Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring Kunnskap Mangfold Likeverd.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring Kunnskap Mangfold Likeverd."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring Kunnskap Mangfold Likeverd

2 Kultur for læring

3 3 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mye er bra - men noe kan bli bedre Mange elever med svake faglige resultater Svak gjennomføring av videregående opplæring Store forskjeller som følge av sosial bakgrunn For lite tilpasset opplæring Svak kultur for læring

4 4 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Tre forutsetninger for utvikling Kunnskap: Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem - nasjonale prøver - skoleporten.no Kompetanse: Lærerutdanning - skolelederutdanning - kompetanseutvikling - veiledning og støtte fra kommune/stat Kultur for læring: Lokal handlefrihet - kunnskapsspredning - ledelse

5 5 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Rammer for grunnopplæringen Læreplanens generelle del videreføres "Broen" erstattes med 10 kvalitetskrav: "Skoleplakaten" Metodefrihet for lærerne Bedre sammenheng mellom barnehage og skole Grunnskolen inndeles i ett barnetrinn og ett ungdomstrinn Timetallet på barnetrinnet utvides: Tre timer i 2002, fem timer i 2004, fire timer i 2005 Nasjonalt minstetimetall, men stor fleksibilitet: 25 pst. kan omdisponeres lokalt

6 6 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Rammer for grunnopplæringen Lese- og skriveopplæring fra 1.trinn Muligheter for fysisk aktivitet hver dag "Smaksprøver" fra videregående opplæring i ungdomsskolen 11 utdanningsprogrammer i videregående opplæring Nasjonale bestemmelser om friere skolevalg i vgo vurderes Partssamarbeidet i fagopplæringen fornyes Ansvarsdeling mellom hjem og skole klargjøres

7 7 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kunnskap Fem grunnleggende ferdigheter integreres i læreplanene i alle fag Nye læreplaner i alle fag: Enklere, klarere, mer forpliktende Styrking av norsk og realfag 2. fremmedspråk obligatorisk som praktisk fag på ungdomstrinnet –kan innføres på barnetrinnet –skal telle ved opptak til vgo Teknologi og design innarbeides i læreplanene for relevante fag

8 8 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kunnskap Forsøk med filosofi som eget fag i grunnskolen Programfag på ungdomstrinnet ("smaksprøver") Fag fra vgo i ungdomsskolen - fag fra høyere utdanning i vgo Tiltak for å styrke nynorsk som hovedmål og sidemål, bl.a. nasjonalt senter Matematikk obligatorisk i vg2 på studieforberedende retninger Program for digital kompetanse Kravene til generell studiekompetanse skjerpes

9 9 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Fem grunnleggende ferdigheter Å kunne uttrykke seg muntlig Å kunne lese Å kunne uttrykke seg skriftlig Å kunne regne Å kunne bruke digitale verktøy

10 10 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Vurdering Grunnleggende ferdigheter integreres og vurderes i alle fag - på fagenes premisser Nasjonale prøver videreutvikles Vurdering iht faglige standarder Forsøk med mappevurdering Skriftlig sidemålseksamen i grunnskolen fjernes

11 11 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Vurdering Skriftlig avgangsprøve i grunnskolen vurderes erstattet av nasjonale prøver Fortsatt muntlig avgangsprøve i grunnskolen Obligatorisk eksamen i vg1 i yrkesfaglige utdanningsprogrammer fjernes Skriftlig sidemålseksamen i studieforberedende utdanningsprogrammer gjøres til trekkfag

12 12 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mangfold Systemskifte i styringsideologi: Tillit, frihet, ansvar Metodefrihet for lærerne 25 pst. av timetallet kan tilpasses den enkelte elev, gruppe, skole Ett barnetrinn - timetall disponeres fritt Fordypning i lærefag fra vg1 (20 pst.)

13 13 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Mangfold Friere skolevalg i vgo utredes Fleksibel 2 + 2-modell Forsøk med høyere utdanning på bakgrunn av relevant yrkeskompetanse Entreprenørskap i utdanningen Frihet til å organisere hjem/skole-samarbeidet

14 14 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Likeverd Fortsatt rett til spesialundervisning Nasjonal satsing på tilpasset opplæring Plan for å styrke minoritetsspråklige elevers ferdigheter Programfag på ungdomstrinnet: Fordypning og praktiske aktiviteter Praktisk og teoretisk matematikk Praktisk 2.fremmedspråk

15 15 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Likeverd Fleksibel bruk av timetall Fag fra vgo i ungdomsskolen - fag fra høyere utdanning i vgo Nasjonale prøver underveis, men mindre eksamenspress Forsøk med mappevurdering Fortsatt arbeid mot mobbing og for godt læringsmiljø Bedre rådgivning - regionale partnerskap

16 16 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD 11 utdanningsprogrammer i vgo Teknikk og industriell produksjon Elektrofag Bygg- og anleggsteknikk Restaurant- og næringsmiddelfag Helse- og sosialfag Design, medier og håndverksfag Service og samferdsel Naturbruk Studiespesialisering Idrettsfag Musikk, dans og drama

17 17 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Den gode lærer Historisk kompetanseløft for lærere og skoleledere, 2 - 3 milliarder kroner: –videreutdanning –reformrelatert kompetanseutvikling –skolelederprogram Klargjøring av statens/kommunenes ansvar for kompetanseutvikling Økte kompetansekrav til førskolelærere i skolen Opptakskrav til lærerutdanningen

18 18 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Gjennomføring av skolereformen Stortingsbehandling våren 2004 2004 og 2005: Kompetanseutvikling, nye læreplaner, timetallsutvidelse 2006, 2007 og 2008: Reformen gjennomføres

19 19 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER BARNETRINN:  ett samlet trinn (1-7)  økt timetall  lese- og skriveopplæring fra 1.årstrinn  fastere ramme rundt skoledagen; tid til felles måltid og mer fysisk aktivitet  strengere krav til videreutdanning for førskolelærere Tilpasset opplæring Større lokal handlefrihet Lærerkompetanse

20 20 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER UNGDOMSTRINN:  obligatorisk 2.fremmedspråk - praktisk innrettet  programfag som "smaksprøve" fra vgo  fagdeler fra vgo  fornyet sidemålsopplæring i nynorsk  teknologi og design  flere forsøk med filosofi  styrket rådgivning Tilpasset opplæring Lokal handlefrihet Lærerkompetanse

21 21 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER VIDEREGÅENDE TRINN:  forenklet struktur  bredere innganger; 11 utdanningsprogram  fordypning i lærefag fra vg1  praktisk og teoretisk matematikk vg1+vg2  fagdeler fra høyere utdanning  skjerpede krav til generell studiekompetanse Tilpasset opplæring Lokal handlefrihet Lærerkompetanse


Laste ned ppt "1 Kunnskap Mangfold Likeverd Kultur for læringUFD Kultur for læring Kunnskap Mangfold Likeverd."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google