Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Status og videre arbeid med faglige prioriteringer Berit Karseth Dekan ved UV-fakultet Informasjonsmøte 20. februar 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Status og videre arbeid med faglige prioriteringer Berit Karseth Dekan ved UV-fakultet Informasjonsmøte 20. februar 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Status og videre arbeid med faglige prioriteringer Berit Karseth Dekan ved UV-fakultet Informasjonsmøte 20. februar 2014

2 «Det utdanningsvitenskapelige fakultet skal styrke sin posisjon som ett av de ledende europeiske utdanningsvitenskapelige fagmiljøene gjennom et gjensidig forsterkende samspill mellom forskning, utdanning og formidling» (UVs strategiske plan 2010-2020)

3 UV-fakultetet i tall: Stab –110 faste vitenskapelige stillinger – 75 Phd /post doc. –100 teknisk-administrative stillinger Økonomi –Drøyt 300 MNOK i inntekter Basis: 2/3 EFV: 1/3 Studenter –3300 (bachelor/master, samt ca. 1200 lektorstudenter) Et av de største utdanningsvitenskapelige miljøene i Europa… …men blant de fire miste fakultetene ved UiO. Huser et 75 år gammelt UiO institutt og en mer enn 100 år gammel lærerutdanningsinstitusjon, men ble ikke etablert som fakultet før i 1996

4 Faglige prioriteringer (2008) Forskning: Identifisere spissmiljøer, styrke forskning på tvers av fag- og instituttgrenser og styrke metodekompetansen. Utdanning: Styrke programmenes forskningstilknytning, reallokere studieplasser, videreutvikle fakultetets internasjonale profil og styrke lektor- og adjunktprogrammet.

5 Prioriterte forskningsområder (2008) Klasseromsforskning og fagdidaktikk Organisering, styring og ledelse av utdanningsinstitusjoner Komparative og internasjonale utdanningsstudier Dannings- og utdanningsstudier i et historisk og filosofisk perspektiv Høyere utdanning og arbeidslivslæring Moderne oppvekst: Barn og ungdoms utdanningsforløp Språkutvikling og tekstbasert læring Spesialpedagogisk forskning med vekt på tilpasset opplæring og elever med særskilte behov Dessuten: IKT og læring som gjennomgående tema

6 Fakultære tiltak i perioden Forskergruppeordning med forskergrupper på tvers av instituttgrensene. Fokus på et økt omfang av vitenskapelig publisering, bl.a. gjennom en forsterket incentivordning i fakultetets budsjettfordelingsmodell. Fokus på å styrke kvaliteten på søknader om eksterne midler (NFR/EU), blant annet gjennom utlysning av strategiske midler for støtte til søknadsskriving. Krav om at rekrutteringsstillinger som hovedregel skal knyttes opp mot faglig prioriterte områder og/eller etablerte forskergrupper. Bruk av professor II-ordningen rettet mot prioriterte forskningsområder og forskergrupper. Masterstipend

7 Resultat knyttet til faglige prioriteringer Resultatindikatorer Resultat 2008 Resultat 2009 Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Ambisjon 2014 UV /UiO Gjennomsnitt Gjennomføringstid ph.d.* (4.0 3.5 4.9 3.6 3.0 3.5/3.5) Publikasjonspoeng pr. vitenskapelig ansatt 0.87 0.82 1.20 1.24 1.28 1.33/1.3 NFR-tildeling – volum (MNOK) 8,3 13,9 14,1 23,8 25,6 24/720 EU-tildeling- volum (MNOK) 4,1 4,3 3,8 0,9 2,3 6,0/100 Nye studiepoenger pr. heltids- ekvivalent 43,040,241,7 45,345,147,0/46,0

8 Andre forhold som har bidratt Etableringen av NATED –Godt tematisk overlapp med vår forskning –Sterk fokus på metodekvalifisering –Sterk fokus på internasjonalisering –UV-ansatte har vært ledende i utviklingen Etableringen av CEMO (Centre for educational measurement) Etableringen av ProTEd (Senter for fremragende lærerutdanning)

9 Spørsmål til gjennomgang av faglige prioriteringer (fra UiOs årsplan) Hvilke virkemidler har vi benyttet og hva er våre erfaringer? Hvilke hindringer for å gjennomføre faglige prioriteringer har vist seg særlig krevende? I hvilken grad har gjennomføring av faglige prioriteringer gitt bidrag til kvalitetsutvikling og faglig fornyelse? UV har lagt til: Vurdere de valgte åtte prioriterte forskningsområdene sin relevans

10 Gjennomgangen viser Virkemidlene har fungert svært positivt (forskergruppeordningen, publiseringsincentiver, bruk av professor 2 og allokering av rekrutteringsstillinger) Faglige prioriteringer har hatt en positiv effekt på kvalitetsutviklingen. Hindringer knyttes til bemanningssituasjonen og til faglige forpliktelser til relativt brede utdanningsprogrammer. Uttrykt et behov fra ledelsen ved instituttene for å justere de åtte prioriterte forsknings- områdene.

11 UVs årsplan 2014 - 2016 Videreutvikle og fornye de prioriterte forskningsområdene. Milepæler og gjennomføring: 30.09.2014: Har vurdert områdenes forskningsstyrke i lys av måleparameter og relevans og kvalitet i forhold til utdanningstilbudene. 01.03.2015: Har vedtatt fakultetets prioriterte forskningsområder.

12 Tidsplan og framdrift – 2014

13 Tidsplan og framdrift – 2015

14 Rasjonalen bak prioriterte områder Videreutvikle forskningsstyrke (jfr vår strategiplan) Godt samspill mellom prioriterte forskningsområder og –forskergruppene –utdanningsprogrammene –rekrutteringspolitikken –kilder for ekstern inntjening (EU og NFR) Høy kvalitet på forskningspublisering Høy studiekvalitet Studentene gis gode muligheter til aktiv deltakelse i ulike forskningsprosjekter

15 Nødvendige diskusjoner Hvilke krav skal stilles til et prioritert faglig område? Hvor mange områder er det rimelig at vi har med tanke på profil og prioritering? Hvor distinkte skal områdene være; tydelig avgrenset eller mer inkluderende? Hva slags incentivstrukturer trengs for å sikre spissforskningsmiljøer (med tanke på SFF)

16 Hvordan sikre et godt resultat? Lokalt engasjement Bygge på tidligere prosesser og beslutninger Godt kunnskapsgrunnlag God informasjonsflyt Inkludering God forankring i ledelsen (fakultet og institutter) Samarbeid på tvers Vilje til å tenke stort og større enn oss selv


Laste ned ppt "Status og videre arbeid med faglige prioriteringer Berit Karseth Dekan ved UV-fakultet Informasjonsmøte 20. februar 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google