Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 / økonomiplan 2010-2013 Presentasjon i formannskapet 29.10.09.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 / økonomiplan 2010-2013 Presentasjon i formannskapet 29.10.09."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 / økonomiplan 2010-2013 Presentasjon i formannskapet 29.10.09

2 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 2 Hovedprofil i forslag årsbudsjett 2010 Hovedtrekkene i gjeldende økonomiplan / strategidokument er lagt til grunn, men det settes store krav til egenfinansiering, effektivisering og omstilling.

3 Utfordring Stramme økonomiske rammer er nødvendig for å tilpasse seg kommunens rammeforutsetninger. Samtidig må kommunen ha fokus på bedre kommunal tjenesteyting og omfanget av tjenesteytingen innenfor visse områder. 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 3

4 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 4 Hovedprofil Økonomiplan og strategidokument legger premissene – det betyr videre satsing på spesielt: -Barn og unge -Forebygging -Vedlikehold av kommunale bygninger og veger

5 Hovedprofil - forebygging Forebyggende tiltak er styrket i budsjettet for 2009 med i overkant av 3 mill. kroner. Disse tiltakene videreføres i planperioden. I rådmannens budsjettforslag styrkes utgiftene til forebyggende tiltak med 2 mill. kroner ut over nivået i revidert budsjett 2009. Midlene øremerkes tverrfaglig arbeid og fordeles gjennom detaljbudsjetteringen for 2010. 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 5

6 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 6 Hovedprofil – investeringer I investeringsbudsjettet er investeringsplanen for skolebygg lagt til grunn. Det betyr investeringer i skoler beløpende til 190 mill. kroner i perioden 2009-2013. Øvrige foreslåtte investeringer er i hovedsak i tråd med økonomiplanen.

7 Hovedprofil – utgiftsveksten 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 7

8 Hovedprofil – utvikling i lånegjelda 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 8 i 1 000 kroner. 20092010201120122013 Lånegjeld pr. 01.01681 300769 500830 700882 200906 500 Låneopptak123 200100 90090 50063 30042 400 Avdrag35 00039 000 Lånegjeld pr. 31.12769 500830 700882 200906 500909 900

9 Hovedprofil – forutsetninger lagt til grunn Lønnsvekst: Det er lagt til grunn en lønnsvekst fra 2009-2010 på 3,75 % i tråd med anbefalingene fra SSB og Norges Bank. Regjeringen opererer i statsbudsjettet for 2010 med en lavere lønnsvekst (3,5 %). Renteutgifter: Renteutgiftene for lån der betingelsene er knyttet til p.t. rente er beregnet ut fra hva markedet i dag antar at den korte renten (3 mndr. NIBOR) vil utvikle seg til i perioden. 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 9

10 Rentenivået i perioden 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 10

11 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 11 Statsbudsjettet for 2010 Realvekst i samlede inntekter på 8 mrd. kroner. Av dette utgjør 4,2 mrd. kroner vekst i frie inntekter. Økning i timetallet i skolen og leksehjelp innenfor SFO skal prioriteres (utgjør 1,05 mill. kroner for Steinkjer kommune i 2010 – helårsvirkningen er 2,46 mill. kroner).

12 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 12 Statsbudsjettet for 2010 – forts. 20092010 Anslag på regnskap 2009 Ekstra skatte- inntekter 1,2 mrd kr RNB 2009 4,2 mrd kr

13 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 13 Kommunal tjenesteyting kontra robust kommuneøkonomi Budsjettforslaget legger opp til at dagens produksjon av velferdstjenester videreføres og styrkes innenfor flere områder. Samtidig skal kommunens økonomiske stilling forbedres – budsjettert avsetning til disposisjonsfond utgjør 2,5 mill. kroner i 2010. Budsjettet stiller fortsatt store krav til omstilling og effektivisering i avdelingene.

14 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 14 Kravet til egenfinansiering, effektivisering og omstilling videreføres Avdelingene må dekke deler av økt prisvekst innenfor eget budsjettområde, samt at flere avdelinger omprioriteringer for å dekke økte utgifter innenfor andre områder i avdelingen. Egenkapital genereres fra investeringsbudsjettet.

15 Kommunale gebyrer 2010-2013 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 15 2010201120122013 Barnehager 1)---- Skolefritidsordninger5 % Kulturskolen5 % Hjemmebasert omsorg5 % Middag levert fra sentralkjøkkenet5 % Vann4 %7 %8 %7 % Avløp8 %6 %5 %4 % Renovasjon8 %2 %-- Tømming kloakkslam10 %15 %12 %5 % Parkeringsgebyr 1) Betalingsregulativ byggesaker5 % Betalingsregulativ oppmålingsarbeider5 % Saksbehandling innenfor landbruk5 % Gebyr i saker om arealplanlegging5 %

16 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 16 Ansatte – antall årsverk AvdelingerNye årsverkBortfall av årsverkNetto økn. i antall årsverk Rådmannen--- Bistand og omsorg-4,00 Helse og rehabilitering3,00- Kommunaltekniske tjenester 4,00 - Kultur - - - Plan og natur - - - NAV sosiale tjenester--- Skole og barnehage 8,85 -2,506,35 Informasjon, økonomi og IKT1,00- 16,85-6,5010,35

17 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 17 Ansatte - sykefravær I tråd med økonomiplanen er det en målsetting om at sykefraværet i Steinkjer kommune skal utgjøre maks. 8 % i 2012 (sykefraværet i 2 kv. 2009 var 10,6 %). Steinkjer kommune deltar i Kvalitetskommunesamarbeidet hvor et av hovedmålene er redusert sykefravær. Til kompetansehevende tiltak for ansatte og seniorpolitiske tiltak budsjetteres med samlet kr. 600.000,-.

18 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 18 Bistand og omsorg Utbyggingen ved Steinkjer sykehjem ferdigstilles februar/mars 2010 og 10 sykeheimsplasser tas i bruk. 10 pasienter fra Egge helsetun overflyttes og gjør det mulig å påstarte frigjøringen av plass til DMS Inn-Trøndelag på Egge (etablering av DMS fortrenger totalt 16 sykehjemsplasser på Egge helsetun). I 2010 må det videre behov for erstatning for av sykehjemsplasser avklares. Kapasiteten ved Stod eldresenter utvides med 1 sykeheimsplass. Når det gjelder Kvam eldresenter og en kapasitetsutvidelse må den bygningsmessige siden utredes videre med sikte på en enklere og rimeligere løsning enn det som hittil har framkommet. Avdelingen må fortsette å effektivisere driften for å dekke økte utgifter til husleie, forbruksvarer mv. Det er ikke avsatt midler til å etablere egen rusbolig. Satsingsområder: -redusere ufrivillig deltid -rekruttering av yngre helsepersonell

19 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 19 Helse og rehabilitering Utgiftene til barnevern (årsverk og plasseringsutgifter) holdes på samme nivå som i revidert budsjett 2009. Det skal legges vekt på forebygging og samhandling på tvers av avdelingene for å gi barn og unge et best mulig tilbud. Utgiftene til juridisk bistand innenfor barnevernet økes fra 0,5 mill. kroner til 0,8 mill. kroner i 2010. 1 årsverk folkehelsekoordinator og 0,6 årsverk kommuneoverlege er innarbeidet i budsjettforslaget. Kommunens utgifter forbundet med turnuslegestillinger øker betydelig fra 2009-2010. Byggearbeider i.f.m. utvidelse av avlastningsboligen påstartes i 2009. Bemanningen utvides med 2 årsverk i 2010 i tråd med økonomiplanen. DMS Inn-Trøndelag etableres fra høsten 2010 og vil styrke helsetjeneste net il befolkningen i området. Kommunens utgifter er innarbeidet i planperioden, men slik at øremerket statstilskudd på 3 mill. kroner i 2010 utligner driftsutgiftene i 2010 fullt ut.

20 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 20 Kommunaltekniske tjenester Utgiftene til vedlikehold av kommunale veger og vedlikehold av kommunale bygninger styrkes med henholdsvis 1,2 mill. kroner og 0,65 mill. kroner i forhold til budsjett 2009. Dette gjør det mulig å videreføre kommunens satsing innenfor området. Driften ved Sentralkjøkkenet må gjennomgås for å tilpasse seg lavere etterspørsel. Det legges opp til moderate endringer i gebyrnivået innenfor VAR i perioden. Innenfor investeringsbudsjettet er det lagt opp til fortsatt satsing på ENØK i kommunale bygg samt oppstart utbedring av gatelys. Det er videre innenfor investeringsbudsjettet lagt inn midler til større maskinutskiftninger i perioden.

21 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 21 Kultur Kommunestyret har gjennom vedtak i 2009 vedtatt at kommunen skal ta del i driftsutgiftene som følge av utbygging av Steinkjerhallen og etablering av Viten senter. Årlige økte driftsutgifter på henholdsvis 1,8 mill. kroner og 0,45 mill. kroner er innarbeidet i budsjettforslaget. Økte utgifter som følge av prisstigning knyttet til leieavtaler, tilskuddsordninger er en utfordring. Bl.a. utgjør økte husleieutgifter i 2010 til Dampsaga Bad og Kulturbygg kr. 320.000,-. Avdelingen kompenseres for dette i budsjettforslaget. Ettersom kommunen bosetter flere enslige flyktninger enn tidligere øker kommunens Utgifter med 2,3 mill. kroner. Satsingen på Saga kino videreføres. Gjeldende økonomiplan forutsetter økt ramme til kulturformål (generell styrking) med 1 mill. kroner fra 2011. Dette er ikke innarbeidet.

22 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 22 Plan og natur Samlet foreslås investeringer til nyanlegg innenfor VAR på: 23 mill. i 2010 (avtar noe ut over perioden), mens samferdselsinvesteringene utgjør årlig 7 mill. kroner i perioden. Videre er det på investeringsbudsjettet innarbeidet kr. 200.000,- årlig til bredbåndsutbygging. Det er ikke funnet rom for å utvide kommunens utgifter til veterinærtjenesten.

23 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 23 Skole og barnehage Betydelig skolesatsing i perioden som følge av nybygging / restaurering av skolebygg. Utviklingen de senere årene har vært slik at målet om å styrke de ordinære undervisningsrelaterte utgiftene har måttet vike for veksten i utgifter til: spesialundervisning, undervisning til fosterheimsbarn, undervisning av minoritetsspråklige elever, skoleskyss mv. Samlet sett er dette også tilfelle for 2010. Utgifter til videreutdanning av lærere er prioritert i budsjettforslaget. I tråd med statsbudsjettet utvides timetallet i grunnskolen fra 01.08.10 med 1 t/uke for 1.-7. trinn. I tillegg er det innarbeidet utgifter til leksehjelp innenfor SFO med 2 t/uke for hvert trinn (1.-4. trinn). Dette betyr 5,85 nye årsverk fra 01.08.10. 2,5 årsverk pedagogiske stillinger faller bort som følge av nedgang i elevtallet. Frigjorte midler prioriteres styrking av merkantile ressurser innenfor skolene med 3 årsverk. Kommunen har full barnehagedekning. Det knytter seg usikkerhet til virkningen av at det øremerkede statstilskuddet til barnehager innlemmes i rammetilskuddet fra 2011.

24 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 24 Informasjon, økonomi, IKT og rådmannen I samsvar med vedtak i kommunestyret er det innarbeidet 1 årsverk som leder ved boligkontoret. Avsetning til diverse fellesutgifter utgjør kr. 500.000,- for 2010 (avvik i forhold til gjeldende økonomiplan). Avsetning til næringsfondet holdes på 2009 nivå d.v.s. kr. 500.000,- årlig. Økt inntak av lærlinger videreføres også i 2010 (5 nye lærlinger). Innenfor IKT omgjøres eksisterende utgifter til ett nytt årsverk.

25 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 25 NAV Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i 2010 videreføres på et nivå som er kr. 500.000,- (nominell endring) lavere enn opprinnelig budsjett 2009. Reduksjonen økes med ytterligere kr. 500.000,- fra 2011. Dette er i tråd med vedtatt økonomiplan. Det er ikke forslått økning i satsene for økonomisk sosialhjelp. Forebyggende tiltak innarbeidet i budsjett 2009 videreføres.

26 Kirkelig fellesråd Rådmannen har i budsjettforslaget innarbeidet en driftsramme til fellesrådet på 9,9 mill. kroner i tråd med forslaget fra fellesrådet (i tillegg kommer endringer i 2010 som følge av lønnsoppgjøret). Det forutsettes at fellesrådet i 2010 utarbeider en vedlikeholdsplan for kirkebygg som vil danne grunnlaget for bevilgningene til vedlikehold for resten av perioden. I 2010 er det ikke innarbeidet øremerkede midler til vedlikehold. På investeringsbudsjettet i 2010 foreslås 2,4 mill. kroner til ny kremasjonsovn i Steinkjer kapell (tas opp i INVEST sammenheng). 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 26

27 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 27 Vesentlige forutsetninger som har betydning for budsjettbalansen Budsjettforslaget inneholder poster som er å betrakte som anslag. Dette gjelder: -Virkningen av lønnsoppgjør -Utviklingen i renteutgifter -Størrelsen på inntektene gjennom momskompensasjon -Den reelle effekten av omstilling og effektivisering Budsjettopplegget for 2010-2013 er stramt, aktivitetsvekst i 2010 må sees i sammenheng med det økonomiske handlingsrommet for resten av perioden (omstillingsbehovet øker fra 2011).

28 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 28 Investeringsbudsjettet for 2010 Brutto investeringsutgifter 106,50 mill. Bidrag fra driftsbudsjettet 4,00 mill. Bruk av tidligere avsetninger 2,25 mill. Låneopptak i 2010 100,20 mill.

29 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 29 Investeringsbudsjettet for 2010 – forts. VAR28,4 mill. kroner Veg og samferdsel 7,0 mill. kroner Park og idrettsanlegg 0,7 mill. kroner Skole og barnehage47,3 mill. kroner Bistand og omsorg 1,6 mill. kroner Kultur 0,9 mill. kroner Kartverk 0,3 mill. kroner Opprusting kommunale bygg 2,5 mill. kroner Komm.tekn. – maskinanskaff. 1,5 mill. kroner Opprusting gatelys 1,5 mill. kroner IKT – felles 4,0 mill. kroner Kirker 2,4 mill. kroner Etableringslån 4,0 mill. kroner

30 Investeringsutgifter i planperioden 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 30

31 19.07.2014Steinkjer kommune - rådmannens budsjettforslag 2009 31 Årsbudsjett 2008 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Rådmannens forslag til årsbudsjett 2010 / økonomiplan 2010-2013 Presentasjon i formannskapet 29.10.09."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google