Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering."— Utskrift av presentasjonen:

1 ’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering Delprosjekt I Systematisering av lokalitetsopplysninger for rødlistede enkeltarter

2 Samarbeidspartnere Universitetet i Oslo, De naturhistoriske museer og botaniske hage (UNM–UiO), prosjektledelse Universitetet i Oslo, De naturhistoriske museer og botaniske hage (UNM–UiO), prosjektledelse NTNU, Vitenskapsmuseet, Botanisk avdeling NTNU, Vitenskapsmuseet, Botanisk avdeling Universitetet i Bergen, Bergen Museum Universitetet i Bergen, Bergen Museum Universitet i Tromsø, Tromsø Museum Universitet i Tromsø, Tromsø Museum Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avd. for samfunn, næring og natur med sin samarbeidspartner Siste sjanse Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), Avd. for samfunn, næring og natur med sin samarbeidspartner Siste sjanse SABIMA SABIMA Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS)

3 Hovedmål Kvalitetssikre alle faser i kartleggingen av lokaliteter og populasjoner av truete arter Kvalitetssikre alle faser i kartleggingen av lokaliteter og populasjoner av truete arter Tilrettelegge relevante data for forvaltningens behov og offentlig innsyn Tilrettelegge relevante data for forvaltningens behov og offentlig innsyn

4 Organisering av arbeidet Deles i en rekke oppgaver Deles i en rekke oppgaver som igjen kan deles i aktiviteter som igjen kan deles i aktiviteter

5 Prinsipper for dataflyt Prosjektet ’eies’ av alle samarbeidspartnerne Prosjektet ’eies’ av alle samarbeidspartnerne Data som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet forblir eid av den opprinnelige dataeieren Data som gjøres tilgjengelig gjennom prosjektet forblir eid av den opprinnelige dataeieren Dataeierne er ansvarlige for valg og drift av primærdatabaser; kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av systematisert informasjon gjøres gjennom utvikling av nye, spesialiserte dataløsninger Dataeierne er ansvarlige for valg og drift av primærdatabaser; kvalitetskontroll og tilgjengeliggjøring av systematisert informasjon gjøres gjennom utvikling av nye, spesialiserte dataløsninger Datainnsynsverktøy og kvalitetssikrete data skal være tilgjengelig for alle samarbeidspartnere via deres nettsider, og for oppdragsgiver, forvaltningens ytre etater og den opplyste allmennhet via DNs Naturbase Datainnsynsverktøy og kvalitetssikrete data skal være tilgjengelig for alle samarbeidspartnere via deres nettsider, og for oppdragsgiver, forvaltningens ytre etater og den opplyste allmennhet via DNs Naturbase

6 Overblikk Første fase: ’2003-prosjektet’: nettverksbygging Første fase: ’2003-prosjektet’: nettverksbygging utvikling og utredning av dataløsninger utvikling og utredning av dataløsninger Annen fase: ’2004-prosjektet’: Annen fase: ’2004-prosjektet’: kartlegging i praksis (kvalitetssikrete data gjøres tilgjengelig) kartlegging i praksis (kvalitetssikrete data gjøres tilgjengelig) Økonomisk ramme: Økonomisk ramme: ’2003-prosjektet’: 1,65 MNOK ’2003-prosjektet’: 1,65 MNOK ’2004-prosjektet’: 1,90 MNOK ’2004-prosjektet’: 1,90 MNOK

7 ’2003-prosjektet’ oppgaver og aktiviteter BetegnelseOppgaveAktivitet 0 Prosjektadministrasjon (økonomi, rapportering, arrangement av interne og eksterne møter) og løpende oppgaver 1 Tilpassing og utvikling av dataverktøy 1.1 Tilrettelegging av databaser for håndtering av primær informasjon 1.2 Utvikling av standard kartgeometri for artsforekomster 1.3 Utredning av behov knyttet til etablering av GIS-basert verktøy for datainnsyn og bruk av data sammen med annen geografisk informasjon 2 Utarbeide og dokumentere standardisert metodikk for (felt)søk (håndbok) 3 Programmering av feltdatasamlere 4 Innkjøp av feltdatasamlere 5 Oppbygging og vedlikehold av nettverk for de frivillige organisasjonenes innsats innen karplanter (NBF) og sopp (Kartlegging av Storsopper i Norge; heretter kalt Storsopprosjektet) 6 Kartleggingsoppgaver (systematisering av lokalitetsopplysninger for utvalgte grupper av rødlistede enkeltarter)

8 (1.1) Databaseløsninger GIS-basert datainnsynsverktøy (aktivitet 1.1.2 og 1.1.3) Primær samlings - database I Primær samlings - database II Ikke- belagte primærda ta ved museene Primær- databaser utenfor museene (personer og foreninger) Invente- ringsdata- base Felles artsfunnbase (FAB) Feltdata Lokalitets- database 1 1 4, (5), 6, 7 1010 2, 3 8 8 8 11 8

9 (1.2) ’Kartgeometri’ Hvilken informasjon om forekomsten skal samles inn i felt? Hvilken informasjon om forekomsten skal samles inn i felt? Avgrensning av aktuelt forekomstområde Avgrensning av aktuelt forekomstområde Populasjonsinfo Populasjonsinfo Forvaltningsinfo Forvaltningsinfo

10 (1.3) Prinsipper for datahåndtering I henhold til prosjektets mål, skal vi: I henhold til prosjektets mål, skal vi: Gjøre kvalitetssikrete, tilrettelagte data om rødlistete arter tilgjengelig for oppdragsgiver og de institusjoner oppdragsgiver måtte ønske, inkludert Artdatabanken og offentlig forvaltning generelt. Gjøre kvalitetssikrete, tilrettelagte data om rødlistete arter tilgjengelig for oppdragsgiver og de institusjoner oppdragsgiver måtte ønske, inkludert Artdatabanken og offentlig forvaltning generelt. Vi har pr. idag en operativ nettbasert innsynsløsning, NLD (Norsk Lavdatabase), med ’avleggere’ (sopp...) Vi har pr. idag en operativ nettbasert innsynsløsning, NLD (Norsk Lavdatabase), med ’avleggere’ (sopp...) Det er imidlertid et uttrykt ønske, både fra oppdragsgiver og oppdragstakere, at det utvikles en GIS-basert innsynsløsning for kvalitetssikrete biodata innenfor rammen av det norske geodatasamarbeidet Det er imidlertid et uttrykt ønske, både fra oppdragsgiver og oppdragstakere, at det utvikles en GIS-basert innsynsløsning for kvalitetssikrete biodata innenfor rammen av det norske geodatasamarbeidet Utvikling av en slik innsynsløsning ligger utenfor rammen av de hittil innvilgete prosjekter, men den skal utredes som delprosjekt (1.1.3) Utvikling av en slik innsynsløsning ligger utenfor rammen av de hittil innvilgete prosjekter, men den skal utredes som delprosjekt (1.1.3)

11 (1.3) Prinsipper for datahåndtering Innsynsløsningen skal utvikles i henhold til de prinsipper for systemarkitektur som er nedfelt i rapporten fra Datasamordnings- gruppa innenfor det Interdepartementale utvalget for oppfølging av stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St. meld. 42): Innsynsløsningen skal utvikles i henhold til de prinsipper for systemarkitektur som er nedfelt i rapporten fra Datasamordnings- gruppa innenfor det Interdepartementale utvalget for oppfølging av stortingsmeldingen om biologisk mangfold (St. meld. 42): (1) En ansvarlig institusjon (eller, som her: en gruppe av samarbeidende institusjoner) eier hele prosessen fra datafangst til kvalitetsikring, lagring og distribusjon (1) En ansvarlig institusjon (eller, som her: en gruppe av samarbeidende institusjoner) eier hele prosessen fra datafangst til kvalitetsikring, lagring og distribusjon (2) Det bygges infrastruktur og anvendes programvare som støtter åpne standardiserte grensesnitt (2) Det bygges infrastruktur og anvendes programvare som støtter åpne standardiserte grensesnitt (3) Primærdatabasene etableres som selvstendige enheter som er tilgjengelige i sanntid gjennom felles geografiske innsynsløsninger (portaler og lignende) eller geografiske informasjonssystemer, som begge anvender WMS- eller WFS-tjenester (3) Primærdatabasene etableres som selvstendige enheter som er tilgjengelige i sanntid gjennom felles geografiske innsynsløsninger (portaler og lignende) eller geografiske informasjonssystemer, som begge anvender WMS- eller WFS-tjenester (4) Datasett som etableres i en primærdatabase lagres og forvaltes ett og bare ett sted. Dette innebærer at kopiering av datasett fra en database til en annen unngås (4) Datasett som etableres i en primærdatabase lagres og forvaltes ett og bare ett sted. Dette innebærer at kopiering av datasett fra en database til en annen unngås

12 (2) Håndbok Metodikken for alle faser i arbeidet med tilrettelegging av kvalitetssikrete data, fra felt til datalagret objekt, skal dokumenteres i ei håndbok Metodikken for alle faser i arbeidet med tilrettelegging av kvalitetssikrete data, fra felt til datalagret objekt, skal dokumenteres i ei håndbok Håndboka skal være felles for begge delprosjekter og alle artsgrupper Håndboka skal være felles for begge delprosjekter og alle artsgrupper Utkast til håndbok skal foreligge 1. mai Utkast til håndbok skal foreligge 1. mai

13 (3,4) Programmering og innkjøp av feltdatasamlere Feltdatasamlere med GPS-funksjon gir feltpersonell tilgang til Feltdatasamlere med GPS-funksjon gir feltpersonell tilgang til elektronisk ØK direkte lagring av koordinater direkte lagring av egenskapsdata Teknisk løsning er valgt Teknisk løsning er valgt 15 enheter er bestilt 15 enheter er bestilt

14 (5) Nettverk for de frivillige organisasjonene Samarbeidet med de frivillige organisasjonene gjennom SABIMA er en av grunnpillarene i prosjektet Samarbeidet med de frivillige organisasjonene gjennom SABIMA er en av grunnpillarene i prosjektet Arbeidet ledes av en koordinator i full stilling, Even W. Hanssen, som har arbeidsplass ved UNM, UiO Arbeidet ledes av en koordinator i full stilling, Even W. Hanssen, som har arbeidsplass ved UNM, UiO Koordinatoren kurser foreningenes medlemmer, som vil stå for en vesentlig del av feltarbeidet på prosjektet Koordinatoren kurser foreningenes medlemmer, som vil stå for en vesentlig del av feltarbeidet på prosjektet

15 (6) Kartleggingsoppgaver Prosjektets egentlige hovedhensikt Prosjektets egentlige hovedhensikt Kartleggingarbeidet har sju faser: Kartleggingarbeidet har sju faser: (1) Registrering av data; (i) samlingsdata, (ii) andre data (1) Registrering av data; (i) samlingsdata, (ii) andre data (2) Kvalitetssikring av bestemmelser (2) Kvalitetssikring av bestemmelser (3) Koordinatfesting av data (3) Koordinatfesting av data (4) Lokalitetsvurdering (regional arbeidsdeling) (4) Lokalitetsvurdering (regional arbeidsdeling) (5) Praktisk tilrettelegging for feltarbeid (5) Praktisk tilrettelegging for feltarbeid (6) Feltarbeid (6) Feltarbeid (7) Etterarbeid; håndtering og kvalitetssikring av innsamlinger og inventeringsdata (7) Etterarbeid; håndtering og kvalitetssikring av innsamlinger og inventeringsdata

16 Kartlegging av samlingene Første fase i kartleggingsarbeidet: kartleggingen februar 2004 av materialet i de enkelte samlingene og deres status Første fase i kartleggingsarbeidet: kartleggingen februar 2004 av materialet i de enkelte samlingene og deres status Resultater systematisert av Oddvar Pedersen Resultater systematisert av Oddvar Pedersen

17 Samlingenes størrelse og fordeling basert på kartlegging februar 2004 Planter og sopp Norske (/nordiske) belegg

18 Kartlegging av samlingene – hvor mange kollekter fant vi? Av alle taxa nevnt i rødlista (inkl. tilleggskategoriene; ansvarsarter osv…) Usikre tall er markert med gult

19 Kartlegging av samlingene – hvor mange kollekter fant vi ? Av de ordinære rødlistekategoriene (Ex-DM) Fordeling på plantegrupper og samlinger Usikre tall er markert med gult Vi fortsetter videre med dette materialet

20 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? På de ulike rødlistekategoriene TaxaExEVRDCDMSUM Kar250287189551485911967823423153 51,8 % Lav741231164444612432473812 8,5 % Mose21614565510 17025643823 8,6 % Sopp76315380171535568249 13915 31,1 % SUM130331730719017991319340304544703 100,0 % 0,7 % 6,9 % 20,2 % 22,2 % 43,3 % 6,8 % 100,0 %

21 TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar250 95 % 100 % 76 % 100 % 94 % Lav74 100 % Mose216 79 % 96 % 100 % 79 % Sopp763 100 % SUM1303 96 % 100 % 78 % 100 % 95 % Antall kollekter igjen å registrere: TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar2506810804031488 64,6 % Lav74000000 0,0 % Mose21642001400434 35,4 % Sopp763000000 0,0 % SUM130311010818031912 100,0 % 47,8 % 0,0 % 35,5 % 0,0 % 0,1 % 100,0 % Hvor langt har vi kommet med registreringa ?

22 TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar250 65 % 97 % 11 % 47 % 38 % 55 % Lav74 97 % 65 % 100 % 57 % 88 % Mose216 7 % 19 % 90 % 15 % 37 % Sopp763 80 % 20 % 93 % 46 % 77 % SUM1303 70 % 97 % 24 % 69 % 38 % 63 % Antall kollekter som mangler UTM: TaxaOKMNBGTRHTROMSUM Kar25049243529321341112810360 63,1 % Lav74780381013472 2,9 % Mose216186103191331042417 14,7 % Sopp76324750433542093171 19,3 % SUM130393383540651528145416420 100,0 % 56,9 % 0,2 % 24,8 % 9,3 % 8,9 % 100,0 % UTM – status og mangler ? Status:

23 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? KARPLANTENE på FYLKER

24 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? MOSENE på FYLKER

25 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? SOPPENE på FYLKER

26 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? ALLE GRUPPENE på FYLKER

27 Hvordan fordeler innsamlingene seg ? Plantegruppene på fylkene KARLAVMOSESOPPSUM ran g Areal pr. kv.km ran g Østfold22482113114443214341830,773 Akershus18733224510523202449170,654 Oslo186556187835294364546,481 Hedmark934126192813206514273880,0814 Oppland1488718263141138801251910,1511 Buskerud999537224161733772149270,238 Vestfold1236452039762460722161,112 Telemark1613825769324458153150,1610 Aust-Agder1005153213392391992120,266 Vest-Agder1780957732122731172810,315 Rogaland141141919321022331293250,247 Hordaland141363525571330165154490,209 Sogn og Fjordane 650205116410138116186190,0715 Møre og Romsdal 52859571571221513151050,1512 Sør-Trøndelag853142545355189515188320,1013 Nord-Trøndelag195299169337100018223960,0417 Nordland62160119319111917384630,0319 Troms502176829588219258480,0318 Finnmark182546309159233910486370,0516 Norge, ulok. 1141320145373 SUM23153381238231391544703 3237580,14

28 ’2004-prosjektet’ oppgaver og aktiviteter ’2004-prosjektet’ oppgaver og aktiviteter BetegnelseOppgaveAktivitetBudsjett(kkr) 0 Prosjektadministrasjon (økonomi, rapportering, arrangement av interne og eksterne møter) og løpende oppgaver 225 2 Evaluering og revisjon av håndbok i etterkant av feltarbeidet 30 3 Evaluering og revisjon av feltdatasamleres funksjonalitet (programløsning) 50 5 Oppbygging og vedlikehold av nettverk for de frivillige organisasjonenes innsats innen karplanter (NBF) og sopp (’Storsopprosjektet’) 180 6 Kartleggingsoppgaver (systematisering av lokalitetsopplysninger for utvalgte grupper av rødlistede enkeltarter) 1415

29 ’2004-prosjektet’ planlagte kartleggingsoppgaver BetegnelseAktivitetkkr 6.1 Moser: kvalitetssikring av bestemmelser 200 6.2 Knappenålslav: grunnlagsmateriale for rødlistevurdering 125 6.3 Karplanter, Agder (alle RL-kat.) 175 6.4 Makrolav, hele Norge (alle RL-kat.) 175 6.5 Alle grupper: mobilisering av data fra inventeringer foretatt av Siste sjanse 50 6.6 Mikrolav: utsortering av prioriterte arter 25 6.7 Karplanter, Nord-Norge (alle RL-kat.) 150 6.8 Sopp, hele Norge (Ex-V+utvalgte habitater) 150 6.9 Karplanter, Midt-Norge (Ex-V+utvalgte habitater) 40 6.10 Karplanter, Vestlandet (Ex-V+utvalgte habitater) 75 6.11 Karplanter, Østlandet (Ex-V+utvalgte habitater) 150 6.12 Insekter: tilrettelegging av data, oppstart 100

30 ’2004-prosjektet’ gjennomføring av kartlegging Oppdeling i aktiviteter med hver sin ansvarlige person Oppdeling i aktiviteter med hver sin ansvarlige person Regional fordeling av lokalitetsvurderings- oppgavene Regional fordeling av lokalitetsvurderings- oppgavene Koordinering av feltarbeid mellom samlingsinstitusjonene og SABIMA Koordinering av feltarbeid mellom samlingsinstitusjonene og SABIMA Avveiing mellom prioritering av rødlistekatego- rier, habitater og arbeidsøkonomi i felt (som tilsier at alle lokaliteter er identifisert før felt- arbeidet starter) Avveiing mellom prioritering av rødlistekatego- rier, habitater og arbeidsøkonomi i felt (som tilsier at alle lokaliteter er identifisert før felt- arbeidet starter)

31 Hva satser vi på å få kartlagt i løpet av 2004? Omfangsvurdering Materialets status FeltplanEtterarbeid Data (gruppert på rødlistekategori, naturtype, samling etc.) Saml. obj. Saml. obj.(n) An-dre obj. (litt) Saml. obj. ureg. (n) Saml. obj. kontr.best. (n) Obj. koord. festet (n) Obj. lok. vurd. (n) Antall Lokaliteter (n) Felt-søk, friv. (n) Felt-søk, fag-bot. (n) Inn- sam-linger (n) In-ven-terin-ger, fag-bot. (n) Inventeringer, friv. (n) 1.6.3 Karpl. Agder (E,V,R,DC,DM) 2800010040030028001120300200200200300 1.6.4 Makrolav, Norge (Ex..DM) 400002002007004000200001351001350 1.6.7 Karplanter, Nord-N. (Ex,E,V+øk) 275050301501650275011005025252550 1.6.8 Sopp, Norge (Ex,E,V+øk.) 2500002006252500125015001500150 1.6.9 Karplanter, Midt-N. (Ex,E,V+øk) 500005025050024080020080 1.6.10 Karplanter, Vest-N. (Ex,E,V+øk) 125000100825125050075020075 1.6.11 Karplanter, Østlandet (Ex,E,V+øk) 25000020010002500100035001000350

32 Veien videre Konsolisere metodikk og videreutvikle dataløsninger Konsolisere metodikk og videreutvikle dataløsninger Konsolidere samarbeid og nettverk, innad i prosjektgruppa og med oppdragsgivere (inkl. Artdatabanken) Konsolidere samarbeid og nettverk, innad i prosjektgruppa og med oppdragsgivere (inkl. Artdatabanken) ’Fylle’ databasene med kvalitetssikrete data; prioriteringer gjøres i samråd med oppdragsgiverne ’Fylle’ databasene med kvalitetssikrete data; prioriteringer gjøres i samråd med oppdragsgiverne Kontinuerlig utvikling, til fremme av norsk naturforvaltning og interessen for norsk natur Kontinuerlig utvikling, til fremme av norsk naturforvaltning og interessen for norsk natur


Laste ned ppt "’Rødlisteprosjektet’ Kartlegging og overvåking av rødlistearter og truete naturtyper – kvalitetssikring, oppdatering av status, metodeutvikling og implementering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google