Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Stortingets næringskomité 6. Januar 2012 Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Stortingets næringskomité 6. Januar 2012 Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords."— Utskrift av presentasjonen:

1 Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Stortingets næringskomité 6. Januar 2012 Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords

2 Øk sjølforsyningen av mat Viktig med mål om økt matproduksjon Mer bruk av norske ressurser, inkl. korn Støtter mål om økt bruk av utmarksressurser og beite Ta hensyn til kraftfôr- import i beregning av sjølforsyning

3 Inntektsmål for jordbruket ”Regjeringen vil sikre utøvere i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper. Regjeringen vil derfor videreutvikle inntekts- og velferds- politikken i landbruket med utgangs- punkt i den landbrukspolitikken som er ført etter 2005” – ”Fra 2006 til 2010 var lønns- veksten for andre grupper knapt 21 pst., eller 74.900 kroner. I jordbruket økte inntekten med 57 ½ pst., eller 91.000 kroner ”

4 Gode inntektsmuligheter viktigste virkemiddelet for å nå landbrukspolitiske mål. ENIG, Da må det til et inntektsløft ! Driftsgranskingene 2010: 227.400 kr/årsverk. Andre grupper: 434.900 kroner Norges Bondelags foreslår et tillegg til Regjeringens inntektsmål: ” For å sikre rekrutteringen til næringa må inntektsforskjellene til andre grupper reduseres gjennom lavinntektstillegg.” Tett inntektsgap !

5 Etabler investeringspakke utenom jordbruksavtalens rammer !r Meldinga påpeker at det er behov for et investeringsløft. ENIG Skattegrep gjort i forbindelse med statsbudsjettet. BRA Savner tiltak for egenkapital- finansiering. ETABLER FONDS- ORDNING MED SKATTEFORDEL Klimaendringer, 800.000 daa dårlig drenert. ETABLER KLIMATILPASSEDE TILSKUDD

6 Styrk jordvernet ! Sterkt jordvern viktig for matsikkerheten Sett et minstemål for fulldyrket areal per innbygger! Forslag: 1,8 daa/innb. Innfør vernehjemmel i jordlova for å ta vare på arealer for matproduksjon! Legg omdisponeringsmyndighet til fylkesmannen! Innfør krav om dobbelt nydyrket areal ved omdisponering !

7 Oppretthold produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet ! Å fjerne produksjonskravet for grovfôr gir ikke økt matproduksjon på norske ressurser Tilskudd vil ikke gå til aktive bønder Jordleieprisene vil øke – kostnadsvekst Minst 200.000 dekar vil bli ”beitepusseareal”

8 Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité gi sin tilslutning til formuleringene om: Importvernet: Utnytte handlings- rommet. Avgjørende forutsetning for å sikre avsetningen til fastsatte priser i jordbruksforhandlingene Jordbruksforhandlingene: Videreføre. Viktig samhandling Stat – næring. Markedsordningen: Videreføre. Samvirkebasert. Landbruk over hele landet: Opprettholde produksjonsfordelingen Variert bruksstruktur: Rammevilkår som sikrer små og store bruk

9 Areal og eiendomspolitikk Innskrenke odelskretsen og oppheve odelsfrigjøring: Må være i tråd med grunnloven. Norges Bondelag vil avvente synspunkter til lovforslaget kommer på høring. 5-års avtaler om jordleie. OK, balansere forutsigbarhet og fleksibilitet. Jordlovens delingsforbud: Bra med liberalisering der jord/skog tilleggsareal til nabobruk i drift med felles grenser. Innfør meldeplikt ved salg av landbrukseiendommer Prisregulering: Må opprettholdes

10 Oppsummert Norges Bondelag ber Stortingets næringskomité: Å få økt sjølforsyning av mat gjennom: -Større bruk av norske ressurser -Et inntektsløft -Å etablere ei investeringspakke utenom jordbruksavtalen og fondsavsetninger med skattefordel -Å beholde produksjonskravet i kulturlandskapstilskuddet -Å videreføre den norske modellen med -et sterkt importvern, -jordbruksforhandlinger og -samvirkebasert markedsregulering


Laste ned ppt "Foreløpig uttalelse fra Norges Bondelag Stortingets næringskomité 6. Januar 2012 Landbruks- og matpolitikken Meld. St. 9 (2011-2012) Velkommen til bords."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google