Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering."— Utskrift av presentasjonen:

1 ’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering Delprosjekt I Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter

2 Samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, De naturhistoriske museer og botaniske hage (UNM–UiO), prosjektledelse Universitetet i Oslo, De naturhistoriske museer og botaniske hage (UNM–UiO), prosjektledelse NTNU, Vitenskapsmuseet, Botanisk avdeling NTNU, Vitenskapsmuseet, Botanisk avdeling Universitetet i Bergen, Bergen Museum Universitetet i Bergen, Bergen Museum Universitet i Tromsø, Tromsø Museum Universitet i Tromsø, Tromsø Museum Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avd. for samfunn, næring og natur med sin samarbeidspartner Siste sjanse Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avd. for samfunn, næring og natur med sin samarbeidspartner Siste sjanse SABIMA SABIMA Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

3 Hovedmål Kvalitetssikre alle faser i kartleggingen av lokaliteter og populasjoner av truete arter Kvalitetssikre alle faser i kartleggingen av lokaliteter og populasjoner av truete arter Tilrettelegge relevante data for forvaltningens behov og offentlig innsyn Tilrettelegge relevante data for forvaltningens behov og offentlig innsyn

4 Organisering av arbeidet Deles i en rekke oppgaver Deles i en rekke oppgaver som igjen kan deles i aktiviteter som igjen kan deles i aktiviteter

5 Prinsipper for dataflyt Prosjektet ’eies’ av alle samarbeidspartnerne Prosjektet ’eies’ av alle samarbeidspartnerne Data som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet forblir eid av den opprinnelige dataeieren Data som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet forblir eid av den opprinnelige dataeieren Dataeierne er ansvarlige for valg og drift av primærdatabaser; kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av systematisert informasjon gjøres gjennom utvikling av nye, spesialiserte dataløsninger Dataeierne er ansvarlige for valg og drift av primærdatabaser; kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av systematisert informasjon gjøres gjennom utvikling av nye, spesialiserte dataløsninger Datainnsynsverktøy og kvalitetssikrete data skal være tilgjengelig for alle samarbeidspartnere via deres nettsider, og for oppdragsgiver, forvaltningens ytre etater og den opplyste allmennhet via DNs Naturbase Datainnsynsverktøy og kvalitetssikrete data skal være tilgjengelig for alle samarbeidspartnere via deres nettsider, og for oppdragsgiver, forvaltningens ytre etater og den opplyste allmennhet via DNs Naturbase

6 Overblikk Første fase: ’2003-prosjektet’: nettverksbygging Første fase: ’2003-prosjektet’: nettverksbygging utvikling og utredning av dataløsninger utvikling og utredning av dataløsninger Annen fase: ’2004-prosjektet’: Annen fase: ’2004-prosjektet’: kartlegging i praksis (kvalitetssikrete data gjøres tilgjengelig) kartlegging i praksis (kvalitetssikrete data gjøres tilgjengelig) Økonomisk ramme: Økonomisk ramme: ’2003-prosjektet’: 1,65 MNOK ’2003-prosjektet’: 1,65 MNOK ’2004-prosjektet’: 1,90 MNOK ’2004-prosjektet’: 1,90 MNOK

7 ’2003-prosjektet’ oppgaver og aktiviteter BetegnelseOppgaveAktivitet 0 Prosjektadministrasjon (økonomi, rapportering, arrangement av interne og eksterne møter) og løpende oppgaver 1 Tilpassing og utvikling av dataverktøy 1.1 Tilrettelegging av databaser for håndtering av primær informasjon 1.2 Utvikling av standard kartgeometri for artsforekomster 1.3 Utredning av behov knyttet til etablering av GIS-basert verktøy for datainnsyn og bruk av data sammen med annen geografisk informasjon 2 Utarbeide og dokumentere standardisert metodikk for (felt)søk (håndbok) 3 Programmering av feltdatasamlere 4 Innkjøp av feltdatasamlere 5 Oppbygging og vedlikehold av nettverk for de frivillige organisasjonenes innsats innen karplanter (NBF) og sopp (Kartlegging av Storsopper i Norge; heretter kalt Storsopprosjektet) 6 Kartleggingsoppgaver (systematisering av lokalitetsopplysninger for utvalgte grupper av rødlistede enkeltarter)

8 (1.1) Databaseløsninger GIS-basert datainnsynsverktøy (aktivitet og 1.1.3) Primær samlings - database I Primær samlings - database II Ikke- belagte primærda ta ved museene Primær- databaser utenfor museene (personer og foreninger) Invente- ringsdata- base Felles artsfunnbase (FAB) Feltdata Lokalitets- database 1 1 4, (5), 6, ,

9 (1.2) ’Kartgeometri’ Hvilken informasjon om forekomsten skal samles inn i felt? Hvilken informasjon om forekomsten skal samles inn i felt? Avgrensning av aktuelt forekomstområde Avgrensning av aktuelt forekomstområde Populasjonsinfo Populasjonsinfo Forvaltningsinfo Forvaltningsinfo

10 (1.3) Prinsipper for datahåndtering I henhold til prosjektets mål, skal vi: I henhold til prosjektets mål, skal vi: Gjøre kvalitetssikrete, tilrettelagte data om rødlistete arter tilgjengelig for oppdragsgiver og de institusjoner oppdragsgiver måtte ønske, inkludert Artdatabanken og offentlig forvaltning generelt. Gjøre kvalitetssikrete, tilrettelagte data om rødlistete arter tilgjengelig for oppdragsgiver og de institusjoner oppdragsgiver måtte ønske, inkludert Artdatabanken og offentlig forvaltning generelt. Vi har pr. idag en operativ nettbasert innsynsløsning, NLD (Norsk Lavdatabase), med ’avleggere’ (sopp...) Vi har pr. idag en operativ nettbasert innsynsløsning, NLD (Norsk Lavdatabase), med ’avleggere’ (sopp...) Det er imidlertid et uttrykt ønske, både fra oppdragsgiver og oppdragstakere, at det utvikles en GIS-basert innsynsløsning for kvalitetssikrete biodata innenfor rammen av det norske geodatasamarbeidet Det er imidlertid et uttrykt ønske, både fra oppdragsgiver og oppdragstakere, at det utvikles en GIS-basert innsynsløsning for kvalitetssikrete biodata innenfor rammen av det norske geodatasamarbeidet Utvikling av en slik innsynsløsning ligger utenfor rammen av de hittil innvilgete prosjekter, men den skal utredes som delprosjekt (1.1.3) Utvikling av en slik innsynsløsning ligger utenfor rammen av de hittil innvilgete prosjekter, men den skal utredes som delprosjekt (1.1.3)

11 (1.3) Prinsipper for datahåndtering Innsynsløsningen skal utvikles i henhold til de prinsipper for systemarkitektur som er nedfelt i rapporten fra Datasamordnings- gruppa innenfor det Interdepartementale utvalget for oppfølging av stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St. meld. 42): Innsynsløsningen skal utvikles i henhold til de prinsipper for systemarkitektur som er nedfelt i rapporten fra Datasamordnings- gruppa innenfor det Interdepartementale utvalget for oppfølging av stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St. meld. 42): (1) En ansvarlig institusjon (eller, som her: en gruppe av samarbeidende institusjoner) eier hele prosessen fra datafangst til kvalitetsikring, lagring og distribusjon (1) En ansvarlig institusjon (eller, som her: en gruppe av samarbeidende institusjoner) eier hele prosessen fra datafangst til kvalitetsikring, lagring og distribusjon (2) Det bygges infrastruktur og anvendes programvare som støtter åpne standardiserte grensesnitt (2) Det bygges infrastruktur og anvendes programvare som støtter åpne standardiserte grensesnitt (3) Primærdatabasene etableres som selvstendige enheter som er tilgjengelige i sanntid gjennom felles geografiske innsynsløsninger (portaler og lignende) eller geografiske informasjonssystemer, som begge anvender WMS- eller WFS-tjenester (3) Primærdatabasene etableres som selvstendige enheter som er tilgjengelige i sanntid gjennom felles geografiske innsynsløsninger (portaler og lignende) eller geografiske informasjonssystemer, som begge anvender WMS- eller WFS-tjenester (4) Datasett som etableres i en primærdatabase lagres og forvaltes ett og bare ett sted. Dette innebærer at kopiering av datasett fra en database til en annen unngås (4) Datasett som etableres i en primærdatabase lagres og forvaltes ett og bare ett sted. Dette innebærer at kopiering av datasett fra en database til en annen unngås

12 (2) Håndbok Metodikken for alle faser i arbeidet med tilrettelegging av kvalitetssikrete data, fra felt til datalagret objekt, skal dokumenteres i ei håndbok Metodikken for alle faser i arbeidet med tilrettelegging av kvalitetssikrete data, fra felt til datalagret objekt, skal dokumenteres i ei håndbok Håndboka skal være felles for begge delprosjekter og alle artsgrupper Håndboka skal være felles for begge delprosjekter og alle artsgrupper Utkast til håndbok skal foreligge 1. mai Utkast til håndbok skal foreligge 1. mai

13 (3,4) Programmering og innkjøp av feltdatasamlere Feltdatasamlere med GPS-funksjon gir feltpersonell tilgang til Feltdatasamlere med GPS-funksjon gir feltpersonell tilgang til elektronisk ØK direkte lagring av koordinater direkte lagring av egenskapsdata Teknisk løsning er valgt Teknisk løsning er valgt 15 enheter er bestilt 15 enheter er bestilt

14 (5) Nettverk for de frivillige organisasjonene Samarbeidet med de frivillige organisasjonene gjennom SABIMA er en av grunnpillarene i prosjektet Samarbeidet med de frivillige organisasjonene gjennom SABIMA er en av grunnpillarene i prosjektet Arbeidet ledes av en koordinator i full stilling, Even W. Hanssen, som har arbeidsplass ved UNM, UiO Arbeidet ledes av en koordinator i full stilling, Even W. Hanssen, som har arbeidsplass ved UNM, UiO Koordinatoren kurser foreningenes medlemmer, som vil stå for en vesentlig del av feltarbeidet på prosjektet Koordinatoren kurser foreningenes medlemmer, som vil stå for en vesentlig del av feltarbeidet på prosjektet

15 (6) Kartleggingsoppgaver Prosjektets egentlige hovedhensikt Prosjektets egentlige hovedhensikt Kartleggingarbeidet har sju faser: Kartleggingarbeidet har sju faser: (1) Registrering av data; (i) samlingsdata, (ii) andre data (1) Registrering av data; (i) samlingsdata, (ii) andre data (2) Kvalitetssikring av bestemmelser (2) Kvalitetssikring av bestemmelser (3) Koordinatfesting av data (3) Koordinatfesting av data (4) Lokalitetsvurdering (regional arbeidsdeling) (4) Lokalitetsvurdering (regional arbeidsdeling) (5) Praktisk tilrettelegging for feltarbeid (5) Praktisk tilrettelegging for feltarbeid (6) Feltarbeid (6) Feltarbeid (7) Etterarbeid; håndtering og kvalitetssikring av innsamlinger og inventeringsdata (7) Etterarbeid; håndtering og kvalitetssikring av innsamlinger og inventeringsdata

16 Kartlegging av samlingene Første fase i kartleggingsarbeidet: kartleggingen februar 2004 av materialet i de enkelte samlingene og deres status Første fase i kartleggingsarbeidet: kartleggingen februar 2004 av materialet i de enkelte samlingene og deres status Resultater systematisert av Oddvar Pedersen Resultater systematisert av Oddvar Pedersen

17 Samlingenes størrelse og fordeling basert på kartlegging februar 2004 Planter og sopp Norske (/nordiske) belegg

18 Kartlegging av samlingene – hvor mange kollekter fant vi? Av alle taxa nevnt i rødlista (inkl. tilleggskategoriene; ansvarsarter osv…) Usikre tall er markert med gult

19 Kartlegging av samlingene – hvor mange kollekter fant vi ? Av de ordinære rødlistekategoriene (Ex-DM) Fordeling på plantegrupper og samlinger Usikre tall er markert med gult Vi fortsetter videre med dette materialet

20 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? På de ulike rødlistekategoriene TaxaExEVRDCDMSUM Kar ,8 % Lav ,5 % Mose ,6 % Sopp ,1 % SUM ,0 % 0,7 % 6,9 % 20,2 % 22,2 % 43,3 % 6,8 % 100,0 %

21 TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar % 100 % 76 % 100 % 94 % Lav % Mose % 96 % 100 % 79 % Sopp % SUM % 100 % 78 % 100 % 95 % Antall kollekter igjen å registrere: TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar ,6 % Lav ,0 % Mose ,4 % Sopp ,0 % SUM ,0 % 47,8 % 0,0 % 35,5 % 0,0 % 0,1 % 100,0 % Hvor langt har vi kommet med registreringa ?

22 TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar % 97 % 11 % 47 % 38 % 55 % Lav74 97 % 65 % 100 % 57 % 88 % Mose216 7 % 19 % 90 % 15 % 37 % Sopp % 20 % 93 % 46 % 77 % SUM % 97 % 24 % 69 % 38 % 63 % Antall kollekter som mangler UTM: TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar ,1 % Lav ,9 % Mose ,7 % Sopp ,3 % SUM ,0 % 56,9 % 0,2 % 24,8 % 9,3 % 8,9 % 100,0 % UTM – status og mangler ? Status:

23 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? KARPLANTENE på FYLKER

24 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? MOSENE på FYLKER

25 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? SOPPENE på FYLKER

26 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? ALLE GRUPPENE på FYLKER

27 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? Plantegruppene på fylkene KARLAVMOSESOPPSUM ran g Areal pr. kv.km ran g Østfold ,773 Akershus ,654 Oslo ,481 Hedmark ,0814 Oppland ,1511 Buskerud ,238 Vestfold ,112 Telemark ,1610 Aust-Agder ,266 Vest-Agder ,315 Rogaland ,247 Hordaland ,209 Sogn og Fjordane ,0715 Møre og Romsdal ,1512 Sør-Trøndelag ,1013 Nord-Trøndelag ,0417 Nordland ,0319 Troms ,0318 Finnmark ,0516 Norge, ulok SUM ,14

28 ’2004-prosjektet’ oppgaver og aktiviteter ’2004-prosjektet’ oppgaver og aktiviteter BetegnelseOppgaveAktivitetBudsjett(kkr) 0 Prosjektadministrasjon (økonomi, rapportering, arrangement av interne og eksterne møter) og løpende oppgaver Evaluering og revisjon av håndbok i etterkant av feltarbeidet 30 3 Evaluering og revisjon av feltdatasamleres funksjonalitet (programløsning) 50 5 Oppbygging og vedlikehold av nettverk for de frivillige organisasjonenes innsats innen karplanter (NBF) og sopp (’Storsopprosjektet’) Kartleggingsoppgaver (systematisering av lokalitetsopplysninger for utvalgte grupper av rødlistede enkeltarter) 1415

29 ’2004-prosjektet’ planlagte kartleggingsoppgaver BetegnelseAktivitetkkr 6.1 Moser: kvalitetssikring av bestemmelser Knappenålslav: grunnlagsmateriale for rødlistevurdering Karplanter, Agder (alle RL-kat.) Makrolav, hele Norge (alle RL-kat.) Alle grupper: mobilisering av data fra inventeringer foretatt av Siste sjanse Mikrolav: utsortering av prioriterte arter Karplanter, Nord-Norge (alle RL-kat.) Sopp, hele Norge (Ex-V+utvalgte habitater) Karplanter, Midt-Norge (Ex-V+utvalgte habitater) Karplanter, Vestlandet (Ex-V+utvalgte habitater) Karplanter, Østlandet (Ex-V+utvalgte habitater) Insekter: tilrettelegging av data, oppstart 100

30 ’2004-prosjektet’ gjennomføring av kartlegging Oppdeling i aktiviteter med hver sin ansvarlige person Oppdeling i aktiviteter med hver sin ansvarlige person Regional fordeling av lokalitetsvurderings- oppgavene Regional fordeling av lokalitetsvurderings- oppgavene Koordinering av feltarbeid mellom samlingsinstitusjonene og SABIMA Koordinering av feltarbeid mellom samlingsinstitusjonene og SABIMA Avveiing mellom prioritering av rødlistekatego- rier, habitater og arbeidsøkonomi i felt (som tilsier at alle lokaliteter er identifisert før felt- arbeidet starter) Avveiing mellom prioritering av rødlistekatego- rier, habitater og arbeidsøkonomi i felt (som tilsier at alle lokaliteter er identifisert før felt- arbeidet starter)

31 Hva satser vi på å få kartlagt i løpet av 2004? Omfangsvurdering Materialets status FeltplanEtterarbeid Data (gruppert på rødlistekategori, naturtype, samling etc.) Saml. obj. Saml. obj.(n) An-dre obj. (litt) Saml. obj. ureg. (n) Saml. obj. kontr.best. (n) Obj. koord. festet (n) Obj. lok. vurd. (n) Antall Lokaliteter (n) Felt-søk, friv. (n) Felt-søk, fag-bot. (n) Inn- sam-linger (n) In-ven-terin-ger, fag-bot. (n) Inventeringer, friv. (n) Karpl. Agder (E,V,R,DC,DM) Makrolav, Norge (Ex..DM) Karplanter, Nord-N. (Ex,E,V+øk) Sopp, Norge (Ex,E,V+øk.) Karplanter, Midt-N. (Ex,E,V+øk) Karplanter, Vest-N. (Ex,E,V+øk) Karplanter, Østlandet (Ex,E,V+øk)

32 Veien videre Konsolisere metodikk og videreutvikle dataløsninger Konsolisere metodikk og videreutvikle dataløsninger Konsolidere samarbeid og nettverk, innad i prosjektgruppa og med oppdragsgivere (inkl. Artdatabanken) Konsolidere samarbeid og nettverk, innad i prosjektgruppa og med oppdragsgivere (inkl. Artdatabanken) ’Fylle’ databasene med kvalitetssikrete data; prioriteringer gjøres i samråd med oppdragsgiverne ’Fylle’ databasene med kvalitetssikrete data; prioriteringer gjøres i samråd med oppdragsgiverne Kontinuerlig utvikling, til fremme av norsk naturforvaltning og interessen for norsk natur Kontinuerlig utvikling, til fremme av norsk naturforvaltning og interessen for norsk natur


Laste ned ppt "’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google