Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Juristetikk I Om rollemoral Andreas Føllesdal Norsk senter for menneskerettigheter Juridisk fakultet Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/andreasf.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Juristetikk I Om rollemoral Andreas Føllesdal Norsk senter for menneskerettigheter Juridisk fakultet Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/andreasf."— Utskrift av presentasjonen:

1 Juristetikk I Om rollemoral Andreas Føllesdal Norsk senter for menneskerettigheter Juridisk fakultet Universitetet i Oslo

2 Disposisjon 1 Forventninger
2 Etisk teori: Forholdet rett – moral, Individualetikk, samfunnsetikk og profesjonsetikk 3 Rollemoral – eller dobbeltmoral? 4 Juristetikk som rollemoral – et forsvar

3 1 Forventninger Min målsetting: Format Forberedelser Tilbakemelding
Dekke læringskravene i ExFac del 3 C om profesjonsetikk: Om de juridiske profesjoners etikk Om forholdet mellom almenmoral og de juridiske profesjonenes etikk Trening i å drøfte - og løse - etiske dilemmaer og konflikter Format Forberedelser Tilbakemelding

4 2 Etisk teori Forholdet rett – moral Ulike sanksjoner Ulikt innhold
Samspill: Lovgiving antas ofte å være i samsvar med ‘den alminnelige rettsbevissthet’ og rettsoppfatning -- forbyr noen åpenbart umoralske handlinger, sikre rettssikkerhet

5 Individualetikk, samfunnsetikk – og profesjonsetikk
Individualetikk: Hvordan vi som enkeltindivid bør handle, hvilke holdninger og egenskaper vi bør ha: høflighet, respekt, omtanke for svakstilte Samfunnsetikk: Hvordan samfunnsinstitusjonene bør være innrettet: rettssikkerhet, likebehandling… Profesjonsetikk: Særegne normer for en bestemt yrkesgruppe, begrunnet i profesjonens særlige kompetanse og ansvar

6 F. eks: Advokatetiske regler
Den norske Advokatforeningens regler for god advokatskikk: 1.1 Reglenes formål     Regler for god advokatskikk har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres etter etiske prinsipper som er grunnlag for advokatens virke i alle siviliserte rettssamfunn. Brudd på reglene er grunnlag for disiplinære følger for advokaten. 1.2 Advokatens oppgave En advokats oppgave er å fremme rett og hindre urett. ..

7 Juristetikk Når er det moralsk forsvarlig å handle etter regler som strider med ’allmennmoralen’, eller med ’god folkeskikk’? - Som institusjonalisert praksis Som del av en moralsk ansvarsfordeling Når noen andre ikke handler som de bør

8 Rollemoral – eller dobbeltmoral?
Institusjonen som helhet – rettsvesenet begrunnes ut fra de goder den oppnår 2) Rollen begrunnes ved å henvise til hvilken plass den har innenfor institusjonen 3) Rollens særegne forpliktelser begrunnes ved å vise at de er nødvendige for rollen 4) En bestemt handling forsvares ved å vise at rollens særegne forpliktelser krever den

9 Rollefordeling og ’kontradiktorisk prosess’
En rollefordeling som ivaretar den ’kontradiktoriske’ prosess ivaretar rettssikkerhet i form av det kontradiktoriske prinsipp sikrer prinsippet om uskyldspresumpsjon - at en siktet skal ansees uskyldig inntil det motsatte er bevist utover enhver rimelig tvil.

10 Ulike juristroller 1 Aktoren 2 Dommeren 3 Forvaltningsjuristen
4 Forretningsadvokaten Oppsummering

11 Inhabilitet Poenget med habilitetsregler: ikke bare å unngå skjev skjønnsutøvelse, men også å unngå rimelig tvil om at så skjer. krever ikke bare at vi vet med oss selv at vi har høy integritet, men krever at vi prøver å se saken fra de ulike berørte parters ståsted, og spør om de vil ha rimelige innvendinger.

12 Det er ikke grunn til å kritisere en person eller hennes motiver for umoral dersom personen fratrer sin stilling eller et oppdrag av habilitetsgrunner. Å være inhabil sier intet om personens motiver, eller at det er mistanke om at denne personen er spesielt umoralsk slik at akkurat denne personen sannsynligvis vil falle for fristelsen. Å være inhabil innebærer ikke at man er moralsk frynsete. Men å ikke gjøre noe med sin inhabilitet kan være etisk problematisk.

13 Forslag til ny bestemmelse i forvaltningsloven
§ 13 g (forbud mot instrukser om taushetsplikt) Ingen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan kan ved instruks pålegges taushetsplikt om opplysninger som allmennheten har krav på innsyn i eller som det er gitt innsyn i etter offentlighetsloven eller annen lov om dokumentoffentlighet.

14 § 2-5 Vern mot gjengjeldelse ved varsling
       (1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. (2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. …

15 Noen konklusjoner Juristetikk som en rollemoral ..
når ikke alle handler slik de bør … Forsvarsadvokat Aktor Forvaltningsjurist Dommer Forretningsadvokat

16 Spørsmål: Hvordan kan disse to dobbelttimene forbedres, i lys av læringskravene: Om de juridiske profesjoners etikk Om forholdet mellom almenmoral og de juridiske profesjonenes etikk Trening i å drøfte - og løse - etiske dilemmaer og konflikter

17


Laste ned ppt "Juristetikk I Om rollemoral Andreas Føllesdal Norsk senter for menneskerettigheter Juridisk fakultet Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/andreasf."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google