Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

GASSMAKS Nasjonal satsing på forskning for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling www.looking-glass-animations.co.uk www.usgs.gov.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "GASSMAKS Nasjonal satsing på forskning for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling www.looking-glass-animations.co.uk www.usgs.gov."— Utskrift av presentasjonen:

1 GASSMAKS Nasjonal satsing på forskning for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling www.looking-glass-animations.co.uk www.usgs.gov www.sintef.no www.ifp.fr Plasttekniske dager - 8.november 2006

2 NHO, LO og Norsk Gassforum fremmet 2005-12-09 forslag overfor NHD, OED og KD om å etablere et nytt forskningsprogram

3 Forskningsrådets utredning Forskningsrådet anmodet om å utrede behovet for en nasjonal FoU-satsing som foreslått av LO, NHO og NGF Målet med utredningen skulle være å gi en underbygget vurdering og anbefaling om behovet for organisering av en nasjonal satsing på forskning for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling Foreløpig rapport levert departementene 15. mai 2006 Endelig rapport levert departementene 15. august 2006

4 Noen resultater av SPUNG Statlig program for utnyttelse av naturgass 1987 – 1993 Mesteparten av kompetansen og aktiviteten i Norge knyttet til naturgass kan spores tilbake til SPUNG –Snøhvit Ny LNG teknologi sprengte verdensmonopol –Bergen Engines, Rolls Royce Verdensledende gassmotorfabrikk –Methanol to Olefins (MTO) teknologi Hydro er verdensledende –Gas to Liquids (GTL) Statoil blant de fremste, har teknologidemonstrator i Sør Afrika –Flow assurance Kritisk for Snøhvit og Ormen Lange

5 Yearly report 2003 - Norwegian Petroleum Directorate Forbruk av produsert gass – 2003 Eksport Innenlands bruk Reinjeksjon og offshore kraftproduksjon Muligheter: Erstatte naturgass med CO 2 Bruk av norsk naturgass Øke Norsk verdiskaping basert på industriell foredling av gass

6 Myte: Det lønner seg ikke å foredle naturgass i Norge Det har lønt seg å eksportere gassen –Rørledninger til godt betalende marked Myten har hittil vært sann Olefinfabrikk i Iran, 77 hektar, oppstart mars 2006 Aromatfabrikk i Iran, 69 hektar, oppstart mai 2005 Det finnes steder i verden hvor gassen har vært nesten gratis: “stranded gas” Med dagens høye gasspris vil dette endre seg…

7 Fremtidsbilder for naturgass i Norge 2006 Høy gasspris Gass i Nord Sterk industriklynge Enkelte sterke FoU miljøer Fullt utnyttet rørkapasitet Kraftunderskudd CO 2 utfordring Råvarepreget næringsprofil Verdiskapingsgap B 2020: 90% rørbasert eksport 10% foredling Tilsvarer 60% av Norges el-forbruk 35% mer CO 2 A 2020: 99% rørbasert eksport 1% foredling Beskrivelse Eksport av naturgass med rør til Europa Hvordan Nye gassrør + Kompetanse og teknologi for gassforedling Mer industriell gassforedling i Norge Bredere næringsgrunnlag Regional næringsutvikling Teknologieksport Effektiv CO 2 håndtering + Industri: Lønnsomme prosjekter Politikk: Aktiv næringspolitikk Rammebetingelser Lokal tilrettelegging Forskning og utdanning: Gassmaks

8 Utredningens innhold Gir beskrivelser og råd 1) Fagområder Nasjonale behov Nasjonale forutsetninger Verdiskapingspotensial Miljømessige sider 2) Aktørbildet Forskningsmiljøer Industrielle aktører 3) Organisering Koordinering Arbeidsdeling Overlapp 4) Finansiering Virkemidler Omfang og varighet

9 “Økt verdiskaping i naturgasskjeden” Overordnet målsetting for Gassmaks Utdypning: Gjennom styrket kunnskapsutvikling og næringsutvikling skal Gassmaks bidra til å øke norske miljøers internasjonal konkurransekraft og dermed gi grunnlag for økt verdiskaping gjennom industriell foredling av naturgass

10 Prinsipper for valg av tema GASSMAKS innrettes mot forskning knyttet til prosesser for storskala industriell foredling av naturgass. –Med storskala menes her at det er grunnlag for en industriell virksomhet med stort verdiskapingspotensial. Naturgass inngår som en vesentlig innsatsfaktor i industriprosessen. –Det innebærer at gassforbruket er så stort at nærheten til gassfeltene er av betydning. GASSMAKS skal bidra til å styrke norsk konkurransekraft på det internasjonale markedet innen naturgassbaserte prosesser.

11 Prioriterte tema for Gassmaks Gass til plastråstoff og plast –Prosesser og produkter langs plastverdikjeden –Utnyttelse av våtgass Gass til syntetiske drivstoff og energiprosesser –Kjemisk konvertering av naturgass og syntesegass til syntetiske drivstoff Gass til materialer –Konvertering og bruk av naturgass i metallurgisk industri –Naturgass som innsatsfaktor for produksjon av verdifulle materialer Gass til proteiner og andre næringsmidler

12 Forskningsrådets vurderinger Anbefaler både langsiktig, grunnleggende forskning og innovasjon og industrielt rettede tiltak –Vekt på mer kompetanseoppbyggende tiltak i første fase av programmet Norske forskningsmiljøer har grunnlag for og kapasitet til å realisere satsingen Det ligger klare potensialer i økt verdiskaping –Endring i naturgassmarkedet gir nye muligheter for Norge –Gassmaks bør følges opp av andre næringspolitiske satsinger Tjeldbergodden Melkøya Noretyl Grenland Mongstad Kårstø Kollsnes

13 Varighet og omfang for Gassmaks Anbefaling fra Forskningsrådet Det bør opprettes et nytt forskningsprogram Offentlig innsats: –25 mill i 2007 –Opptrapping til 130 mill/år fra 2009 –1,0 til 1,1 milliard over 8 -10 år Tilsvarende bidrag fra industrien

14 Videre prosess Statsbudsjettet 2007 har lagt opp til 26 mill til GASSMAKS –25 mill fra Forskningsfondet –1 mill fra ordinært NHD budsjett Programstyre for satsingen vil bli etablert gjennom vedtak i Divisjonsstyret for Innovasjonsdivisjonen den 06.12.06 Det vil bli utarbeidet utlysningstekst som legges ut primo desember og med søknadsfrist i februar 2007 (21.02.07) Søknadsbehandling og styrevedtak i perioden 25.02 – mai 2007. Antatt oppstart av prosjekter mai - juni 2007.

15 Første utlysning - Hva vil bli vektlagt? Grunnleggende forskning med vekt på forskerutdannelse dvs doktorgradsutdannelse. Universitetene. Kompetansebygging med næringslivsmedvirkning innen strategisk viktige områder. Forskningsinstitutter og UoH miljøer. Virkemiddelet er Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB) Innovasjonsdrevet forskning i regi av bedrifter. Ideforedling og forskningsmessig utviklingsarbeid i retning av kommersiell utnyttelse. Bedrifter i førersetet. Virkemiddelet er Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP)

16 Gassmaks og plastbearbeidende industri Tema inkludert i Gassmaks: Utfordringer knyttet til plastråstoffets egenskaper der plastbearbeidende industri er sluttbruker Tema utenfor Gassmaks Utvikling av nye, innovative plastprodukter rettet mot et sluttmarked basert på plastråstoff med kjente egenskaper

17 Gass til plastråstoff og plast Viktige FoU-innsatsområder knyttet til bruk av Naturgass til plastråstoff –Nye, radikale konsepter for konvertering av metan til petrokjemiske produkter –Videreutvikling av teknologi for olefinproduksjon, for eksempel MTO –Nye og forbedrede metoder og konsepter for separasjon av komponentene i naturgass –Nye, radikale konsepter for fremstilling av olefiner fra våtgass –Nye konsepter og videreutvikling av eksisterende metoder for å konvertere aromater til olefiner –Teknologier for konvertering mellom ulike olefiner –Utvikling av nye katalysatorsystemer for dehydrogenering som er mer aktive, stabile og selektive ved lavere reaksjonstemperaturer –Nye konsepter for direktekonvertering av etan til vinylklorid og etylklorid –Nye og forbedrede reaktorteknologier for effektiv storskala produksjon

18 Prosesser og produkter langs plastverdikjeden. Identifiserte FoU-områder Viktige FoU-innsatsområder knyttet til produkter langs plastverdikjeden er: –Nye og forbedrede metoder og teknologier for styring av polymerstruktur –Nye polymerisasjonsteknologier der molekyllengde og forgrening kontrolleres –Ny teknologi for kopolymerisering med funksjonelle monomerer og nye olefiner –Nye og forbedrede reaktorteknologier for effektiv storskala produksjon


Laste ned ppt "GASSMAKS Nasjonal satsing på forskning for økt verdiskaping fra naturgass gjennom industriell foredling www.looking-glass-animations.co.uk www.usgs.gov."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google