode utviklings og aktivitetsmuligheter i forståelse og samarbeide med foreldrene § 1 •Hjelpe til med å gi barna en oppdragelse i samsvar med kristne grunnverdier §1 •Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet §2

4 Barnehageloven •Formål: Likeverdig, kvalitativt pedagogisk tilbud –Bestemmelsene i loven, forskrift og rammeplan skal sikre alle barn i barnehager dette –Formålet har betydning for fortolkningen av de enkelte bestemmelsene –Åpner for stor grad av lokal tilpasning, men formålet bindende for alle •Rammelov – åpner for skjønn og vurderinger –Kombinasjon av minstekrav og rettslige standarder –Faglig og pedagogisk skjønn - basert på formålet –Barnehageeier rett og plikt til å ”skjønne” –Tilsynsmyndighetene rett og plikt til ”overskjønn”

5 Barnehageloven i praksis Så om bestemmelsen •I § 16 heter det: •”Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne loven. Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens stengningsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering. Vedtak om retting og stenging kan påklages til fylkesmannen.”

6 Barnehageloven i praksis Deretter spørsmål: Hva kan forventes av kommunen som tilsynsmyndighet? •Departementet har gitt omfattende merknader til hvordan kommunene skal utøve sitt tilsynsansvar etter lovens § 16. Merknadene omhandler dessuten fylkesmannens ansvar etter lovens § 9, om å føre tilsyn med at kommunen utfører sine pålagte oppgaver som barnehagemyndighet. •Barnehageloven gir ingen bindende regler for hvordan og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres. Utdanningsforbundet viser i denne forbindelse til departementets merknader til §§ 9 og 16, som …

7 Barnehageloven Kommunens ansvar § 8 Kommunen ansvarlig på flere måter: –Som barnehageeier – må oppfylle lovens krav i egne barnehager –Som godkjenningsmyndighet, § 10 –Gjennom opptaksprosessen, §§ 11-13 –Som forvalter av tilskudd fra staten, § 8 –Som tilsynsmyndighet – både egne og andres barnehager, § 16 –Som dispensasjonsmyndighet, §§ 17-18

8 Ny veileder om tilsyn av barnehager fra departementet jan. 2007 •Kommunenes roller og ansvarsforhold •Hva med tilsyn i to-nivå kommuner ? •Forholdet mellom veileding og tilsyn •Kommunal plan for tilsyn •Tilsynsdokumenter

9 Fylkesmannen i Hordaland •Har som oppgave å føre tilsyn med kommunenes forvaltning av barnehagene •De kommer på tilsyn og ser hvordan lovens krav blir oppfylt •Driver opplæring for dem som er barnehage- ansvarlige i hver kommune

10 Barnehageloven i praksis

11 Krav til pedagogisk leder •Førskolelærer •Annen treåring pedagogisk utdanning med videreutdanning i barnehagepedagogikk (20vt) el. hovedfag/master i barnehage/førskolepedagogikk - allmennlærer - faglærer (noen varianter) - spesialpedagog - barnevernspedagog

12 Krav til styrer •Førskolelærer eller •Annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse - allmennlærer - faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktisk/estetiske fag eller treårig faglærerutdanning som gir kompetanse fra 1. klassetrinn) - Kompetanse lik den som kreves for pedagogisk leder

13 Hva ligger i begrepet ”Hver barnehage” ? •”En lokal enhet som driver pedagogisk virksomhet for barn under opplæringspliktig alder” •Styrer skal kunne være mest mulig tilstede Hver barnehage skal ha en styrer. Alle andre løsninger blir å betrakte som unntakstilfeller. Blir virksomheten for stor eller avstanden for lang vil styrer vanskelig kunne utføre de oppgaver loven krever.

14 Pedagogisk bemanning § 18 Forskrift om ped. bemanning: •Minimum en pedagogisk leder pr 14-18 barn o/3 år •Minimum en pedagogisk leder pr 7-9 barn u/3 år - Ikke norm for gruppestørrelse - Praktiseres på barnehagen som helhet

15 Tilstrekkelig bemanning •”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet” § 19 - Vurderes ut fra barnegruppens størrelse, barnehagens organisering og barnas behov. -Bemanningen skal sikre at barnehagelovens formål og rammeplanens intensjoner blir oppfyllt

16 Dispensasjon fra utdanningskravet •Det skal søkes dispensasjon dersom man ikke får søkere med godkjent utdanning (etter utlysning) •Kan innvilges for inntil et år •Det kan stilles spørsmål om hva eier har gjort for å skaffe kvalifisert søker •Ved varig dispensasjon skal vurderingen være strengere

17 Barnehageloven i praksis Har den tillitsvalgte rett til å se barnehagens godkjenning? Ja. Godkjenningen skal skje i form av et formelt vedtak. Vedtaket er offentlig. Utdanningsforbundet minner om at arbeidsmiljøloven har bestemmelser om de ansattes arbeidsmiljø, blant annet finnes det der et krav om garderobe, bestemmelser om støy osv. Disse bestemmelsene må etterprøves ved godkjenning av barnehager.

18 Barnehageloven i praksis Forslag til oppgaver: 1.Hvilke spørsmål er aktuelle å stille i din kommune? 2.Velg en aktuelt problemstilling dere har møtt i praksis, der dere er i tvil om praksisen er i tråd med loven. Finn ut hva lov, forskrifter og merknader sier om dette eller om loven har bestemmelser om temaet. 3.Hvilke faglige argumenter vil dere bruke for å få eier til å endre praksis i tråd med lovbestemmelsene?

19 Barnehageloven i praksis Forslag til case 1: Barnehagelovens § 18 – Barnehagens øvrige personale, har blant annet denne formuleringen: ”Bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.” Hvordan vil dere beskrive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet? Hvilken bemanning trenger denne virksomheten? (Vær realistiske, ikke visjonære)

20 Om forskriftene til loven •Bestemmelser som regjeringen eller fagdepartementet kan gi –Må ha hjemmel i lov – ved motstrid går loven foran –Utfyller loven, og like bindende som loven selv •Gitt forskrifter om –Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver - § 2, 7. ledd –familiebarnehager - § 11 –pedagogisk bemanning - § 18 –midlertidig og varig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder - §§ 17 og 18 –likeverdig behandling av barnehager ift offentlige tilskudd § 14 –om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage - § 12 –foreldrebetaling i barnehagen - § 15 –politiattest i henhold til barnehageloven - § 19

21 Andre kontrollinstanser •Sivilombudsmannen – kontrollerer forvaltningens saksbehandling av vedtak –Opptaksregler, vedtak om godkjenning etc –Prøver ikke om barnehagelovens regler om innhold er overtrådt •Domstolene –Enkeltsaker, f.eks om opptak, godkjenning osv –Generelle saker, f.eks om organisering, om lovens krav er oppfylt, dispensasjonsadgang etc •Felles: Prøver ikke skjønn/hensiktsmessighet, bare lovlighet

22 Barnehageloven i praksis Heftet: •Er ment som en hjelp i å påvirke praktiseringen av barnehageloven. •Er ment som et bidrag til at våre tillitsvalgte skal kunne peke på lovbestemmelser som er satt for å sikre kvaliteten. •Er ment å inspirere oss til å bruke faglig pedagogiske argumenter. •Er ment som et grunnlag for egne vurderinger. •Viser også til andre lover og bestemmelser sektoren er forpliktet på. ”

23 Barnehageloven i praksis Quiz om barnehageloven SpørsmålSvar 1. Er Rammeplanen en del av loven? 1. 2. Hva handler Kapittel 1 i barnehageloven om? 2. 3. Hvor finner vi noe om styrer i loven? 3. 4. Nevn to av kommunens oppgaver som barnehagemyndighet 4. 5. Hvor finner vi noe om veiledende arealnorm? 5.

24 Barnehagen i praksis Lykke til alle sammen!


Laste ned ppt "Barnehageloven i praksis Barnehageloven med forskrifter, blant annet Rammeplanen, er barnehagens viktigste kvalitetsdokumen t."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google