Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?

2 NAV, 11.07.2014Side 2 Målsetting for temaet At du etter gjennomgang av temaet:  Har økte kunnskaper om de ulike virkemidlene  Kjenner til når de ulike virkemidlene kan benyttes  Ser økte muligheter for bruk av virkemidler  Kjenner noe til saksgang ved bruk av de ulike virkemidlene og at jeg som rådgiver kan benyttes som veileder

3 NAV, 11.07.2014Side 3 Aktiv sykmelding  Sykmeldte som er i aktivisering/arbeidstrening  Frivillig ordning – ”alle” kan ta initiativ til aktiv sykmelding  Varighet: – 4 uker, i særskilte tilfeller 8 uker – Evt. utvidelse må godkjennes av NAV trygd  Forbeholdes tilfeller der arbeidstaker ikke kan utføre sine vanlige oppgaver  Forpliktende avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver  Kan iverksettes uten forhåndsgodkjenning fra NAV for IA virksomheter,avtalen sendes lokalt NAV kontor før tiltaket starter

4 NAV, 11.07.2014Side 4 Gradert sykmelding  Den sykmeldte utfører sine vanlige arbeidsoppgaver med redusert arbeidstid eller redusert tempo f. eks: jobbe heltid, men utføre halvparten av oppgavene  Arbeidsevnen nedsatt med minst 20 %  Det forbrukes like mange sykepengedager ved hel, delvis og aktiv sykmelding  Opptjener feriepenger i forhold til friskmeldingsgrad

5 NAV, 11.07.2014Side 5 Tilretteleggingstilskudd Formål:  Stimulere til tilrettelegging for at arbeidstaker kan opprettholde arbeidsforholdet.  Skal kompensere for arbeidsgivers merinnsats/merutgifter i forbindelse med konkret tilretteleggingstiltak  Tilrettelegging må være nødvendig og hensiktsmessig for å redusere arbeidstakers sykmeldingsperiode, forebygge framtidig sykefravær eller for at arbeidstakeren skal kunne beholde arbeidet. Gis ved gjennomføring av tiltak som: – utprøving – tilrettelegging – Vikar/ekstrahjelp – opplæring / kurs – arbeidstrening -

6 NAV, 11.07.2014Side 6 tilretteleggingstilskudd forts. Det kan ikke ytes tilskudd til:  Transport til egen arbeidsplass  Behandling/egenandeler Hvem kan det ytes tilskudd for?  Sykmeldte som mottar sykepenger eller rehabiliteringspenger  Arbeidstakere som står i fare for å bli sykmeldte  Tilretteleggingstilskudd kan også benyttes til grupper Plan:  Arbeidsgiver og arbeidstaker må i fellesskap utarbeide en individuell oppfølgingsplan, må sendes med søknaden -

7 NAV, 11.07.2014Side 7 ARBEIDSUTPRØVING TILRETTELEGGING OPPLÆRING INTERNE KURS ARBEIDSTRENING NYE ARBEIDSOPPGAVER MIDLERTIDIG LEIE AV GJENSTANDER TILRETTELEGGINGSTILSKUDD HANDLINGSROMMET I FORSKRIFTEN VEILEDNING EKSTERNE KURS KOLLEGASTØTTE FRITAK FOR ARBEIDSOPPGAVER VIKAR/EKSTRA- HJELP TRANSPORT UTENFOR EGEN ARB.PLASS GJENSTANDER TRANSPORT BEHANDLING GRUPPETILTAK

8 NAV, 11.07.2014Side 8 tilretteleggingstilskudd forts. Hvor lenge kan det ytes tilskudd?  Som hovedregel inntil 12 uker  Ny søknad kan innvilges for 12 uker  Dersom det foreligger særlige grunner kan det innvilges ytterligere 12 uker, maksimalt 36 uker Søknaden Utbetaling av tilskudd  Dagsats på 290,- kroner  Ved særskilte grunner og ved dokumentasjon: opp til 580,- kroner pr. dag  Gjenstander: maksbeløp 34 800 ( 580 kr. X 60)

9 NAV, 11.07.2014Side 9 Kjøp av helsetjenester lettere psykiske lidelser og sammensatte lidelser Hensikt: – Bidra til økt friskmeldingsgrad – Raskere retur til yrkeslivet Kriterier: – Personene må være sykemeldt – Lettere psykiske lidelser – Sammensatte lidelser: sykdomsbilde som består av psykiske og fysiske symptomer – Sannsynlig med friskmelding innen 18 uker Tilbud: – Individuelt tilpasset behandlingsopplegg i form av korttidspsykoterapi – Ved sammensatte lidelser kan det være aktuelt med annen behandling i tillegg f.eks fysioterapi – Skal motta tilbud om tjenesten innen 14 dager fra henvinsing fra fastlege

10 NAV, 11.07.2014Side 10 Kjøp av helsetjenester Avklaring, arbeidsrettet rehabilitering og oppfølging Hensikt: – Raskere retur til yrkeslivet Kriterier: – Personene må være sykemeldt Tilbud: – Avklaring: systematisk kartlegging og vurdering av den enkeltes arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å få eller beholde arbeid – Arbeidsrettet rehabilitering: innebærer arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmende trening, opplæring, motivasjon, trening i sosial mestring eller kombinasjon av disse elementene. – Oppfølging: veiledning, råd, bistand til å fine egnede arbeidsoppgaver, bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonene eller bistand til å finne egnet arbeidsplass

11 NAV, 11.07.2014Side 11 Fritak fra arbeidsgiverperioden ved langvarig eller kronisk sykdom  unntak kan innvilges for arbeidstakere med helsetilstand som medfører risiko for særlig stort fravær – langvarige eller kroniske sykdommer – sykdom som medfører risiko for gjentatt fravær – 35 dager pr. år – Hyppige og kortvarige fravær: 25 dager, fordelt på minst 5 fraværstilfeller – ingen spesiell sykdommer gir rett til unntaksordningen – det kreves dokumentasjon som viser risiko for spesielt stort sykefravær: – Egenmelding – Sykemelding  Gjøres gjeldene fra den dagen søknaden kommer til trygdekontoret  Folketrygdloven § 8-20

12 NAV, 11.07.2014Side 12 Fritak fra arbeidsgiverperioden ved svangerskapsrelatert sykefravær  Trygdeetaten har mulighet til å gi unntak fra arbeidsgiverperioden når fraværet er relatert til svangerskapet  Arbeidsgiver må gjøre rede for: – hvilke tiltak som er forsøkt – evt. hvorfor tilrettelegging eller omplassering ikke er mulig.  Refusjon kan gies inntil 3 måneder tilbake i tid før kravet ble framsatt  Folketrygdloven § 8-20

13 NAV, 11.07.2014Side 13 Fritt sykehusvalg  Informasjonstjeneste, betjent av pasientrådgivere knyttet til de regionale heleforetakene  Her får du informasjon om: – ventetider på ulike behandlinger – sykehusoversikt – pasientrettigheter  Alle har rett til å velge sykehus/behandlingssted som pasient henvist til spesialisthelsetjeneste  Retten til behandling gjelder alle offentlige sykehus og private som har inngått avtale med et regionalt helseforetak  Retten gjelder ved undersøkelse og/eller behandling Brosjyre

14 NAV, 11.07.2014Side 14 Reisetilskudd  Hvis en person på grunn av sykdom eller skade midlertidig ikke kan bruke vanlig reisemåte, dekkes ekstra reiseutgifter til og fra arbeidet  Dette er et alternativ til sykmelding og gjelder fra 17. dag  Kan benyttes ved gradert sykemelding

15 NAV, 11.07.2014Side 15 Søknad om honorar for bedriftshelsetjenestens arbeid Målgruppe: Sykmeldte Arbeidstakere i fare for å bli sykmeldte Personer med redusert funksjonsevne Personer med fysiske og/eller psykiske lidelser Honorar: Kr 543 per time Inntil 6 timer per oppdrag, dialogmøtene skal gjennomføres innenfor denne rammen

16 NAV, 11.07.2014Side 16 BHT-honorar forts. Når kan det ytes stønad? Innsatsen kan omfatte  kartlegging og utredning av problemer og behov  identifisering av tiltaksmuligheter  utarbeiding av forslag til tiltak  forberedelse/planlegging av aktiviteter og tilrettelegging  bidrag til iverksetting  oppfølging/evaluering av tiltak  deltagelse dialogmøter

17 NAV, 11.07.2014Side 17 BHT-honorar forts. Søknadsprosedyre  Søknad framsettes av arbeidsgiver, i forkant av oppdage Blankett NAV 08-00.00  Deltagelse i dialogmøter trenger ingen forhåndsgodkjenning  Oppfølgingsplanen vedlegges  Oversendes NAV arbeidslivssenter som forhåndsgodkjenner søknaden  Kopi til BHT og arbeidstaker

18 NAV, 11.07.2014Side 18 BHT-honorar forts. Refusjonskrav:  Refusjonskrav skal fremsettes senest 1 mnd. etter avsluttet oppdrag  Refusjon for tilretteleggingsarbeid: Blankett NAV 08-00.01, fungerer som regning for utført arbeid  Refusjon for deltagelse i 12-ukers dialogmøter Blankett NAV 08-00.2, samlesøknad Det kan innvilges maks 2 timer for 2 deltagere fra BHT (tilsammen 4 timer)


Laste ned ppt "Noen virkemidler Hvilke finnes? Når kan de benyttes?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google