Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune. Utviklingsprosjekt for bomiljøarbeid Nettverk Nettverk Webområde Webområde Fagutvikling Fagutvikling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune. Utviklingsprosjekt for bomiljøarbeid Nettverk Nettverk Webområde Webområde Fagutvikling Fagutvikling."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune

2 Utviklingsprosjekt for bomiljøarbeid Nettverk Nettverk Webområde Webområde Fagutvikling Fagutvikling

3 Prosjektsamarbeid: Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret Oslo kommune, Helse og velferdsetaten Bergen kommune, Bergen Bolig og Byfornyelse Fagsamarbeid: Høgskolene i Sør-Trøndelag, Bergen og Oslo NTNU - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap UiB – Institutt for geografi FORSA – Foreningen for forskning i sosialt arbeid PROSJEKTPERIODE 2004 - 2007 Prosjektstøtte fra Husbanken

4 Skape sosiale og fysiske rammer for trivsel, trygghet og samhandling i bo- og nærmiljø Fremme integrasjon og selvhjulpenhet for utsatte beboergrupper Samordne tverrfaglig og tverretatlig virkemiddelbruk om områderettet innsats Bomiljøarbeid

5 Bomiljøarbeid stadig viktigere  Fra institusjonsomsorg til nærmiljø  Tradisjonell bokultur i endring  Inkludering av kulturelt mangfold Spredt og ulik innsats  Mange er ute og går opp nye veier etter hvert som behovene melder seg etter hvert som behovene melder seg  Tjenestetilbudet i kommunene langt mer mangfoldig enn omfavnsrikt mangfoldig enn omfavnsrikt  Intet felles fagmiljø å støtte seg til Mye kunnskap i omløp  Ta vare på kunnskapen i praksisfeltet  Fange opp erfaringene fra tiltak og prosjekter  Lage verktøykasse til nye praktikere

6 Nettverk utveksling av kunnskap og ideer for alle som er engasjert i bomiljøarbeid Fagutvikling erfaringsutveksling mellom praksisfelt, planfelt og FoU-miljø erfaringsutveksling mellom praksisfelt, planfelt og FoU-miljøWebområde treffsted, diskusjonsforum og ressursbase for bomiljøarbeid treffsted, diskusjonsforum og ressursbase for bomiljøarbeid

7 Erfaringsutveksling mellom kommunene  Beboerorganisering  Visningsstilling for flyktninger  Opplæringstiltak for førstelinjetjenestene Aktører og ressursmiljøer  Kommunale tjenester  Boligbyggelag og borettslag  Organisasjoner og frivillige  Brukergrupper

8  Spørsmål og diskusjoner  Gjesteskribenter fra ulike fagmiljø  Intervju med lokale ildsjeler, miljøarbeidere, forskere  Beskrivelser av enkelttiltak som fungerer  Prosjektrapporter, hovedoppgaver, fagartikler  Konkrete løsningsforslag og betraktninger  Inspirasjon fra av hverdagsfilosofer og fra skarpskodde pennførere Bomiljønett.no

9

10 Aktuelle tema på nettsidene Møteplasser i boområdene – kan man dempe bølgedalene? Fellesplikter – drivkraft for trivsel eller konflikt? Vietnamesisk blikk på bokultur Lærebok i bomiljøarbeid Hva er sosial bærekraft? Diversitet gir mestring og utvikling NEHOM – eksempelsamling fra 9 europeiske storbyer Vo, Nhon Van Høgskolen i Telemark

11 Nettverksgrupper  Modellen tar utgangspunkt i lokale nettverksgrupper som drøfter aktuelle tema og problemstillinger  Gruppene utarbeider erfaringsmateriale som gjøres tilgjengelig på prosjektets webområde.

12 To nivåer: LOKALE NETTVERKSGRUPPER  (nettverksgrupper i den enkelte by/ region) NASJONALE NETTVERKSGRUPPER  (tverrgeografiske nettverk – et eller flere nettverk)  Lokale prosjektgrupper skal legge til rette for opprettelse av lokale nettverksgrupper og være administrator, pådriver og koordinator i det videre arbeidet

13 Organisering av bomiljønettverket: Stavanger Bergen Tromsø Trondheim Oslo

14 Eksempel på nettverksgrupper: Bergen Mobilisering Konflikthåndtering Tilgjengelighet Internasjonale bomiljøprosjekter

15 Eksempel på nettverksgrupper: Oslo Naboskap Kommunale boliger i borettslag Tilgjengelighet Flerkulturelle bomiljøer

16

17 Hvordan rekrutterre deltakere til lokale nettverksgrupper  Ut ifra lokale forhold og muligheter (ressursmessige, organisatoriske og andre).  Utgangspunktet for rekruttering kan være eksisterende lokale nettverk og fora i deltaker byene.  En åpen invitasjon til nyetablering av nettverksgrupper.  Deltakerne må selv aktivt søke om å bli tatt med i en nettverksgruppe.

18  Nettverksgruppene skal ha et faglig eller et tematisk fokus.  Enkelte nettverksgrupper kan baseres på noe bredere og mer generelle tema som ”læring”, ” utvikling” og ”effektivisering” eller ”crosslink” - basert på å lære mer om hverandre.

19 Relevante temaer kan for eksempel være:  fysiske rammer som fremmer trygghet og trivsel i bomiljøer  utsatte bomiljøer og utsatte grupper  inkluderende bomiljøer og flerkulturelle bomiljøer  bomiljø i kommunale gårder  erfaringer med skandinaviske og internasjonale bomiljøprosjekter  forankring av bomiljøarbeid og utdanningstilbud for bomiljøarbeidere  hvordan påvirke offentlige etater, lokalpolitikere og andre beslutningstakere i bo- og nærmiljøspørsmål

20 Kompetansekartlegging  Det vil bli foretatt en kompetansekartlegging i oppstarten av nye nettverksgrupper.  De som ønsker det vil bli registrert i et kompetanse register for medlemmer i bomiljønettet.

21  Nettverksgruppene vil ha forskjellig sammensetning i forhold til fag/tema og ivareta behov for forskjellige målgrupper.  Det forutsettes en bred sammensetning av forskjellige relevante aktører (bydeler, etater, tjenestesteder, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner, boligbyggelag, foreninger og andre).  Realistisk vurdering av motivasjon og nytteverdi for samarbeid mellom forskjellige nivåer (for eksempel mellom beslutningstakerne, saksbehandlere, utførere, feltarbeidere osv.).  Bevissthet rundt flerfaglighet/fellesfaglighet/ tverrfaglighet  Lokale prosjektgrupper har ansvaret for å påse at sammensetningen av nettverksgruppene er hensiktsmessig. Sammensetning

22 Hver av gruppene vil få:  Et ”oppdrag”.  En bestemt frist på å nå mål (for eksempel fra 3 mnd til ett år).  Målene må ikke bare være relatert til den enkelte virksomheten eller profesjonen.  Resultatene leveres i form av forslag, artikler og notater som publiseres på nettsiden, formidles i lokale fora og brukes i daglig arbeid.

23 Hvordan nettverksgrupper kommuniserer………  Nettverksgrupper har egne områder på nettsiden for intern kommunikasjon og for å holde andre grupper orientert om sitt arbeid…  Erfaringsseminarer hvor representanter for nettverksgrupper fra forskjellige byer kan møtes

24 Slagord for nettverksarbeid:  fagutvikling  samarbeid på tvers  erfaringsutveksling  bevisstgjøring  effektivisering  kvalitetssikring  inspirasjon og motivasjon


Laste ned ppt "BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune. Utviklingsprosjekt for bomiljøarbeid Nettverk Nettverk Webområde Webområde Fagutvikling Fagutvikling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google