Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune

2 Utviklingsprosjekt for bomiljøarbeid
Nettverk Webområde Fagutvikling

3 PROSJEKTPERIODE 2004 - 2007 Prosjektsamarbeid:
Trondheim kommune, Bolig- og byfornyelseskontoret Oslo kommune, Helse og velferdsetaten Bergen kommune, Bergen Bolig og Byfornyelse Prosjektstøtte fra Husbanken Presentere meg, Berit Johanne og Nenad Gi rammene for presentasjonen, hva jeg og de andre skal legge frem, pluss kort spørrerunde til slutt HIST – avd for helse- og sosialfag NTNU – inst. For sosialt arbeid og helsevitenskap Fagsamarbeid: Høgskolene i Sør-Trøndelag, Bergen og Oslo NTNU - Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap UiB – Institutt for geografi FORSA – Foreningen for forskning i sosialt arbeid

4 Bomiljøarbeid Skape sosiale og fysiske rammer for trivsel, trygghet og samhandling i bo- og nærmiljø Fremme integrasjon og selvhjulpenhet for utsatte beboergrupper Samordne tverrfaglig og tverretatlig virkemiddelbruk om områderettet innsats

5 Bomiljøarbeid stadig viktigere
Fra institusjonsomsorg til nærmiljø Tradisjonell bokultur i endring Inkludering av kulturelt mangfold Spredt og ulik innsats Mange er ute og går opp nye veier etter hvert som behovene melder seg Tjenestetilbudet i kommunene langt mer mangfoldig enn omfavnsrikt Intet felles fagmiljø å støtte seg til Mye kunnskap i omløp Ta vare på kunnskapen i praksisfeltet Fange opp erfaringene fra tiltak og prosjekter Lage verktøykasse til nye praktikere

6 Nettverk Fagutvikling Webområde
utveksling av kunnskap og ideer for alle som er engasjert i bomiljøarbeid Fagutvikling erfaringsutveksling mellom praksisfelt, planfelt og FoU-miljø Webområde treffsted, diskusjonsforum og ressursbase for bomiljøarbeid

7 Erfaringsutveksling mellom kommunene
Beboerorganisering Visningsstilling for flyktninger Opplæringstiltak for førstelinjetjenestene Aktører og ressursmiljøer Kommunale tjenester Boligbyggelag og borettslag Organisasjoner og frivillige Brukergrupper

8 Bomiljønett.no Spørsmål og diskusjoner
Gjesteskribenter fra ulike fagmiljø Intervju med lokale ildsjeler, miljøarbeidere, forskere Beskrivelser av enkelttiltak som fungerer Prosjektrapporter, hovedoppgaver, fagartikler Konkrete løsningsforslag og betraktninger Inspirasjon fra av hverdagsfilosofer og fra skarpskodde pennførere

9

10 Aktuelle tema på nettsidene
Møteplasser i boområdene – kan man dempe bølgedalene? Fellesplikter – drivkraft for trivsel eller konflikt? Vietnamesisk blikk på bokultur Lærebok i bomiljøarbeid Hva er sosial bærekraft? Diversitet gir mestring og utvikling NEHOM – eksempelsamling fra 9 europeiske storbyer Vo, Nhon Van Høgskolen i Telemark

11 Nettverksgrupper Modellen tar utgangspunkt i lokale nettverksgrupper som drøfter aktuelle tema og problemstillinger Gruppene utarbeider erfaringsmateriale som gjøres tilgjengelig på prosjektets webområde.

12 To nivåer: LOKALE NETTVERKSGRUPPER
(nettverksgrupper i den enkelte by/ region) NASJONALE NETTVERKSGRUPPER (tverrgeografiske nettverk – et eller flere nettverk) Lokale prosjektgrupper skal legge til rette for opprettelse av lokale nettverksgrupper og være administrator, pådriver og koordinator i det videre arbeidet

13 Organisering av bomiljønettverket:
Stavanger Bergen Tromsø Trondheim Oslo

14 Eksempel på nettverksgrupper:
Bergen Mobilisering Konflikthåndtering Tilgjengelighet Internasjonale bomiljøprosjekter

15 Eksempel på nettverksgrupper:
Oslo Naboskap Kommunale boliger i borettslag Tilgjengelighet Flerkulturelle bomiljøer

16

17 Hvordan rekrutterre deltakere til lokale nettverksgrupper
Ut ifra lokale forhold og muligheter (ressursmessige, organisatoriske og andre). Utgangspunktet for rekruttering kan være eksisterende lokale nettverk og fora i deltaker byene. En åpen invitasjon til nyetablering av nettverksgrupper. Deltakerne må selv aktivt søke om å bli tatt med i en nettverksgruppe.

18 Nettverksgruppene skal ha et faglig eller et tematisk fokus.
Enkelte nettverksgrupper kan baseres på noe bredere og mer generelle tema som ”læring”, ” utvikling” og ”effektivisering” eller ”crosslink” - basert på å lære mer om hverandre. Grad av ”forpliktende samarbeid” (antall møter, hvordan deltakelse i nettverksgrupper reguleres i forhold til ressursbruk og lignende) mellom deltakere fra forskjellige arbeidsgiverne blir avtalt lokalt.

19 Relevante temaer kan for eksempel være:
fysiske rammer som fremmer trygghet og trivsel i bomiljøer utsatte bomiljøer og utsatte grupper inkluderende bomiljøer og flerkulturelle bomiljøer bomiljø i kommunale gårder erfaringer med skandinaviske og internasjonale bomiljøprosjekter forankring av bomiljøarbeid og utdanningstilbud for bomiljøarbeidere hvordan påvirke offentlige etater, lokalpolitikere og andre beslutningstakere i bo- og nærmiljøspørsmål

20 Kompetansekartlegging
Det vil bli foretatt en kompetansekartlegging i oppstarten av nye nettverksgrupper. De som ønsker det vil bli registrert i et kompetanse register for medlemmer i bomiljønettet.

21 Sammensetning Nettverksgruppene vil ha forskjellig sammensetning i forhold til fag/tema og ivareta behov for forskjellige målgrupper. Det forutsettes en bred sammensetning av forskjellige relevante aktører (bydeler, etater, tjenestesteder, interesseorganisasjoner, frivillige organisasjoner, boligbyggelag, foreninger og andre). Realistisk vurdering av motivasjon og nytteverdi for samarbeid mellom forskjellige nivåer (for eksempel mellom beslutningstakerne, saksbehandlere, utførere, feltarbeidere osv.). Bevissthet rundt flerfaglighet/fellesfaglighet/ tverrfaglighet Lokale prosjektgrupper har ansvaret for å påse at sammensetningen av nettverksgruppene er hensiktsmessig.

22 Hver av gruppene vil få:
Et ”oppdrag”. En bestemt frist på å nå mål (for eksempel fra 3 mnd til ett år). Målene må ikke bare være relatert til den enkelte virksomheten eller profesjonen. Resultatene leveres i form av forslag, artikler og notater som publiseres på nettsiden, formidles i lokale fora og brukes i daglig arbeid.

23 Hvordan nettverksgrupper kommuniserer………
Nettverksgrupper har egne områder på nettsiden for intern kommunikasjon og for å holde andre grupper orientert om sitt arbeid… Erfaringsseminarer hvor representanter for nettverksgrupper fra forskjellige byer kan møtes

24 Slagord for nettverksarbeid:
fagutvikling samarbeid på tvers erfaringsutveksling bevisstgjøring effektivisering kvalitetssikring inspirasjon og motivasjon


Laste ned ppt "BOMILJØNETT Samarbeid mellom Oslo kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google