Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Prosjekt skriftlig vurdering på barnetrinnet - føringer og utfordringer Yngvild Nilsen, avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Prosjekt skriftlig vurdering på barnetrinnet - føringer og utfordringer Yngvild Nilsen, avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Prosjekt skriftlig vurdering på barnetrinnet - føringer og utfordringer Yngvild Nilsen, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet, Utdanningsadministrasjonen

2 Oslo kommune Utdanningsetaten - Du har skrivit en lite underlig uppsats. Ditt språk är mycket fint, men är det egentligen ett Julminne? Inte har väl du varit med om detta? - Det står ingenting om att man själv skulle ha varit med. Magister Stålberg svalde: - Nej, det har du rätt i förstås. Men man utgår nog liksom från att det skall vara så. Och varför det egentligen? tänkte han, pojken har rätt. Göran Tunström, Juloratoriet

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Styringsdokumenter Læreplanverket for Kunnskapsløftet Forskrift til opplæringslov gjeldende fra 1.8.2006 Prinsipper for opplæringen – inkludert Læringsplakaten Omtale av vurdering i grunnopplæringen i læreplaner for kunnskapsløftet

4 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosjekt skriftlig vurdering på barnetrinnet Hensikt: Fremme systematisk elevvurdering og trekke foreldrene aktivt inn i læringsprosessen 12 skoler med barnetrinn har deltatt i prosjektet siden starten høsten 2005 Det utvikles en veileder og lages et nettsted for vurdering på Utdanningsetatens hjemmeside på http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/vurdering_for_la ring/skriftlig_vurdering_pa_barnetrinnet/

5 Oslo kommune Utdanningsetaten Skoleåret 2006 – 2007 blir et utprøvingsår for alle skoler Høsten 2007 blir det obligatorisk for alle skolene å ha en modell for vurdering og hvordan foreldrene kan trekkes mer aktivt inn i arbeidet Skolene følges videre Nye halvdagssamlinger –23. og 24. november – erfaringsdeling og oppfølging –17. og 18. april – erfaringsdeling og oppfølging

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Prosjektet har fokus på Alt arbeid i skolen skal ha et mål: Hva er det elevene skal lære nå? Når elevene har et gjort et arbeid, hva blir det lagt vekt på i vurdering? Hvordan kan man trekke elevene aktivt inn i læringsprosessen? Hvordan kan man oppøve elevenes evne til egenvurdering – og til vurdering av hverandre? Hvordan kan man trekke foreldrene aktivt inn i læringsprosessen?

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Grunnlaget for vurdering Kriteriebasert/standardbasert/målrelatert vurdering – vurdering som måler elevens prestasjoner opp mot på forhånd gitte kriterier på måloppnåelse –En konkret beskrivelse av kompetanse, som elevens prestasjon måles opp mot, som f. eks. eleven leser med flyt, eleven mestrer multiplikasjon av tosifrede tall –Kriteriene kan angi en grense for godkjent kompetanse, som f. eks. førerprøven –eller de kan angi ulike grader av kompetanse

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra omtalen av vurdering fra Utdanningsdirektoratet Vurdering av oppnådd kompetanse uttrykkes som det elever mestrer Viktig at skolene utvikler kriterier i tilknytning til kompetansemålene Viktig med samarbeid om utvikling av vurderingskriterier, innen og mellom skoler Likeverdig og rettferdig vurdering Systematisk vurderingspraksis

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Om vurderingskriterier Vurderingskriterier kan defineres som det vi legger vekt på når vi skal vurdere elevene. Når vi bestemmer vurderingskriteriene, bestemmer vi samtidig hva som teller/hva vi legger vekt på ved vurdering. For å vurdere læringsprosess eller resultater er det viktig å sette kriterier for hva som må gjøres for å nå et læringsmål. Kriterier former en basis og gir en prioritering for det som skal vurderes. Dette betyr at når man utformer kriterier, bestemmer man hva som er viktig.

10 Eksempel på vurderingsskjema Kompetansemål fra læreplanen i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap etter 7. årstrinn Mål for opplæringen er at elevene skal kunne diskutere rasisme og hvordan antirasistisk arbeid kan forbygge rasisme Hvordan kan verbet diskutere brytes ned? VurderingskriterierElevens kommentar Hvordan klarer du dette? Hva må du forbedre? Lærerens kommentar Jeg hører etter hva de andre sier. Jeg avbryter ikke. Jeg roper ikke eller snakker veldig høyt. Jeg holder meg til temaet. Jeg har respekt for andres meninger. Jeg prøver å ikke såre noen. Når jeg er ordstyrer, passer jeg på at alle får snakke.

11 Eksempel på vurderingsskjema Kompetansemål fra læreplanen i engelsk etter 4. årstrinn Mål for opplæringen er at elevene skal kunne Bruke digitale verktøy for å finne informasjon og skape tekst Hvordan kan dette målet vurderes? VurderingskriterierElevens kommentar Hva mestrer du? Hva må du arbeide mer med? Lærerens kommentarForesattes kommentar: To ting som skal kommenteres positivt En ting som vi må hjelpe til med Jeg kan finne svar på enkle spørsmål fra Internett. Jeg kan finne enkel informasjon på Internett på engelsk. Jeg kan lese barnesider på Internet på engelsk. Jeg kan velge ut enkelt stoff fra Internett Jeg kan skrive korte tekster der jeg bruker/skriver av enkelt stoff hentet fra Internett.

12 Mål: Vurderingskriterier: Dette er jeg fornøyd med:Dette kunne jeg ha klart bedre Hvorfor?Hvordan? Lærerens kommentar: Mål for neste gang (fylles ut sammen med læreren i elevsamtalen): Hjemmets kommentar: Vurderingsskjema i for______________________________________________

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Tips til hjemmet Vurder arbeidet sammen med eleven Tenk tilbake på hva eleven kunne gjøre før han/hun startet på arbeidet, sammenlikn med det han/hun kan nå Snakk med eleven om hans/hennes egen vurdering av arbeidene Legg merke til hvordan kommentarene på elevens arbeider kan si noe om hvor mye arbeid de har lagt ned skolearbeidet Bruk skjemaene til å bli enige om hva dere kan hjelpe eleven med

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering – hensikten med vurdering To begreper Summativ vurdering – beskrivelse av elevens kunnskaps- og kompetansenivå på et gitt tidspunkt – omfatter både standpunkt- og eksamensvurdering Formativ vurdering – vurdering som kun har til hensikt å forbedre elevens kompetanse, integrert i læringsprosessen

15 Oslo kommune Utdanningsetaten De engelske forskerne Black & William (1998) beskriver resultatene oppnådd (achievement gains) gjennom bruk av formativ vurdering ”as among the largest ever reported for educational interventions”. Gjennom systematisk bruk medfører formativ vurdering høyere oppnådd kompetanse for elevene, rettferdighet i forhold til økt læringsutbytte og en styrking av elevenes læringsstrategier. Hvorfor formativ vurdering?

16 Oslo kommune Utdanningsetaten Tre viktige forutsetninger for å skape en formativ læringsprosess Eleven må forstå målene med arbeidet sitt –Planlegge for læring, ikke for aktivitet Elevene må forstå hva slags kriterium som skal ligge til grunn for vurderinga av et arbeid –Arbeidsmåter, orden, sosiale ferdigheter i tillegg til faglige mål –Grunnlag for egenvurdering, kameratvurdering

17 Oslo kommune Utdanningsetaten Eleven må delta i vurderinga –Har eleven nådd læringsmålet? Eleven skal sette ord på det hun greidde, på hva som var vanskelig, på hva hun bør arbeide mer med og hva hun mener hun bør utvikle videre –Egenvurdering –Realistiske mål

18 Oslo kommune Utdanningsetaten å bryte ned kompetansemålene i Kunnskapsløftet på hvert år å ha vurdering som en integrert del av alt læringsarbeid å dele og utvikle læringsmål sammen med elevene å utvikle vurderingskriterier sammen med elevene å utvikle en forståing for at kriteriene kan oppfylles på ulike nivå å involvere elevene i egenvurdering å gi eleven tilbakemelding som fører han videre i arbeidet å ha tiltro til at alle elever kan forbetre seg å ta elevene med på samtaler om resultat frå kartlegginger og eventuelle sentrale prøver Hvordan kommuniseres dette til hjemmet? Mål for hva skolene må gjøre


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten Elevvurdering i Kunnskapsløftet Prosjekt skriftlig vurdering på barnetrinnet - føringer og utfordringer Yngvild Nilsen, avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google