Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet"— Utskrift av presentasjonen:

1 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Næringsfrokost i Bamble Presentasjon Eva Langslet Rune Hagøy Egil Hafsund Tema: Fra trussel til mulighet – salg til offentlig sektor

2 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Skien og Siljan kommuner. Kjøpsavtalesamarbeid Skien er vertskommune

3 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Andre deltagere: Grep kompetanseutvikling Grenland AS Drangedal kommunale eiendomsforvaltning KF Skjærgårdshallen AS Kragerø Havnevesen KF Kontorbygg AS KEOPS KF Stevneplassen AS Skien kommunale pensjonskasse Skien Lufthavn AS Skien Kirkelige Fellesråd Bygarasjen AS Bamble Kirkelige Fellesråd Delecto As Drangedal Kirkelige fellesråd Kjølnesbygg AS Kragerø Kirkelige Fellesråd Porsgrunn Utvikling AS Porsgrunn Kirkelige Fellesråd Grenland Havn IKS Siljan Kirkelige Fellesråd Link Arbeid Skien KF Høgskolen i Telemark Skien Fritidspark KF IUA Telemark Porsgrunn kommunale boligstiftelse

4 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Organisering: Rådmennene er styre for enheten Hovedkontaktperson i hver kommune Samarbeidsråd Kompetansegrupper

5 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Bakgrunnen for etablering av GKI Kommunene bruker store beløp på anskaffelser Potensialet for besparelser er betydelig Besparelser i innkjøpskostnader gir mer midler til offentlige tjenester Krav til høy kompetanse, både innkjøpsfaglig og juridisk Kommunene klarer ikke å skape et fagmiljø alene Bedre forutsetning for effektivisering En innkjøpsenhet som kan utnytte mulighetene i markedet Et stadig mer krevende innkjøpsregelverk

6 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Målsetting Bidra til en kostnadseffektiv innkjøpsfunksjonen Oppnå besparelser som følge av felles rammeavtaler og felles anskaffelsesprosesser Bidra til høy innkjøpskompetanse og gode etiske holdninger i kommunene og GKI

7 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
GKI er valgt som knutepunkt for miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser i Telemark GKI skal gjennomføre Regjeringens handlingsplan i Telemark Fylkesmannen er oppdragsgiver og leder styringsgruppen 3 - årig prosjekt med målsetting å bidra til at det offentlige som ansvarlig forbruker etterspør miljøvennlige varer og tjenester som er tilvirket etter høye etiske og sosiale standarder Deltagere i prosjektet er offentlige innkjøpere og privat næringsliv i Telemark

8 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Beregnede økonomiske besparelser per påfølgende år: Kontrakter inngått Alle kommunene Bambles andel 2007/ Akkumulerte besparelser

9 Noen tall om offentlige innkjøp i Norge i 2009:
Offentlig innkjøp Noen tall om offentlige innkjøp i Norge i 2009: Statsforvaltningen NOK 171,5 milliarder Kommuner NOK 112,5 milliarder Fylkeskommuner NOK milliarder Offentlig forretningsdrift NOK 83,9 milliarder Totalt NOK 385,9 milliarder Til sammenligning er Statsbudsjettet på ca NOK 1000 milliarder GKI kommunene ca NOK 1,5 milliard (2005)

10 Offentlig innkjøp Litt historikk
Tidligere ble offentlig innkjøp ofte brukt som et næringspolitisk virkemiddel. Mange kommuner ønsket å kjøpe fra leverandører i egen kommune for å støtte eget næringsliv. Etter EØS-avtalens inntreden er alle offentlige oppdragsgivere pålagt å foreta sine anskaffelser i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser Dersom en offentlig oppdragsgiver blir tatt for en ulovlig direkteanskaffelse vil Kofa kunne idømme gebyr. Eks Vinje kommune og Oslo kommune

11 Lov om offentlige anskaffelser
Terskelverdier NOK: Varedirektivet 1,6 mill Tjenestedirektivet 1,6 mill Bygg- og anleggsdirektivet 40,5 mill Forsyningsdirektivet 3,2 mill (energi, vannforsyning, transport, og telekommunikasjon) Nasjonal kunngjøring 0,5 mill

12 Lov om offentlige anskaffelser
Kvalifikasjonskriterier Eks på minstekrav til leverandøren Attest for betalt skatt Attest for betalt MVA Faglige krav Krav til ansatte Krav til økonomisk soliditet Referanser Tilbydere kan avvises hvis de ved rettskraftig dom er kjent skyldig i straffbare forhold som angår den yrkesmessige vandel eller som har gjort seg skyldig i alvorlige forsømmelser mot faglige og etiske krav i vedkommende bransje

13 Lov om offentlige anskaffelser
Tildelingskriterier, to alternativ: - Lavest pris - Det økonomiske mest fordelaktige tilbud Kriteriene må angis og vektes eks Pris 60 % Kvalitet 10% Funksjonsmessige egenskaper 10% Miljøegenskaper 10% Estetikk 10%

14 Lov om offentlige anskaffelser
Krav om kunngjøring Alle anskaffelser med verdi over kr skal kunngjøres på Doffin. Tilbydere registrere seg på Doffin og abonenere på varsling på definerte vare eller tjenestegrupper

15 Lov om offentlige anskaffer
Forskrift om offentlige anskaffelser Regulerer prosessen fra behov defineres til kontrakt er inngått. Regelverket gir tilbyderne rettigheter, oppdragsgiver forpliktelser Krav om begrunnelser Oppdragsgiver kan klage og be om innsyn

16 Lov om offentlige anskaffelser
Grunnleggende prinsipp Konkurranse Ikke diskriminering Ikke oppdeling av kontrakt Likebehandling og forutberegnelighet Forholdsmessighet God forretningsskikk Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Forskriften er laget med bakgrunn i EU reglene og lovens grunnleggende prinsipp

17 Forskrift om offentlige anskaffelser
Ungt og dynamisk regelverk Tolkingen av forskriften påvirkes av: Kofa-avgjørelser Norske rettsavgjørelser Dommer i EU-domstolen

18 Lov om offentlige anskaffelser
Grunnleggende prinsipp Konkurranse Ikke diskriminering Ikke oppdeling av kontrakt Likebehandling og forutberegnelighet Forholdsmessighet God forretningsskikk Gjennomsiktighet og etterprøvbarhet Forskriften er laget med bakgrunn i EU reglene og lovens grunnleggende prinsipp

19 Felles anskaffelsesreglement
Felles innkjøpsstrategi Organisering Rutiner Politiske føringer: Miljøhensyn Krav til lønns og arbeidsforhold (sosial dumping) Etisk handel (ILO konvensjonene)

20 Offentlig innkjøp Leverandør / kundeforhold i offentlige innkjøp
Avtaleperiode maks 48 måneder Avtale med en eller flere leverandører Fokus på kontraktsoppfølging Kontroll De grunnleggende prinsippene skal følges ved ny konkurranse Profesjonelle relasjoner Fokus på etikk

21 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Informasjon Avtaleinformasjon Retningslinjer og regelverk Innkjøpsrelatert informasjon Intern avtaleinformasjon pasordbelagt Ekstern informasjon og kunngjøringer Planlagte anskaffelser

22 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Eksemplar på anskaffelser som vil bli kunngjort: Håndverkertjenester - en rekke fag Tekniske rådgivertjenester Arbeidstøy Service- og vedlikeholdsavtaler Trykkeritjenester Papir og plast Leasing av biler

23 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Viktig for tilbyderne Følg med på kunngjøringer på Doffin Hent ut konkurransegrunnlag Følg kravene i konkurransegrunnlag Tilbud innen fristen Unngå å ta forbehold mot krav i konkurransegrunnlaget

24 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
Målsetting Kommunene ønsker mange rammeavtaler Fellesavtaler og separate avtaler Parallelle rammeavtaler (avropsregler) Det åpnes for tilbud til enkelt kommuner Kommunene avroper

25 GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet
GKI og markedet GKI legger til rette for at lokale tilbydere kan gi tilbud på deler av oppdragene Lokal leverandører må konkurrere med andre leverandører på like vilkår, men lokale tilbydere har ofte et konkurransefortrinn som de bør utnytte maksimalt. Nærhet til oppdragene gir lavere kostnader Tilbyderne bør ikke se på LOA som en trussel, men som en mulighet

26 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google