Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentre for fremragende forskning (SFF) virkemiddelevaluering og ny utlysning Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd UiO 18 mars 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentre for fremragende forskning (SFF) virkemiddelevaluering og ny utlysning Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd UiO 18 mars 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentre for fremragende forskning (SFF) virkemiddelevaluering og ny utlysning Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd UiO 18 mars 2011

2 Robert M Pirsig: Zen and the art of Motorcycle Maintenance – an inquiry into values Quality: …You know what it is, yet you don’t know what it is…… But some things are better than others, that is, they have more quality. But when you try to say what the quality is, it all goes poof!.... …How do you know, or how do you know that it even exists?.... …But for all practical purposes it really does exist. What else are the grades based on? Why else would people pay fortunes for some things and throw others in the trash pile? Obviously some things are better than others – but what’s the ”betterness”? … …What the hell is Quality? What is it?

3 Disposisjon  Litt historikk  Evaluering av SFF-ordningen i 2010  Ny utlysning – SFF-III

4 90-tallet: Systematisk arbeid med fagevalueringer - konsistente funn Mange norske forskergrupper på høyt internasjonalt nivå, men:  Savnet strategisk tenkning og vitenskapelig lederskap  Savnet finansiell langsiktighet og stabilitet  Svak internasjonal publisering  Mangel på avansert utstyr  Rekrutteringsproblemer  Generelt ujevn kvalitet

5 1999/2000: Økt fokus på kvalitet  1999: Forskningsmeldingen Forskning ved et tidsskille (1998-99)  1999:Etablering av Fondet for forskning og nyskaping, 1. juli 1999 (skulle forvaltes av Forskningsrådet)  2000:Utredning av SFF-ordningen som nytt forskningsstrategisk virkemiddel  2003:13 SFFer etablert, 155 mill. kroner  2007:8 SFFer etablert, 80 mill. kroner

6 Economics Mind in Nature Ecology Cancer biomedicine Immune regulation Biomedicine and IT Neuroscience Mathematics Civil wars Physics/Geology Geohazards Norwegian Centers of Excellence Aquaculture protein Geo- biosphere Theoretical chemistry Ships and ocean structures Biology of memory Medieval studies Theoretical linguistics Petroleum research Communication systems Climate research

7 I - Vitenskapsakademiets rapport: Evne til forskning. Norsk forskning sett innenfra, L Walløe m fl, 2008  Svært positiv omtale av SFF-ene som forskningspolitisk virkemiddel  Vellykket ordning som bør videreføres, men:  Hvordan vil vertsinstitusjonene forvalte fagmiljøene på sikt?  Størrelse på SFFene? (noen er for store)  SFF-miljøene versus andre grunnforskningsmiljøer  SFFene tar for stor andel av grunnforskningens totale budsjett  Forslag om:  Fullfinansiering - uten egenandeler  SFFene utestenges fra ordinære søknadskonkurranser i Forskningsrådet  Forskningsrådet må ta ansvar for avviklingsfasen

8 II - Forskningsrådets diskusjoner - videreutvikling av SFF-ordningen  Innspill til ny forskningsmelding  Inntrykk av vellykket virkemiddel  Ønske om ny utlysning – og regelmessighet  Utredning av optimale rammebetingelser  Møterunde med de 13 første SFFene  Drøfting av «utfasing» - viktig å ivareta verdiene  Mulig å søke ny SFF, men ikke forlengelse  Intensjon om budsjett til nye SFFer

9 III -Forskningsmeldingen Klima for forskning (2008-2009)  Noen viktige rammer slått fast  Åpent virkemiddel med konsentrasjon av ressurser til den aller beste forskningen  Regelmessighet – utlyses hvert femte år  To femårsperioder – som nå  Signaler til institusjonene:  Sørge for god integrasjon av SFFene i vertsinstitusjonen  Institusjonene må vurdere egen ressursanvendelse - SFF- ressurser må ikke gå ut over andre områder på utilbørlig måte

10 Virkemiddelevaluering - ”Terms of reference”  Avgrenset målformulering  Innspill til ny utlysning og for videreutvikling av ordningen  Ingen vurdering av vitenskapelig kvalitet  To hovedområder utpekte seg:  Finansieringsaspekter (egenandeler, andre bidrag, balanse med annen forskning)  Sentrenes merverdi for institusjonene og forsknings-Norge (styrker og svakheter, strategisk rolle, samhandling Forskningsråd/vertsinstitusjon)  Oppdrag basert på offentlig anbudskonkurranse tildelt NIFU STEP

11 Viktige funn - finansiering  Mer eksterne midler og romsligere økonomi  SFF-bevilgning 20 % i gjennomsnitt  Effekten på andre miljøer  Ikke belegg for at andre kommer dårlig ut  Ikke høyere andel fra Forskningsrådet enn fagets gjennomsnitt  Lokal tilleggsfinansiering  Lavere basis enn «normalt» (mye eksternt)  Hardere konkurranse om lokale ressurser  Ulik forståelse om medfinansiering/egenandel og overhead

12 Viktige funn - merverdi  Langsiktig rundsum-finansiering stor betydning  Tiltrekker seg tilleggsfinansiering  Fremmer forskerrekruttering  Fremmer internasjonalisering (synliggjøring)  Mer nasjonalt og tverrfaglig samarbeid  Merverdi også for «finalistene»  Forholdet mellom SFF og vertsinstitusjon er viktig  Ulik merverdi for universiteter og institutter

13 Råd og anbefalinger (I)  Mest å hente for vertsinstitusjonene  Seleksjon av sentrene  Endringer i søknadsbehandling (utfordrer Forskningsrådet)  Vertsinstitusjonenes rolle  Organisering og styring av sentrene  Styrke kommunikasjon om økonomiske betingelser  Integrere aktiviteter og synergier lokalt  Delta i nasjonale initiativer

14 Råd og anbefalinger (II)  Post-SFF-perioden  Vel-integrerte SFFer best ivaretatt  Må få bistand fra vertsinstitusjonen i planlegging av utfasing og integrering

15 SFF-III

16 Forskningsrådet har utviklet helhetlige virkemidler Fremragende- sentre Nasjonale satsinger Tematiske programmer Fri forskning/ uten tema SkatteFunn Basisfinansiering Strategisk institusjonsstøtte SFI SFF Fritt- stående prosjekter Brukerstyrt innovasjons- arena Store programmer Grunn- forsknings- programmer Innovasjons- programmer Handlings- rettede programmer Avansert utstyr/infrastruktur FME

17 Mål for SFF-ordningen  Fremme og belønne vitenskapelig kvalitet i norsk forskning  Fremme grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå gjennom langsiktig og romslig finansiering  Styrke internasjonalisering i norsk forskning  Skape merverdi gjennom senterdannelse i vertsinstitusjonen  Bygge opp sterke forskergrupper  Utvelgelse i sterk konkurranse  Fremme forskerrekruttering

18 Vurderingskriterier  Ingen tematisk prioritering  Vitenskapelig kvalitet  originalitet, soliditet, faglig relevans  vitenskapelig nivå og miljø  forskerutdanning  faglig ledelse  forskningsmiljø og infrastruktur  Vektlegge potensiell nyskaping og originalitet  Likestillingsperspektiver  Merverdi av senteretablering

19 Krav til søknadene  Vertsinstitusjonen er søker – bør bidra til begrenset antall søknader  Samfinansiering mellom Forskningsråd, vertsinstistusjon og andre  Hovedmodell er samlokalisert senter med avklart organisasjonsplan og ledelse  Plan for forskerutdanning  Likestillingsambisjoner i form av måltall  Plan for utfasing – opphør av SFF-bevilgningen  Søknad skrives på engelsk

20 Rammebetingelser  Forskningsrådets budsjett 155 ++ millioner kroner per år  Rundsumtildeling tentativt 8-20 mill per år i gjennomsnitt - ikke inflasjonsjustering  Opprettholde ”åpen” egenandel (# SFI)  Tydeliggjøre budsjettbetingelser og egenandeler  Samlokalisering best, men mulighet for virtuelle sentre  Midtveisevaluering etter ca 3 ½ år  Institusjonene kan ha ulike behov

21 Tydeliggjøre i søknaden  Samspillet mellom senter og vertsinstitusjon  Likestillingsfokus: ledelse/kjerneforskere og måltall for rekruttering  Intensjoner om nasjonalt og internasjonalt samarbeid  Hvordan investeringene vil bli ivaretatt på lang sikt - utfasingsplan

22 Søknadsprosess (1)  To-trinns prosess  Prekvalifisering – noe forenklet mht formalia  Virtuelt ekspertpanel med tre internasjonale forskere  Samlet vurdering via tre faglige komiteer (4-5 medl): biovitenskap/naturvit-teknologi/hum-sam  Spesifisere maks antall søknader som kan utvelges til andre runde  Mulighet for skriftlig kommentar til ekspertvurderingene

23 Søknadsprosess (2)  Endelig søknad  Virtuelt ekspertpanel med tre internasjonale forskere  Internasjonal vitenskapelig komité - samlet innstilling  Intervju:visjon, ledelsestenkning, uklarheter  Divisjonsstyret for vitenskap/Forskningsrådets hovedstyre

24 Tidsplan Utlysning1. mars 2011 Søknadsfrist prekvalifisering 8. juni 2011 Resultat av prekvalifiseringen November 2011 Søknadsfrist for endelig søknad Februar 2012 Beslutning om tildelingSeptember 2012 Oppstart av sentrene1. januar 2013

25 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Sentre for fremragende forskning (SFF) virkemiddelevaluering og ny utlysning Spesialrådgiver Gro E M Helgesen, Norges forskningsråd UiO 18 mars 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google