Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styremøte 27.oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styremøte 27.oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styremøte 27.oktober 2014

2 Andel fristbrudd

3 Ventetid avviklede

4 Langtidsventende (LTV)
Ca. 900 pr – reduksjon på 100 siden august 675 Drammen 220 Bærum Fagområder: Nevrologi Øyesykdommer Revmatologi Fys. Medisin/rehabilitering Indremedisin: Endokrinologi (Drammen), hjerte, koloskopi Kirurgi (Bærum): Åreknuter, godartede hudsvulster

5 Langtidsventende (LTV) - tiltak
Område LTV pr LTV pr Tiltak/kommentarer Nevrologi 216 174 Eksternt kjøp av inntil 250 konsultasjoner ved Sandvika nevrosenter. LTV avvikles i løpet av høsten. Revmatologi 110 66 LTV kom fra august 2013, planlagt avviklet i løpet av høsten. Økt litt legeressurser. Fysikalsk medisin 103 109 Styrket med en overlege, hatt kun én. Tilsetting imidlertid forsinket, først økt kapasitet ut i Ikke hjelp å få andre steder. Ikke lykkes i å innleie ressurser så langt. Prognose: LTV først avviklet i løpet av våren 2015. Øyesykd. 169 162 Stor økning i AMD-pasienter. Interne tiltak for å redusere LTV i høst. Prognose: Fortsatt noe LTV ved nyttår.

6 Langtidsventende (LTV) - tiltak iverksatt/iverksettes
Område Særlige utfordringer Tiltak Kirurgi (Bærum) 107 LTV pr Varicer. Fjerning av små tumores (lipomer, ateromer, nevi mv) Øker kapasitet på varicer og småtumores i høst. Gjort avrop på 50 varicepasienter Aleris i høst. Prognose at avvikles i løpet av høsten. Endokrinologi (Drammen) Ca. 90 LTV pr Kjøpt ekstra 50 konsultasjoner hos avtalespesialist, Pilestredet Park. LTV: Indremedisin: 110 (Bærum), 124 (Drammen)

7 Ventetider (I) Avviklet ventetid i høst vil bli høyere enn prognostisert pga. forsinket avvikling av langtidsventende Kjøp eksternt for å avvikle langtidsventende Målsetning på ventetid < 65 dager fra årets slutt opprettholdes Risiko for forsinket måloppnåelse Må forvente at det vil være langtidsventende innen fys. medisin og øyesykdommer ved årets slutt

8 Ventetider (II) Tendens til økning i henvisninger/antall ventende – forbigående eller varig? Arbeider også med etterslep på kontroller, ser forbedringer – medisinsk prioritering avgjør kontroller versus nyhenviste

9 Måltavle pr 30. september Grønt på alle parametre i perioden hittil i år og prognosen Sykefravær er over mål i august måned

10 Resultat Resultat hittil i år viser et overskudd på 105,6 MNOK. Dette er 15,6 MNOK bedre enn budsjett, og 67,9 MNOK bedre en ved samme periode i fjor. Resultatet denne måned er på 10,6 MNOK, dette er 0,6 MNOK foran budsjett. Resultatet er bedre enn budsjettert hver måned fra og med mars.

11 Økonomisk avvik per klinikk/ prognose

12 Aktivitet og bemanning
Aktivitet somatikken VVHF 5 % HSØ 1,9 % Bemanning VVHF 0,8 % HSØ 2,1 %

13 Budsjett 2015

14 Driftsbudsjettet Effektivisering på 1,5 % lagt inn i alle budsjetter
Resultatkrav fra 120 MNOK – 180 MNOK Aktivitetsvekst Bygger på ØLP og midler til aktivitetsvekst Aktivitetsvekst 500 MNOK Ser ok ut så langt ift våre forutsetninger Risiki: Pensjon, økt overskuddskrav, gjestepasientoppgjør, kreftmedikamenter

15 Investeringer ØLP, legger til grunn 393 MNOK
Vedlikeholdsinvesteringer Drammen etter vedtatt program , 130 MNOK Oppgradering av Blakstad for salg av Lier 20 MNOK Konseptfase nytt sykehus 25 MNOK Vedlikeholdsinvesteringer/ MTU 160 MNOK Øvrige investeringer(BHJM, ambulanse, IKT, )

16 Investeringer Nye forhold Revidert behov konseptfase
EK innskudd pensjon Overskuddsdisponeringregime(incitament) 20 MNOK Blakstad(PHR) 5 MNOK Bærum sykehus Plankostnader, oppgradering av ”øvrige” sykehus 10 MNOK

17 Finansiering av investeringer
ØLP bygger på følgende 50 % bruk av overskudd 2015, 90 MNOK 50 % bruk av overskudd 2014, 70 MNOK Salg Lier, Lerberg, samt 2 boliger knyttet til Blakstad, 126 MNOK Likviditet(avskrivningstilskudd), 107 MNOK Nye forhold finansiering Revidert salg ned til 104 MNOK Overførbar likviditet knyttet til prosjekter i 2014, 14 MNOK

18 Videre prosess 4. november – ”endelig” ramme fra HSØ
6. november – møte med tillitsvalgte og foretaksledelsen 18. november – endelige rammer fra AD 24. november – styreseminar 25. november – 8. desember – formelle prosesskrav tillitsvalgte, HAMU med mer 15. desember - vedtak i styret

19 Vedtak Styret ber adm.dir gjennomføre ekstern vurdering av planene for de gjenstående vedlikeholdsinvesteringer ut over inngåtte kontrakter ved Drammen sykehus. Det fremmes egen sak i styret om sluttføringen av disse investeringene.

20 Møte med HSØ Midler til aktivitetsvekst i HF/sykehus forutsatt i ØLP, 500 mnok, opprettholdes Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen håndteres av hvert HF, sykehus og RHF. Det stilles krav om minst 200 millioner kroner i høyere resultat hos HF enn i ØLP-leveransene for 2015 (jfr også styrets vedtak) Årets resultat i 2015 kan ikke disponeres til investeringer i Dette er i henhold til likviditetsstyringsprinsippene

21 Møte med HSØ Det stilles krav om utsatt bruk av minst 200 millioner kroner av ØLP-leveransenes forutsetninger vedrørende oppsparte midler og midler til investeringer 2015 På grunn av likviditetssituasjonen og behov for krevende prioritering blant regionale investeringer, kan det i 2015 ikke gis regionale lån til SI (vedrørende strålemaskiner) eller SiV (vedrørende forprosjekt) Totalt skal ikke helseforetakenes bruk av likviditet i 2015 overstige ØLP-forutsetningene justert med ovenstående

22 Slutt


Laste ned ppt "Styremøte 27.oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google