Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hverdagsrehabilitering

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hverdagsrehabilitering"— Utskrift av presentasjonen:

1 Hverdagsrehabilitering
Åse Bente Mikkelborg Prosjektleder Benytt malsett under hjem – oppsett for å bytte farger/design. For å bygge egne bilder i ringen, kontakt ansvarlig grafiker.

2 Litt om Bodø kommune: Ca 50 000 innbyggere
Hjemmetjenesten – 6 soner( 3 by og 3 distrikt) Lang erfaring med å arbeide med rehabilitering; Rehabiliteringsavdeling(døgnplasser) 15 rom + 1 treningsleilighet. Rehabiliteringssenteret 21,5 årsverk ergo og fysioterapeuter, syn og hørselskontakt samt Frisklivssentral Bestiller-utførermodell - Tildelingskontor

3 Bakgrunn for oppstart forprosjekt aug 2011 :
Erkjennelse av at «noe må gjøres» Fredericia – resultat og erfaringer,- modell for å komme i gang med endring => skapte grunnlag for politisk og administrativ vilje til å starte

4 Pilotprosjekt: mai 2012-mai 2013
Startet opp i en sone, utvidet til 3 soner Dagtid, ikke kveld og helg • 50% ergoterapeut • 50% fysioterapeut • 30% sykepleier • 140% hjemmetrenere fordelt på 3 som jobbet kombinert Hjemmetjeneste/hverdagsrehabilitering • 20% saksbehandler Tildelingskontoret BASE

5 Hverdagsrehabilitering:
Tverrfaglig innsats som ytes i innbyggerens eget hjem eller nærmiljø. * Hensikt: å utvikle, gjenvinne, behold eller forebygge reduksjon i funksjonsnivå. Tidsavgrenset Målrettet – brukers mål Systematisk – trening til mestring av hverdagsaktiviteter i egne omgivelser

6 Hverdagsrehabilitering:
Første spørsmål: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» Fra brukermedvirkning til brukerstyring Bidrar til økt selvhjulpenhet i dagliglivets gjøremål – «være aktiv i eget liv»

7 Ergoterapeut Liv og bruker Liv

8 Inklusjonskriterier:
Primært borgere som søker hjelp for første gang, samt brukere som søker om mer hjelp Borgere som har rehabiliteringspotensial og som er/blir motivert for opptrening Som bor hjemme

9 Eksklusjonskriterier:
Kognitiv svikt som vanskeliggjør deltakelse Kjent rus og/eller psykiatridiagnose som vanskeliggjør deltakelse Progredierende sykdom(ALS,MS og palliativ behandling

10 Kartlegging: Kognitiv vurdering: Klokketest, evt. MMSE, Ergoterapeut
Kartlegge problemområder og mål : COPM, ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier Fysisk screeningstest: SPPB, fysioterapeut Ernæringsscreening, sykepleier ADL-score, hele teamet

11 Hverdagsrehabilitering - resultater etter 1 år
Oppstart 30. mai 2012 20 personer har avsluttet rehabilitering per 30. mai 2013 Gjennomsnittsalderen er 81 år Yngste 44 år – eldste 97 år

12 Magny 83 år: Fra 11,5 t i uka til 0,5 t i måneden

13

14

15 Fortsatt resultat etter 1 år:
Før hverdagsrehabilitering til sammen 89,5 vedtakstimer/uke Etter hverdagsrehabilitering til sammen 22,3 vedtakstimer/uke Samlet reduksjon: 67,2 vedtakstimer/uke Utgjør 3,4 vedtakstimer/uke i gjennomsnitt Dersom ikke tilbakefall det første året, har kommunen spart 1,5 mill. kr i reduserte vedtakstimer inkl. indirekte tid Dette utgjør i gjennomsnitt per bruker

16 Utvidelse av teamet mai 2013
Ny base, dekker fortsatt 3 soner. 2 x 50% ergoterapeut 2 x 50% fysioterapeut 100% sykepleier 4 x 100% hjemmetrenere 20% saksbehandler på TDK Deling i 2 team, men fortsatt lokalisert i felles base

17 case presentasjoner: Magny 83: (avisa nordland oktober 2012) «Jeg har fått livet mitt tilbake» Fra 12 t hjemmetjeneste i uka til 0,5 t i måneden. Margit 91: ( avisa nordland august 2013) Søkte om sykehjemsplass, fikk isteden hverdagsrehabilitering og kunne trekke søknaden tilbake. «Glad for at hun fortsatt kan bo hjemme» Elly 87: (NRK februar 2014) kunne ikke reise seg fra stolen, nå er hun glad for å kunne gå i trapper og bevege seg i og utenfor hjemmet.

18 Resultater pr mars 2014: 100 personer kartlagt totalt
30 var ikke i målgruppen 70 har fått Hverdagsrehabilitering Rehab.periode gjennomsnitt 4-5 uker Etter pilot tidligere innsats- flere små vedtak Hverdagsmestring fokus i hele omsorgstjenesten

19 Buss trening:

20 Økt satsing 2014: 2 årsverk mer terapeutressurs fra mai(omdefinere stillinger). Implementering i hele hjemmetjenesten – også distriktsonene fra 1.sept Organisering i Rehabiliteringssenteret fra 1.juli. Økt fokus på frivillig arbeid Fokus på Hverdagsmestring i hele omsorgen

21 Utfordringer: Kultur og holdningsendring tar tid!
Riktig og tilstrekkelig intern og ekstern informasjon Registrering/dokumentasjon Rekruttering av målpersoner – modell for tildeling Kommunikasjon: team- hjemmetjenesten – Gerica journalsystem

22 Tverrfaglig team – utvikling:

23 Kloke grep: Fredericiamodellen- godt utgangspunkt
Engasjement og stå på vilje må til ! «Vårt prosjekt»- Bred forankring» Informasjon «jevnt og trutt» Pilotprosjekt Base – atskilt fra hjemmetjenesten

24 Følgeforskningsprosjekt:
Regi av Universitetet i Nordland Midler Fondsregionen Nord Norge 2,5 mill Fra – «Å hoppe etter Fredericia blir resultatet like bra?» Fokus : « 3 vinn» Opplever målpersonene økt trivsel og livskvalitet? Trives ansatte med den nye måten å arbeide på? Bedre kommune økonomi?

25 Takk for meg  ase.bente.mikkelborg@bodo.kommune.no
og omsorg/hverdagsrehabilitering


Laste ned ppt "Hverdagsrehabilitering"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google