Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hvor mange vannverk er godkjent etter drikkevannsforskriften? Status for godkjenning og andre forhold vedrørende vannverkenes etterlevelse av forskriften.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hvor mange vannverk er godkjent etter drikkevannsforskriften? Status for godkjenning og andre forhold vedrørende vannverkenes etterlevelse av forskriften."— Utskrift av presentasjonen:

1 Hvor mange vannverk er godkjent etter drikkevannsforskriften? Status for godkjenning og andre forhold vedrørende vannverkenes etterlevelse av forskriften. Vannkonferansen 2007 Color Fantasy 21.08-23.08 Kjetil Tveitan

2 2 Dato Helse- og omsorgsdepartementets rolle i drikkevannforsyningen Overordnet ansvar for drikkevannets kvalitet herunder: •Overordnet ansvar for regelverksutvikling •Overordnet ansvar for at underliggende etater kan utføre sine oppgaver –Mattilsynet har ansvar for godkjenning og tilsyn herunder beredskap –Folkehelseinstituttet skal utføre forvaltningsstøtteoppgaver (vannverks- registeret, analyser, rådgivning) •Overordnet ansvar for internasjonalt arbeid –EU og drikkevannsdirektivet –Protokoll om vann og helse (WHO/UNECE)

3 3 Dato Hva HOD ikke har ansvar for.. •At vannverkene drives forsvarlig og at vannet oppfyller drikkevannsforskriftens krav – det er vannverkenes ansvar! •At befolkningen får vann / forsyningsaspektet •Avløp •Miljøhensyn •Vassdragsforvaltning

4 4 Dato Mattilsynets tilsynskampanje 2006 - 07 •Informasjonen om status stammer fra Mattilsynet, spesielt fra tilsynskampanjen på drikkevann 2006-2007. •I alt ble 357 drikkevannsforsyninger som forsyner ca 2,8 millioner mennesker revidert. •Resultatene av kampanjen: –I alt ble det avdekket 943 avvik –202 vannverk fikk varsel om vedtak om utbedring av påpekte forhold. –Ett av vedtakene ble gitt som varsel/ vedtak om tvangsmulkt. –To vedtakene ble gitt varsel/ vedtak om stengning av deler av vannverk.

5 5 Dato De alvorligste avvikene som ble avdekket under kampanjen var: •64 vannverk manglet godkjenning. •61 vannverk oppfylte ikke gjeldende kvalitetskrav til drikkevann. •29 vannverk manglet to hygieniske barrierer. •280 vannverk hadde mangler ved internkontrollsystemet. •73 vannverk manglet skriftlig beredskapsplan. •196 vannverk desinfiserte ikke etter reparasjoner på ledningsnettet. •89 vannverk hadde ikke sikringstiltak mot innsug/ tilbakeslag på ledningsnettet.

6 6 Dato Hva sier drikkevannsforskriften om godkjenning? •Et vannforsyningssystem skal være godkjent av myndighet som nevnt i § 9 (Mattilsynet) når det forsyner: –minst 20 husstander herunder hytter eller minst 50 personer, eller –helseinstitusjon, eller skole/barnehage •Vannforsyningssystem i drift per 1. januar 2002, som ikke er godkjent i henhold til forskrift av 1. januar 1995 nr. 68, må søke godkjenning snarest. Slike vannforsyningssystem må oppfylle de krav som stilles i denne forskriften for å bli godkjent.

7 7 Dato Hva vet vi om de godkjenningspliktige vannverkene? •Mattilsynet har registrert ca 2020 vannforsyningssystemer som leverer vann til mer enn 20 husstander eller 50 personer. •Mer enn 80 % av dette antallet er systemer som forsyner mellom 50 og 500 personer. •Over 1000 vannforsyningssystemer, blant disse de fleste store systemene, er kommunalt drevne.

8 8 Dato Og hva er godkjenningsstatus? •Bare ca 40 % av de godkjenningspliktige drikkevannsforsyningene som er registrert i Mattilsynets vannverksregister er godkjente. •Godkjenningene er i stor grad gitt av kommunene selv, mens de hadde godkjenningsmyndigheten frem til 1. januar 2004 da Staten ved Mattilsynet overtok dette ansvaret. •Godkjenningstakten er økende. Mens det i 2004 var 37 % av vannverkene i gruppen med kode 1411, ”fellesvannverk” som var godkjent, økte denne andelen til 42 % i 2005. Videre økte andelen til 46 % i 2006.

9 9 Dato Godkjente vannforsyningssystem etter Mattilsynets regioner. REGIONAntall personer som får vann fra godkjent vannforsynings - system. Antall godkjente vannforsynings - systemer. Prosent av befolkningen som får vann fra godkjent vannforsynings- system. Troms og Finnmark145 0847864 Nordland103 6036044 Trøndelag, Møre og Romsdal491 04422175 Hordaland og Sogn og Fjordane357 01418063 Rogaland og Agder563 7159784 Buskerud, Vestfold og Telemark488 92211077 Oslo, Akershus og Østfold596 3694945 Hedmark og Oppland265 56713271 Sum3 011 31892764

10 10 Dato Litt om status for vannkvalitet •Mellom 9 – 17 % av vannforsyningene oppfyller ikke kravene til kvalitet i drikkevannsforskriften § 12 og vedleggene •Rapportene viser at årsakene til avvikene kan skyldes mangler både ved mikrobiologiske og kjemisk/ fysikalske forhold, og ved egenskapene til drikkevannet.

11 11 Dato Er det sammenheng mellom manglende godkjenning og vannkvalitet?

12 12 Dato Hvor bekymringsfullt er det at så få vannverk er godkjent? •På tross av at godkjenningsprosenten er lav, mottar likevel de fleste av landets innbyggere drikkevann fra anlegg som er godkjent (Antagelig ca 70 %). Dette fordi det ofte er de minste vannverkene som mangler godkjenning •Godkjenningene kan være gamle og sier ikke nødvendigvis noe om dagens tilstand. •Det synes ikke å være noen klar sammenheng mellom godkjenning og manglende oppfylling av kvalitetskravene. •I Mattilsynets risikobaserte kampanje manglet godkjenning i 64 av de 324 anleggene som ble revidert på dette området. I dette utvalget var det altså bare 20% som manglet godkjenning.

13 13 Dato Veien videre •At drikkevannskvaliteten og leveringssikkerheten er god er viktigere enn at det foreligger en godkjenning. •En viktig effekt av godkjenningsordningen er likevel at godkjenningsmyndigheten kommer i inngrep og dialog med vannverkene. •Gjennom å søke om godkjenning, tvinges vannverkseier til å sette seg mer detaljert inn i regelverket og gå kritisk gjennom eventuelle risikoer fra kilde til tappekran. •Mattilsynet bør fokusere på de prosesser som leder vannverkene fram til en standard som oppfyller minimumskravene i drikkevannsforskriften.


Laste ned ppt "Hvor mange vannverk er godkjent etter drikkevannsforskriften? Status for godkjenning og andre forhold vedrørende vannverkenes etterlevelse av forskriften."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google