Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivt eierskap i fiskeflåten. Særregler for arv, generasjonsskifte og uskifte Vest-Norges Rederiforening Solstrand.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivt eierskap i fiskeflåten. Særregler for arv, generasjonsskifte og uskifte Vest-Norges Rederiforening Solstrand."— Utskrift av presentasjonen:

1 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivt eierskap i fiskeflåten. Særregler for arv, generasjonsskifte og uskifte Vest-Norges Rederiforening Solstrand 18. august 2011 Seniorrådgiver Kristin Skurtveit, Fiskeridirektoratet

2 Livet i havet – vårt felles ansvar Tema • Gjennomgå deltakerlovens krav til aktivitet for å eie og drive fiskefartøy • Gjennomgå særreglene for arv, generasjonsskifte og uskifte som gir et midlertidig unntak fra aktivitetskravet

3 Livet i havet – vårt felles ansvar Kort om deltakerloven av 26. mars 1999 • Regulerer adgangen til å drive ervervsmessig fiske, fangst og annen høsting av viltlevende marine ressurser med norsk fartøy, jf. § 2 • En av intensjonene: Sikre at det er aktive fiskere som får adgang til å eie og drive fiskefartøy - Effektiv garanti for å sikre lokaleid og variert flåte • Virkemiddel: Krav om ervervstillatelse og krav til aktivitet i fiske

4 Livet i havet – vårt felles ansvar Krav om ervervstillatelse – § 4 • Fartøy kan ikke nyttes til ervervsmessig fiske eller fangst uten ervervstillatelse • Tildeles fartøyets eier for ett bestemt fartøy, jf. § 4 annet ledd • Må være reell eier: - leasing eller annen form for utleie er ikke tillatt - Overføring ved gave – eierbeføyelser må gå over - Proforma – eierskap gjennom underliggende avtaler – ikke tillatt

5 Livet i havet – vårt felles ansvar Krav om ervervstillatelse – § 4 • Konsekvens av ”enheten” eier/fartøy: - Eierskifte => ny søknad - Fartøyskifte => ny søknad - Bare eier kan drive fiske med fartøyet - (Unntak leiefartøyordningen)

6 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivitet som vilkår for tildeling av ervervstillatelse – § 6 • Et av flere vilkår for ervervstillatelse • Innhold: - Drevet ervervsmessig fiske i minst 3 av de siste 5 år og fortsatt er knyttet til fiske- og fangstyrket - på eller med norsk fartøy

7 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivitetskrav knyttet til person – § 6 første ledd • ”Drevet ervervsmessig fiske” - drevet fiske, fangst eller annen høsting av viltlevende marine ressurser som ”levevei alene eller sammen med annen næring” - Bør i utgangspunktet være sammenfallende med vilkårene for å stå på blad A i Fiskarmanntallet jf. Ot.prp 67 (1997-98): - Ny definisjon av ”ervervsmessig fiske” under utarbeidelse

8 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivitetskrav knyttet til person – § 6 første ledd • ”minst 3 av de 5 siste år” og ”fortsatt være tilknyttet fiske- og fangstyrket” - Aktivitet på behandlingstidspunkt - Aktivitetskravet er knyttet til person som eier aksjepost - Aksjonær i felleseie med ektefelle som er ”aktiv fisker” – ingen uttelling - Må være oppfylt til enhver tid => Brudd skal medføre tilbakekall av ervervstillatelse etter § 11 første ledd bokstav b)

9 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivitetskrav knyttet til person – § 6 første ledd • Fisket må ha foregått ”på eller med” norsk fartøy - Omfatter både aktivitet om bord i fartøy og på land (administrerende reder) • ”Norsk fartøy” - Sjøloven av 24. juni 1994 §§1-4

10 Livet i havet – vårt felles ansvar Administrerende reder - § 6 første ledd • Bakgrunn for dagens regel – Vedtak FKD 6. juni 1985 (”Sjøvikregelen” ) - et fartøy av ”Sjøvik”s størrelse krever at fartøyet administreres av en person som nødvendigvis ikke står om bord - Daglig leder i full beskjeftigelse med å lede fartøyet - Deltakerloven hindret ikke en fortolkning om at aktiv daglig leder med eierinteresser over 50 % kan anses som aktiv fisker i deltakerlovens forstand (1972-lov)

11 Livet i havet – vårt felles ansvar Administrerende reder - § 6 første ledd • Konkret vurdering jf. forarbeider (Ot.prp. 67 1997-98): - Eiers nærhet til driften av fartøyet og utøvelsen av fisket - Reders hovedaktivitet - drift av fiskebåtrederi • Tilleggskrav i forvaltningspraksis - Ledende funksjon - Krav til eierandel ( > 30 %) • Bare en administrerende reder i samme rederi. Flerbåtsrederi inntil 2 administrerende redere (ulik lederfunksjon)

12 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivitetskrav for selskap /sammenslutning - § 6 annet ledd • Aktive fiskere ”må inneha mer enn 50 pst av eierinteressene” og ha ” tilsvarende faktisk kontroll” - => Mer enn 50% av totalt antall aksjer - => Mer enn 50% av aksjer med stemmerett • For å sikre aktive fiskeres ”faktiske kontroll” - Krav til styresammensetning - Innsyn i avtaler

13 Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivitetskrav for selskap /sammenslutning - § 6 annet ledd • Eksempler på avtaler - Selskapsavtale - Aksjonæravtaler - Avtaler om pantsettelse - Avtaler vedrørende finansiering, sikkerhet for lån, oppgjør etc - Bestemmelser om utbytte => avtaler som begunstiger minoritetseier fremfor aktiv majoritetseier vil ha betydning - FIDIR kan kreve erklæring fra søker/fullmektig vedr. avtaler m.v.

14 Livet i havet – vårt felles ansvar Konsekvenser av at aktivitetskravet ikke er oppfylt • Avslag på søknad om ervervstillatelse etter § 6 • Tilbakekall av eksisterende ervervstillatelse etter § 11 første ledd bokstav b) for fartøy i drift

15 Livet i havet – vårt felles ansvar Unntak fra aktivitetskravet - § 6 tredje ledd • Ved enkeltvedtak ” når næringsmessige og regionale hensyn tilsier det” • Hensynet til sysselsetting, bosetning og råstofftilførsel (Ot.prp. 67 1997-98) • Kobling fiskeindustri/flåte • Ferskfisktrålerflåten hovedvirkeområde • Utdanning av betydning for yrket (Ot.prp. 67 1997-98) • Generelt unntak i forskrift for fartøy under 50 fot

16 Livet i havet – vårt felles ansvar Særregel som gir midlertidig unntak fra aktivitetskravet – § 7 annet ledd • Arv - Skal gis tidsbegrenset ervervstillatelse i inntil 5 år inntil aktivitetskravet er oppfylt • Generasjonsskifte - Kan gis tidsbegrenset ervervstillatelse i inntil 5 år inntil aktivitetskravet er oppfylt • Uskifte - Tidsubegrenset ervervstillatelse så lenge uskifteboet består

17 Livet i havet – vårt felles ansvar Arv - vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse • ”Fartøy overtas ved arv” - Omfatter arv etter aktiv fisker og arv etter gjenlevende ektefelle i uskiftet bo etter aktiv fisker (førstavdødes del) - Arv til arvinger etter Arveloven kapt I (slektskap) og kapt II (ekteskap) - Arv etter testament til arvinger etter Arveloven kapt I og II, jf. Ot.prp nr. 70 (2003-2004)

18 Livet i havet – vårt felles ansvar Arv – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse • Ingen krav til sannsynliggjøring av aktivitetskravet ved søknad - => ingen krav til at arvinger skal inn i funksjoner i 5 årsperioden • arvedel + andel aktive fiskere må samlet inneha majoritet • Ved utløpet av 5 årsfristen må aktivitetskravet være oppfylt enten av arvingene selv eller andre

19 Livet i havet – vårt felles ansvar Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse • må før søknad behandles sannsynliggjøre at aktivitetskravet vil bli oppfylt ved utløpet av 5 årsfristen (Ot.prp. 70 2003-2004) • Plan for hvilke funksjoner de som overtar skal ha i rederiet • Funksjon om bord • Funksjon på land (administrerende reder) • Krav til plan: Bør angi hvilken stilling den enkelte skal ha i rederiet • Viktig å planlegge i god tid før et generasjonsskifte!!

20 Livet i havet – vårt felles ansvar Hvilke forhold ved aktivitetskravet skaper problemer ved arv og generasjonsskifte? • Krav til administrerende reder: - Eierandel > 30 % - Ledende funksjon - Bare en administrerende reder • Hvordan man løser generasjonsskiftet påvirkes også av annen lovgivning

21 Livet i havet – vårt felles ansvar Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse • ”generasjonsskifte” - Fartøyets eier overfører eierskapet til sine barn eller andre arvinger i sin levetid - arvinger etter arvelovens kapittel 1 (slektskap) - Regel kommer bare til anvendelse ved generasjonsskifte etter aktive eiere -

22 Livet i havet – vårt felles ansvar Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse • ”overføring av fartøyet” - Reell overføring av fartøyet => Omfatter ikke overføring av skattemessige hensyn eller formuesforskyvninger mellom eierne uten at kontrollen over driften overføres - Kan ”gammel eier” sitte igjen med en eierandel etter generasjonsskifte? - Praksis

23 Livet i havet – vårt felles ansvar Generasjonsskifte – vilkår for tildeling av midlertidig ervervstillatelse • ”ledd i generasjonsskifte” - Kan ett generasjonsskifte skje i flere omganger? - ”Norafjellsaken” (Sak 2006/2768) - Flere generasjonsskifte fra samme arvelater? - Arvelater ombestemmer seg • Generasjonsskiftedel i rederiet + andel aktive fiskere må samlet inneha majoriteten av aksjene i selskapet • Ved utløpet av 5 årsfristen må aktivitetskravet være oppfylt

24 Livet i havet – vårt felles ansvar Uskifte – vilkår for tildeling av tidsubegrenset ervervstillatelse • ”uskifte” - Gjenlevende ektefelle i uskiftet bo - Uskiftet bo etter aktiv fisker • Varighet - Så lenge uskiftesituasjonen består

25 Livet i havet – vårt felles ansvar Takk for oppmerksomheten !


Laste ned ppt "Livet i havet – vårt felles ansvar Aktivt eierskap i fiskeflåten. Særregler for arv, generasjonsskifte og uskifte Vest-Norges Rederiforening Solstrand."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google