Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv
Avdelingsdirektør Torunn Haavardsholm Stavanger 13.oktober 2009 Tysk og fransk – sentrale europeiske språkfag i tilbakegang .Hva nå?

2

3 Strategi for humanistisk forskning - de viktigste utfordringene:
En fagstruktur med mange små fag og til dels sterk spesialisering, kontinuerlig risiko for at forskningen fragmenteres Humanistisk forskning klarer ikke i tilstrekkelig grad å synliggjøre sin betydning og relevans Fortsatt for stort frafall i forskerutdanningen, og kandidatene bruker lang tid Behov for styrking av den generelle rekrutteringen til humanistisk forskning Finansieringen av humanistisk forskning er sårbar - Forskningsrådet er den eneste større eksterne kilde til humanistisk forskning utover grunnbevilgningen

4 Universitetene har et dobbelt ansvar – med et gjensidig avhengighetsforhold mellom forskning og utdanning, jfr UoH-loven Institusjonene har stor grad av autonomi Finansieringsmodell – i stor grad studentavhengig Utdanningstilbudene skal ses i sammenheng med andre nasjonale og internasjonale utdanningstilbud Utdanningsmessig beredskap Forskningsmessig beredskap Dimensjonering av fag

5 Publiseringsspråk ved universitetene 2004-2008
Alle fakulteter Engelsk 81% Norsk 12,5 % Tysk 0,9 % Fransk 0,3 79% av publiseringen foregår i tidsskrift HF-fakultetene Engelsk 33,7 % Norsk 41,6 % Tysk 6,3 % Fransk 1,5 % 54% av publiseringen foregår i tidsskrift

6 Andel fremmedspråklig publisering i humanistiske fag – i perioden 2005-2008
6

7 Forskningsrådets hovedroller
Strategisk rådgiver Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses? Finansiere der vi skaper merverdi Sikre kvalitet gjennom nasjonale konkurransearenaer Strategiske initiativ Fremme internasjonalisering Mobilisere næringsliv Bidra til god struktur og samspill .

8 Visjon I front for norsk forskning
Forskningsrådet som endringsagent i forskningssystemet Gi merverdi ved å realisere forskning som aktørene hver for seg ikke kan realisere Gi råd forankret i styresystem og brede dialoger Sikre kvalitet gjennom nasjonale konkurransearenaer Følge opp nasjonale prioriteringer Internasjonalisering Spre resultater og sikre læring

9 Hva kan Forskningsrådet bidra med her?
Satse på kvalitet og kapasitet (Fripro, infrastruktur) Konsentrert innsats på områder hvor institusjonene er spesielt gode (SFF, YFF) Korrigere eller utfylle institusjonelle prioriteringer Stimulere til vitenskapelig publisering internasjonalt Evaluering av språkfag – sette lys på problemfelt og faglige /beredskapsmessige hull Stimulere til internasjonalt forskningssamarbeid Skape møteplasser og dialog

10 Fri forskerinitiert forskning utgjør 12 % av Forskningsrådets budsjett i 2009
Diverse Nettverks- tiltak Infrastruktur og basis- bevilgninger SFI/FME SFF Programmer YFF Fri prosjektstøtte

11 Fri prosjektstøtte - en av hovedprioriteringene i Forskningsrådets budsjettforslag for 2010
I 2008 fikk 12% av søknadene til FRIPRO innvilgelse Fri prosjektstøtte (FRIPRO) har for 2009 en ramme på 460 mill kroner i KD-midler Forskningsrådet foreslår en samlet vekst til FRIPRO på 150 mill kroner i 2010 11

12 Sentre for fremragende forskning (SFF)
Teoretisk kjemi Språk/lingvistikk Den nordiske modellen Bevissthet Økologi Kreftforskning Immunregulering Biomedisin og IT Nevrovitenskap Matematikk Borgerkrig Fysikk/geologi Geologi og risiko Geo-biosfære Kommunikasjonssystemer Skip og konstruksjoner til havs Hukommelsens biologi Klimaforskning Middelalderhistorie Petroleumforskning Fiskefôr

13 Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger – del av Forskningsrådets strategi
Forslag om nytt nasjonalt hovedinnsatsområde Forskningsrådets innspill til forskningsmeldingen Forskningsrådets budsjettforslag for 2010 (vekst) og 2011 Nytt program: Kultur, kunnskap, mening Styrke KULVER og FRIPRO Programforberedende arbeid – vi setter i gang en prosess med sikte på programstart i 2011 Åpen prosess mot relevante miljøer Mulige felt: Språk, kommunikasjon og medier Individ og fellesskap Mangfold og urbanisering Omgivelser – arkitektur, kunst og design 13

14 Forskningsrådets publiseringsstøtteordning for humaniora og samfunnsvitenskap – støtte til bokutgivelser , fordelt på utgivelsesspråk .

15 Fagevalueringer er en hovedoppgave iflg Forskningsrådets vedtekter § 2
har som mål å foreta en kritisk gjennomgang av det norske forskningssystemet i et internasjonalt perspektiv, samt å fremskaffe anbefalinger om tiltak som kan fremme kvalitet og effektivitet i forskningen skal bidra til at Forskningsrådet får informasjon som kan legges til grunn for Rådets forskningsstrategiske arbeid og i arbeidet ovenfor offentlige organer er også ment å være et redskap for institusjonenes strategiske og faglige utviklingsarbeid. Anbefalinger og råd i fagevalueringene skal danne basis for generelle tiltak og faglige prioriteringer Kan vi få mer ut av evalueringene når det gjelder utsatte fag?

16 Gjennomførte og pågående fagevalueringer
Nordisk språk og litteratur (2005) Farmasi (2006) Økonomi (2007) Historie (2008) Kjemi (2009) Pågående evalueringer: Fysikk Rettsvitenskap Sosiologi, antropologi og samfunnsgeografi Filosofi og idéhistorie Kjemi (1997) Geofag (1998) Biovitenskap (2000) Fysikk (2000) Matematikk (2002) IKT (2002) Lingvistikk (2002) Statsvitenskap (2002) Medisinsk og helsefaglig forskning (2004) Pedagogikk (2004) Teknologi og ingeniørfag (2004)

17 Internasjonale stipend - Forskningsrådet
DAADppp mobilitetsprogram med Tyskland støtter kortvarige opphold for norske og tyske vitenskapelige ansatte i hhv. Tyskland og Norge. Formålet er å styrke kontakten mellom norske og tyske utdannings- og forskningsinstitusjoner. Åpent for søknader fra alle fagområder E.ON Ruhrgas-programmene gir stipend til studie- og forskningsopphold i Tyskland innenfor økonomiske fag, rettsvitenskap og statsvitenskap. Studenter og forskere ved universiteter og høyskoler i Norge og Tyskland kan søke. Under programmet arrangeres det også fagkonferanser og seminarer

18 Internasjonale stipend - Forskningsrådet
Aurora mobilitetsprogram med Frankrike Auroraprogrammet støtter kortvarige opphold for norske og franske vitenskapelige ansatte i hhv Frankrike og Norge for å starte opp og utvikle felles forskningsprosjekter. Formålet er å styrke kontakten mellom norske og franske utdannings- og forskningsinstitusjoner Programmet er åpent for alle fagområder, men vitenskapelig ansatte innenfor humaniora og samfunnsvitenskap oppfordres særskilt til å søke For å oppmuntre til etablering av europeiske nettverk er det mulig å inkludere en tysk partner i prosjektet, dersom denne mottar støtte enten fra DAADppp-programmet mellom Tyskland og Norge eller det tysk-franske programmet Procope

19 Kunnskap om språk, kultur og historie viktigere enn noensinne
Globaliseringsprosesser er ikke bare økonomiske og teknologiske, men også individuelle, sosiale og kulturelle. Kulturelle endringsprosesser foregår hurtigere enn tidligere Forskningen som ligger til grunn for slik kunnskap tar ofte lang tid å bygge opp, og krever høy grad av spesialisering For å møte disse endringsprosessene er samfunnet avhengig av en bred humanistisk kunnskapsbase, som beredskap i møtet med kulturell endring


Laste ned ppt "Noen tanker om utsatte språkfag – fra Forskningsrådets perspektiv"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google