Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vannkonferansen 2007 Color Fantasy 21.-23. august 2007 Maren Ringstad Widme, Helse- og omsorgsdepartementet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vannkonferansen 2007 Color Fantasy 21.-23. august 2007 Maren Ringstad Widme, Helse- og omsorgsdepartementet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vannkonferansen 2007 Color Fantasy 21.-23. august 2007 Maren Ringstad Widme, Helse- og omsorgsdepartementet

2 2 Dato Innledning •Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) og Mattilsynets rolle i drikkevannsforsyningen •Hva sier drikkevannsforskriften om – Ansvar for trygt drikkevann? –Vannkvalitet til forbruker? •Hvordan styrer HOD drikkevannsområdet? •Innsatsområder •Protokoll om vann og helse

3 3 Dato HOD/Mattilsynets rolle i drikkevannsforsyningen •HOD har det overordnede ansvaret for drikkevannets kvalitet: –Regelverksutvikling –At underliggende etater kan utføre sine oppgaver •Mattilsynet fikk fra 1. januar 2004 overført ansvaret for tilsyn med og godkjenning av landets vannverk. Tilsyn og godkjenningsmyndighet var tidligere i hovedsak kommunalt.

4 4 Dato Ansvar for trygt drikkevann •§5: ”Vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker”. •Drikkevann anses levert til mottaker, jf. første ledd, på følgende steder: 1.For vann levert gjennom ledningsnett: på det sted vannet leveres til en mottaker, herunder annet vannforsyningssystem og internt fordelingsnett, samt på tappepunkter. 2.For vann i flaske eller annen emballasje med henblikk på frambud: på det sted vannet tappes i emballasjen.

5 5 Dato Ansvar for trygt drikkevann fortsetter… 3.For vann brukt i næringsmiddelvirksomheter: på det sted vannet brukes til næringsmiddelformål eller til drikkevann for øvrig. 4.For vann levert fra tank: på det sted vannet forlater tanken.

6 6 Dato Hva sier drikkevannsforskriften om vannkvalitet hos forbruker? •Norsk drikkevannsforskrift er her i samsvar med EUs drikkevannsdirektiv 98/83/EF. •Grenseverdiene (høyeste tillatte verdi for parameteren)i tabell 1, 2 og 3 gjelder på følgende steder: –For vann levert gjennom ledningsnett: på det sted vannet leveres til en mottaker, herunder annet vannforsyningssystem og internt fordelingsnett, samt på de tappepunkter som vanligvis brukes til drikkevann. –For vann i flaske eller annen emballasje med henblikk på frambud: på det sted vannet tappes i emballasjen. –For vann brukt i næringsmiddelvirksomheter: på det sted vannet brukes til næringsmiddelformål –For vann levert fra tank: på det sted der det tappes fra tanken

7 7 Dato Tiltak ved overskridelse av grenseverdier •Ved overskridelse av grenseverdier skal vannverkseier umiddelbart iverksette tiltak for å avdekke årsaker til overskridelsene. Tilsynsmyndighetene skal varsles…

8 8 Dato Hvordan styrer Helse- og omsorgsdepartementet drikkevannsområdet? •Budsjettproposisjoner •Tildelingsbrev –Mattilsynet (sammen med LMD og FKD) –Folkehelseinstituttet •Oppdrag til etatene, muntlig eller skriftlig

9 9 Dato St.prp.1 Helse- og omsorgsdepartementet •Tilsynet med drikkevann skal styrkes slik at vannforsyningsanleggene kan bli godkjent eller tatt ut av drift dersom de ikke er oppgradert i samsvar med regelverket. •For bl.a. å demme opp for det økte smittepresset av mat- og vannbårne infeksjoner vil (Folkehelse-) instituttet samarbeide med VI, MT og kommunene om å styrke innsatsen for mattrygghet. Dato

10 10 Dato St.prp.1 Landbruks- og matdepartementet •Når det gjeld ikkje meldepliktige sjukdommar som kan bli overført gjennom mat og vatn, er det framleis grunn til å tru art særleg vatn er årsak til mange sjukedagar... Berre rundt 40 pst. av dei godkjenningspliktige vassforsyningsanlegga er så langt godkjende, sjølv om fristen for å søkje godkjenning gjekk ut 1.1.2003. De større anlegga i område av landet med tett busetnad er oftast godkjende, medan mindre anlegg i grissgrendte strøk ofte ikkje er godkjende. •Mattilsynet skal arbeide for at mat og drikkevatn har rett kvalitet og rett innhald, og at regelverket om merking og ærleg omsetnad blir følgd. •Det er nødvendig med auka tilsyn med vassforsyningsanlegga, slik at dei kan bli godkjende eller tekne ut av drift dersom dei ikkje er oppgradert i samsvar med dei krava som regelverket set. Det er ikkje akseptabelt at det framleis er store geografiske skilnader i tilgangen til trygt drikkevatn.

11 11 Dato Mattilsynets tildelingsbrev •Tilsynet med drikkevann må styrkes, slik at det sikres at vannforsyningsanleggene der det er nødvendig, blir oppgradert for å oppfylle regelverkets krav eller fases ut. •Mattilsynet skal medvirke til at alle vannverk får nødvendig beredskapsplanverk på plass.

12 12 Dato Noen aktuelle innsatsområder •Mattilsynet er bedt om å fremlegge en plan med tiltak for å bedre forholdene vedr. drikkevann •Oppfølging av Mattilsynets tilsynskampanje –Retting av mangler som er funnet –Tilsyn med de resterende 80 % •Oppfølging av problemet med vannverk som mangler godkjenning •Beredskapsplaner og øvelser •Ledningsnettets tilstand / forholdet til avløp •Vannkvalitet ved tappepunkt •Sikring av data om smitte via drikkevann •Vurdere prøvetakingsregime for parasitter •Flere rapporter inneholder anbefalninger til helsemyndighetene som bør vurderes nærmere av fagetatene.

13 13 Dato Protokoll om vann og helse •In order to achieve the objectives of this protocol Norway pursues, in the drinking water sector, the follow aims: •1. Increasing the proportion of the national population, which with maximal stability over time receives potable water •2. Implement the new national Regulation (adopted 15.12.2006 and into force from 01.01.2007), which is based on the EU water framework directive (Directive 2000/60/EC) in Norway.


Laste ned ppt "Vannkonferansen 2007 Color Fantasy 21.-23. august 2007 Maren Ringstad Widme, Helse- og omsorgsdepartementet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google