Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse- og omsorgsdepartementet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse- og omsorgsdepartementet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse- og omsorgsdepartementet
Vannkonferansen 2007 Color Fantasy august 2007 Maren Ringstad Widme, Helse- og omsorgsdepartementet

2 Innledning Helse- og omsorgsdepartementets (HOD) og Mattilsynets rolle i drikkevannsforsyningen Hva sier drikkevannsforskriften om Ansvar for trygt drikkevann? Vannkvalitet til forbruker? Hvordan styrer HOD drikkevannsområdet? Innsatsområder Protokoll om vann og helse

3 HOD/Mattilsynets rolle i drikkevannsforsyningen
HOD har det overordnede ansvaret for drikkevannets kvalitet: Regelverksutvikling At underliggende etater kan utføre sine oppgaver Mattilsynet fikk fra 1. januar 2004 overført ansvaret for tilsyn med og godkjenning av landets vannverk. Tilsyn og godkjenningsmyndighet var tidligere i hovedsak kommunalt.

4 Ansvar for trygt drikkevann
§5: ”Vannverkseier skal påse at drikkevannet tilfredsstiller kravene til kvalitet, mengde og leveringssikkerhet når det leveres til mottaker”. Drikkevann anses levert til mottaker, jf. første ledd, på følgende steder: For vann levert gjennom ledningsnett: på det sted vannet leveres til en mottaker, herunder annet vannforsyningssystem og internt fordelingsnett, samt på tappepunkter. For vann i flaske eller annen emballasje med henblikk på frambud: på det sted vannet tappes i emballasjen.

5 Ansvar for trygt drikkevann fortsetter…
For vann brukt i næringsmiddelvirksomheter: på det sted vannet brukes til næringsmiddelformål eller til drikkevann for øvrig. For vann levert fra tank: på det sted vannet forlater tanken.

6 Hva sier drikkevannsforskriften om vannkvalitet hos forbruker?
Norsk drikkevannsforskrift er her i samsvar med EUs drikkevannsdirektiv 98/83/EF. Grenseverdiene (høyeste tillatte verdi for parameteren)i tabell 1, 2 og 3 gjelder på følgende steder: For vann levert gjennom ledningsnett: på det sted vannet leveres til en mottaker, herunder annet vannforsyningssystem og internt fordelingsnett, samt på de tappepunkter som vanligvis brukes til drikkevann. For vann i flaske eller annen emballasje med henblikk på frambud: på det sted vannet tappes i emballasjen. For vann brukt i næringsmiddelvirksomheter: på det sted vannet brukes til næringsmiddelformål For vann levert fra tank: på det sted der det tappes fra tanken

7 Tiltak ved overskridelse av grenseverdier
Ved overskridelse av grenseverdier skal vannverkseier umiddelbart iverksette tiltak for å avdekke årsaker til overskridelsene. Tilsynsmyndighetene skal varsles…

8 Hvordan styrer Helse- og omsorgsdepartementet drikkevannsområdet?
Budsjettproposisjoner Tildelingsbrev Mattilsynet (sammen med LMD og FKD) Folkehelseinstituttet Oppdrag til etatene, muntlig eller skriftlig

9 St.prp.1 Helse- og omsorgsdepartementet
Tilsynet med drikkevann skal styrkes slik at vannforsyningsanleggene kan bli godkjent eller tatt ut av drift dersom de ikke er oppgradert i samsvar med regelverket. For bl.a. å demme opp for det økte smittepresset av mat- og vannbårne infeksjoner vil (Folkehelse-) instituttet samarbeide med VI, MT og kommunene om å styrke innsatsen for mattrygghet. Dato

10 St.prp.1 Landbruks- og matdepartementet
Når det gjeld ikkje meldepliktige sjukdommar som kan bli overført gjennom mat og vatn, er det framleis grunn til å tru art særleg vatn er årsak til mange sjukedagar. .. Berre rundt 40 pst. av dei godkjenningspliktige vassforsyningsanlegga er så langt godkjende, sjølv om fristen for å søkje godkjenning gjekk ut De større anlegga i område av landet med tett busetnad er oftast godkjende, medan mindre anlegg i grissgrendte strøk ofte ikkje er godkjende. Mattilsynet skal arbeide for at mat og drikkevatn har rett kvalitet og rett innhald, og at regelverket om merking og ærleg omsetnad blir følgd. Det er nødvendig med auka tilsyn med vassforsyningsanlegga, slik at dei kan bli godkjende eller tekne ut av drift dersom dei ikkje er oppgradert i samsvar med dei krava som regelverket set. Det er ikkje akseptabelt at det framleis er store geografiske skilnader i tilgangen til trygt drikkevatn.

11 Mattilsynets tildelingsbrev
Tilsynet med drikkevann må styrkes, slik at det sikres at vannforsyningsanleggene der det er nødvendig, blir oppgradert for å oppfylle regelverkets krav eller fases ut. Mattilsynet skal medvirke til at alle vannverk får nødvendig beredskapsplanverk på plass.

12 Noen aktuelle innsatsområder
Mattilsynet er bedt om å fremlegge en plan med tiltak for å bedre forholdene vedr. drikkevann Oppfølging av Mattilsynets tilsynskampanje Retting av mangler som er funnet Tilsyn med de resterende 80 % Oppfølging av problemet med vannverk som mangler godkjenning Beredskapsplaner og øvelser Ledningsnettets tilstand / forholdet til avløp Vannkvalitet ved tappepunkt Sikring av data om smitte via drikkevann Vurdere prøvetakingsregime for parasitter Flere rapporter inneholder anbefalninger til helsemyndighetene som bør vurderes nærmere av fagetatene.

13 Protokoll om vann og helse
In order to achieve the objectives of this protocol Norway pursues, in the drinking water sector, the follow aims: 1. Increasing the proportion of the national population, which with maximal stability over time receives potable water 2. Implement the new national Regulation (adopted and into force from ), which is based on the EU water framework directive (Directive 2000/60/EC) in Norway.


Laste ned ppt "Helse- og omsorgsdepartementet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google