Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv Avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm Stavanger 13.oktober 2009.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv Avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm Stavanger 13.oktober 2009."— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv Avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm Stavanger 13.oktober 2009

2

3 Strategi for humanistisk forskning - de viktigste utfordringene:  En fagstruktur med mange små fag og til dels sterk spesialisering, kontinuerlig risiko for at forskningen fragmenteres  Humanistisk forskning klarer ikke i tilstrekkelig grad å synliggjøre sin betydning og relevans  Fortsatt for stort frafall i forskerutdanningen, og kandidatene bruker lang tid  Behov for styrking av den generelle rekrutteringen til humanistisk forskning  Finansieringen av humanistisk forskning er sårbar - Forskningsrådet er den eneste større eksterne kilde til humanistisk forskning utover grunnbevilgningen

4 Universitetene har et dobbelt ansvar – med et gjensidig avhengighetsforhold mellom forskning og utdanning, jfr UoH-loven  Institusjonene har stor grad av autonomi  Finansieringsmodell – i stor grad studentavhengig  Utdanningstilbudene skal ses i sammenheng med andre nasjonale og internasjonale utdanningstilbud  Utdanningsmessig beredskap  Forskningsmessig beredskap  Dimensjonering av fag

5 Publiseringsspråk ved universitetene 2004-2008 Alle fakulteter  Engelsk 81%  Norsk 12,5 %  Tysk 0,9 %  Fransk 0,3 79% av publiseringen foregår i tidsskrift HF-fakultetene  Engelsk 33,7 %  Norsk 41,6 %  Tysk 6,3 %  Fransk 1,5 % 54% av publiseringen foregår i tidsskrift

6 Andel fremmedspråklig publisering i humanistiske fag – i perioden 2005-2008

7 Forskningsrådets hovedroller  Strategisk rådgiver  Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?  Finansiere der vi skaper merverdi  Sikre kvalitet gjennom nasjonale konkurransearenaer  Strategiske initiativ  Fremme internasjonalisering  Mobilisere næringsliv  Bidra til god struktur og samspill

8 Visjon I front for norsk forskning  Forskningsrådet som endringsagent i forskningssystemet  Gi merverdi ved å realisere forskning som aktørene hver for seg ikke kan realisere  Gi råd forankret i styresystem og brede dialoger  Sikre kvalitet gjennom nasjonale konkurransearenaer  Følge opp nasjonale prioriteringer  Internasjonalisering  Spre resultater og sikre læring

9 Hva kan Forskningsrådet bidra med her?  Satse på kvalitet og kapasitet (Fripro, infrastruktur)  Konsentrert innsats på områder hvor institusjonene er spesielt gode (SFF, YFF)  Korrigere eller utfylle institusjonelle prioriteringer  Stimulere til vitenskapelig publisering internasjonalt  Evaluering av språkfag – sette lys på problemfelt og faglige /beredskapsmessige hull  Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid  Skape møteplasser og dialog

10 Fri forskerinitiert forskning utgjør 12 % av Forskningsrådets budsjett i 2009 Diverse Infrastruktur og basis- bevilgninger Nettverks- tiltak Programmer SFF YFF Fri prosjektstøtte SFI/FME

11 Fri prosjektstøtte - en av hovedprioriteringene i Forskningsrådets budsjettforslag for 2010  I 2008 fikk 12% av søknadene til FRIPRO innvilgelse  Fri prosjektstøtte (FRIPRO) har for 2009 en ramme på 460 mill kroner i KD-midler  Forskningsrådet foreslår en samlet vekst til FRIPRO på 150 mill kroner i 2010

12 Sentre for fremragende forskning (SFF) Skip og konstruksjoner til havs Hukommelsens biologi Middelalderhistorie Språk/lingvistikk Petroleumforskning Fiskefôr Kommunikasjonssystemer Klimaforskning Geo-biosfære Teoretisk kjemi Den nordiske modellen Bevissthet Økologi Kreftforskning Immunregulering Biomedisin og IT Nevrovitenskap Matematikk Borgerkrig Fysikk/geologi Geologi og risiko

13 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – del av Forskningsrådets strategi Forslag om nytt nasjonalt hovedinnsatsområde  Forskningsrådets innspill til forskningsmeldingen Forskningsrådets budsjettforslag for 2010 (vekst) og 2011  Nytt program: Kultur, kunnskap, mening  Styrke KULVER og FRIPRO Programforberedende arbeid – vi setter i gang en prosess med sikte på programstart i 2011  Åpen prosess mot relevante miljøer  Mulige felt:  Språk, kommunikasjon og medier  Individ og fellesskap  Mangfold og urbanisering  Omgivelser – arkitektur, kunst og design

14 Forskningsrådets publiseringsstøtteordning for humaniora og samfunnsvitenskap – støtte til bokutgivelser 2003-2008, fordelt på utgivelsesspråk

15 Fagevalueringer er  en hovedoppgave iflg Forskningsrådets vedtekter § 2  har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet i et internasjonalt perspektiv, samt å fremskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen  skal bidra til at Forskningsrådet får informasjon som kan legges til grunn for Rådets forskningsstrategiske arbeid og i arbeidet ovenfor offentlige organer  er også ment å være et redskap for institusjonenes strategiske og faglige utviklingsarbeid. Anbefalinger og råd i fagevalueringene skal danne basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer  Kan vi få mer ut av evalueringene når det gjelder utsatte fag?

16 Gjennomførte og pågående fagevalueringer  Kjemi (1997)  Geofag (1998)  Biovitenskap (2000)  Fysikk (2000)  Matematikk (2002)  IKT (2002)  Lingvistikk (2002)  Statsvitenskap (2002)  Medisinsk og helsefaglig forskning (2004)  Pedagogikk (2004)  Teknologi og ingeniørfag (2004 )  Nordisk språk og litteratur (2005)  Farmasi (2006)  Økonomi (2007)  Historie (2008)  Kjemi (2009) Pågående evalueringer:  Fysikk  Rettsvitenskap  Sosiologi, antropologi og samfunnsgeografi  Filosofi og idéhistorie

17 Internasjonale stipend - Forskningsrådet  DAADppp mobilitetsprogram med Tyskland støtter kortvarige opphold for norske og tyske vitenskapelige ansatte i hhv. Tyskland og Norge. Formålet er å styrke kontakten mellom norske og tyske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Åpent for søknader fra alle fagområder  E.ON Ruhrgas-programmene gir stipend til studie- og forskningsopphold i Tyskland innenfor økonomiske fag, rettsvitenskap og statsvitenskap. Studenter og forskere ved universiteter og høyskoler i Norge og Tyskland kan søke. Under programmet arrangeres det også fagkonferanser og seminarer

18 Internasjonale stipend - Forskningsrådet Aurora mobilitetsprogram med Frankrike  Auroraprogrammet støtter kortvarige opphold for norske og franske vitenskapelige ansatte i hhv Frankrike og Norge for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Formålet er å styrke kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner  Programmet er åpent for alle fagområder, men vitenskapelig ansatte innenfor humaniora og samfunnsvitenskap oppfordres særskilt til å søke  For å oppmuntre til etablering av europeiske nettverk er det mulig å inkludere en tysk partner i prosjektet, dersom denne mottar støtte enten fra DAADppp-programmet mellom Tyskland og Norge eller det tysk-franske programmet Procope

19 Kunnskap om språk, kultur og historie viktigere enn noensinne  Globaliseringsprosesser er ikke bare økonomiske og teknologiske, men også individuelle, sosiale og kulturelle. Kulturelle endringsprosesser foregår hurtigere enn tidligere  Forskningen som ligger til grunn for slik kunnskap tar ofte lang tid å bygge opp, og krever høy grad av spesialisering  For å møte disse endringsprosessene er samfunnet avhengig av en bred humanistisk kunnskapsbase, som beredskap i møtet med kulturell endring


Laste ned ppt "Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv Avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm Stavanger 13.oktober 2009."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google