Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret

2 Plan for timen  Kort oversikt over aktuelt regelverk i matvirksomheter.  Hva kravene innebærer.  Forventninger til hvordan regelverket kan oppfylles.

3

4 Lov om matproduksjon og mattrygghet (matloven) 19. desember 2002 Formål: • Sikre helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet, forbrukerhensyn langs hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. • Fremme god plante- og dyrehelse. • Ivareta hensynet til aktørene langs hele produksjonskjeden, herunder sikre markedsadgang i utlandet.

5 Matloven § 2 • Gjelder alle forhold ved produksjon, bearbeiding, distribusjon og omsetning av innsatsvarer og næringsmidler, herunder drikkevann. • Alle forhold i forbindelse med produksjon av materialer og gjenstander som kan komme i kontakt med disse. • Alle forhold vedrørende plante- og dyrehelse.

6 2 definisjoner: Virksomhet (matloven § 4.1) • Ethvert privat eller offentlig foretak samt privatpersoner som foretar en hvilken som helst aktivitet nevnt i § 2, bortsett fra aktiviteter i privat og ikke-kommersielt øyemed. Omsetning (matloven § 4.2): • Besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.

7 Næringsmiddel (definisjon) • Enhver mat- og drikkevare, også drikkevann, og enhver annen vare om er bestemt til eller med rimelighet kan forventes, å inntas av mennesker, unntatt legemidler. (Food Law artikkel 2, generell forskrift § 2)

8 Generelt regelverk • Forskrift 8. juli 1983 nr 1252 om produksjon og frambud m.v. av næringsmidler • Forskrift 12. nov 1997 nr 1239 om næringsmiddelhygiene • Forskrift 15. desember 1998 nr 1187 om internkontroll

9 Spesielt regelverk • Særskilte bestemmelser om hygiene for - Slakterier - Kjøttforedlingsvirksomheter - Fjørfeanlegg - Meierier - Sjømatvirksomheter

10 Prinsippene i regelverket • Formålsstyrt (generelle krav) • Minimumskrav (grunnforutsetninger) • Ansvar plassert i virksomheten • Krav om metodisk kontroll med relevante farer • Systemkrav (internkontroll) • Bransjen skal utvikle egne normer for etterlevelse (=nasjonale retningslinjer)

11 Eksempel på grunnforutsetninger • Hygieniske krav til lokaler, innredning og utstyr. • Hygieniske krav til råvarer. • Minimumskompetanse til personell. • Vann av drikkevannskvalitet. • Generelle driftsmessige krav: - Rengjøring av lokaler, innredning, utstyr m.v. - Vedlikehold av lokaler, utstyr, transportmidler m.v. - Kontroll med prosess og lagringstemperatur - Skadedyr bekjempes

12 Fysiske krav til virksomheten •Lokalene skal ha en planløsning og utforming som hindrer forurensning (§ 8). •Vinduer som kan åpnes skal om nødvendig være utstyrt med insektnett (§ 16 annet ledd). •Dersom åpning av vinduene kan medføre forurensning av næringsmidlene, skal vinduene holdes lukket og låst under produksjon, bearbeiding eller tilberedning (§ 16 tredje ledd). hygieneforskriften

13 Krav til råvarer •Virksomheten skal ikke bruke råvarer eller ingredienser som er, eller som det er grunn til å anta er, forurenset av parasitter, sykdomsfremkallende mikroorganismer, giftstoffer, stoffer som har gått i oppløsning eller fremmedlegemer, som gjør dem uegnet til bruk i næringsmidler (§ 34). hygieneforskriften

14 Driftsmessige krav •Produksjon, bearbeiding, tilberedning, pakking, lagring, transport, distribusjon, håndtering og frambud av næringsmidler skal skje på en hygienisk måte (§ 27 første ledd). •Desinfeksjonsarbeid og bekjempelsesarbeid mot insekter og andre skadedyr skal skje ved egnede metoder. Større arbeider skal utføres i samråd med tilsynsmyndigheten (§ 27 sjette ledd). hygieneforskriften

15 Særskilte forskrifter •Hensiktsmessig sikring mot skadedyr (slakteriforskriften § 9 og melkeforskriften § 29). •Fluer, rotter, mus og andre skadedyr skal bekjempes (melkeforskriften § 9 om fjøs og melkerom). •Gnager, fugler, insekter og andre skadedyr skal bekjempes systematisk (fiskekvalitetsforskriften § 6-3.7)

16 Forurensning Hygieneforskriften § 4 nr 7: overføring av biologiske, kjemiske eller andre uønskede stoffer mellom og under arbeidsoperasjonene via næringsmidler, utstyr, materialer, vann, lufttilførsel og personale eller ytre forurensningskilder som insekter og andre skadedyr.

17 Forurensning - problemstillinger • Forurensning gjennom insekt eller skadedyr i seg selv. • Forurensning ved at insekt eller skadedyr er bærer av forurensningen. • Forurensning ved at de skadeforebyggende stoffer overføres til matkjeden. • Tekniske innretninger.

18 Systemkrav •Virksomheten skal etablere rutiner for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges (internkontrollforskriften § 5 nr 3). internkontroll

19 Oppsummering 1 • Skadedyr må forstås i vid betydning. • Kontroll med skadedyr er virksomhetens ansvar. • Virksomheten skal ha en plan for å forebygge, kontrollere og eventuelt bekjempe (systematiske tiltak). • Det skal det foreligge en skisse/kart/beskrivelse hvor åte-stasjoner og feller er plassert. Fellene skal være nummerert, og kunne kontrolleres av tilsynsmyndigheten.

20 Oppsummering 2 • Tilsyn og kontroll fra bekjempelses-firma skal dokumenteres og danner utgangspunkt for virksomhetens overordnete tiltak, for eksempel plan for oppfølging. Tilsynsfokus! • Bekjempelse skal ikke foregå i områder hvor det produseres eller lagres matvarer (eller ingredienser).

21 Mer informasjon? www.mattilsynet.no www.matportalen.no www.regelhjelp.no Telefon 06040


Laste ned ppt "Sentralt regelverk om skadedyr - etter matlovgivningen Kurs for skadedyrbekjempere Ellen Christine Sjølie Mattilsynet Hovedkontoret."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google