Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HELFO utland Helserettigheter utenfor EØS/Sveits Utvidet stønad HELFO utland 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HELFO utland Helserettigheter utenfor EØS/Sveits Utvidet stønad HELFO utland 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 HELFO utland Helserettigheter utenfor EØS/Sveits Utvidet stønad HELFO utland 2014

2 Kontaktinformasjon HELFO utland www.helfo.no HELFO utland 2

3 Rett til utvidet stønad til helsetjenester i utlandet Det ytes stønad til helsetjenester i utlandet i ulik grad etter hvilken type stønad medlemmet har rett til. Det er avgjørende at medlemskapet er avklart hos NAV Internasjonalt før vi kan ta stilling til helserettighetene. Rett til utvidet stønad - Studenter med lån fra Lånekassen til utenlandsstudiet. -Fulltidsstudenter eller forskere ved utenlandsk lærested. -Arbeidstakere i utlandet som er lønnet av norsk arbeidsgiver. Rett til ordinær stønad Pensjonister som er bosatt i utlandet med innvilget frivillig medlemskap. 3

4 HELFO utland Avledet rett ved utvidet stønad Forsørgede familiemedlemmer har avledet rett til utvidet stønad i samme utstrekning som hovedmedlemmet. Ved avledet rett er det ikke krav om norsk statsborgerskap eller eget medlemskap i folketrygden. Må være gift eller ha felles barn. Må oppholde seg sammen med hovedmedlem. Barn over 18 år må avklare sitt medlemskap med NAV Internasjonalt. Dokumentasjonskrav for forsørget ektefelle: - Bekreftelse på arbeidsforhold fra hovedmedlemmet. - Egenerklæring på at ektefelle er forsørget av hovedmedlem, signert av begge parter. - Sendes til post@helfo.nopost@helfo.no 4

5 HELFO utland 5 U tvidet stønad til helsetjenester Utgifter som er medisinsk nødvendig. Full refusjon ved innleggelse på sykehus, ambulansetransport og svangerskapskontroller. Delvis refusjon (egenandeler gjelder ikke for barn opp til 16 år): – Legekonsultasjon 25% egenandel. – Laboratorier/røntgen 25% egenandel. – Psykolog 25% egenandel (må være henvist fra lege). – Legemidler på blå resept 38% egenandel. Egenandelstaket i 2014 er NOK 1 579,- (pr kalenderår). Etter oppnådd egenandelstak er refusjonen uten egenandeler. Dekkes ikke: - Egenandeler eller utgifter betalt i Norge. - Legemidler på hvit resept eller reseptfrie legemidler - Spedbarnskontroller, vaksiner, tannbehandling for barn o.l.

6 HELFO utland 6 U tvidet stønad til helsetjenester Legekonsultasjoner dekkes med 75% av faktiske utgifter. Undersøkelser ved røntgen, MRI, eller som er gjort av laboratorium dekkes ved 75% av faktiske utgifter. Behandling hos psykolog dekkes med 75% av faktiske utgifter. Forutsatt at det foreligger henvisning fra lege. Svangerskapskontroller dekkes med full refusjon. Fysikalsk behandling dekkes med 75% av faktiske utgifter. Forutsatt at det foreligger henvisning fra lege, og at behandling er av vesentlig betydning for sykdom og funksjonsevne. Kiropraktor dekkes med stønad på NOK 126 ved første besøk, deretter NOK 61. Kun stønad til 14 behandlinger per år. Logoped kan det gis støtte til i visse tilfeller. Nødvendig med henvisning fra lege.

7 HELFO utland 7 Utvidet stønad og tannbehandling Søk forhåndsgodkjenning per e-post post@helfo.nopost@helfo.no Folketrygdloven dekker kun visse former for tannbehandling som behandling av periodontitt og enkelte andre angitte tannsykdommer. Trekking av visdomstann og akutt tannbehandling dekkes ikke, med mindre det er et kirurgisk inngrep. Vanlig tannbehandling av barn dekkes ikke. Tannregulering dekkes etter samme regler som i Norge. I Norge dekkes vanlig tannbehandling av barn av fylkeskommunen etter tannhelsetjenesteloven. Tannhelsetjenesteloven kommer ikke til anvendelse i utlandet.

8 HELFO utland 8 Utvidet stønad og reiseutgifter til behandlingssted Reiseutgifter i forbindelse med behandling dekkes kun når behandling ikke kan gis på oppholdsstedet. Avgjørende med erklæring fra lege/sykehus. Dekkes kun til nærmeste sted der helsetjenesten kan gis. Søk om forhåndstillatelse dersom det er mulig. En forutsetning for å kunne få dekket slike reiseutgifter er at selve behandlingen dekkes av folketrygden. Dekningen tilsvarer kun rimeligste alternativ, med fratrekk av egenandel. Folketrygden dekker ikke hjemtransport til Norge i forbindelse med alvorlig sykdom.

9 HELFO utland 9 Utvidet stønad og refusjon av legemidler Det er kun legemidler som i Norge ville vært forskrevet på ”blå resept” (eller tilsvarende utenlandsk preparat), og som er brukt eller skal brukes i minst tre måneder som kan dekkes. Ingen refusjon: - Reseptfrie legemidler. - Legemidler som i Norge forskrives på hvit resept (eller tilsvarende utenlandsk preparat). Kan dekkes i særskilte tilfeller: - Legemidler på hvit resept (bidragsordningen). - Legemidler på ”blå resept” som brukes under 3 mnd. 9

10 HELFO utland 10 Utvidet stønad og innleggelse på sykehus Ambulansetransport som er begrunnet i en akutt medisinsk situasjon refunderes fullt ut. Utgifter til nødvendig sykehusinnleggelse refunderes fullt ut. Utgifter for medisiner og forbruksmateriell til bruk etter utskrivelse ansees ikke som del av utgifter under innleggelsen og blir behandlet etter reglene for legemidler. Utenriksstasjonen på stedet kan stille garanti om full dekning av utgiftene ovenfor sykehuset.

11 Hva dekkes ikke? Legemidler på hvit resept Reseptfrie legemidler Helsekontroller Forbruksmateriell Spedbarnskontroller Vaksiner Vanlig tannbehandling for voksne og barn Sykehjem Hjemmehjelp Rehabilitering Egenandeler eller utgifter betalt i Norge (dekkes evt. i Norge.) Hjemreise til Norge. (Selv om du har krav på behandling i Norge.) HELFO utland 11

12 HELFO utland 12 Dokumentasjonskrav ved søknad om refusjon Originale kvitteringer. Dokumentasjon på at regningen er betalt dersom det ikke fremgår av kvitteringen, her kan kontoutskrift godtas. Kopi av eventuelle legeuttalelser, henvisninger o.l. Kopi av legeerklæring med diagnose – VIKTIG! Dokumenter kan ikke være utelukkende på thai Ferdig utfylt søknadsskjema – alle sidene: «Krav om utvidet stønad til helsetjenester i utlandet». Husk 6 måneders fristen – spesielt når postgangen kan ta lang tid fra utlandet. HELFO utland må ha mottatt kravet innen 6 måneder etter at behandlingen var utført. 12

13 HELFO utland 13 Arbeidsgivers ansvar Arbeidsgiver er pliktig til å forskuttere helseutgifter for sine ansatte. Der arbeidsgiver forskutterer for sine ansatte så skal det fremkomme av søknadsskjemaet. Vanlig saksbehandlingstid er inntil 12 uker. www.helfo.no


Laste ned ppt "HELFO utland Helserettigheter utenfor EØS/Sveits Utvidet stønad HELFO utland 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google