Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OSA saker og utfordringer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OSA saker og utfordringer"— Utskrift av presentasjonen:

1 OSA saker og utfordringer

2 1/3 dels regelen Oppholdsperiode 1/3 dels avspasering Periode på land
Ikke krav til å avspaserer direkte etter tur offshore ,men før en reise offshore igjen. Transitt skal meddeles før hjemreise. Hvis ingen beskjed anses 1/3 dels påbegynnt avpasert. Reise til og fra regnes ikke som oppholdsperiode og derfor avspaserer en I forhold til 1/3 dels regel. Oppholdsperiode 1/3 dels avspasering

3 Saker Oppholdsperiode 1 tid i land oppholdsperiode 2 Hvis brudd på 1/3 dels regel ,ingen automatikk i at en har krav på overtid. Den første oppholdsperioden ,pluss opphold i land ,pluss hele den neste oppholdsperiode ses som en oppholdsperiode i relasjon til 1/3 dels regelen og ny 1/3 dels avspasering må tas. Bedrift kan kontakte deg i denne perioden for å meddele ny utreise uten at dette anses å bryte 1/3 dels regel.

4 Overtid inkludert i lønn
Krav til å få oppgitt antall timer som inngår i avtalen, Normalt 200 timer. Se OSA og Tommelfingerregel sier % påslag i lønn gir i snitt 150 timer med 50 % og 50 timer med 100 %. Jobber en mer enn 200 timer skal ny avtale inngås ,krav på overtid. Det skal føres timer både på land og offshore.

5 Overtid inkludert i lønn
Betyr ikke at en er ekskludert fra Aml om arbeidstid , men veldig ofte prøver bedriften seg på dette ved å kalle det ledende stilling eller særlig uavhengig stilling.

6 Unntak fra AML Ledende stilling
Med ledende stilling menes overordnede stillinger med klare lederfunksjoner. Eksempel på slike stillinger kan være avdelingssjefer, kontorsjefer og andre som: har et større ansvar. i særlig grad kan treffe selvstendige avgjørelser på vegne av virksomheten. selv kan avgjøre behovet for egen arbeidsinnsats og i stor grad kan styre sin egen arbeidstid

7 Unntak fra AML Særlig uavhengig stilling
Med særlig uavhengig stilling menes arbeidstakere som ikke har direkte lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. Dette dreier seg om arbeidstaker som selv prioriterer sine oppgaver, de bestemmer selv hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre, når arbeidet skal gjøres og hvordan arbeidet skal utføres.

8 Unntak fra AML Selv om en arbeidstaker er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene, må arbeidstiden likevel ordnes slik at: arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger. arbeidstaker har mulighet for å ivareta sikkerheten. Arbeidstakere som er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene har på samme vilkår som andre arbeidstakere rett til redusert arbeidstid og fritak fra nattarbeid

9 Lokale avtaler OSA er en normallønnsavtale.
Angir hvilke punkter i avtalen som kan forhandles lokalt på De øvrige punkt skal en la ligge da det vil være tariffstridig å endre disse lokalt.

10 Oppsigelser/skriftlige advarsler
Advarsler er ulovshjemlet ,dvs ligger til bedriftens styringsrett. Advarsler skal signeres av begge parter. Er en uenig i advarslen så sørg for å få dette notert i protokollen fra møtet, eller i selve advarslen. Ta med tillitsvalgt/verneombud i møtet.

11 Oppsigelser / skriftlige advarsler
Før bedrift vurderer oppsigelse skal de kalle inn til §15. 1 møte. I dette møte skal bedrift legge frem sine anmerkinger og den ansatte skal ha mulighet til å forklare sitt syn på disse anmerkninger. Sørg for protokoll som signeres av begge parter. Få frem eventuelle uenigheter om anmerkningene. Ha med tillitsvalgt Bedrift skal på bakgrunn av dette møte vurdere evt saken på nytt.

12 oppsigelse Hvis oppsigelse finner sted etter AML § 17.3 og § 17-4 må en huske fristene for å ta til motmæle og kreve forhandlinger. Krav om å stå i stilling og varsel om søksmål må skje skriftlig innen 14 dager ,men ikke vent til siste dag med å ta kontakt med forbundet. Søksmål innen 8 uker Kun erstatning innen 6 måneder Involver tillitsvalgte lokalt snarest. Prosessfullmakter må fylles ut og saksfremstilling lages All komminikasjon om saken en finner tas vare på. Vurderes sluttpakker ?

13 Generelt om utfordringer
Sette seg skikkelig inn i saken med hensyn til lov eller tariffbestemmelser. Finne eksempler fra tilsvarende saker og hvordan de ble løst. Forankre sak i klubbstyre. Flere hoder kan finne bedre løsninger, god lærekurve for de med mindre erfaring. Håndtere komunikajon med medlemmer som mener annerledes om sak.

14 Gode portaler en finner informasjon
Arbeidsretten.no Lovdata.no Ptil.no Klubbkontoret Arbeidstilsynet.no Jusportalen.no Arbeidsrettadvokater.no Fafo.no Andre forbundsider Safe.no ,nito.no,tekna.no


Laste ned ppt "OSA saker og utfordringer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google