Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av budsjettforslaget for 2003 3. oktober 2002 Programområde 15 Landbruk og mat

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av budsjettforslaget for 2003 3. oktober 2002 Programområde 15 Landbruk og mat"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av budsjettforslaget for 2003 3. oktober 2002 Programområde 15 Landbruk og mat http://odin.dep.no/ld

2 Målsettinger for mat- og landbrukspolitikken sikre borgerne trygge matvarer av god kvalitet føre en landbrukspolitikk som gjennom nødvendig fornyelse og omstilling gir optimisme i landbruksnæringen, med fokus på den enkelte bonde og matprodusent som selvstendig næringsdrivende

3 Sentrale rammevilkår for mat- og landbrukspolitikken den generelle økonomiske politikken markedet handelspolitikken som følge av WTO-avtalen og EØS-avtalen Stortingets behandling av dokumentene St.meld. nr. 40 (1996-1997) - ”Matmeldingen” St.meld. nr. 17 (1998-1999) - ”Skogmeldingen” St.meld. nr. 19 (1999-2000) - ”Landbruksmeldingen” St.prp. nr. 58 (2001-2002) - ”Reindriftsavtalen 2002” St.prp. nr. 65 (2001-2002) - ”Jordbruksavtalen 2002” St.prp. nr. 63 (2001-2002) - ”Revidert nasjonalbudsjett” (jf. Mattilsynet)

4 Utfordringer i mat- og landbrukspolitikken økt forbrukerfokus på hvordan maten blir produsert, foredlet og omsatt legge til rette for næringsvirksomhet som i større grad er tilpasset forbrukernes preferanser sikre et landbruk som er miljøforsvarlig og som gir grunnlag for lønnsomhet, verdiskaping, sysselsetting og bosetting legge til rette for at landbruket kan bidra til å løse viktige miljøoppgaver sikre areal og ressurser som varig grunnlag for landbruksproduksjon og produksjon av fellesgoder

5 Hovedprioriteringer i budsjettforslaget Satsingen i budsjettforslaget er konsentrert omkring områdene: mat miljø mangfold modernisering

6 Hovedprioriteringer i budsjettforslaget trygge matvarer av riktig kvalitet større variasjon og mangfold i landbruksproduksjonen og dermed økte inntektsmuligheter for den enkelte næringsutøver økt verdiskaping knyttet til landbruksbasert virksomhet bærekraftig produksjon som bidrar til å løse viktige miljøoppgaver omlegging av skogpolitikken økt vekt på verdiskaping og miljøhensyn mer robuste rammevilkår for skogbasert næringsvirksomhet forskning og utvikling modernisering, forenkling og effektivisering av mat- og landbruksforvaltningen

7 Hovedpunkt i budsjettforslaget Etablering av et felles mattilsyn: 100 mill. kr Øke innsatsen på spesielle områder på matområdet med 57 mill. kr Omlegging av skogpolitikken Omlegging av landbrukspolitikken Følge opp vedtak om øvre reintall i Vest-Finnmark: 6 mill. kr Styrke forskningen og den forskningsbaserte kunnskapsutviklingen med i alt 12 mill. kr Omlegging av støtteordningen til ideelle organisasjoner - åpen søknadsprosedyre

8 Satsinger på LDs budsjettområde ekskl. næringsavtalene Satsinger: 219 mill. kr (12 pst) :  Utvidelse av Verdiskapingsprogram skog: 19 mill. kr.  Skattefordelssatsen ved investeringer med skogavgift økes fra 35 pst. med avtrapping til 60 pst. uten avtrapping  Utvidet TSE-testing: 32 mill. kr.  Utvidet veterinær beredskap: 20 mill. kr.  Omstilling ved etablering av Mattilsynet: ca. 100 mill. kr.  Satsing på forskning og forskningsbasert kunnskapsutvikling: 12 mill. kr.  Oppfølging av vedtak om øvre reintall i Vest-Finnmark: 6 mill. kr.  Økt bevilgning til erstatninger etter naturskader: 28 mill. kr.  Satsing på digitalt kartverk: 2 mill. kr.  Omlegging av støtteordningen til ideelle organisasjoner - åpen søknadsprosedyre

9 Endringer på LDs budsjettområde ekskl. næringsavtalene Utgiftsreduksjoner: -142 mill. kr (7,5 pst)  Reduksjoner i tilknytning til Mattilsynet: -50 mill. kr  Tilskudd til skogkultur og tømmertransport: -68 mill. kr  Andre tilskuddsbevilgninger: -6 mill. kr  Effektivisering av forvaltningen: -18 mill. kr  Avgiftsøkninger: 55 mill. kr  næringsmiddelavgift: 50 mill. kr  avgift på fôr til hund og katt: 5 mill. kr

10 Trygg mat, kvalitet og forbrukerhensyn 805 mill. kr (+ 3,6 pst. ) til tiltak for å sikre at forbrukerne får trygge matvarer av god kvalitet satsinger: utvidelse av overvåknings- og kontrollprogram for sykdommer på småfe (TSE): 32 mill. kr utvidelse av veterinære vaktordninger: 20 mill. kr økt innsats på forskningsbasert kunnskapsutvikling: 5 mill. kr det nye mattilsynet: 100 mill. kr

11 Det nye mattilsynet Stor og gjennomgripende reform Mattilsynet etableres 01.01.2004 En interimsorganisasjon forbereder etableringen av det nye mattilsynet Det gis en samlet fremstilling av hovedtrekkene i den nye matforvaltningen og omstillingsbehovene i et tillegg til St.prp. nr. 1

12 Det nye mattilsynet Regjeringen har vurdert omstillingsbehovene i 2003 til om lag 100 mill. kr Midler til omstilling fremmes i et tillegg til St.prp. nr. 1 Budsjettene til SDT, SLT og SNT er lagt opp med utgangspunkt i den forestående omorganiseringen: Driftsbudsjettene til tilsynene dekker den løpende tilsynsvirksomheten - dekker ikke omstillingsbehov Regionaliseringsprosjektet til SNT fases ut Såvarelaboratoriet organiseres uavhengig av SLT

13 Omlegging av skogpolitikken Prioriteringer: verdiskaping og miljø mer robuste rammevilkår for skogbasert næringsvirksomhet Endringer i budsjettet: verdiskapingsprogrammet for bruk og foredling av trevirke økes med 19 mill. kr til 39 mill. kr skattefordelssatsen ved investeringer med skogavgift økes fra 35 pst. med avtrapping til 60 pst. uten avtrapping tilskudd til skogkultur og transport over kap 1142 avvikles det gis ikke lenger mulighet for å investere i nye skogsveier med skogavgift med skattefordel satsing på barskogvern og bioenergi

14 Landbrukspolitikken Bevilgning på 11.989 mill kroner over kap 1150 Følger opp jordbruksavtalen for 2002-2003 Øke handlingsrommet for de selvstendig næringsdrivende Selskapsdannelser Friere omsetning av melkekvoter Rentestøtteordning Prioritere bruk hvor jordbruket kan gi et stort inntektsbidrag Utflating av strukturprofil, skatteordningen, krav om momsregistrering Forenkling av virkemidler og forvaltningssystem Samordning av tiltak og søknadstidspunkter, avvikling av enkelte tiltak 12 forskrifter ble 1 om produksjonstilskudd, færre skjema Likt kulturlandskapstilskudd til alt areal Videreføre distriktsprofil, satsing på miljø og verdiskaping/mangfold Revisjon av konsesjonsloven

15 Verdiskaping og mangfold Verdiskapingsprogram innen: matproduksjon (økes med 5 mill. kr til 95 mill. kr) foredling av trevirke (økes med 19 mill. kr til 39 mill. kr) reindrift (økes med 0,7 mill. kr til 7,7 mill kr) Offentlig merkeordning for beskyttelse av produktbetegnelser på næringsmidler Handlingsplan for å gjøre det enklere å starte opp mindre næringsmiddelvirksomheter Forenklinger i virkemiddlesystemet under jordbruksavtalen

16 Satsing på miljø overvåking og kartlegging av biologisk mangfold og utvikling av artsdatabank integrering av jordvern som en sentral del av den nasjonale miljøvernpolitikken økt vern av skog er et viktig element i den samla forvaltningen av skogressursene øke bruken av økologiske driftsmåter i landbruket sterkere satsing på bioenergi - bevilgningen økt med 15 mill. kr i jordbruksavtalen styrke ressursgrunnlaget i reindriften - oppfølging av vedtak om øvre reintall i Vest-Finmark

17 Forskning og utvikling Økt satsing på forskning og forskningsbasert kunnskaputvikling: 12 mill. kr 7 mill. kr under de tematiske satsingene i Forskningsmeldingen 5 mill. kr til forskningsbasert kunnskapsutvikling på mattrygghet innen landbruksproduksjon og marin sektor Oppfølging av evalueringen av mat- og landbruksforskningen (Carlson-komiteen); endringer i organiseringen av flere av forskningsinstituttene vurderes

18 Modernisering, forenkling og effektivisering Nytt mattilsyn Forenklinger av økonomiske og juridiske virkemidler Styrking av lokaldemokratiet på landbruksområdet Elektronisk forvaltning

19 Regjeringen plan for IT-politikk (eNorge 2005): Innen utgangen av 2004 skal alle offentlige etater kunne motta elektronisk innrapportering fra næringslivet og tilby elektroniske tjenester. Utvikling av IKT-løsninger som forenkler søknadsbehandlingen av tilskudd og effektiviserer forvaltningen Matportalen - skal tilby elektroniske forvaltningsløsninger mot forbrukere og næringslivet - utviklingen må skje i lys av det nye mattilsynet Bedre tilgang til digitale kartdata gjennom Internett både til offentlig forvaltning og næringsutøvere ( + 2 mill. kr på kap. 1146 NIJOS)

20 Styrking av lokaldemokratiet på landbruksområdet kommunene skal i større grad bli en aktiv landbrukspolitisk aktør med ansvar for gjennomføring av landbrukspolitikken Oppgaver som er egnet for lokalpolitisk skjønn skal overføres fra fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret på landbruksområdet til kommunene fra 01.01.2004 alle konsesjons- og delingssaker blir desentralisert til kommunene desentralisering av økonomiske virkemidler: miljøretta virkemidler under LUF skogmidler under LUF som er rettet mot skogeierne

21 Landbruksdepartementets budsjettforslag for 2003 Utgiftsramme: 13 770,9 mill. kr utgiftsrammen er redusert med 2,3 pst. i forhold til saldert budsjett 2002 Inntektsramme: 748,8 mill. kr inntektsrammen er økt med 8,8 pst. i forhold til saldert budsjett 2002

22 Utgifter fordelt på programkategorier 15.00 Mat- og landbruksforvaltning m.m. 119,7 mill. kr6,2 pst. 15.10 Matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse805,0 mill. kr 3,6 pst. 15.20 Forskning og utvikling298,2 mill. kr5,8 pst. 15.30 Miljø, areal og næring 12 548,0 mill. kr -3,0 pst.

23 Inntekter fordelt på programkategorier 15.00 Mat- og landbruksforvaltning m.m. 0,4 mill. kr 3,9 pst. 15.10 Matvarekvalitet, dyrehelse og plantehelse 430,1 mill. kr 18,0 pst. 15.30 Miljø, areal og næring 309,0 mill. kr -1,6 pst. 15.40 Forretningsdrift 9,25 mill. kr 0,0 pst

24 Utgifter til forvaltning fordelt på virksomheter (i 1000 kr)pst. endring 1100/01 Landbruksdepartementet111 330 3,4 1107/01 Statens dyrehelsetilsyn215 082 13,1 1110/01 Statens landbrukstilsyn105 661 -9,2 1114/01 Statens næringsmiddeltilsyn230 776 -6,4 1143/01 Statens landbruksforvaltning145 267 3,8 1145/01 Jordskifterettene142 967 5,0 1146/01 NIJOS 65 634 6,8 1147/01 Reindriftsforvaltningen 35 940 22,0 Sum 1 052 657 3,1

25 Utgifter til forvaltningsstøtte og FoU (i 1000 kr)pst. endring 1112/50 Veterinærinstituttet113 7656,5 1112/51 Planteforsk 46 988 -4,3 1112/52 Støtte til fagsentra, Planteforsk 13 051 1,8 1140/50 NILF 18 967 1,8 1142/50 Skogforsk m.fl. 12 9681,8 1137/50 Forskningsaktivitet142 6838,7 1137/51 Basisbevilgninger155 4903,3


Laste ned ppt "Presentasjon av budsjettforslaget for 2003 3. oktober 2002 Programområde 15 Landbruk og mat"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google