Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drikkevannsseminar – Finnsnes 18-20/10 -05 Geir Helø Sweco Grøner AS Avd. Tromsø.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drikkevannsseminar – Finnsnes 18-20/10 -05 Geir Helø Sweco Grøner AS Avd. Tromsø."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drikkevannsseminar – Finnsnes 18-20/10 -05 Geir Helø Sweco Grøner AS Avd. Tromsø

2 SWECO GRØNER AS Et av Skandinavias største konsulentselskaper med 3700 ansatte i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Litauen og Russland. I Norge: nærmere 500 ansatte innen; • Bygg & Konstruksjoner • Vann og Miljø • Tekniske installasjoner • Areal og Transportplanlegging I Tromsø 18 ansatte pr. 1/10 -05

3 Vann og Miljø i Tromsø Geir Helø Øystein PedersenYngve Johansen Ståle SkogKjartan KristoffersenRune Sandberg

4 Drikkevannsseminar 18-20/10 -05 X + Y + Z + UV = 2 hygieniske barrierer ? Manndalen vannverk Et eksempel fra virkeligheten

5 Byggherre, rådgiver og leverandør Byggherre: Drift- og Utvikling, Kåfjord kommune Teknisk rådgiver: Sweco Grøner AS Totalleverandør: Unik Filtersystemer AS + lokale underentreprenører

6 Manndalen – Kåfjord kommune

7 Kjerringdalselva Inntak vannledning

8 Manndalen – et typisk nordnorsk vannverk • Utbygd på 70-tallet • 600 personer, skole, eldresenter, litt industri, overnattingssted • Elveinntak • Begrenset nedlagsfelt – ca. 10 km2 – i hovedsak fra høyfjell • Lange overføringsledninger • Liten kapasitet på ledningsnett • Enkel utforming av inntak • Ingen vannbehandling Kort situasjonsbeskrivelse av eksisterende vannverk:

9 Manndalen – et typisk nordnorsk vannverk Dimensjoneringsgrunnlag: • Dimensjoneres for 1800 pe • Ingen spesiell økning i antall personer • Gjennomsnittelig framtidig døgn- forbruk: 8,3 l/s. • Maksdøgn- forbruk:12,5 l/s • Makstime-forbruk:25,0 l/s • Andre tiltak er oppgradering av overføringskapasitet og etablering av utjevningsbasseng

10 Inntaket i Kjerringdalselva

11 Vannkvalitet - råvann • Kun sporadisk påvist bakteriologisk forurensing • Kun ved et tilfelle påvist bakterier i to påfølgende prøver • Det er kun ved et tilfelle påvist koliforme bakterier i et antall større enn 2 • Det er ikke påvist termotolerante koliforme bakterier i et større antall enn 2 • Kimtallet ligger i snitt på 20 • pH varierer mellom 6,9 og 7,5 • Turbiditet ligger i snitt på 0,23 • Fargetallet ligger i snitt på 3,0 (i hovedsak under 5) • UV-transmisjon ligger i snitt på 87,5 (dårligste enkeltprøve 67,7 % – beste enkeltprøve 96,6 %)

12 To barrierer dersom kilden m/ekstratiltak ikke kan defineres som den ene? Annen kilde? • Ingen andre aktuelle kilder (ganske typisk problemstilling) Andre behandlingsmetoder? • Membranfilter • Kjemisk felling med påfølgende filtrering Slike prosesser som er utviklet for fargefjerning, er kostbare og driftskrevende

13 Vannkilden som barriere alene Fra veileder til drikkevannsforskriftens §14: Dersom ikke en konkret vurdering av risiko for det enkelte vannverk tilsier noe annet, vil vi inntil videre anbefale ovenfor godkjennings- og tilsynsmyndigheter at nedbørfelt og vannkilde kan anses å ha akseptabel hygienisk barriere mhp. fekal forurensning dersom man i råvannet bare har sporadiske funn av parasitter av typen Giardia eller Cryptosporidium i antall på 1 eller mindre pr. 10 liter. Likeledes kan sporadiske funn av termotolerante koliforme bakterier i et antall på 3 pr. 100 ml aksepteres. Et slikt funn bør resultere i at det umiddelbart tas ny prøve. Hva man skal legge i sporadisk og kort varighet, vil være avhengig av hvilken risiko som kan aksepteres, og derfor vil overskridelsenes hyppighet og størrelse måtte vurderes i forhold til vannforsyningens størrelse, jo større vannverk, jo mindre overskridelse kan aksepteres.

14 Andre tiltak som en del av 1. barriere: • Klausulering av nedslagsfeltet • Aktivitet reduseres til et absolutt minimum • Skilting i nedslagfelt • Nytt inntak med grusfilter • Inngjerding av inntaket • Trykksiler med silinnsats på 100 my • Utvidet vannprøveprogram i risiko-perioder • Fokus på høyt kunnskapsnivå hos driftspersonell • Overvåknings- og alarmsystem (SD-anlegg) • Beredskapsrutiner utenom arbeidstiden - vaktordning • Varslingsrutiner til abonnenter • Nødstrøm • Gode drifts- og vedlikeholdsrutiner for vannbehandlingsanlegget • Mobilt nødkloranlegg og prosedyrer for opprigging av dette • Høydebasseng/utjevningsbasseng

15 UV som 2. barriere • God overkapasitet på vannbehandlingsanlegget i forhold til faktisk beregnet forbruk • UV dimensjoneres for UV-dose 40 • Sertifiserte UV-aggregat benyttes • Hvert aggregat dimensjoneres for 75 % av maksimal fremtidig kapasitet basert på 25 l/s og 67 % UV-transmisjon – dårligste prøve legges til grunn • Tilpasset styring etableres; - Ved signal fra sensor i aggregat om sviktende UV-intensitet stenges aggregatet og parallelt aggregat kobles opp. Dette skjer kun dersom sviktende UV-intensitet skyldes lampesvikt - Dersom sviktende UV-intensitet ikke skyldes intern svikt, har utslag på sensor sin årsak i fallende transmisjon i råvann. Begge aggregater kobles opp slik at kapasitet pr. aggregat blir 12,5 l/s. Produksjonen kan da opprettholdes med UV-transmisjon ned til 50,8 %. - Først ved lavere transmisjon enn 50,8 % stenges vannstrømmen

16 Konklusjon – teknisk design • Med den tekniske design som er planlagt, er risikoen for sviktende vannkvalitet redusert til et minimum fordi; - Partikler ned til 100 my fjernes ved nytt inntak + finsiling før UV-behandlling av vannet - Dimensjonerende kapasitet ved UV-transmisjon helt ned til 50,8 % ved tilpasset styring av UV - Vannleveransen stenges automatisk og umiddelbart dersom tilfredsstillende desinfeksjon ikke oppnås - Vannverkseier iverksetter i tillegg til eksisterende tiltak, en rekke nye tiltak som sikrer høy kvalitet på drikkevannet og rask responstid ved uforutsette hendelser

17 Mattilsynets foreløpige tilbakemelding – okt. 2005: Mattilsynet DK Nord Troms aksepterer UV-behandling og vannkilde med tiltak, som to hygieniske barrierer ved Manndalen vannverk. Mattilsynet aksepterer også at det er kalkulert med en halv time leveringsstans i svært sjeldne tilfeller, men presiserer at leveringssikkerheten er like viktig som den hygieniske sikkerheten.

18 Oppsummering fra planprosessen: • God dokumentasjon på råvannskvalitet er helt avgjørende • Forbruksdata må innhentes. • Utarbeide forprosjekt • God kommunikasjon med Mattilsynet er viktig gjennom hele prosessen • Vannuttak fra elv kan i mange tilfeller godkjennes som hygienisk barriere under forutsetning av at andre ”delbarrierer” også iverksettes • Membranfiltrering og kjemisk felling med påfølgende filterløsninger, er løsninger som ikke bør installeres dersom fargefjerning ikke er påkrevd


Laste ned ppt "Drikkevannsseminar – Finnsnes 18-20/10 -05 Geir Helø Sweco Grøner AS Avd. Tromsø."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google